TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

         A) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre;

Teftiş Kurulu Başkanlığı

            Madde 16 - Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.
            Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak;
              a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak,
              b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak, 
             c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak

B) Teftiş Kurulu Yönetmeliğine göre;

Teşkilat ve Bağlılık

Madde 4) Teftiş Kurulu bir Başkanla yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur. Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına Genel Müdür ile Teftiş Kurulu Başkanı dışında hiçbir yerden emir verilemez.

Teftiş Kurulunun yazı, hesap, arşiv, kütüphane vb. işleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Madde 6) Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve yetkileri şunlardır :

Genel Müdürün emri ve onayı üzerine; Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Kuruluşlarının her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak;

a) İnceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak,

c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

d) Özel kanunlar ve Genel Müdür tarafından verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11) Genel Müdürlük Müfettişleri, Genel Müdür adına;

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlarına bağlı birimlerde her türlü denetleme, inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş işleri yapmak,

b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini bir raporla Teftiş Kuruluna bildirmek,

d) Refakatlarına verilecek Müfettiş yardımlarının meslekte yetiştirilmesini sağlamak ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına katılmak,

e) Görevlendirildikleri çeşitli konularda, yurt içinde ve dışında araştırma yapmak, kurs, seminer gibi toplantılara katılmak,

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Başkanlıkça verilecek hizmetle ilgili diğer görevleri yapmak,

İle görevli ve yetkilidir.

Müfettişler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar