Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Personelin 2021/1 Tayin Dönemi İlanı

13.10.2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile 20.09.2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OrmanMuhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hizmet bölgelerinde en fazla çalışılabilecek süreler belirlenmiş olup, buna göre merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden yönetmelikte belirtilen en fazla çalışılabilecek süreleri dolduran ve zorunlu yer değişikliğine tabii olan personel anılan yönetmelikte belirtilen hüküm çerçevesinde oluşturulan Yer Değiştirme Kurulu tarafından belirlenmiş birimlerine yazılarak 2021 yılında zorunlu atamaya tabi personel oldukları kendilerine tebellüğ edilmiş ve bu personelden mazereti bulunanların 26.01.2021 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına e-posta yoluyla gönderilmesi talimatlandırılmıştı. 

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin görev yaptığı birimlerinden intikal eden mazeret beyanları ve bu mazeretlerine ait evrakların Yer Değiştirme Kurulunca incelenmesi neticesinde 2021 yılında zorunlu yer değiştirmeye tabi personel listesi kesinlik kazanmış olup, yönetmelikte belirtilen şartları taşımaması nedeniyle mazeretleri uygun görülmeyen personel ilan edilen birimlere tercih yapacak olup, bu personelin listesi ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlere yazı ile bildirilecektir. 

Yer Değiştirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında 2021 yılında rotasyona tabi personelden münhalleşecek kadro ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer tercih edilecek hizmet birimlerinin listeleri (EK-1 Teknik Personel/ EK-2 Orman Muhafaza Memuru) ilan ekinde yayımlanmaktadır.

Bu tayin döneminde yalnızca zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin iş ve işlemleri yapılacak olup, sistem yalnızca bu personele açık olacaktır. İsteğe bağlı diğer talepler bu dönemde dikkate alınmayacaktır. 

Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başmühendis, İşletme Müdürü ve İşletme/Fidanlık Müdür Yardımcıları, Saymanlar, Teknik Şefler, Mühendisler ve Orman Muhafaza Memurlarından bulundukları birimlerde en fazla çalışılabilecek süreyi tamamlayıp rotasyona tabi olan personelin 2021 yılı Dönemsel yer değiştirme işlemlerinde;

31.12.2020 tarihi itibariyle yapılan hesaplamaya göre 2021 yılında zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin yine aynı tarih itibariyle yer değiştirme başvuru değerlendirme formunda belirtildiği üzere hizmet puanları hesaplanarak ORBİS sistemine yüklemeleri yapılmış olup, zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin tercih ve yerleştirme işlemleri değerlendirilirken yapılacak yerleştirmede öncelik mazereti bulunan personelin olacak daha sonra hizmet puanı en yüksek olan personelden başlamak suretiyle yerleştirme işlemleri yapılacaktır;

Zorunlu atamaya tabi olup tercihte bulunacak personelden;

İdari Şube Müdürleri İdari Şube Müdürlüğü kadrolarına,

Teknik Şube Müdürleri Teknik Şube Müdürlüğü kadrolarına,

İşletme Müdürleri İşletme Müdürlüğü kadrolarına,

İşletme Müdür Yardımcıları İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarına,

Fidanlık Müdür Yardımcıları Fidanlık Müdür Yardımcısı kadrolarına,

Başmühendisler, Başmühendislik kadrolarına,

Saymanlar ve İşletmeler Saymanları Saymanlık Kadrolarına,

İşletme, Fidanlık, ATM ve Kadastro Şefleri ilan edilen Şefliklere (Depo Şeflikleri hariç),

Mühendisler bulundukları Mühendis unvan kodundaki Mühendisliklere,

Orman Endüstri Mühendisleri Orman Endüstri Mühendisliği kadroları ile Depo Şefliklerine, 

tercihte bulunabileceklerdir. Belirtilen kadrolar dışında bir tercih yapılmasına sistem müsaade etmeyecek olup, herhangi bir sistem sorunu nedeniyle tercih yapılabilse de bu tercihler dikkate alınmayacaktır. 

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin tercih işlemlerinde öncelikli olarak mazeretleri bulunan personelin talepleri incelenecek daha sonra puan esasına göre diğer personelin tercihi değerlendirilecektir.

İlan edilen birimlerden en fazla 10 (on) adet tercih yapabilecektir. Yaptıkları tercihlere yerleşemeyen veya yanlış tercih yapanlar ile tercihte bulunmayan personelin yer değişikliği, Yer Değiştirme Kurulunun teklifi üzerine Genel Müdürlük Makamınca yapılacaktır.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel yapacakları tercihlerinde;

- Hizmet bölgesinde Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma süresini dolduranlar,

- Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararı gereği görev yeri değiştirilenler,

- Haklarında düzenlenen Soruşturma Raporu gereği ataması yapılarak görev yeri değiştirilenler, 

eski birimine tercihte bulunamayacaktır. Bu yönde tercihte bulunulması halinde yapılan tercihler dikkate alınmayacak olup Yer Değiştirme Kurulunca yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen birimlere Genel Müdürlük Makamınca atama işlemleri yapılacaktır. 

Atama tercih işlemleri, orbis.ogm.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra sırayla ekranın sol kısımda bulunan Personel İşleri, Yer Değiştirme İşlemleri ve Tercih Listesi linklerine tıklanarak sisteme giriş yapılacak, istenilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulacaktır.

Bununla birlikte; personelin görev yapmakta olduğu yerin hizmet özelliğine göre 3. ve 4. hizmet bölgelerinde yeterli personel olmaması nedeniyle bu birimlerde görev yapan personelin bulundukları birimin tercihe açılması ve kendilerinin tercih etmeleri halinde halen çalıştığı birime tercih yapabilecektir. Bu birimlere başka bir personelin tercih yapmaması, söz konusu personelin bu birimde hizmetine ihtiyaç duyulması ve Bölge Müdürünce uygun görülmesi halinde kendi birimine yapılan bu tercihler Yer Değiştirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Tercih İşlemleri;

05.02.2021 tarihi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) saat: 00.01 de başlayıp, 10.02.2021 tarihi saat 23.59’da sona erecektir. Personel tarafından tercih işlemleri yapılacak ve onayla butonuyla tercihi aktif hale getirilecek, tercih edecek kişi tarafından taslak halinde bırakılan veya onaylanmayan tercih işlemi tamamlanmadığından bu işlem yapılmamış kabul edilecektir.

Sistem üzerinden gönderilen taleplerin birim amirlerince 12.02.2021 tarihi saat 23.59’a kadar onaylaması gerekmektedir.

Sistem belirlenen tarih aralığında otomatik olarak açılıp ve kapanacağı ve ek süre verilmeyeceği göz önünde bulundurularak hem başvuruyu yapan personel, hem de başvuruları onaylayacak Birim Amirleri ilan metninde belirtilen tarih aralığında işlemlerini gerçekleştirecektir. Birim amirlerince onaylanan talep formları sistem üzerinden Genel Müdürlüğümüze düştükten sonra iptal, iade veya değiştirme işlemi kesinlikle yapılmayacaktır.

Özlük dosyaları Genel Müdürlük Merkezinde bulunan personelin atama talep formlarının imzalanarak onaylanması suretiyle 16/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar, Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesi, özlük dosyaları Bölge Müdürlüklerinde olan Orman Muhafaza Memurlarının talep formlarının da özlük dosyalarında muhafaza edilmesi sağlanacaktır.

Yer değiştirme talep iş ve işlemlerinde olası sistemsel sorunlarda öncelikli olarak bağlı bulunulan Bölge Müdürlüğünün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğüne, çözüm bulunamaması halinde Bölge Müdürlüğü Bilgi ve Teknolojileri Şube Müdürü aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığındaki ilgili Şube Müdürlüğüne; Özlük hakları ile ilgili sorunlarda ise öncelikli olarak ilgili Bölge Müdürlüğünün Personel Şube Müdürlüğüne, çözüm bulunamaması halinde Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürü aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığındaki ilgili Şube Müdürlüğüne bildireceklerdir.

İlan Olunur.​

31.01.2021

Paylaş: