Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı

Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
 
4 Temmuz 2011 Tarihli ve 27984 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 645 Sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
645 S. KHK. MADDE 30 – (1) Mevzuatta bu Kanun Hükmünde Kararname ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına devredilen birimlerle ilgili görevler nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığına yapılmış olan atıflar Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanına yapılmış olan atıflar Orman ve Su İşleri Bakanına yapılmış sayılır.
(2) 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun;
……………………..
D) Mülga 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
 
MADDE 11- Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Orman sınırları içinde veya dışındaki arazilerde uygulama plan ve projeleri dahil ağaçlandırma faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,
b) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak özel ağaçlandırma ve imar-ihya çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,
c) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.”
 
Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Elazığ, Bingöl ve Muş illerinde yürütülmekte olan
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi mevcuttur.