Orman ve İklim Değişikliği
İngilizce
Fransızca
Rusça
Arapça
Arama Yap
 
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA ORMANLARIN ÖNEMİ

Dünyadaki toplam orman alanı 3 milyar 952 milyon hektar olup dünya kara alanının % 30‘una karşılık gelmektedir. Karasal biyolojik çeşitliliğin dörtte üçünü bünyesinde barındıran ormanlar, aynı zamanda karasal karbon havuzlarının yaklaşık yarısını oluşturmakta ve bu nedenle dünya iklimini düzenlemede önemli bir rol oynamaktadır.

Ormanlar fotosentez yoluyla atmosferden CO2’yi uzaklaştırdığı için yutak olarak, karbonu, biomas, toprak organik karbonu ve ölü örtü içinde saklayarak rezervuar (hazne ) olarak görev yapmakta ve iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli rol oynamaktadır. Diğer yandan   yangınlarda veya bir arazinin kullanımının değişmesinde (örneğin ormansızlaşmada) CO2, metan ve nitrojen oksit gibi sera gazları kaynağı olarak görev yapmaktadır. FAO verilerine göre her yıl dünyada 13 milyon hektar orman alanı tahrip edilmekte ve bunun sonucunda ortaya çıkan emisyonların miktarı ise (yıllık 5.8 milyar ton CO2 ‘e eşdeğeri) dünyadaki yıllık sera gazı emisyonlarının %20’sini oluşturmaktadır. Bu miktar tüm emisyonlar içerisinde ulaştırma sektöründen kaynaklanan emisyonlardan daha fazladır.

Ayrıca ormanlardan elde edilen odunsu biyokütlenin ısı ve enerji üretiminde kullanımın yaygınlaştırılması ve artırılması suretiyle iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlara alternatif olarak kullanımı da iklim değişikliğiyle mücadele de çok önemli rol oynamaktadır.

Bu nedenlerden dolayı yeryüzündeki orman alanlarının korunması ile ağaçlandırma yoluyla genişletilmesi, pek çok araştırmacı tarafından küresel  iklim değişimi ile mücadelede en etkin yöntem olarak önerilmektedir.

·         Dünyada 1,2 milyar insan geçimini ormandan sağlamaktadır,

·         Ormanlar yerel toplulukların ve özellikle yerli halkların yaşam şartlarının geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Ayrıca ormanlar mal üretimi, ekoturizm ve çevresel hizmetleri yoluyla da çok önemli ekonomik rol oynamaktadır.

·         Ormanlarda bulunan toplam karbon miktarı; 639 milyar ton (2005 rakamı) yeryüzü biyosferindeki karbonun %25’i (bu rakam atmosferdeki tüm miktardan daha fazladır.)

·         REDD’in emisyon azaltım potansiyeli: 2020 yılına kadar her yıl 3 milyar ton CO2 eşdeğeri,

·         Biyoenerji ve biyomalzemelerin tüketimi de orman-iklim dengesi üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu ürünlerin fosil yakıtların yerine kullanılması avantaj sağlamasına karşın, ormanların üretim miktarını aşmaması gerekmektedir.

·         Kopenhag anlaşmasının hedeflerinden birisi olan küresel sıcaklığın 2°C de sınırlandırılması için küresel emisyonların %20’sini oluşturan ormansızlaşmanın azaltılması gerekmektedir.

·         1 ton karbonu atmosfere göndermeyi engellemede , ormansızlaşmayı azaltmadan daha düşük maliyetli bir yolu yoktur. (Karbon salımını azaltmanın en ekonomik yolu ormansızlaşmayı azaltmaktır.)

·         Ormansızlaşmanın geri dönüşü yoktur. Her yıl yaklaşık 13 milyon hektar orman alanı tahrip edilmektedir,

·         Ormansızlaşmayla mücadelenin aynı zamanda yerli halklar ve biyoçeşitlilik için sosyo ekonomik ve çevresel faydaları vardır.

 

General Directorate Of Forestry - Data Processing Center - Ankara [ Address: Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 06560 Beştepe/ANKARA ]