Ana Sayfa
Orman Genel Müdürlüğü
Arama:
Arama Yap
 

Makine İkmal Şube Müdürlüğü Görevleri

 • Kalite politikasının Makine İkmal Şubesi Müdürlüğü içerisinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak/sağlattırmak,
 • Ormancılık hizmetlerinde kullanılmak üzere Orman genel Müdürlüğünün ilgili ve uygulamacı birimlerinden gelen makine, ekipman, ataçman ve yedek parça taleplerini değerlendirerek yıllık bütçe ve yatırım programına alınmasını sağlamak,
 • Bunlardan ikmali öngörülenlerin, teknik hususiyetleri ile satın alınmalarına esas teşkil eden şartnamelerini hazırlamak, yaklaşık maliyetlerini tespit etmek, satın alma evrakını ihale komisyonuna intikal ettirmek,
 • Satın alması yapılan makine ve ikmal maddelerinin muayene ve tesellümlerini yapmak,
 • Merkezi ikmal yoluyla tedarik edilemeyen veya stoklarda mevcutları tükenen ikmal maddelerinden gerekli görülenlerin, mahalli birimlere yetki verilmek suretiyle teminini sağlamak,
 • Mevcut ikmal maddelerinden stoku yapılacakların özellikleri ve ikmal prensipleri dikkate alınarak depolanmasını sağlamak,
 • İhtiyaç duyulan ikmal maddelerine ait talepleri inceleyerek gerekli görülenlerin ilgili birimlere transferlerini yapmak,
 • Teşkilat kademelerince kullanılması mümkün olmayan ihtiyaç fazlası (ölü stok) ve hurda malzemelerin değerlendirilmesini sağlamak,
 • Yurt içi ve yurt dışında müteharrik makine, ekipman, ataçman ve yedek parça üretimi ve ikmali konularında gelişen teknolojiyi takip ederek gerekli bilgiler ile katalog, prospektüs v.b. teknik dokümanları temin ederek gerekli hallerde bu teknik dokümanlardan faydalanılmasını sağlamak,
 • Teşkilat birimlerinde makine ikmali konularında yapılan iş ve işlemlerle ilgili her türlü evrak ve belgenin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve ikmal maddelerinin kayıtlarının tutulup tutulmadığını izlemek,
 • Gerekli görüldüğünde yapılan isteklerin lüzumlu olup olmadığı veya ne miktarda lüzum hissedildiğini ek bilgi ve teknik gerekçe isteyerek yada mahallen inceleme yapmak ve yaptırmak suretiyle tespit etmek,
 • Gerekli görüldüğünde makine ikmal maddelerinin ihale mevzuatına uygun olarak makine ikmal talimatı esasları dahilinde temin edilip edilmediğini, satın alma fiyatlarını, depolanmasını ve kullanımları ile yapılan diğer iş ve işlemleri mahallen inceleme yaparak veya yaptırarak tespit etmek,
 • Makine-teçhizat, ekipman, yedek parça ve benzeri konularda yurtiçi ve yurt dışındaki gelişmeler ile yeniliklerin takip etmek ve gerekli teknik bilgilere ulaşmak,
 • Yedek parça tedariki ve kullanımı konularda mahalli birimlerin yeterince bilgilendirilip bilgilendirilmediğini izlemek,
 • Yıllık yatırım planlarında yer alan ve merkezde bloke edilen makine-teçhizat, ekipman ve yedek parça ödeneklerinin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak mahalli birimlere gönderilip gönderilmediğini izlemek,
 • Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca hazırlanan, kalite yönetim sisteminde belirtilen diğer işleri yürütmek,
 • Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara katılmak,
 • Kalite politikası ve Kalite Hedeflerinin, Makine İkmal Şubesi Müdürlüğü personeline benimsetilmesini sağlamak/sağlattırmak,
 • Makine İkmal Şubesi Müdürlüğü personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlattırmak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında Makine İkmal Şubesi Müdürlüğü’nün her kademesinde destek sağlamak,
 • Kurumun kalite hedeflerine ulaşması için stratejiler önermek ,
 • Kurumun, çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması ve yönetilmesi çalışmalarına katılmak,
 • Makine İkmal Şubesi Müdürlüğü personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve iyileştirilmesi çalışmaları için gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak /sağlattırmak,
 • Makine İkmal Şubesi Müdürlüğü sorumluluğunda olan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 • Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağırıldığında) katılmak,
 • Makine İkmal Şubesi Müdürlüğü’ ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak,
 • Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, (işlem yoğunluğu dikkate alınmak kaydı ile; iki ayda en az bir kez yedekleme yapılacak şekilde)
 • Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.

 

NİTELİK PROFİLİ

 • Üniversite Mezunu
 • Yabancı dil bilen
 • Yöneticilik kabiliyeti olan
 • Şube personeline liderlik yapabilecek
 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı - E-posta: webbirimi