Ana Sayfa
Arama:
Arama Yap
 

KADASTRO VE MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

I- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TANITIMI, GÖREV VE YETKİLERİ

 28 Mart 1986 tarihinde yürürlüğe giren; “Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre (Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğüne) verilen görevler aşağıdadır:

a-Devletten başkasına ait ormanlardaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

b-6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesine göre orman tanımına girmeyen sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan, sahiplerinin yararlanmasına ait iş ve işlemleri takip etmek,

c-4785 ve 5658 sayılı kanunlara göre gerekli iş ve işlemlerini yapmak,

d-Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

e-Muvafakat, izin- irtifak ve tahsis işleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

f-Orman tahdit ve kadastrosuna itiraz davalarını ve mülkiyet ihtilaflarını takip etmek ve sonuçlandırma,

g-Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre devlet ormanlarının tapuya tescil ve terkin işlemlerini yapmak,

h-Orman Kadastro Komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

i-Orman tahdit ve kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki orman sınırlarının korunması ve kaybolan sınır noktalarının yenilenmesini sağlamak, gerektiğinde orman sınırlarını yeniden tesbit etmek,

j-Orman tahdit ve kadastro yapılmamış yerlerde idari ve teknik orman sınırlarını belirlemek,

k-Bölge Müdürü’nün vereceği benzeri görevleri yapmak.

 

II- BAĞLI KURULUŞLARIN YIL İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURUCAKLARI KONULAR VE ESASLARI

a-İzinlerde: İzin sahalarında saha aşımları yaptırılmalı, sahalar sık sık kontrol edilmelidir. Yıllık tahsis bedelleri, izin müddeti boyunca her yıl değişen fiyatlar üzerinden tahsil edilmeli, izinler defterlere kayıt edilip takibi yapılmalıdır.

b-Orman Kadastrolarında: Bölge Müdürlüğümüzce şekli ve hukuki noksanları inceleme işleri çok dikkatli yapılmalı lüzumsuz dava açılmalarına meydan verilmemeli, işlemler kesinleşince ormanların tapuları alınıp dosyalarında saklanmalıdır.

Komisyonların çalışmaları İşletmesince takip edilmeli, Orman sınır noktaları arazide belirtilmelidir.

c-Tapulu Kesimlerde: İşlemler yönetmeliğe uygun olarak yapılmalı, devlet ormanlarına tecavüzler önlenmelidir.

d-Arazi Kadastrolarında: Kadastro tesbitlerine itirazlar bölge Müdürlüğünce kurulacak heyet tarafından yapılmalıdır. Bu nedenlerle İşletme Müdürlükleri kadastro ilan tarihlerini telsizle Bölge Müdürlüğüne bildirmelidir.

 

 III- ŞUBECE BAĞLI KURULUŞLARDAN İSTENEN PERİYODİK CETVEL VE BİLGİLER

Yılı içinde yapılan işlemler, yıl sonu itibariyle;

a-Tapulu yerlerden yapılan kesimlerine ait cetvel,

b-Ruhsat sahibi ve ruhsat numaraları belirtilerek, yıl içinde verilen Taş-Kum-Toprak ocağı ve maden ocakları miktarlarını belirten cetvel,

c-Maden Ocağı-Taş-Kum Toprak Ocakları denetleme raporları,

d-Kadastro ve orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılan itiraz davalarına ait cetvellerde gösterilecek Bölge Müdürlüğümüze intikal ettirilmelidir.

 IV- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ İLGİLENDİREN KANUN,TÜZÜK,YÖNETMELİK,TEBLİĞ VE TAMİMLER

  

8.9.1956 gün ve 9402 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6831 sayılı Orman Kanunu 20.10.1983 gün ve 18197 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi hakkında 2924 sayılı kanun, 11.8.1983 ve 18132 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 15.6.198.. gün ve 18785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3123 sayılı Maden Kanunu, 31.3.1950 gün ve 7471 sayılı Resmi Gazetede yayınlana 5638 sayılı kanun 9.7.1945 gün ve 6056 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4785 sayılı kanun, 5.4.1995 tarih, 22249 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 28.5.1994 tarihinde yürürlüğe giren “Özel Ormanlarda yapılacak iş ve işlemleri gösterir Talimat”

23.2.1998 ve 23267 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği,

6831 sayılı Orman Yasasının 16-15-18-115. Maddeleri gereğince yapılacak arazi tahsisleri ve verilecek izinlere ait yönetmelik, 2.9.1986 gün ve 19209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve Orman Kanununa Orman Kadastrosu ve 2/B maddesinin uygulanması hakkında yönetmelik, 11.2.1987 gün ve 19661 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 6831 sayılı Orman Yasasının 1.maddesine göre Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin faydalanması şekil ve esasları  hakkında yönetmelik.
 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 16. VE 18. MADDEYLE İLGİLİ BAŞVURULARDA GEREKLİ OLAN BELGE VE EVRAKLAR

  

 A-İlk Müracaatta İstenecek Belgeler

1-Orman Yangınının 16. ve 18. maddelerine göre verilen izin başvurularına eklenecek belgelerin tamamı 4’er suret, asılları  veya noter tasdikli örnekleri olacaktır.

2-Talep dilekçesi; Dilekçe, ruhsat sahibince imzalanmış olmalıdır. Eğer ruhsat sahibi adına vekaleten müracaat ediliyorsa, vekilin noter tasdikli vekaletnamesi olmalıdır.

3-Ruhsat; Ruhsatın aslı veya noter tasdikli sureti olmalıdır. Noter tasdiki yeni tarihli olmalıdır.

4-Talep sahasını (ocak sahasını) gösterir 1/25000 ve 1/10000 veya 1/5000 ölçekli koordinatlı harita;

a)Haritalar, memleket nirengi ağına bağlı yersel ölçüm sonucu üretilmiş olmalı, düzenleyen kişi ve talep sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.

b)Haritalarda 1/25000 ölçekli koordinatlar kullanılmalıdır.(6’lık dilime göre)

c)Haritalara ait poligon kanavası, ölçü karnesi ve ölçü hesap cetveli olmalıdır.

d)Talep sahasının (ocak sahasının) köşe noktaları numaralandırılmış olmalı ve bu numaralar ile koordinat listesindeki numaralar birbirini tutmalıdır.

e)Fiili durum (arazi) ile harita örtüşmeli, birbiri ile uyumsuzluk olmamalıdır.

f)Talep sahasına ulaşılacak yol, haritada mutlaka gösterilmeli, yol hakkında bilgi verilmelidir. (Talep sahibi adına izinli yol,orman yolu,köy yolu,kadim yol vs.)

5-ÇED Belgesi veya ÇED Yönetmeliğine tabi olmadığına dair ilgili kurumdan alınmış belge;

B-Temdit Müracaatlarında İstenecek Belgeler

1-Dilekçe;

2-Temdit edilecek sahaya ait ruhsat;

3-Temdit edilecek sahaya ait harita;

Bu belgeler de yukarıda “A” şıkkında belirtilen özellikleri taşımalıdır.

 

C-İade Edilecek Sahalarda İstenecek Belgeler

1-Dilekçe;

2-İade edilecek sahaya ait harita;

Yine aynı şekilde, bu belgeler de “A” şıkkında belirtilen özellikleri taşımalıdır.

 

D-Maden ve Petrol Arama Müracaatlarında İstenecek Belgeler:

1-Dilekçe; Dilekçede aramanın şekli belirtilmelidir. Sondaj, yarma, galeri,tünel vs.

2-Arama ruhsatı;

3-Harita;

Bu belgelerin de tamamı 4’er suret ve “A” şıkkında belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

  

17.MADDE (TESİS) İZİNLERİ İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR

  A-Müracaat Dosyalarında Bulunması Gerekli Belgeler:

Belgelerin tamamı asıl veya tasdikli olmalı, hiçbir belge fotokopi olmamalıdır. Belgeler 4 takım olmalıdır.

1-Ruhsat sahibince imzalanmış TALEP DİLEKÇESİ. Eğer ruhsat sahibi adına vekaleten müracaat ediliyorsa, vekilin noter tasdikli vekaletnamesi olmalıdır.

2-Ruhsatın aslı veya noter tasdikli sureti. Noter tasdiki yeni tarihli olmalıdır.

3-Talep sahasını gösterir 1/25000 ve 1/10000 veya 1/5000 ölçekli ve koordinatlı harita.

a)Haritalar memleket nirengi ağına bağlı yersel ölçüm sonucu üretilmiş olmalı, düzenleyen kişi ve talep sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.

b)1/25000 ölçekli koordinatlar kullanılmalıdır. (6’lık dilime göre)

c)Haritalara ait poligon kanavası, hesap cetveli ve ölçü karnesi olmalıdır.

d)Talep sahasının köşe noktaları numaralandırılmalı ve bu numaralar ile  koordinat listesindeki numaralar birbirini tutmalıdır.

e)Fiili durum ile harita birbirini tutmalı,uyumsuzluk olmamalıdır.

f)Talep sahasına ulaşacak yol, harita mutlaka gösterilmeli,yol hakkında bilgi verilmelidir. (Talep sahibi adına izinli yol,orman yolu,köy yolu,kadim yolu vs.)

4-ÇED belgesi veya ÇED Yönetmeliğine tabi olmadığına dair ilgili kurumdan alınmış belge.

5-Tesislerin yerlerini gösterir 1/1000 veya 1/2000 ölçekli VAZİYET PLANI ve PROJESİ.

6-Cari yıl birim fiyatlarına göre düzenlenmiş KEŞİF ÖZETİ ve METRAJ CETVELİ (Orman Mühendisince düzenlenmiş ve Orman Mühendisleri Odasına onaylatılmış olacak)

 

  

DEVLET ORMANLARINDA ÖZEL AĞAÇLANDIRMA BAŞVURU ŞARTLARI ve İSTENEN EVRAKLAR

 1-Devlet Ormanlarında Özel Ağaçlandırmaya konu edilecek sahalar

a)Orman Kadastrosu yapılmayan Ormanlık Alanlarda; amenajman planında Bozuk Orman Alanı olarak gösterilen yerler,Orman Toprağı (OT) olarak gösterilen yerler.

b)Orman Kadastrosu yapılan Ormanlık Alanlarda; kesinleşen orman sınırları içinde kalan, amenajman planına ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler.

2-Özel Ağaçlandırmaya Konu Edilemeyecek Sahalar

a)Amenajman planlarında bozuk orman olarak gösterilmesine rağmen aktüel durumda verimli ormana dönüşmüş yerler,

b)Verimli orman alanı içinde kalan ve büyüklüğü 10.0 hektarı geçmeyen yerler.

c)3 Hektardan küçük olan yerler.

d)Bakanlar Kurulu Kararıyla korunmaya ayrılan ve ilan edilen yerler.

e)Milli Parklar.

f)Mülkiyet problemi olan yerler.

g)Doğal,tarihi ve arkeolojik sit alanları.

h)Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler.

I)Tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler.

i)İlan edilen turizm alanları içinde kalan yerler, Özel Ağaçlandırmaya konu edilemez.

3-Devlet Ormanlarında Özel Ağaçlandırma Talep Başvurusu

Başvurular Orman Alanlarında Orman İdaresine (Orman İşletme Şefliği,Orman İşletme Müdürlüğü,Orman Bölge Müdürlüğü) başvuru dilekçesiyle yapılır. Tebligat adresi belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.

Birden fazla kişinin ortak olmak üzere ağaçlandırma talebinde bulunması halinde, başvuru dilekçesinde tüm müracaatların isim,adres ve imzaları bulunmalıdır. Ayrıca tebligatın kim adına yapılacağı hususu belirtilir.

Köy Tüzel Kişiliği adına yapılan başvurularda, Köy Muhtarı ile birlikte en az bir azanın imzasının bulunması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruyu birim amiri,bunlar dışındaki diğer tüzel kişiliklerde (şirket,holding,dernek,vakıf vb.) ise yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunun yetki verdiği kişi yapar.

Maden sahaları için müracaatta bulunulması halinde, başvuru dilekçesine madencilik faaliyetinin sona ermesi nedeni ile Orman İdaresine teslim edilmesi şartı aranır.

4-Devlet Ormanlarında Özel Ağaçlandırma talep dilekçesine eklenecek belge ve evraklar

a)Sahanın yeri,mevkii ve coğrafi koordinatlarını gösterir harita veya kroki,

b)Şirket,holding,dernek,vakıf vb. tüzelkişiliklerin başvurularında, yönetim kurulunca verilen yetki belgesi,

c)Eski maden sahası ise, Orman İdaresine teslim edildiğine ilişkin “Saha Teslim Belgesi” eklenir.

  

 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 1.ve 116.MADDELERİNE GÖRE  ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEKİ AĞAÇ ve AĞAÇCIKLARDAN SAHİPLERİNİN FAYDALANMA ŞEKİL ve ESASLARI 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 1.MADDESİ 2.FIKRASINA GÖRE ORMAN SAYILMAYAN YERLER

 

 A-Sazlıklar,

B-Step nebatlarıyla örtülü yerler,

C-Her çeşit dikenlikler,

Ç-Parklar

D-Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (Kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,

E-Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler,

F-Orman sınırları içinde ve bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan dağınık veya yer yer küme ve sıra  halinde her nev’i ağaç ve  ağaççıklarla örtülü yerler,

G-Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nev’i ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,

H-Sahipli  arazide muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş ve yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar,

I-Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanun gereğince Devlet Ormanlarında tefrik  edilmiş imar,ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 9.7.1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani ve aşılanmış fıstıklık,sakızlık ve harnupluklar,

J-Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakterleri taşımayan yerler,

Orman Sayılmaz.  

MÜRACAAT

 Orman Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre Orman sayılmayan Yerlerde kesim yapmak isteyenler; pazar satışı ve zati ihtiyaçları maksadıyla yapacakları kesim için ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler.

Bu dilekçede kesim yapılacak arazinin çeşidi,yüzölçümü,yeri,mevkii ve hudut komşuları ile arazi içerisinde bulunan ağaç ve ağaççıklardan cinsi,adedi,yüzölçümü,kesimin maksadı,daha önce bu taşınmazın kesim iznine konu olup olmadığı belirtilir.       

Dilekçeye Eklenecek Belgeler

Müracaat edenler doğrudan malik olmayıp hissedarların dışında üçüncü şahıslar ise, diğer hissedarların veya malikin kendilerini bu işleri yürütmek üzere vekil mutemet tayin ettiklerini gösteren yazılı muvafakatname belgesini de ibraz etmeleri şarttır.

Muvafakat – Mutemet Belgesinin Düzenlenmesi

 Malik tek ise malikin düzenleyeceği muvafakat-mutemet belgesinin noterden düzenlenmesi şart olmayıp, yapılacak işin mahiyetini belirtir şekilde Orman İşletme Şefliğine hitaben yazılmış bir dilekçe olması yeterlidir. Ancak bu dilekçenin altının, “İş bu muvafakat-mutemet dilekçesi huzurumuzda düzenlenmiş olup imzanın bu belgeyi düzenleyen ...........’a ait olduğunu tasdik ederiz.” İbaresi ile köy muhtarı ve ihtiyar kurulunun en az iki üyesi tarafından mühürle tasdik olunması şarttır.

 Maliki birden fazla olan hisseli taşınmazlarda; 

a)Orman sınırları içinde veya bitişiğinde olan küme halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerde muvafakat-mutemet belgesi noterce düzenlenir.

 b)Orman sınırları içinde veya bitişiğinde olan dağınık ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler ile orman sınırları dışında olup yüzölçümü 3 hektarı aşmayan yerlerde ise muvafakat-mutemet belgesinin noterce düzenlenmesi şart olmayıp bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usule göre muhtarlıkça düzenlenir.

 Ağaç ve ağaççık topluluklarının Devlet Ormanı içinde ve bitişiğinde olması halinde sahiplilik muteber tapu kayıtları ile mümkündür.

 Muteber tapu kayıtlarının neler olabileceği aşağıda açıklanmıştır.

 a)Geçerli yoklama kayıtları, 1884 yılına kadar yazımı yapılan taşınmazlara ait defterlerden tahsisin gerektirdiği harç ve rüsumu verilerek Kaza ve Liva’nın İdare Meclisince tasarrufları tasdik edilerek geçerli kılınan tapular.

 b)Hakkı karar ve senetsiz tasarrufa ve kayıt tashihi muamelelerinin sureti ihdasına dair 19.04.1926 tarih ve 810 sayılı Kanunla tesis edilen tapular.

 c)Özel kanunların uygulanması sonucu idari yoldan tesis edilen tapular,(3573,6777,4753 ve 2510 sayılı kanunlarda olduğu gibi)

d)Tapulama ve Kadastro Kanunlarına göre tesis edilmiş tapular  

 Orman Kanunu 1.maddesi 2.fıkrası “F” ile “b” bendi kapsamındaki Devlet Ormanlarına bitişik olmayan ve yüzölçümü 3.0 ha.den yukarı olmayan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerde sahiplilik tapu kaydı veya diğer tasarruf belgeleriyle ispatlanır.

Mülkiyetin Tayininde Diğer Sahiplilik Belgeleri

Zilyetlik,şey üzerinde fiilen tasarruftur. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında zilyetlik, tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz mallarda tasarrufu belirtmektir.

 Taşınmaz mal üzerinde bu Yönetmelik hükümlerine göre zilyedi adına işlem yapılabilmesi için,zilyetliğin aşağıda açıklanan belgelerden birine dayandırılması gerekir.

a)31.12.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları,

b)Tasdikli irade suretleri ile fermanlar,

c)Muteber mütevelli,sipahi,mültezim,temessüp veya senetleri,

d)Kayıtları bulunmayan tapu ve mülga Hazineyi Hassa veya muvakkat tasarruf ilmühaberleri,

e)Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları,

f)Mülkname,muhasebatı atika kalemi kayıtları, 

g)Mubayaa,istihkam ve ihbar hüccetleri, 

h)Evrak idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları,

Türk Medeni Kanununa göre veraset ilamı,istimlak kararı,cebri icralarda ihale kararı,tasarrufun tayininde esas alınması gereken unsurlardan olup inceleme sırasında bu unsurlar da gözönönde bulundurulur.

 Mezarlıklarda Kesim İşlemleri

Mezarlıklar

Mezarlıklar,köy,kasaba ve şehir halkının ölüleri defnettikleri kadim mahallerdir.

Bu mahaller hizmet malları niteliğinde bulunduğundan belediye ve köy tüzel kişiliği adına tescile tabidirler. Henüz tescil görmemiş fakat kadim mezarlık olarak kullanılan mahaller de mezarlık sayılır.

6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi (D) bendi hükmüne göre,şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içinden bulunan kadim mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,orman sayılmamaktadır.

Kanunun (D) bendinde bahsedilen şehir mezarlıklarından sahipleri hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabilirler.

Kanunun (D) bendinde bahsedilen kasaba ve köy hudutları içinde kadim mezarlıklarından sahipleri her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını Orman İdaresine haber vermek ve tutanakla tevsik edilmek suretiyle kesim yaparak karşılayabilirler. Bu yerlerden sahiplerinin pazar satışı için yapacakları keşif,damga ve nakliye işlemlerine tabidir.

Mülga 766 sayılı Tapulama Kanununun 24 üncü maddesi ile köylerdeki terkedilmiş ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait mezarlıkların köy tüzel kişiliği adına tescili kabul edildiğinden bu mezarlıklar için mülkiyet belgesi aranmaz.

Tescil olunmamış ve tescile tabi olmayan mezarlıklar Devlet Ormanlarına bitişik iseler sadece mezarlıkların işgal ettiği saha dahilinde köy tüzel kişiliklerine kesim izni verilir.

Mezarlık Kesimlerinde Aranacak Belgeler

Mezarlık kesim taleplerinde; mülki idare amirlerince verilecek, mezarlık üzerindeki ağaçların kesiminde sıhhi ve idari yönden bir sakınca görülmediği belirtir bir belge ile ayrıca Kültür Bakanlığının mahalli biriminden alınacak “Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca"”koruma altına alınıp alınmadığını belirtir bir belgenin de eklenmesi gereklidir.

6831 sayılı Orman Kanununun 1. ve 116.maddesince kesim izni verilemeyecek yerler aşağıda çıkarılmıştır.

a)6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesi (1) invi fıkrasındaki orman tanımı kapsamına giren bütün ormanlık alanlarda,

b)Orman tahdit ve kadastrosu yapılarak sınırlaması kesinleşmiş Devlet Ormanı, Amme Müesseselerine ait ormanlar ile özel orman alanlarında,

c)Kesinleşmiş mahkeme kararı ile orman sayılan yerlerde,

d)Mülkiyet anlaşmazlığı mahkemeye intikal etmiş henüz çözüme kavuşmamış yerlerde

e)4785 sayılı Kanunla devletleştirilen, 5658 sayılı Kanun gereğince de iadeye tabi olmayan ormanlık alanlarda,

f)Orman İdaresinin taraf olmadığı bir mahkeme kararı sonucu alınan ancak 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi (1) inci fıkrası kapsamına giren ormanlık alanlarda,

g)Orman Genel Müdürlüğünce izin irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda,

h)Amme müesseseleri ile gerçek ve tüzel kişilere ait ormanların tapularının parçalanarak küçültülmesi suretiyle meydana getirilmiş kısımlarında,

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı - E-posta: webbirimi