Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Genel Müdürlüğümüz Emrine Yerleştirilmesi Yapılanların Dikkatine

​2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüz emrine Teknisyen, Memur ve Hizmetli kadrolarına atanmaya hak kazanan adayların atanmalarına esas olmak üzere aşağıda yer alan evrakların 15/11/2021-24/11/2021 tarihleri arasında elektronik ortamda taramak ve eklemek suretiyle personel@ogm.gov.tr adresine mail olarak gönderilmesi veya ikamet ettikleri İle en yakın Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.


Söz konusu evrakları belirtilen sürede göndermeyen adayların atamalarının yapılmayacağını ve hak iddia edilemeyeceğinin bilinmesi, atama talebinden vazgeçildiği takdirde buna ilişkin dilekçenin de belirtilen süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir.

İstenilen evrakları mail olarak gönderen adaylar göreve başlayacakları esnada atama olurlarında yer alan birimlere asıllarını teslim edeceklerdir.

Askerlik görevini ifa etmekte iken kurumumuza yerleştirilmesi yapılan adayların, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir belgeyi dilekçe ile birlikte personel@ogm.gov.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

İstenilen evrakları belirtilen sürede teslim eden adayların evraklarının incelenmesi neticesinde atamaları yapılacak olup adaylara ayrıca tebligat gönderilecektir.

İSTENİLEN EVRAKLAR :

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vesikalık fotoğraf (6 adet) (Son 6 ay içinde çekilmiş)
İkametgah İlmuhaberi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)
Mezun belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)
Cumhuriyet Savcılığı iyi hal belgesi ve iki adet fotokopisi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 Maddesi gereği “görevini devamlı yapmasında akıl hastalığı bulunmadığına" dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerince verilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ve bir adet fotokopisi
Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)
Harcırah Beyannamesi (2 Adet)  ( EK-1)
Gizli Ölüm Beyannamesi (2 adet)  ( EK-2)
5 Yıl çalışma şartı dilekçesi (2 adet) (EK-3)
Mal bildirim beyannamesi (2 adet) (EK-4)
Evli olanlar için eşinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
Eşi çalışanların eş durumu belgesi ve bir adet fotokopisi
Yerleştirme belgesi (AÇSHB Kamu Yerleştirme Sonuç Sorgulama sisteminden alınacaktır)

NOT: 8, 9, 10 ve 11'da belirtilen evraklar www.ogm.gov.tr adresinden temin edilerek bilgisayar ortamında doldurulup imzalandıktan sonra taratılarak mail olarak veya bizzat müracaat edecek adayların elden teslim etmesi gerekmektedir.

İlan olunur.


12.11.2021

Paylaş: