Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı

GENEL AÇIKLAMALAR

1) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında EK-1 listede unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunan Sayman, Şube Müdürü (idari) ve Memur kadroları için 657 sayılı Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Genel Müdürlük Makamından alınan  21.10.2021 Tarih ve 2522364 Sayılı Olur ile Görevde Yükselme Sınavı açılması uygun görülmüştür.

2) Sayman kadroları, Şube Müdürlüğü (idari) kadroları ve Memur kadroları için görevde yükselme sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. 

3) Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup; ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

4) İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. 

SINAV TAKVİM​İ:​​​​​​
Müracaat Tarihi​​
: 25.10.2021-01.11.2021
Müra​caatı Kabul Edilenlerin Listesi İlanı
: 16.11.2021
İtiraz Süresi : 16.11.2021-23.11.2021
Kesin Liste İlanı : 29.11.2021
​​ 

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR, BAŞVURU, GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİREBİLECEKLER VE İLANI  

Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ve 7 inci maddelerine göre görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.


1-GENEL ŞARTLAR 

a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere hizmet birimlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şartlarını adayların taşımaları gerekmektedir.


2-ÖZEL ŞARTLAR   

A)Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ile diğer birimlerin döner sermaye muhasebe hizmet birimlerinde veya Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde özel bütçe muhasebe hizmet birimlerinde ayrı ayrı veya toplam son 3(üç) yıl çalışmış olmak şartlarını adayların taşımaları gerekmektedir.

3) 2.maddede yer alan "Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ile diğer birimlerin döner sermaye muhasebe hizmet birimlerinde veya Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde özel bütçe muhasebe hizmet birimleri ibaresinde kastedilen birimler;

I)Genel Müdürlük:

a-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı: Döner Sermaye Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü

b-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı : Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

II)Bölge Müdürlüğü:

a-Özel bütçe muhasebe birimi

b-İşletmeler Saymanlığı

III)-Orman İşletme Müdürlüğü:

a-Döner Sermaye Muhasebe Birimi

IV)Diğer Muhasebe Birimi:

a-Fidanlık Müdürlükleri Muhasebe Birimi

b-Afyonkarahisar Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezi muhasebe birimi

c-Yedek Parça Depo Müdürlüğü muhasebe birimi kastedilmektedir

Yukarıda yer alan birimler dışında görev yapan personelin başvuruları kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

B)Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde işletmeler saymanı, sayman kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 (iki) yıl ya da uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, APK uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 (üç) yıl ya da şef (idari), ayniyat saymanı, çözümleyici, istatistikçi, ekonomist, fizikçi, kimyager, biolog, programcı, mütercim, tekniker kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 (beş) yıl ya da bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 10 (on) yıl çalışmış olmak şartlarını adayların taşımaları gerekmektedir.

B)Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2)Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şartlarını adayların taşımaları gerekmektedir.


BAŞVURU  ESASLARI 

1)Görevde Yükselme Sınavına sadece Orman Genel Müdürlüğü personeli olan ve son başvuru tarihi itibariyle gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecektir. 

2) Adaylar yalnızca bir unvan için görevde yükselme sınavına başvurabilecektir. Birden fazla unvan için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3)Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar ve kadrosu Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında olup başka kurumlarda görevlendirmeli olarak çalışanlarda başvuruda bulanabilecektir.

​4)Aday memur statüsünde bulunanlar, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar, görevden uzaklaştırılanlar, kadroları başka kurumlarda olup Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında geçici görevde bulunanlar, anılan Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar ile diğer kurumların personeli başvuru yapamazlar. 

5)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7.maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir. 

6)Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur. 

7)Başvurular 25 Ekim 2021 Pazartesi günü sabah saat 09.00'da başlayacak olup, 01 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde saat 18.00'da sona erecektir. 

8) Başvuru işlemi yalnızca müracaat tarih ve saatleri içerisinde yapılacağından, adayların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için başvurularını müracaat saati bitmeden tamamlamaları gerekmektedir. 

9)Adaylar https://orbis.ogm.gov.tr adresinden ORBİS (Orman Bilgi Sistemi) yazılımına kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak EK-1 listede ilan edilen unvanlardan yalnız bir unvan için Görevde Yükselme Sınavı Talep Formunu dolduracaklardır. 

10) Adaylar başvuru süresince ORBİS (Orman Bilgi Sistemi) ve EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinde karşılaşabilecekleri her türlü sistem problemi ile ilgili olarak bağlı oldukları Bölge Müdürlükleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüklerinden destek alabileceklerdir. 

11) Adaylar, müracaat esnasında ORBİS' deki kadro unvanları dikkate alınacağı için öncelikle kadro unvanları bölümünü ve ORBİS' deki tüm bilgilerini kontrol edecek; sistemdeki bilgileri ile ilgili olarak bir hata ve sorun bulunması halinde veya bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde ise sisteme eklemek istedikleri bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında Personel Dairesi Başkanlığı Özlük İşleri Şube Müdürlüğü'ne, taşra teşkilatında ise özlük dosyasının bulunduğu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Personel Şube Müdürlükleri aracılığıyla düzeltme talebinde bulunacaklardır. 

12) Engelli adaylar sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını (refakatçi, düz zemin vs.) gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahipler ise; ORBİS üzerinden dolduracakları Görevde Yükselme Sınavı Talep Formunda engel durumu ile ilgili uygun olan alanları işaretlemeli ve engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporunu, engelli kimlik kartını veya engel durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğini Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında Personel Dairesi Başkanlığı Özlük İşleri Şube Müdürlüğü, taşra teşkilatında ise özlük dosyasının bulunduğu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Personel Şube Müdürlükleri aracılığıyla ORBİS üzerinden eklenmelidir. 

13) Başvuru yapılan unvan ile ilgili özel şartlarda belirlenen hizmet sürelerinde adayların Kazanılmış Hak Aylığına Esas Hizmet Süresi dikkate alınacaktır. 

14) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi uyarınca, özel sektörde geçen SSK hizmetleri ile BAĞ-KUR hizmetlerini birleştirmek isteyen adaylar tarafından, kimlik bilgileri kullanılarak SGK Başkanlığının http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/kamu​ adresli internet sitesi üzerinden temin edilen sigortalı hizmet belgeleri ile ilgili evraklar bilgilendirme amaçlı olup, resmi belge olarak kullanılamayacağından adayların sınav müracaat tarihlerinden önce SGK Başkanlığının Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat ederek SGK tarafından onaylanmış resmi belgenin aslını özlük dosyasının bulunduğu birim sorumlusuna teslim etmesi ve birim sorumlusu tarafından ORBİS ve HİTAP sistemi üzerinde yer alan hizmet hesaplama bölümüne hizmet birleştirmesi yapılarak kaydedilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hizmet hesaplaması ile ilgili oluşabilecek hatalı hizmet süresinden birim sorumlusu ve ilgili aday sorumlu olacaktır.

15) Adaylardan kazanılmış hak aylığına esas hizmet süresinde değerlendirilmeye alınmayan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi uyarınca değerlendirilmesi gereken hizmeti bulunanların durumları ise ilan metninde yer alan itiraz süresi içerisinde itiraz etmeleri halinde Genel Müdürlüğümüzce ayrıca değerlendirilecektir.

16)Adaylar tarafından son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş fotoğrafın bulunduğu ve ORBİS üzerinden dolduracakları Görevde Yükselme Sınavı Talep Formu buradan EBYS' ye aktarılacak olup, EBYS (Elektronik Belge Yönetimi Sistemi) üzerinden ilgili amirler adaylar tarafından beyan edilen bilgilerin kontrolleri yapılarak onaylanacak ve en geç 02.11.2021 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde bağlı oldukları birimler aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilecektir. 

17)Görevde Yükselme Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi www.ogm.gov.tr adresinde 16.11.2021 tarihinde yayınlanacaktır. 

18) Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 


ADAY SINAV BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLMEYECEĞİ DURUMLAR

1) Adayın sınav başvurusunu, ORBİS üzerinden dolduracakları Görevde Yükselme Sınavı Talep Formu dışında bir belgeyle yapması,

2) Sınav başvuru müracaatının ilanda belirtilen tarih ve saat aralığı içerisinde (25 Ekim 2021 Pazartesi günü sabah saat 09.00'dan 01 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde saat 18.00 kadar) ORBİS üzerinden yapılmaması,

3) Aday tarafından elektronik ortamda doldurulan Sınav Başvuru Formunun “Başvuruyu Kaydet" butonuna basılarak sisteme kaydedilmemesi,

4) Başvurusunu kaydeden adaylar tarafından Sınav Başvuru Formunun EBYS' ye aktarılmaması,

5) EBYS üzerinden Görevde Yükselme Sınav Başvuru Formunun; ilgili aday tarafından imzalanmaması,

6) Aday tarafından imzalanan Sınav Başvuru Formunun ilgili amirler tarafından gerekli kontroller yapılarak onaylanmaması,

7) Aday tarafından imzalanan Sınav Başvuru Formunun ilgili amirler tarafından gerekli kontroller yapılarak onaylanması sonrasında 02.11.2021 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde bağlı oldukları birimler aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilmemesi,

8) Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olmaması veya bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar görevde yükselme sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir.

 

İTİRAZLAR VE KESİN LİSTENİN İLANI   

1)Adaylar, yayınlanan görevde yükselme sınavına girmeye hak kazananlar listesine itirazlarını, 16.11.2021 tarihinden 23.11.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar, ıslak imzalı olarak en geç 25.11.2021 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde bağlı oldukları birimler aracılığıyla Genel Müdürlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.  

2)Şahsen, e-posta, faks veya diğer şekilde yapılacak başvurular ile belirtilen tarih ve saatten sonraki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.   

3)İtirazların sınav kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde, görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanan adaylara ilişkin kesin liste www.ogm.gov.tr adresinde 29.11.2021 tarihinde yayınlanacaktır. 

4)Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

 

YAZILI SINAV KONULARI, YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ, YAZILI SINAVA İLİŞKİN KURALLAR, YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI, YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE İNCELEME TALEPLERİ VE YAZILI SINAV ÜCRETİ  

1)Yazılı sınav ile ilgili işlemler Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca hizmet alımı yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacaktır.  

2)Yazılı sınav yeri ve tarihi, yazılı sınava ilişkin kurallar, yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, yazılı sınav sonuçlarının duyurulması, yazılı sınav sonuçlarına itiraz ve inceleme talepleri ve yazılı sınavın ücreti www.ogm.gov.tr adresinde Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca bilahare ilan edilecektir.    

3)İlan edilen kadrolar için belirlenen yazılı sınav konu başlıkları EK-3 de yer almaktadır.

 

SÖZLÜ SINAV KONULARI, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ, SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN KURALLAR, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE İNCELEME TALEPLERİ  

1)Sözlü sınavın yeri ve tarihi www.ogm.gov.tr adresinde Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca bilahare ilan edilecektir. 

2)Yazılı sınavdan en az 60 (altmış) ve üstü puan alıp başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ve son adayla eşit puana sahip adaylar olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.   

3)Sözlü sınav, Genel Müdürlüğümüz Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.  

4)Sözlü sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.  

5)Sözlü Sınavda adayların; 

SÖZLÜ SINA​V KONULARI
PUAN
a Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 20
b Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 20
c Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 20
d Genel kültür ve genel yeteneği, 10
e Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 20
f Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 10

esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

6)Sözlü sınav sonuçları www.ogm.gov.tr adresinden yayınlanacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

7)Adaylar sözlü sınav sonuçlarına Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren 3(üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebileceklerdir. 

8)Adaylar itirazlarını Sınav Kuruluna sunulmak üzere ıslak imzalı olarak Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde bağlı oldukları birimler aracılığıyla Genel Müdürlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. 

9)Şahsen, e-posta, posta, faks veya diğer şekilde yapılacak başvurular ile belirtilen tarih ve saatten sonraki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

10)İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 5(beş) iş günü içinde karara bağlanıp ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.  

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

ATAMA   

1)İlan edilen boş kadro sayısı kadar kadroya atama yapılmasında başarı puanı esas alınacaktır. 

2)Başarı puanı; Sayman kadroları, Şube Müdürlüğü (idari) kadroları ve Memur kadroları için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. 

3)Başarı listesi www.ogm.gov.tr  adresinde ilan edilecektir.    

4)Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;   

a) Hizmet süresi fazla olanlara, 

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, 

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilecektir.    

5)Sözlü sınavı başarı sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.   

6)Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesine müteakip başarı puanlarına göre 3 (üç) ay içinde tercihleri doğrultusunda atanacaktır. 

7)Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilecektir.   

8)Son başvuru tarihi itibariyle başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen personelin sınavı geçersiz sayılacaktır.  

9)Sözlü sınav duyurusu Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanacaktır.  

 

DİĞER HUSUSLAR 

1)Genel Müdürlüğümüz sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir. 

2)Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

3)Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır. 

4)Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

İLETİŞİM ve DUYURU 

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar; 

Yazışma Adresi:

Orman Genel Müdürlüğü

Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1

Yenimahalle/ANKARA 

İletişim:

Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 

 0(312) 296 40 00 / 3845-3807-3830-3843 

numaralı telefonlardan yararlanabilecektir. 


İlan Olunur.  ​

22.10.2021

Paylaş: