Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2020/2 KPSS Sonucu Genel Müdürlüğümüze Yerleştirilmesi Yapılanların Dikkatine

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020/2 merkezi yerleştirme suretiyle KPSS sonucu Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan 26 (yirmi altı) adet Mühendis (Elektrik/Elektronik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi), Avukat, İstatistikçi kadrolarına atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapılmasına esas olmak üzere aşağıda yer alan evrakların 20-29/01/2021 tarihleri arasında elektronik ortamda taramak ve eklemek suretiyle personel@ogm.gov.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu evrakları belirtilen sürede göndermeyen adayların atamalarının yapılmayacağını ve hak iddia edilemeyeceğinin bilinmesi, atama talebinden vazgeçildiği takdirde buna ilişkin dilekçenin de belirtilen süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir. 

Yerleştirmesi yapılan ve istenilen evrakları belirtilen sürede teslim eden adayların evraklarının incelenmesi neticesinde atamaları yapılacak olup adaylara ayrıca tebligat gönderilecektir.

Adaylar göreve başlayacakları esnada atama olurlarında yer alan birimlere istenilen evrakların asıllarını teslim edeceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken KPSS 2020/2 sonucu Genel Müdürlüğümüze yerleştirilmesi yapılan personelin aşağıda istenilen evraklara ek olarak çalıştığı kurumu, görev yeri, sicil numarası ve unvanını belirten talep dilekçesini eklemeleri gerekmektedir.

Askerlik görevini ifa etmekte iken kurumumuza yerleştirilmesi yapılan adayların, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir belgeyi dilekçe ile birlikte personel@ogm.gov.tr adresine mail olarak gönderilmesi  gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Vesikalık fotoğraf (6 adet) (Son 6 ay içinde çekilmiş)

3- Mezun belgesi ve Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.) 

4- Cumhuriyet Savcılığı iyi hal belgesi ve iki adet fotokopisi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

5- Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 Maddesi gereği “görevini devamlı yapmasında akıl hastalığı bulunmadığına” dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerince verilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ve bir adet fotokopisi

7-Avukatlar için Ruhsatname aslı ve iki adet fotokopisi veya noter tasdikli sureti

8- EK-1 HARCIRAH BEYANNAMESİ.docEK-1 HARCIRAH BEYANNAMESİ.doc (2 Adet)   ( EK-1)

9- EK-2 GİZLİ ÖLÜM BEYANNAMESİ.docEK-2 GİZLİ ÖLÜM BEYANNAMESİ.doc (2 adet)  ( EK-2)

10- EK-3 5 YIL ÇALIŞMA ŞARTI DİLEKÇESİ.docEK-3 5 YIL ÇALIŞMA ŞARTI DİLEKÇESİ.doc(2 adet) (EK-3)

11- EK-4 MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ.xlsEK-4 MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ.xls (2 adet) (EK-4)

12- Evli olanlar için eşinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

13- Eşi çalışanların eş durumu belgesi ve iki adet fotokopisi

14- Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi (ÖSYM sisteminden alınacaktır.)

15- Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuç belgesi (ÖSYM sisteminden alınacaktır.)

NOT: 8, 9, 10, 11 de belirtilen evraklar www.ogm.gov.tr adresinden temin edilerek bilgisayar ortamında doldurularak mail olarak atılması gerekmektedir.

İlan olunur.


20.01.2021

Paylaş: