SİLVİKÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
a)    6831 sayılı Orman Kanunu gereğince düzenlenmesi gereken Orman Amenajman Planlarının yapımlarında İşletme ve Silvikültür amaçlarının belirlenmesi için önerilerde bulunmak,
 
b)    Amenajman planlarında öngörülen gençleştirme ve bakım faaliyetleri ile ilgili silvikültür planlarını yapmak ve yaptırmak uygulamaların silvi-kültürel tekniğe uygun olarak yapılması ve yine bu çalışmalarla ilgili araştırılması gerekecek konuları ortaya koyup araştırılmalarını sağlamak.
 
c)    Silvikültür uygulamaları ile ilgili olarak ihtiyaç duyulacak tohum ve fidan konusunda, ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamaktır.
 
d)    Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevler.