T.C.

ORMAN BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

 

                                                                                                                                                   Ankara

                                                                                                                                              05/01/1996

H.No :İP-1 ÜRT-0/9

U.No :

Konu : Asli Orman Ürünlerinin

           Üretim İşlerine Ait…..

           Sayılı Tebliğ

 

 

                                                   TEBLİĞ  NO  : 288

TASNİF NO  : IV-1535

 

BÜTÜN TEŞKİLATA

 

           Asli Orman Ürünlerinin kesilmesi, bölmeden çıkarılması, yüklenmesi taşınması ve istifine ait iş ve işlemlerin ne suretle yapılacağı, günün şartlarına göre yeniden ele alınarak hazırlanan tebliğ ilişikte gönderilmiştir.

         Yeni tebliğde, odun dışı ürünler kapsam dışı bırakılmış ve bilhassa üretim birim fiyatlarının tespiti, bilimsel esaslar ve iş-zaman ölçümlerine dayandırılmıştır.

         Bundan böyle üretim iş ve işlemleri bu tebliğe göre ürütülecektir.

         Konuya ilişkin eski 161-A sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

         Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                              Mustafa YILMAZ

                                                                                                  Genel Müdür

                                                                                                          İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Üretimin Programlanması

                                                                                                                                   Sayfa No

 

1. -Üretime esas etanın tespiti  …………………………………………………………........15

1.1-Planların incelenmesi …………………………………………………………............... .15

1.2-Alınabilir etanın tespiti …………………………………………………………………..15

1.3-Dikili damga iş programının tespiti …………………………………………...................15

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üretimin Programlanması ve İş Programının Hazırlanması

2. –Üretim ve iş proğramının hazırlanması …………………………………………………  15

2.1-Verim yüzdesinin  tayini …………………………………………………………………15

2.2-Üretilecek ürün miktarının tayini ………………………………………………………...16

2.3-Üretim giderlerinin hesaplanması ………………………………………………………..16

2.4-İş programının tanzimi …………………………………………………………………...16

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dikili Damga İşleri

3.1-Dikili damga iş programı ………………………………………………………………...16

3.2-Dikili damga ekibinin kurulması ………………………………………………………...16

3.3-Dikili damga ekibinde bulunması gereken malzeme …………………………………….17

3.4-Damga sırasında dikkat edilecek hususlar ……………………………………………….17

3.5-Damgalanan ağaçların ölçü ve kayıt işleri ……………………………………………….17

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstihsal İşleri

4.1.  -Üretimin yaptırılma usulleri …………………………………………………...............18

4.1.1-Üretimin birim fiyatla yaptırılması  ……………………………………………………18

4.1.2-Üretimin taahhüt (eksiltme veya pazarlık) yolu ile yaptırılması ………...…………….18

4.1.3-Üretimin gündelikle yaptırılması ………………………………………………………19

4.2.  -Üretim işlerinin dağıtımı………………………………………………………………..19

4.2.1-Üretim işlerinin ihtilafsız yerlerde dağıtımı …………………………………................19

4.2.1.1-Koru ormanlarında …………………………………………………………...............19

4.2.1.2-Baltalık ormanlarda ………………………………………………………………… .20

4.2.2.  -Üretim işlerinin ihtilaflı yerlerde dağıtımı …………………………………...............20

4.2.2.1-Koru ormanlarında …………………………………………………………...............20

4.2.2.2-Baltalık ormanlarda …………………………………………………………..............23

4.3.  -Üretim sahalarının iş sahiplerine teslimi …………………………………….................23

4.3.1-Üretim sahalarının kooperatiflere ve köylülere teslimi ………………………………...23

4.3.2-Üretim sahalarının müteahhitlere teslimi …………………………………….………...23

4.4.  -Koru ormanlarında ağaçların kesimi ve boylara bölünme işleri ………….…………....23

4.4.1-Kesim zamanı …………………………………………………………………………..23

4.4.2-Ağaçların kesilmesi…………………………………………………….……….........    23

4.4.3-Gövdelerin boylara bölünmesi ………………………………………...…………….…24

4.4.4-Kayında ardaklanma ve önleyici tedbirler ………………………………...……….…  .24

4.4.4.1-Ardaklanma ……………………………………………………………...……....      .24

4.4.4.2-Önleyici tedbirler…………………………………………………………………       24

4.4.5-Standardizasyon…………………………………………………………………….      24

4.4.6- Ölçü ve kayıt…………………………………………………………...…………..      25

4.5.  - Baltalıklarda kesim işleri………………………………………………………….       25

4.5.1-Kesim sahasının Belirlenmesi…………………………………………………..….       25

4.5.2- Baltalıklarda Kesim zamanı………………………………………………..…….         25

4.5.3- Baltalıklarda Kesim şekli …………………………………………………………       26

4.5.4- Baltalıklarda ölçü ve kayıt ………………………………………………………..       26

4.6-Kesim sahasının muayenesi…………………………………………………………..      26

4.7- Kesme raporunun düzenlenmesi……………………………………………………..      26

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Taşıma İşleri

5.1.  -Bölmeden çıkarma (sürütme) ………………………………………………………     26

5.1.1- Kayıt işleri…………………………………………………………………………...   27

5.2.  - Satış istif yerlerine taşıma………………………………………………………….. .   27

5.2.1- Kayıt işleri…………………………………………………………………………...   28

5.3- İstihkak raporlarının düzenlenmesi……………………………………………………    28

5.4- Satış istif yerlerinde kayıt işleri……………………………………………………….    28

5.5- Mekanizasyon……………………………………………………………………….…  28

 

ALTINCI BÖLÜM

6- Tefrik işleri ……………………………………………………………………………..    29

 

YEDİNCİ BÖLÜM

7- İmalat İşleri………………………………………………………………………………   29

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Stok İş ve İşlemleri

8.1- Stokların takibi…………………………………………………………………….…....29

8.2.  - Stoktan düşme işlemleri …………………………………………………………….. 30

8.2.1-Değerlendirilmeyecek ürünlerin stoktan düşülmesi………………………………….. 30

8.2.2- Değerlendirilebilecek ürünlerin stoktan düşülmesi………………………………….. 30

8.3.  -Diğer hususlar ………………………………………………………………………..  30

8.4-Stok fazlalıkları………………………………………………………………………...  .31

8.5- Yıl sonu stok sayımları……………………………………………………………..….  31

8.6- Stokların devir teslimi………………………………………………………………....  32

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Satış İstif Yerleri veya Satış Depoları

9.1-Depo yerlerinin seçimi………………………………………………………………… 32

9.2-Satış deposu bina ve tesisleri…………………………………………………………. .33

9.3- Geçici satış depoları………………………………………………………….……….  33

.

ONUNCU BÖLÜM

Üretim Dosyaları

10.1-Üretim dosyalarının düzenlenme şekli………………………….. ……………………. 33

10.2- Üretim dosyalarına konulacak belgeler ………………………………………………. 33

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Üretim Birim Fiyatlarının Tespiti

11.1.  -Üretim Birim Fiyatlarının Tespiti Esasları…………………………………..……….34

11.1.1- Birim maliyet tespiti………………………………………………………………....34

11.1.2-Standart zaman tespiti………………………………………………………………..34

11.1.3- Birim fiyat hesabı……………………………………………………………………35

11.1.3.1-Normal şartlarda Birim fiyat hesabı…………………………………………  ……35

a)Kesme tomruklama……………………………………………………………...…36

b)Sürütme………………………………………………………………………...…..37

c)Yükleme……………………………………………………………………………38

d)Taşıma…………………………………………………………………………...…39

e)İstif ……………………………………………………………………………...…40

11.1.4- Ölçü birimi ster olan ürünlerin birim fiyat tespiti ………………………………… .41

            a) Koru ormanlarında…………………………………………………………...……41

b) Baltalık ormanlarda………………………………………………………..……   41

11.1.5-Erken Üretim primi ve teşvik primleri……………………………………………….42

            a) Erken üretim primi verilmesi…………………………………………………...…42

b) Teşvik primi verilmesi……………………………………………………….……42

11.1.6- Yanık sahalar ile rüzgar devriği, kar kırığı ve böcek tahribatı olan sahalarda birim fiyat tespiti………………………………………………………………………………………   43

a) Yanık sahalarda …………………………………………………………………   43

b) Rüzgar devriği, kar kırığı ve böcek tahribatı olan sahalarda……………………   43

11.1.7- Ek birim fiyat ve ödenek talebi……………………………………………………   43

a) Ek birim fiyat talebi…………………………………………………………….…43

b) Ek ödenek talebi………………………………………………………………...   44

11.1.8- Üretim giderlerine ilişkin bütçe teklifinin hazırlanması…………………………..  .44

11.1.9- Birim fiyat kararlarına dayanaklarının eklenmesi………………………………….. 45

11.1.10- Taahhütle yaptırılacak üretim işlerinde…………………………………………… 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER

 

   Ek No :

1-Üretim Programı

2-Ödenek Cetveli

3-Kesme,Taşıma ve Satış İş Programı

4-Dikili Damga İş Programı

5-Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı

6-Yardımcı Dikili Ağaç Tutanağı

            7-Kesme İşine Ait Birim Fiyat Kararı

          8-Sürütme İşine Ait Birim Fiyat Kararı

                     9-Taşıma İşine Ait Birim Fiyat Kararı

       10-Kesim Şartnamesi ve Sözleşmesi (Birim Fiyat Usulü İle Yapılacak İşlere Ait)

       11-Sürütme Şartnamesi ve Sözleşmesi (Birim Fiyat Usulü İle Yapılacak İşlere Ait)

       12-Taşıma Şartnamesi ve Sözleşmesi (Birim Fiyat Usulü İle Yapılacak İşlere Ait)

       13-İstifleme İşine Ait Birim Fiyat Kararı

       14-Birim Fiyat Usulü ile Yaptırılacak İstif İlanı

       15-Taahhüt İle Yaptırılacak Kesim İşine Ait Şartname

       16- Taahhüt İle Yaptırılacak Sürütme İşine Ait Şartname

       17-Taahhüt İle Yaptırılacak Taşıma İşine Ait Şartname

       18- Taahhüt İle Yaptırılacak İstif İşine Ait Şartname

       19- Saha Teslim Tesellüm Tutanağı

       20-T.S.1214 (Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları)

       21-Kayın Ürünlerinin Ardaklanmasına Karşı Satın Alınacak Emprenye Maddesine Ait Teknik Şartname

       22-Özel Çekiç Örneği

       23-Yuvarlak Odun Ölçü Tutanağı

       23.a-Yuvarlak Odun Ölçü ve Tesellüm Tutanağı

       24-Ölçü Birimi Ster Olan Ürünler İçin Kesme ve Alındı Tutanağı

       25-Kesim Sahası Muayene Tutanağı

       26-Kesme Raporu

       27-Taşıma Alındı Belgesi ve Raporu

       28-Sevk Pusulası

       29-Satış İstif Yeri Defteri

       30-İstif Kayıt Defteri

       31-Tefrik Tutanağı

       32-Orman İçi İstif Yeri Stok Takip Defteri

       33-Satış İstif yeri Stok Takip Defteri

       34-Stoktan Düşme Raporu

       35-Stok Fazlası Tutanağı

       36- Stok Sayım Tutanağı

       37-Stok Fazlası Tutanağı   

       38-Depo Tanıtım Levhası Örneği

       39-Depo Yeri Planı Örneği 

       40-Kabuğu Soyulanlar İçin Kesme-Tomruklamada Çap kademelerine ve Meyil Gruplarına göre Standart Zaman Tablosu

       41- Kabuğu Soyulanlar İçin Kesme-Tomruklamada Çaplara  ve Meyil Gruplarına göre Standart Zaman Tablosu

        42-Yukarıdan aşağı muhtelif sürütme mesafeleri ve meyil gruplarına göre 1 m3 ibreli yapacak odunun sürütülmesi için işçi çalışma standart zamanlarını veren formüller tablosu

       43- Yukarıdan aşağı sürütmede muhtelif sürütme mesafeleri ve meyil gruplarına göre 1 m3 yapraklı yapacak odunun sürütülmesi için işçi çalışma standart zamanlarını veren formüller tablosu

      44-Yukarıdan aşağı  sürütmede muhtelif mesafelere ve meyil gruplarına göre 1 m3 ibreli yapacak odunun sürütülmesi için hayvan çalışma standart zamanlarını veren formüller tablosu

      45-Yukarıdan aşağıya  sürütmede muhtelif sürütme mesafeleri ve meyil gruplarına göre 1 m3 yapraklı yakacak odunun sürütülmesi için hayvan çalışma standart zamanlarını veren formüller tablosu

      46-Yukarıdan aşağıya sürütmede kot farkına ve  sürütme mesafesine göre  1 m3 ibreli yapacak odunun sürütülmesi için işçi çalışma standart zamanını veren formüller tablosu

      47-Yukarıdan aşağıya sürütmede kot farkına ve sürütme mesafesine göre   1 m3 yapraklı yapacak odunun sürütülmesi için işçi çalışma standart zamanını veren formüller tablosu

      48-Yukarıdan aşağıya sürütmede kot farkına ve sürütme mesafesine göre  1 m3 ibreli yapacak odunun sürütülmesi için hayvan çalışma standart zamanını veren formüller tablosu

      49-Yukarıdan aşağıya sürütmede kot farkına ve sürütme mesafesine göre  1 m3 yapraklı  yapacak odunun sürütülmesi için hayvan  çalışma standart zamanını veren formüller tablosu

      50-100 metre sürütme mesafesi için kot farkı ve açı değerlerine göre yamaç eğimini veren tablo

      51-Yol kalitesine ve ağaç cinslerine göre 1 m3’ün taşınması için gerekli standart zamanları veren formüller tablosu

      52-Ek birim fiyat talep formu

      53-Ek ödenek talep formu

      54-Orman ürünleri üretiminde birim fiyat pozisyonları

      55-Keşif metrajı

      56-Keşif Özeti

 

BU TEBLİĞİN HAZIRLANMASINDA MÜSTENİT OLAN

KANUN VE YÖNETMELİKLER

 

KANUNLAR:

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN  İLGİLİ  MADDELERİ:

 

Madde 27-(23.9.1984 tarih ve 2896 sayılı kanun ile değişik) Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin kesim, imal,toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur.

            Damga çekiçleri 4 çeşit olup, şekilleri bu kanuna bağlı levhada tespit edilmiştir.Bu çekiçlerin selahiyetli memurlardan başkası tarafından kullanılması yasaktır.

Damgasız ve nakliyesiz orman mahsulleri kaçak sayılır.

 

Madde 40-(23.9.1983 tarih ve 2896 sayılı kanun ile değişik)Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal gibi orman işleri;işyerinin ve iş yerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle iş yerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve iş yerindeki köylülere veya iş yeriş civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, iş yerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür.

 

Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde bu işler, iş yerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir.

Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenilir. Ayrıca bu taahhüt de gireceklerden mali yeterlilik belgesi istenilir.

 

YÖNETMELİKLER:

DEVLET ORMANLARI İŞLETMESİ VE DÖNER SERMAYESİ YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ

 

Madde 1-Devlet Orman İşletmelerinin Amaç ve Görevleri:

a)........ her çeşit kesme, taşıma, biçme ve depolama işlerini yapmak ve yaptırmak; alım ve satım işlerini yapmak, artıkları kıymetlendirmek ...................... istihsal ve değerlendirmenin gerektirdiği araç ve gereçleri temin etmek ve işletmek ve bunların her türlü bakım ve onarımlarını yapmak veya   yaptırmak .............

 

Madde 7-Devlet orman işletme müdürlükleri kendilerine tahsis edilen bütçe, ödenek ve iş  planı gereğince çalışırlar. Bütçe ve ödenekler dışında sarfiyat yapamazlar.Olağan üstü sebepler dolayısıyla bütçenin tertiplenen plana göre kafi gelmemesi halinde lüzumlu ödenek bitmeden ihtiyaca göre münakale (aktarma) yapılması veya munzam (ek) tahsisat (ödenek) alınması lazımdır.

 

Madde 19-Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal gibi orman işleri; iş yerinin ve iş yarinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın öncelikle iş yerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve iş yerindeki köylülere veya iş yeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, iş yerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür.

Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler iş yerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir.

Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden mali yeterlilik belgesi istenilir.

Yukarıda kayıtlı işlerden kalifiye orman işçisini gerektirenler ile zaman ve mekan itibarı ile sınırlı programlara bağlı işlerde sürekli kalifiye işçi çalıştırılabilir.

Yukarıda belirtilen işlerin kapalı teklif veya pazarlık suretiyle yaptırılması halinde kimlerin ne miktara kadar ihaleye çıkarmaya veya ihale kararlarını onaylamaya yetkili oldukları Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Ancak; bu işlerin vahidi  fiyat veya gündelikle yaptırılmasına bir parasal limite bağlı olmaksızın doğrudan İşletme Müdürlükleri yetkilidir.

 

Madde 47- Orman İşletme Müdürünün görev ve yetkileri;İşletme Müdürleri,Bölge Müdürlüğüne bağlı olup kendi mıntıkası içinde çalışan bütün memur ve görevlilerin amir ve murakıbı ve mali işlerde ita amiridir.

 

İşletme Müdürleri, mıntıkalarına ait teknik, İdari ve mali her türlü ileri kanun,tüzük ve yönetmelik, genel emirler ve Bölge Müdürlüğünden alacakları talimat dairesinde yürütmek,bu işler içinde Bölge Müdürlüğü ile muhabere etmek ve İşletme ile ilgili aşağıdaki işleri görmekle  görevlidir.

a)Kesin,nakil ,istif,temizleme gibi İşletme imar işlerini Amenajman ve Silvikültür,iş planları esaslarına ve çevrenin gerektirdiği şartlara göre yaptırmak,orman Mahsullerinin en iyi şekilde kıymetlendirme tedbirlerini almak.

.............................................

d)Orman İşletmesi için sürekli ve geçici işçi temin etmek,ettirmek,müteahhitlerle sözleşme yapmak.

............................................

i)İşletme dahilindeki Şeflikleri,istif yerlerini,bina ve tesisleri sık sık görmek,kontrol etmek,yapılan her nevi iş hakkında yerinde Orman Şeflerine,diğer memurlara bilgi ve direktif vermek,ormanda ve iş yerinde verilen emirleri Şeflik direktif defterine kayıt ve imza etmek.

...........................................

k)Ormanlarda yapılan Amenajman ve Silvikültür uygulamasıyla ağaç kesme ve damgalama işlerini yerinde kontrol etmek,.................................

Madde 50-Orman İşleme Şefinin Görev ve yetkileri;Orman Şefleri,Orman İşletme Müdürlüğüne bağlım olup, Şefliği içinde çalışan bütün memurların amiri ve mali muamelatta tahakkuk memurudur.

...........................................

Orman Şefleri Şefliğindeki,teknik,idari ve mali her türlü işleri kanun,yönetmelik,talimat dairesinde yürütmekle ve bu işler için İşletme Müdürlüğü ile muhabere etmekle ve işleri ile ilgili aşağıdaki işleri yapmakla vazifelidirler.

a)Orman Amenajman ve Silvikültür planlarının icaplarına ve İşletmece memur edilen silvikültür mühendisi veya diğer bir teknik elemanla birlikte silvikültür esaslarına göre inceleyerek ağaç seçmek,damgalamak.

b)Teknik esaslara göre ağaç kestirmek,standartlara ve özel isteklere göre parçalara böldürtmek,icabında imal ettirmek ve her çeşit taşıma ve istif işlerini yaptırmak.

..........................................

d)Bütün ölçme işlerini vaktinde ve yerinde dikkatle yapmak yaptırmak,dikili ve yuvarlak ağaç tutanaklarını düzenlemek ve düzeltmek,sonuçlarını amenajman planına kaydetmek,kesim ve nakilden sonra kesim yerinin muayenesiyle makta muayenesine ait raporu vermek.

e)Bölme dosya ve kartlarıyla İşletme işlerinde kullanılacak her çeşit diğer defter ve cetvelleri tutmak ve tutturmak,işçi,taşeron ve müteahhitlere ait istihkak raporları, puvantajları ve diğer tahakkuk evrakını düzenlemek

..........................................

g)Görülen işlerde şefliğin direktif defterlerindeki emirler hakkında her ay sonunda tanzim edeceği faaliyet raporunu kesim,taşıma,imal ve stok vaziyet cetvelleri ile birlikte İşletme Müdürlüğüme göndermek

h)Şeflik ormanlarını tamamen görüp durumlarını öğrenerek, muayyen bir işi  olmasa dahi istif yerlerini, bina ve tesisleri ve işyerlerini şeflik ormanlarının en ücra taraflarını dahi sık sık gezmek, İdari ve teknik tetkikler yapmak gerektiği takdirde İşletme Müdürlüğüne tekliflerde bulunmak.

Madde 53-İşletmelerde devirle ödevli memurlar şunlardır.

İşletme Müdürü,Orman İşletme Şefi,Muhasebeci,Veznedar,Ambar Memuru,Depo Memuru,Şefli Katip ve mutemedi bunlar gibi nakit ve ayniyata el koyan diğer memurlarla bu yetkileri taşıyan bütün memurlar

a)İşletme Müdürü veya bu işi gören İşletme Müdür Yardımcısı ve Muhasebeciler,Mühendisler,gizli ve özel evrak  ve mühürleri aynen ve işletmenin genel durumu hakkındaki bilgileri yazılı olarak,

b)Orman İşletme Şefi,çalıştığı şefliklere ait damgalarla bütün dosya ve defterleri,planları ve diğer evrakı aynen,sabit kıymetlerle demirbaşları, makta ve istif yerlerindeki stokları kayıtları ile kontrol ederek,

..................................

f)Depo Memuru, depoda mevcut malların miktarlarını tespit ederek şeflik ve depo kayıtlarıyla kontrol suretiyle,................................... devir edilir.

Devir cetvelleri dört nüsha olarak düzenlenir.İşletme Müdürü ile Muhasebeci veya bu yetkileri haiz olan memurlar tarafından onaylanır.Onaysız devir cetvelleri muteber sayılmaz.Bu  cetvellerin biri işletme dosyasında, biri şeflik dosyasında, diğer nüshaları da  devir eden ve devir alanda kalır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayımlandığı Resmi  Gazetenin

Tarihi        : 24.9.1989

No su         : 19231

 
ORMAN EMVALİNİN İSTİHSALİNE AİT YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

            Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Kanunla değiştirilen 27 nci maddesi ile 40 ncı maddesinde yer alan iş ve işlemlerin yapılmasına ait şekil ve esasları belirlemektir.

Kapsam

            Madde 2- Devlet Ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş ve kesilmiş ağaçlardan hangilerinin diplerinin ve hangi emval çeşidinin kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, istihsal işlerinin tevziine, bunların kesim, imal, toplama, koruma, taşıma, istif ve ölçme iş ve işlemlerine ait şekil ve esasları kapsar.

Tanımlar

            Madde 3- Bu yönetmelikte adı geçen;

a) Asli Orman emvali: Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen oduna müteallik emvaldir. Tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun lif-yonga odunu,sırık, çubuk,çıra,kök.yakacak odun ve benzerleri gibi.

b) Tali Orman Emvali; Asli orman emvali dışında kalan orman emvalidir. Reçine sığla yağı gibi balzami yağ ve katran, palamut, ıhlamur çiçeği, mantar, mazı kozalağı, orman ağacı tohumları, kabukları, meyveleri, çiçekleri, yaprakları, diğer orman bitkilerine ait yaprak, çiçek, kök, soğan, ur ve her çeşit orman örtüsü, toprağı ve benzerleri gibi.

c) Birim fiyat (Vahidi fiyat) Birim işe verilen fiyattır.

d) Orman içi istif yeri : İstihsal edilen emvalin satış depolarına taşınmak üzere toplandığı yerdir.

e) Satış istif yeri veya satış deposu: Bölmeden ve orman içi istif yerlerinden gelen orman emvalinin cins ve sınıfları itibariyle istiflenerek ve depolanarak piyasa icaplarına göre satışa arz edildiği yerdir.

f) Ardaklanma: Kayın emvalinde ilk safhada renk değişikliği ve daha sonra şeritler halinde beyaz çürüklüğün meydana gelmesidir.

İKİNCİ BÖLÜM

 

İstihsalin Programlanması

 

İstihsale Esas Etanın Tespiti

Madde 4- İstihsale esas eta miktarı bir yıl önce Amenajman ve Silvikültür Planlarının verileri, ağaçlandırma projeleri dikkate alınarak seri, bölme ve ağaç cinsleri itibariyle tespit edilir.

İstihsal Programının Tespiti

Madde 5- Seri ve bölmelerde yapılacak dikili damga miktarlarına ve verim yüzdelerine dayanılarak ağaç cinsi ve emval çeşidine göre istihsal programı tespit edilir.

İş Programının Hazırlanması

Madde 6- Bütçenin kabulünden sonra yıllık iş programı Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilecek esaslara göre hazırlanır.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Damgalama, Numaralama, Ölçme ve Kayıt İşleri

Damgalama ve Numaralama İş ve İşlemleri

Madde 7- İş programına istinaden kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş ağaçların damgalama ve numaralama iş ve işlemleri Damga Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

Ölçü ve Kayıt İşleri

Madde 8- Damgalanan ağaçların 1.30 mt. yüksekliğinde göğüs hizası çapları ağacın gövde eksenine dik ve çapraz olarak iki defa ölçülerek ortalaması alınır ve dikili ağaç ölçü tutanağına ve yardımcı ağaç ölçü tutanağına yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İstihsal İşlerinin Yaptırılma Usulleri

 

Birim Fiyat, Taahhüt ve Gündelik

Madde 9- Yapılacak kesme, taşıma, imal, toplama ve istif gibi istihsal işleri, Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre sırası ile birim fiyat, taahhüt ve gündelikle aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) İstihsal işlerine ait birim fiyatlar Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilecek esaslara göre hesaplandıktan sonra, yaptırılacak işin çeşidine göre birim fiyat kararları ve şartnameleri düzenlenir. Bunlar 6831 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen Kooperatiflere tebligatla, Köylülere ilan edilmek üzere köy muhtarlığına bildirilir. İlanın, üyelerine intikaline dair Kooperatif Başkanlıklarının yazıları ile köylülere intikaline dair muhtarlık ilmühaberleri alınır.

 

b) (a) fıkrasında belirtilen ilan ve tebligata rağmen 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan hallerde, işin birim fiyatla yaptırılamayacağı tespit olunduğu takdirde, Döner Sermaye Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yetki sınırları içerisinde alınacak izinle istihsal işleri taahhüt ile yaptırılır.

Taahhüde Konu Birim Fiyatları

Madde 10- Taahhüde konu istihsal işlerine ait birim fiyatlar, daha önce köylü ve kooperatiflere ilan edilen birim fiyatlardan fazla olamaz.

İstihsal İşinin İhtilafsız Alanlarda Tevzii

Madde 11- Kesilecek ağaçlar: iş yerinin veya iş yerindeki çalışacakların hangi mülki sınır ve Orman Teşkilatı sınırları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle ve sırası ile iş yerinde ve civarındaki Orman Köylülerini Kalkındırma Kooperatiflerine ve iş yerindeki köylülere veya iş yeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, iş  yerine olan uzaklıkları ile iş güçleri dikkate alınarak tevzii edilir. Tevziat Orman İşletme Şefi ve Görevli memurların huzurunda, ağaç numaralarına göre kura ile yapılır ve bir tutanakla belgelenir.

İş yerinde hem kooperatifi hem de kooperatife üye olmayan köylüler var ise iş güçleri dikkate alınarak iş tevzii edilir Bu tevziattan kooperatife isabet eden iş için kur’a çekilmez iş bütünüyle kooperatife verilir. Köylüye isabet eden iş ise kur’a ile tevzii edilir.

            İş yerinde birden fazla kooperatif var ise; iş, iş güçleri dikkate alınarak kooperatiflere tevzii edilir.

İstihsalin İhtilaflı Yerlerde Tevzii Edilmesi

 

Madde 12- Bir köyün mahalleleriyle bir köyle diğer bir köy veya köyler arasında yada Orman İdaresi ile köylüler arasında istihsal işinin tevziatında bir anlaşmazlık olması halinde;

Köy nüfusları en son nüfus sayımına göre tespit edildikten ve köylülerin istihsal alanı hudutlarına olan uzaklıkları yatay olarak haritada ölçüldükten sonra, tevzii edilecek istihsal miktarı; nüfus ile doğru , mesafe ile ters orantılı olacak şekilde, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre tespit edilir ve bu tespite dayanılarak tevziat yapılır.

 

 

Kesim Alanlarının İş Sahiplerine Teslimi

Madde 13- Kesim bölmelerindeki iş tevziini müteakip ilgili şartnameler iş sahiplerine işi alan kooperatif  ise kooperatif tüzel kişiliğini temsile yetkili kişilere imza ettirilir.Şartnamelerin imzalanmasından sonra en geç bir hafta içinde kesim alanı; Orman İşletme Şefi ve görevli memurlar ile iş sahipleri tarafından gezilir, varsa usulsüz kesim ve devrikler tespit edilerek kesim alanı , sınırları arazide belirlenmek suretiyle iş sahiplerinde teslim tesellüm tutanağı ile teslim edilir. Kesim ve sürütme işinin ayrı iş sahipleri tarafından yapılması halinde, her iş için teslim tesellüm yapılır.

Kesim ve taşıma işlerinin taahhütle yaptırılması halinde ise kesim alanı taahhüdün kesinleşerek sözleşmenin imzalanmasını müteakip müteahhit veya kanuni vekiline yukarıdaki esaslara göre teslim edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

İstihsal ve Taşıma İle İlgili İş ve İşlemler

 

Ağaçların Kesilmesi ve Devrilmesi

Madde 14- Kesim TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları Standardı’na göre yapılır.

Kesilen Ağaçların Boylara Bölünmesi

Madde 15- Kesilen Ağaçların dalları budanır, ibreli olanların kabukları soyulur. Gövde, kesim Tekniği ve Ağaç Kesmede Güvenlik Kuralları Standardizasyonu esaslarına ve piyasa taleplerine göre işaretlenir ve işaretlenen yerlerden bölünmesi sağlanır.

Kesim Alanlarındaki Ölçü ve Kayıt İşleri

Madde 16-Ağaçlar boylara bölündükten sonra elde edilen emval “Orman Ürünleri Standardizasyonu” kitabında belirtildiği şekilde ölçülür, işaretlenir ve yuvarlak odun ölçü tutanağına kayıt edilir.

Orman İçi İstif Yerine Taşımayla İlgili Kayıt İşleri

Madde 17-Ölçü tutanağına kaydı yapılan emval, belirlenmiş güzergahlardan, mahalli iş gücü imkanları da dikkate alınarak, kesim bölümlerinden orman içi istif yerlerine taşınır ve taşınan emval, “ Taşıma Alındı Belgesi”ne kesim, bölmelerinde devreden stokla birlikte, istihsal edilip orman içi istif yerlerine giren, çıkan ve kalan  emval“ Bölge ve Orman İçi İstif Yeri Stok Takip Defteri”ne günlük olarak işlenir.

            Kesim bölmelerinde istihsal ve sürütme işinin Şartnamesinde belirtilen süre sonunda iş sahiplerinin, işi şartnamesine uygun bitirip bitirmedikleri tesbit olunur ve “ Kesim Bölmesi Muayene Tutanağı” tanzim edilir.

Satış İstif Yerlerine Taşıma ile İlgili Kayıt İşleri

Madde 18-Nakliyata müsait kesim bölmelerinden doğrudan satış depolarına taşınan emval ile orman içi istif yerlerinden, satış istif yerlerine taşınan emval için sevk pusulası düzenlenir. Satış depolarında devreden stok ile birlikte, giren, çıkan ve kalan emval miktarı “ Satış İstif Yeri Stok Takip Defteri” ne günlük olarak işlenir.

İstihkak Raporlarının Tanzimi

            Madde 19- İstihsal edilen emval için ölçme tutanağına istinaden kesme raporu, orman içi ,istif yerlerine getirilen emval için taşıma alındı belgelerine , satış istif yerlerine getirilen emval için ise, sevk pusulalarına dayanılarak taşıma raporları düzenlenir. Bu kesme ve taşıma raporlarına müsteniden istihkak raporları tanzim edilir.

Ölçü Birimi Ster Olan Emvalin Ölçü ve Kayıt İşleri

Madde 20- Ölçü birimi ster olan, emval kesim bölmelerinde değil istif edildiği orman içi istif yerlerinde ölçülür ve " Kesme ve taşıma alındı belgesi" ne kaydedilir. Bu belgelere göre istihkak raporlarına müstenit olmak üzere kesme ve taşıma raporları ayrı ayrı düzenlenir.

 

 

 

 

Baltalık Ormanlardaki İstihsal İşleri

Madde 21 -Kesime başlamadan önce kesim parselleri arazide tespit edilerek özel işaretlerle belirlenir. Parsel içinde 1.30 mt. yüksekliğindeki göğüs hizası. çapı 20 cm.den yukarı olan ağaçlar varsa bunlar damga yönetmeliği esaslarına göre damgalanarak yuvarlak odun ölçü tutanağına bağlanır. Kesim işi mutlaka ağaçlara su yürümeden  önce yapılır.

Parsellerdeki kesimler toprağa yakın yerden, tek yönlü pürüzsüz,kabuk kaldırılmadan ve meyilli yapılır. Parsellerde tespit edilen yapacak emval ile yakacak odunların, ölçü, kayıt ve işlemleri 17’nci maddedeki esaslara göre yapılır.

İstif İş ve İşlemleri

Madde 22- İstif iş ve işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a)Ölçü birimi m3 olan emval, satış istif yerlerinde “TS 1350 Yuvarlak Odun ve Kerestelerin İstiflenmesi Kuralları Standardı”na uygun olarak istif edilir.

b) Ölçü birimi ster olan emval “TS 2378 Ster İstifi Yapım ve Ölçü Kuralları Standardı"na uygun olarak istif edilir.

Satış İstif Yerlerine Gelen Emvalin Kayıt İşleri

Madde 23- Satış İstif yerlerine taşınan yapacak ve yakacak emval “ İstif yeri” ve “İstif İcmal” defterine işlenir.

Tali Orman Emvalinin İstihsal İş ve İşlemleri

Madde 24- İstihsal, taşıma depolama ve değerlendirme iş ve işlemleri, ayrı özellikler taşıyan tali orman emvalinin istihsal işlerine ait usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur.

Makineli İstihsal İşleri

Madde 25- Makineli istihsal tekniği, istihsal makinelerinin çalıştırılması ve bakımına ait usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur.

Yanık Sahalardaki İstihsal İşleri

Madde 26- 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci Maddesi gereğince yanık sahalardaki istihsal işleri aşağıda gösterildiği gibi yapılır.

Orman içinde veya civarındaki köylüler tarafından yakılmadığı bir tutanakla tespit edildiği takdirde yanık sahadaki istihsal işi kesme, taşıma ve istifi  ücreti dışında; yapacak, yakacak ve tali ürünlerden başkaca hak verilmeden bu köylülere yaptırılır. Aksi takdirde yukarıdaki şartlarla dışarıdan temin edilen işçilere yaptırılır.

            Yanık sahadan  istihsal edilip satış yerlerine taşınan emval ayrı olarak istife alınır.

İzin ve irtifak hakkı Tesislerinin Kapladığı Sahalardaki İstihsal İşleri

Madde 27- İzin ve irtifak hakkı tesislerinin proje ve raporlarına istinaden bu tesislerin kapladığı sahalarda işaretlenen ağaçlardan bu yönetmeliğin 15 nci ve 17 nci maddelerine göre istihsal yapılır.

Raporun yetkili Makamca onayını müteakip rüsumun veya teminatının İdareye yatırıldığı belgelenmedikçe kesime başlanmaz.

Yol güzergahı ve devrik sahalardaki istihsal işleri

Madde 28-Yol güzergahına isabet eden işaretli ağaçlar yol inşaatına başlamadan önce, devrik sahalardaki devrik ağaç damgası ile damgalanmış ağaçlar, evsaf kaybına ve tahribata uğramadan önce istihsal edilerek istif yerlerine taşınır.

 

İmalat İşleri

Madde 29- İmalat işleri, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek şekil ve esaslara göre yapılır.

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Satış İstif Yerlerinin Seçimi ve Tesisleri

 

Satış İstif Yerlerinin Seçimi ve Yapılacak Tesisler

Madde 30-Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek kriterlere göre seçilen satış istif yerleri, tespit edilen şekil ve esaslara göre; depo binası, depo dahili yol, ihata, ızgara, telefon hattı, su, elektrik tesisatı vb. tesislerle donatılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yetki ve Sorumluluk

İstihsal İşleri İle İlgili Yetki ve Sorumluluk

Madde 31- Orman Bölge Müdürü, Orman İşletme Müdürü, Orman Şefi ve bunların yardımcıları ile diğer teknik elemanlar ve idari memurlar bu yönetmelikle belirtilen istihsal işlerini; kanun, tüzük,yönetmelik, ve genel emirler hükümlerine göre yapmak, yaptırmak ve takip etmekle yükümlüdür.

Orman Şefliğince kesim bölmelerinde orman içi istif yeri ve satış istif yerlerinde istihsal işlerini yürütmek üzere görevlendirilen memurlar , istihsali tekniğine ve standardizasyon esaslarına uygun olarak yapmak ve yaptırmak, istihsal edilen emvali ölçmek, kayıtlarını tutmak, stokları takip ve muhafaza etmekle sorumludurlar.

Talimat

Madde 32- İstihsal işleri ile ilgili birim fiyat kararları, şartnameler, sözleşmeler, tutanaklar, raporlar, belgeler, defterler, görevlendirme, teslim alma, tefrik yıl sonu sayımı stoktan düşme iş ve işlemleri ile diğer gerekli belgelerin ne şekilde düzenleneceği ve uygulanacağı Orman Genel Müdürlüğünce çıkarılacak talimatta belirtilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

 

Damgalanan Ağaçların Yüksekten Kesilmesi

Madde 33- Damgalanan ağaçları keserken bu damgayı Orman İdaresince tespit edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun 97 nci maddesinin 1 nci paragrafı uygulanır.

Orman Emvalinin Damgasız Nakledilmesi

Madde 34- Damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak Orman İdaresinin istif yerlerine götürenler hakkında Orman Kanununun 100 ncü maddesi uygulanır.

Resmi Damga ve Numaraların Bozulması, Yerlerinin Değiştirilmesi

Madde 35- Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaralarını bozanlar ve yerlerini değiştirenler hakkında Orman kanununun 109 ncu maddesi uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Dayanak:

Madde  36- Bu yönetmelik 6831 Sayılı Orman Kanunun 2896 sayılı kanunla değiştirilen 27 ve 40 ncı maddesine istinaden ek madde 5 hükmüne göre hazırlanmıştır.                           

Yürürlük

Madde 37- Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38- Bu yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürlüğü yürütür.

 

 

ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM
İŞLERİNE AİT 288 SAYILI TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Üretim Programlanması

1-      Üretime Esas Etanın Tesbiti

Yönetmeliğin 4 ncü maddesine göre önce bütçeye esas olacak eta miktarının tesbit edilmesi gerekmektedir. Bir yıl önceden eta miktarının doğru olarak tesbiti için aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

1.1-            Planların İncelenmesi

Bütçe görüşmelerinden önce Orman İşletme Şefi amenajman silvikültür ve yol şebeke planlarını inceleyerek planlardaki verilerden kesim yılına ait bölmelerde ağaç türleri itibariyle bakım, tensil, seçme ve baltalık etalarını ayrıca ağaçlandırma, sıklık-sırıklık bakımı projeleri ile enkaz ve süceyrattan da elde edilebilecek miktarları, ayrı ayrı hesaplayarak Şefliğinin toplam etasını tesbit edecektir.

1.2-            Alınabilir Etanın Tesbiti

Tesbit edilen etadan, ormanın aktüel durumuna, yol durumuna, çözümlenemeyen ihtilaflara ve iş gücü noksanlığına bağlı sebeplerle alınamayacak eta veya plan verilerinin üstünde alınması gereken eta olup olmadığı bizzat ilgili işletme Şefi tarafından mahallinde tetkik edilecektir. Şayet hesaplanan eta ile alınabilir eta arasında fark var ise, durum İşletme Müdürlüğüne. 1şletme Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir. Bölge Müdürlüğü gerekiyorsa Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığında, İşletme ve Pazarlama, Orman İdaresi ve Planlama, Silvikültür, gerekiyorsa Makine İkmal Şube Müdürü. ilgili 1şletme Müdürü veya Yardımcısı ile İşletme Şefinden teşkil edeceği bir heyet marifetiyle kesim bloklarını arazide incelettirerek plan ve projelere dayalı alınabilir eta miktarını tesbit ettirecektir.

1.3-            Dikili Damga İş Programının Tesbiti

          İşletme Müdürü, bütçe hazırlık yılının en geç Temmuz sonuna kadar, Orman işletme Şeflerini toplayarak alınabilir etayla birlikte, yanan baraj veya gölet alanı altında kalacak, enerji nakil hattı ve yol güzergahına isabet edecek ormanlardan anormal olarak tesbit edilmiş D.K.G.H. lerini de hesaba katarak ağaç türleri itibariyle bölme ve serideki bakım, tensil, seçme, baltalık ve temizleme etalarından işletmesinin üretime vereceği dikili damga miktarını tesbit edecektir.

Orman İşletme Şefliğince tesbiti yapılan etanın arazi yapısı, iklim şartları, personel ve işçi durumu dikkate alınarak aylar itibariyle dikili damga iş programı yapılıp 1şletme Müdürlüğüne gönderilecek, İşletme Müdürlüğü Şefliklerden gelenlerin icmalini yaparak İşletmesinin, Bölge Müdürlüğü ise, İşletme Müdürlüklerinden gelenlerin icmalini yaparak Bölge Müdürlüğünün dikili damga iş programını hazırlayıp en geç Ağustos sonuna dar merkeze gönderecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

2-      Üretim ve İş Programlarının Hazırlanması

Alınabilir etadan ağaç cinsleri itibariyle elde olunabilecek ürün çeşit ve miktarının verim yüzdelerine göre sıhhatli bir şekilde hesaplanarak üretim programının tesbit edilmesi gerekmektedir. Bunun için de aşağıda belirtildiği şekilde hareket edilecektir.

            2.1- Verim Yüzdesinin Tayini

Orman İşletme Şefleri, geçmiş yıllar uygulamaları ile o yıl için dikili damga programına alınan ormanların aktüel durumu da göz önüne alınarak kesim neticesinde elde edilecek tomruk, tel direği, maden direği, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odun miktarlarının D.K.G.H.larına oranlarını hesaplayarak ağaç türleri itibariyle ayrı ayrı verim yüzdelerini bulacak, buradan hareketle Şefliğinin ağırlıklı ortalama verim yüzdesini tayin edecektir.

 

          İşletme Müdürlüğü, Şefliklerden gelen verim yüzdesi cetvellerine göre İşletmesinin Bölge Müdürlüğü de İşletmelerden gelen cetvellere göre Bölge Müdürlüğünün ağırlıklı ortalama verim yüzdelerini tesbit edecektir.

2.2- Üretilecek Ürün Miktarının Tayini

Orman İşletme Şefi verim yüzdesi cetvelindeki değerleri, üretime verilecek D.K.G.Hacmi miktarı ile çarparak, ağaç cins ve nevilerine göre üretilecek ürün miktarlarını ayrı ayrı tesbit ederek “ üretim programı cetveli” ni tanzim edecektir. ( Ek-1) Bu yoldan hareketle İşletme Müdürlüğü İşletmesinin, Bölge Müdürlüğü de Bölgesinin üretim programı cetvelini düzenleyecektir. Bölge Müdürlüğü cetvelinin bir nüshası Ağustos ayı sonuna kadar merkeze gönderilecektir.

            2.3- Üretim Giderlerinin Hesaplanması

            Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre kesme, sürütme, taşıma, ölçme, istif, tasnif, depolama vs. işlerinin birim fiyatları hesap edilecek, üretim miktarları ile çarpılarak ve bütçe hazırlık tamimi esasları da dikkate alınarak Bölge Müdürlüğü “ Ödenek Cetveli “ (Ek-2) hazırlanarak Ağustos ayı sonuna kadar merkeze gönderilecektir.

            2.4- İş Programının Tanzimi

            Bütçe kesinleştikten sonra Orman İşletme Şefliklerince aylar itibariyle yapılacak dikili damga, kesme,sürütme, ve taşıma “İş Programı (Ek-3)’e göre düzenlenecek Şefliklerden hareketle İşletmenin , İşletmelerden hareketle de Bölge Müdürlüğünün iş programı hazırlanacak ve Bölge Müdürlüğü iş programının bir nüshası en kısa zamanda merkeze gönderilecektir.

Dikili damgaların bir yıl önceden yapılması esas olduğundan bir yıl önce yapılmış olan damga miktarları, bütçe yılının Ocak ayında gösterilecektir.

Miktarlar aylar itibariyle kümülatif olarak yazılacaktır.

1ş programı öncelikle geçmiş yıllardaki uygulamalar, tatbik edilecek silvikültür teknikleri, piyasanın orman ürünleri , talebi ve mıntıkanın iş gücü dikkate alınmak suretiyle gerçekçi olarak düzenlenecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dikili Damga 1şleri

3.1- Dikili Damga İş Programı

Kesimlerin , ormancılık tekniğine uygun olarak kışın, büyüme (vejetasyon) mevsimi dışında yapılmasına imkan sağlamak  ve Döner Sermaye Bütçesi'ni gerçekçi bir görüşle doğru olarak . hazırlamak üzere, dikili damgaların bir yıl önceden esastır. Ancak iklim şartları ve personelin yetersizliği sebebiyle bir yıl önceden bitirilmesi mümkün olmayan damgalara, program yılının ilk aylarından itibaren devam edilecek ve dikili damga miktarlarının aylara dağılımı seçme, tensil, bakım, temizleme ve  toplam olarak (Ek4)'deki “Dikili Damga İş Programı” na yazılacaktır. Programda aylar itibariyle yapılacak damga miktarına,  önceki aylar için programlanan miktarlar eklenerek (kümülatıf) gösterilecektir. Dikili Damga İş Programının Bölge Müdürlüğüne  ait olanı Ağustos sonuna kadar merkezde bulunacak şekilde gönderilecektir.

Tabii tensil sahaları ile seçme işletme sınıfında bulunan ormanlarda , tohumlama kesimi için yapılacak damgalar, bol tohum yılı ile ilişkili olduğundan, ağaç cinsine. .silvikültür  tekniğine uygun olarak yapılacak ve bu sebeple dikili damga hangi ayda yapılması gerekiyor ise, programda da o ayda gösterilecektir .

3.2- Dikili Damga Ekibinin Kurulması

Dikili damgayı yapacak teknik elemanlar, işe başlamadan önce 1şletme Müdürlüğünce yazılı olarak görevlendirilecektir.

Damga ekibinde, birisi ilgili Orman 1şletme Şefi olmak üzere iki teknik eleman (iki teknik elemanın bulunmaması halinde 1şletme Müdürünün kontrol ve sorumluluğu altında bir teknik elemana da damga yaptırılabilir .Ancak .bu takdirde varsa 1şletme silvikültür mühendisi veya ilgili Orman 1şletme Şefi tercih edilir. ), bir ölçme-kesim işleri ile görevli memur, Toplu Koruma Ekibi'nden görevlendirilecek bir memur, ağacın dip kısmına ayna açacak bir işçi, dikili ağaç sıra numarasını yazan veya numaratörü vuran bir veya iki işçi ve dikili ağaç damgasını vuracak bir işçi bulunacaktır. Karda damga yapılması halinde, ağaç diplerindeki karları temizleyecek işçilerde bulundurulabilir.

Ancak, seçme İşletmesinde ormana yapılacak silvikültürel müdahaleler; dönüş süresi içinde hem gençleştirme, hem de bakım amacıyla yapıldığından, bu İşletme sınıfında dikili ağaç damgası, Bölge Müdürlüğünden bir silvikültür yetkilisi, İşletme Müdür Yardımcısı veya varsa silvikültür mühendisi ile Orman İşletme Şefinden oluşan üç teknik elemanla yapılacaktır.

İzin ve irtifak hakkına konu sahalar, yol güzergahları, sun i gençleştirme yapılacak sahalar, boşaltma kesim yapılmasına karar verilen ve yanan sahalardan çıkarılacak ağaçlar, yalnız Orman İşletme Şefi tarafından da damgalanabilir.          

Damgalama işi birden fazla teknik elemanla yapıldığında görev ünvanı en yüksek olan kişi Ekip Başkanlığını görevini yürütecektir.

3.3- Dikili Damga Ekibinde Bulunması Gereken Malzeme

Damga ekibinde, damga yapılacak serinin amenajman planı ile Silvikültür Uygulama Planı ve Haritaları, dikili ağaç damgası, dikili ağaç ölçü tutanağı ve yardımcı dikili ağaç tutanağı, boya ve yazı fırçası veya numaratör, hatasız şekilde ölçü yapan kompas, meyil ölçer veya klizimetre. şeritmetre, altimetre, dürbün, balta ve lüzumu halinde kürek ve kazma bulunacaktır.

3.4- Damga Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Dikili ağaç damgası, amenajman ve silvikültür planlarının verileri, ormanın aktüel durumu ve silvikültür tekniği göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Ağaç kesildikten sonra dip kütükte kalan odun zayiatını asgariye indirmek üzere damga, ağacın toprak seviyesine en yakın kısmına, kök çıkıntılarına veya mahmuz denilen yerlere açılan aynaya vurulacaktır. Ayrıca damgalanan ağaçların belli olması için görülebilecek kısmına işaret konulacak ve bu işaretin üzerine de damga vurulacaktır. Ağaç sıra numarası yatay olarak yazılacaktır. Gerektiği hallerde devirme yönü boya ile ok işareti yapılarak gösterilecektir. Böylece ağaç kesildikten sonra damga izi ve numaranın dip kütükte kalması sağlanacaktır.

Kesimde ve kontrolde kolaylık sağlamak için damga, mümkün olduğu kadar bütün ağaçlarda aynı yöne dönük olarak vurulacaktır. Meyilli arazide bu yön, meyilin aşağı tarafıdır.

Göğüs hizasındaki çapları (dl,30) 20 cm. den az olan kesilecek ağaçlar damgalanmayacak, sadece işaretlenecek ancak, korumanın önemli olduğu yerlerde kontrol sağlamak üzere gerektiğinde damga da vurulabilecektir.

Göğüs hizasındaki çapları 20 cm. ve daha yukarı olan ağaçlara damga vurulacağı gibi sıra numarası da verilecektir.

Sıklık ve sırıklık çapındaki meşcerelerde, tıraşlama kesimi yapılacak sahalarda, sadece sahanın dış sınırındaki kesilecek. ağaçlara damga vurulacak ve bu sınır içinde kalan ağaçlara damga vuru1mayacaktır .

Seçme işletme sınıfında, özelliğinden dolayı kesilecek bütün ağaçlar damgalanacaktır.

3.5- Damgalanan Ağaçların Ölçü ve Kayıt İşleri

Dikili ağaç: damgası ile damgalanan ağaçların göğüs hizasındaki çapları kompasla, ağacın gövde eksenine dik doğrultuda ölçülecek (gerektiğinde çapraz olarak iki kez ölçülüp ortalaması alınacak) ve 2 şer cm.lik çap kademelerine göre (Ek-5) deki “DİKİLİ AĞAÇ ÖLÇÜ TUTANAĞI''na kaydedilecektir.

Dikili ağaç: ölçü tutanağı ciltler halinde olacak ve ikişer nüsha olarak düzenlenecektir.

Tutanağa ağaçların sıra numarası, çapları ve çap sınıflarına göre kabuklu gövde hacimleri yazılacaktır. Sayfa sonunda ağaç cinslerine göre hacimler toplanacak ancak, bu toplam takip eden sayfaya nakledilmeyecektir.

Yardımcı dikili ağaç tutanağı (Ek-6) ise sadece çapları (dl,30) 20 cm.den az olan sıklık ve sırıklık çağındaki meşçerelerde çetele şekline tutulacak ve sayfa doldukça hacimlendirilecektir. 8 cm den ince çaplıların hacmi normal. hacim formülüne göre hacimlendirilecektir.

Damga bitirildiğinde en son sayfaya genel toplam yazılacak ve sayfanın arka tarafı Damga Ekibi tarafından tutanak düzenlenerek isim ve ünvan da belirtilmek suretiyle imzalanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BOLÜM
Üretim İşleri

            4.1- Üretimin Yaptırılma Usulleri

Devlet ormanlarındaki üretim işleri, Devlet Orman İşletmesi ve Döner sermayesi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre sırası ile birim fiyat (vahidi fiyat) taahhüt (eksilme ve pazarlık) ve gündelikle yaptırılacaktır.

4.1.1- Üretimin Birim Fiyatla Yaptırılması

Üretim işlerine ait birim fiyatlar (kesme,sürütme,taşıma ve istif) Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre hesaplandıktan sonra (Ek-7,8 ve 9 ) daki birim fiyat kararları ve Ek –10,11 ve 12) deki şartnameler düzenlenecektir. Bunlar 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ncı maddesinde belirtilen Kooperatiflere tebligatla,köylülere ise ilan edilmek üzere köy muhtarlığına bildirilecektir. İşin kooperatif üyelerine duyurulduğuna dair Kooperatif Başkanlığının yazısı ile köylülere duyurulduğuna dair muhtarlık ilmühaberi alınacaktır.

Bu duyurudan sonra adı geçen kooperatif ve köylüler işe talip oldukları takdirde ,ilgili şartname ve sözleşmeler usulüne göre imza ettirilecek ve iş kendilerine verilecektir.

Daimi satış depolarındaki istif işlerinin taahhüt yoluyla yaptırılmasına öncelik verilecek ancak, yapılan ilana rağmen talep olmadığı takdirde ve yukarıda açıklandığı şekilde duyuru yapılarak istif,birim fiyatla da yaptırılabilecektir.

4.1.2- Üretimin Taahhüt (eksiltme veya pazarlık) Yolu ile Yaptırılması

Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan tebligata ve ilana rağmen iş için talepte bulunulmaması veya iş yerinde veya civarındaki orman köylerin kalkındırma kooperatiflerinin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması işe ehil olmamaları, aşırı fiyat istemeleri ve işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili hallerde, işin birim fiyatla yaptırılamayacağı tesbit  ve tevsik olunduğu takdirde,   bu işler;iş yerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılacağı gibi,taahhüt yolu ile de yaptırılabilecektir.

Taahhüt yolu ile yaptırılması halinde ,işin ormancılık tekniğine,standardizasyon esaslarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere bu işleri yapacak müteahhitlerden ölçü birimi M3 olan her 5000 M3,e ve ölçü birimi ster olan her 10.000 stere kadar ürün için üretim  işlerinde en az üç yıl fiilen çalışmış birer ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenecektir. Ayrıca,bu taahhüde gireceklerden mali yeterlilik belgesi istenecektir.   

İhale,Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve yetki sınırları göz önünde tutularak ,doğrudan doğruya veya Orman Bölge Müdürlüğünden veya Orman Genel Müdürlüğünden izin almak suretiyle,İşletme Müdürlüklerince yapılacaktır.                    

Yetki alınmasının gerektiği durumlarda, işletme Müdürlüğünce zamandan kazanılması için bir taraftan ihale dosyası hazırlanırken,diğer taraftan da işin cinsi,miktarı tahmin edilen ihale tutarı vs. belirtilerek üst mercilerden izin verilmesi talep edilecektir. İzin verildiği takdirde hemen ihaleye çıkarılacaktır.                                                                                                              

          İstif işleri öncelikle taahhüt yolu ile (eksiltme veya pazarlık)yaptırılacaktır. Ancak, yapılan ilana rağmen talep zuhur etmemesi halinde birim fiyatla da yaptırılabilecektir. İstifin birim fiyatla yaptırılmasında sadece (Ek-13) deki “Vahidi Fiyat Kararı” ile (Ek-14)deki “İstif İlan Tutanağı” düzenlenecek ,  bu karar ve ilana istifi yapanları idareye bağımlı hale getirecek herhangi bir hüküm konulmayacak ve şartname düzenlenmeyecektir.

          Kesme , sürütme , taşıma ve yükleme işlerinden hangisi veya hangileri birim fiyatla yaptırılamıyor ise, o iş taahhüt yoluyla yaptırılacaktır. Bu işlerden hiç birisi birim fiyatla yaptırılamıyor ise her faaliyet nev’i ayrı ayrı ancak, aynı anda ilan ve ihale edilecektir.

          Eksiltme veya pazarlığa konu birim fiyatlar bu tebliğde açıklanan pozisyon numaralarına metraj ve keşif özetine göre tesbit edilecek ancak bu birim fiyatlar daha önce köylü ve kooperatiflere ilan edilen birim fiyatları geçmeyecektir.

          İhale için düzenlenen şartname ve sözleşmeler (Ek 15) 16,17 ve 18) ihaleye iştirak edenlere imzalattırılacaktır.

          İşin özelliğine göre, işletmesince gerekli görülen hususlar ekteki örnek şartname  ve sözleşmelere ilave edilecektir.

          4.1.3- Üretimin Gündelikle Yaptırılması

          Üretim işlerinin; birim fiyat ve taahhüt yoluyla yaptırılamaması, kalifiye orman işçilerinin çalışmalarını gerektirmesi, zaman ve mekan itibariyle sınırlı programlara bağlı olması arazi yapısının dik ve sarp olması sebebiyle kalite kaybı meydana gelmesi özel boyutlarda çok uzun ürünler üretilmesi vb. durumlarda bu işler gündelikle ve idarenin üretim Makinelerinden de faydalanılmak suretiyle yaptırılacaktır.

          4.2- Üretim İşlerinin Dağıtımı

          4.2.1- Üretim İşlerinin İhtilafsız Yerlerde Dağıtımı

          4.2.1.1- Koru Ormanlarında

          Devlet koru ormanlarında kesim, sürütme taşıma imal gibi işler, iş yerinin ve iş yerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle iş yerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve iş yerindeki köylülere veya iş yeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere iş yerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak dağıtılacaktır. Dağıtım, Orman İşletme Şefi ve görevli memurların huzurunda ağaç numaralarına göre yapılacak ve bir tutanakla belgelenecektir.

          İş yerinde hem kooperatifi hem de kooperatife üye olmayan köylüler var ise, iş güçleri dikkate alınarak dağıtım yapılacaktır. Kooperatif ve kooperatife üye olmayan köylüler arasında kesim sahalarının dağıtımında ihtilaf çıkması halinde kuraya başvurulacaktır. Dağıtımından kooperatife düşen iş için kura çekilmeyecek, bütünüyle kooperatife verilecektir. Köylülere isabet eden iş ise kura çekilerek dağıtılacaktır.

          İş yerinde birden fazla kooperatif var ise üretim işi, iş güçleri dikkate alınarak kur’a ile kooperatiflere tevzii edilecektir.

          Üretim işlerinin ihtilaf çıkarılmadan, adil ve tutarlı bir şekilde dağıtılması esastır. Bu amaçla, İşletme Müdürü ve orman İşletme Şefi tarafından; o yıl iş programına alınan bütün sahalar tevziattan önce bir bir değerlendirilecek köylerin iş yerine olan mesafeleri, iş güçleri her bir kesim sahasının hangi köylerin ilgi alanı içerisine girdiği üretim işleri dışındaki ağaçlandırma erozyon kontrolü mer’a ıslahı bakım  imar-ıslah, yol yapımı ve bakımı,sanat yapıları gibi ormancılık faaliyetleri  ve bu faaliyetlerin yapılacağı aylar,mevsimler ile varsa mıntıkadaki sanayi,endüstri,madencilik,tarım vb işletmelerin istihdam durumları  bütünüyle ele alınacak,her bir köyün hangi iş sahalarında çalışmaya eğilimi olduğu tesbit edilecek ,geçmiş  yıllarda ihtilaf çıkıp çıkmadığı  araştırılacak,ihtilaf çıkmış ise mahiyeti ve çözüm şekli incelenecek ve ancak bundan sonra işin dağıtımı planlanacaktır.Planlamada, orman köylülerinin ziraat işleri ile yoğun olarak meşgul olduğu dönemler dışında, sürekli bir istihdam yaratılması da ön planda tutulacaktır.

Geçmiş yıllarda  ihtilafa konu olmuş sahalarda iş dağıtımı yapılırken daha dikkatli davranılacak, sanki hiç ihtilaf yokmuş gibi iş dağıtımına kalkışılmayacak ve ihtilafın temelinde yatan meseleler çözümlendikten sonra dağıtıma geçilecektir.

 

 

 

 

 

                       

                                  

 

4.2.1.2- Baltalık ormanlarda                                                                                                        

Baltalık ormanlardaki üretim işlerinin, istihdam yaratılmasından başka, 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesine göre köylü Pazar satışı hakkına konu olması, orman köylülerinin kendi köy sınırları içerisindeki baltalıklardan faydalanma eğilimi göstermesi ve bu faydalanma sebebiyle köyleri dahilideki ormanları iyi bir şekilde korumaları vs. göz önünde tutularak amenajman yönünden genel olarak bu ormanların köy kesim düzenine göre işletilmeleri öngörülmüştür.                          

Bu itibarla amenajman planları köy kesim düzeni  esasına göre yapılan baltalık ormanları, hangi köyün mülki hudutları içerisinde kalıyor ise ,üretim işleri de o köy tarafından yapılacaktır.

Köy mülki sınırları dikkate alınmamış ve köy kesim düzenine göre planlanmamış baltalık ormanlar varsa, böyle yerlerdeki  iş dağıtımı koru ormanlarındaki gibi yapılacaktır.

4.2.2- Üretim işlerinin ihtilaflı Yerlerde Dağıtımı            

4.2.2.1-Koru Ormanlarında,

Üretim işlerinin dağıtımında idarece gösterilen bütün gayret ve ihtimama rağmen,bir köyün mahalleleri arasında veya köyler arasında veya idaremiz ile  köylüler arasında ihtilaf çıkması ve meseleye bir çözüm getirilememesi halinde; ihtilafa taraf köy veya mahallelerin nüfusları tesbit edilecek, köy veya mahallelerin üretim alanı hudutlarına olan uzaklıkları ise, yatay olarak harita üzerinden ölçülecek ve bundan sonra  iş miktarı,nüfus ile doğru ve mesafe ile ters orantılı olacak şekilde aşağıda belirtilen esaslara göre dağıtılacaktır.

          İhtilafa taraf olan köy  veya mahallelerin  nüfusları son nüfus sayımına göre nüfus idarelerinden alınacaktır.

Köy veya mahallelerin iş sahasına  uzaklıkları ise, yerleşim yerinin ortasından (cami,okul veya bunların olmaması halinde evlerin toplu olarak bulunduğu yerin merkezi gibi) üretim yapılacak ihtilaflı sahanın hududuna kadar olan yatay mesafe 1/25.000 ölçekli amenajman haritalarından ölçülerek bulunacaktır.

Bu tesbitler yapıldıktan sonra  bir üretim sahasından  ihtilafa taraf köy veya mahallelere dağıtılacak iş miktarı aşağıdaki formüllerle hesap edilecektir.

Önce;                      Na                  Nb                           Nn

         A+B+.....N=-------------+---------------+.....+--------------- =K    katsayısı bulunacaktır.

                         1+0.008 Ua3    1+0.008 Ub3     1+0.008 Un3

 

Burada;

Na=A Köyünün veya mahallesinin nüfusunu,                                                                    

Nb=B     “           “              “               “                                                                              

Nn=N    “           “              “                “                                                                              

Ua=A    “           “               “               üretim sahasına uzaklığını (Km.)                            

Ub=B Köyünün veya mahallesinin üretim sahasına uzaklığını (Km)                                                          Un=N Köyünün veya mahallesinin üretim sahasına uzaklığını (Km)                                             K=      Katsayıyı göstermektedir.                                                                    

Katsayı hesap edildikten sonra köy veya mahallelerin alacağı iş miktarları;

                                       İM                          Na

                                   A=------------------.-------------------=.....m3 formülü ile bulunacaktır.                                                   K                  1+0.008 Ua3                                                                                                                                                                                                                         Burada;          

İM=İhtilaflı sahadaki D.K.G. Hacmini (m3)                                                          

K=  Katsayıyı

Na=A Köyü veya mahallesinin nüfusunu                                                                      

Ua=A köyü veya mahallesinin üretim sahasına uzaklığını (Km) göstermektedir.   

Aynı formülle B,C...N  köylerinin alacakları  iş miktarları da hesap edilecek ve iş dağıtımı buna göre yapılacaktır.

Birden fazla ihtilaflı saha mevcutsa, ihtilafa taraf her bir köy veya mahallenin her ihtilaflı sahadan alması gereken iş miktarları ayrı ayrı hesap edilecektir.                                                                                                                                                                           

 

Önce;

                                                                 

l.saha için; Na/l+0.008Ual3 + Nb/l+0.008Ubl3+. ...+Un/1+0.008Unl3=Kl

 

2.saha için:Na/l+0.008Ua23+Nb/l+0.008Ub23+ ...+ Un/l+O..008Un23=K2

formülleri ile her sahanın Kl,K2. ..Kn katsayıları bulunacak,  bundan sonra da;

A köyünün Alacağı iş=

İM1

Na

İM2

Na

= m3

K1

1+0.008Ua31

K2

1+0.008Ua32

 

B köyünün Alacağı iş=

İM1

Nb

İM2

Nb

= m3

K1

1+0.008Ub31

K2

1+0.008Ub32

 

N köyünün Alacağı iş=

İM1

Nn

İM2

Nn

= m3

 K1

1+0.008Un31

      K2

1+0.008Un32

formülleri ile her bir köyün alacağı toplam iş miktarları ayrı  ayrı bulunacaktır.

Burada:

İMl=Birinci üretim sahasındaki iş miktarını(D.K.G.H.M3)

İM2=:l:kinci üretim sahasındaki iş miktarını(D.K.G.H.M3)  

Kl =Birinci üretim sahasının katsayısını,

           K2 =İkinci üretim sahasının katsayısını,

Na =A Köyünün nüfusunu ,

Nb =B Köyünün nüfusunu

Nn =N Köyünün nüfusunu göstermektedir.

Örnek: Bir mıntıkada A,B ve C Köyleri arasında ihtilafa konu sırası ile 2000, 1000 ve 1800 M3. lük üç ayrı saha bulunsun ;

A Köyünün nüfusu 150 ve

1. Kesim sahasına uzaklığı 1,0 Km. ,

2. Kesim sahasına uzaklığı 6,0 Km. ,

3.Kesim sahasına uzaklığı 9,0 Km. ,

B Köyünün nüfusu 250 ve

1. Kesim Sahasına uzaklığı 6.0 Km.

2 .Kesim Sahasına uzaklığı 3.0 Km.

3. Kesim Sahasına uzaklığı 3.5. Km.

C Köyünün nüfusu 300 ve

1. Kesim Sahasına uzaklığı 14.0 Km.

2 .Kesim Sahasına uzaklığı 9.0 Km.

3. Kesim Sahasına uzaklığı 4,5. Km. olsun.

1. Kesim sahası için :

Kl=150/1+0.008.1+250/1+0.008.216+300/1+0.008.2744=253,522

2. Kesim sahası için

K2=150/1+0.008.216+250/1+0.008.27+300/1+0.008.729=304,488

3 . Kesim sahası için

 K3=150/1+0.008.729+250/1+0.008.42,9+30'Ü(1+0..008.91,1=381,617

katsayıları bulunur. Buna göre ,

A Köyünün alacağı iş miktarı

2.000            150     +     1.000                   150          +       1800                150

253,522     1+0.008.      1 304,488        1+0.008.216       381,617       1+0.008.729   = 1459 M3

B Köyünün alacağı iş miktarı:

2.000             250      +        1.000               250                   +    1.800              250

253;512      1+0.008.216   304,488       1+0.008.27            381,617    1+O.OO8.42,875  =2276 M3.

C Köyünün alacağı iş miktarı:

2.000                300      +            1.000               300              +      1.800                 300

 253,512      1+0.008.2744        304,488       1+0.008.729        381,617      1+0.008.91,12  =1065 M3 

olacaktır. Yani;

         A Köyüne 1.174 + 181 + 104 = 1.459 M3.

         B Köyüne  723 + 675 + 875 = 2 .276 M3 .

         C Köyüne 103 + 144 + 818 = 1. 065 M3 .olmak üzere

                            TOPLAM  :4.800 M3  D.K.G. hacmindeki iş miktarı dağıtılmış olacaktır.

Yukarıda belirtildiği şekilde hesap edilen  iş miktarları köylere dağıtılacaktır. Ancak,üretim sahalarının köylere yakınlığı veya uzaklığı ile ulaşım imkanları göz önünde tutularak,taraf köylerin talepleri ve rıza göstermeleri  halinde, Orman İşletme Şefliğinin veya İşletme Müdürlüğünün muvafakati  ile üretim sahaları köyler veya mahalleri arasında takas da edilebilecektir.  Aksi takdirde hesap ile bulunan iş miktarları köylere aynen dağıtılacaktır.

          Bir kesim sahasından birden fazla köye iş verildiğinde, her köyün çalışacağı saha, arazide tabii ve suni hatlardan istifade edilerek işaretlenecektir.

          Köylerin bu şekilde yapılacak dağıtıma razı olmamaları ve işin yaptırılması yönünden çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkartarak işi engellemeleri halinde istihsal işleri; iş yerine civar olmayan Orman Köylerine  Kalkındırma Kooperatiflerine  veya köylülere yaptırılacağı gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

          4.2.2.2 – Baltalık Ormanlarda

          Baltalık Ormanlarda iş dağıtımı yönünden meydana gelen ihtilaflar, genellikle köyler arasındaki mülkü sınır ihtilaflarından veya mülkü sınırların toprak üstü uygulamasına ihtirazlardan kaynaklanmaktadır. Mülki sınırların  tayin ve tesbiti ile buna  dair hudutname veya kararnamelerin çıkarılması İçişleri Bakanlığı yetkisindedir. Bu hususta idaremiz yetkili kılınmamıştır.

          Bu itibarla köyler arasındaki mülki sınır ihtilafı çıktığında durum, ihtilafa taraf köylerin bağlı bulunduğu Kaymakamlıklara veya Valiliklere  bildirilecek ve ihtilafın halledilmesi talep edilecektir. Mülki makamlarca sınır ihtilafı  halledilip toprak üstü uygulaması da yapıldıktan sonra,gerekiyorsa amenajman planlarında değişiklik  teklifi yapılacak ve değiştirilmesini müteakip yeni duruma göre iş dağıtımına gidilecektir. Köylerin bu dağıtıma rıza göstermemeleri ve ihtilafı devam ettirmeleri halinde, öncelik sırasına göre;           

a) İhtilaflara konu sahaların, idarece işçi ve makine temin edilerek baltalıktan koruya tahvili yoluna gidilecek ve koruya tahvil edildikten sonra iş dağıtımı ,koru ormanları için yukarıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 

b) İhtilaflı sahanın ”Muhafaza Ormanı” olarak ayrılması ve ihtilaf halledilinceye kadar bu statüde korunması sağlanacaktır.                                                                                               

4.3-  Üretim Sahalarının İş sahiplerine Teslimi                                                              

4.3.1- Üretim sahalarının Kooperatiflere ve Köylülere Teslimi                                    

İşin dağıtımı ile birlikte işi alan kooperatif ise kooperatif yetkililerine, köylüler almışsa köylülere ilgili şartnameler okutulmak ve gerekli izahat verilmek suretiyle imza ettirilecektir.       Şartnamelerin imzalanmasını izleyen en geç bir hafta içerisinde üretim sahaları, Orman İşletme Şefi, Ölçme-Kesim işleri ile görevli memur, Orman Muhafaza Memuru veya Toplu Koruma Ekibinden bir memur ve işi alan iş sahipleri ile birlikte gezilecek, usulsüz kesimler varsa tespit edilecek, üretim sahalarının sınırları işaretlenecek ve gösterilecek, kesim, sürütme ve taşıma sırasında dikkat edilecek hususlar izah edilecek, işi alanlar sürütmeyi de yapacaklarsa, ürünlerin hangi güzergahlardan ve ne şekilde sürütüleceği, nerelere toplanacağı gösterilecek, şantiye kurulacaksa, şantiye yeri belirlenecek ve üretim sahasının o günkü durumunu belirten “Teslim-Tesellüm Tutanağı”(Êk-19) ve 1/25.000 ölçekli krokisi ile saha, iş sahiplerine teslim edilecektir.

          Kesim işini alan iş sahipleri sürütmeyi de yapacaklarsa, sürütme için ayrıca teslim –tesellüm yapılmayacak, aksi takdirde hem kesim, hem de sürütme için ayrı ayrı teslim-tesellüm yapılacaktır.    4.3.2-Üretim Sahalarının Müteahhitlere Teslimi                                                                    

Üretim işleri eksiltme veya pazarlıkla yapılacak ise, sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç bir hafta içerisinde saha, yukarıda belirtilen görevliler tarafından ve aynı esaslara uyularak müteahhide veya kanuni vekiline teslim edilecektir.

          4- 4-Koru Ormanlarında Ağaçların Kesimi ve Boylarına Bölünmesi İşleri                   

          4.4.1- Kesim Zamanı                                                                                                

Ağaçların büyüme mevsimi dışında ve kışın kesilmesi esastır. Kış kesimi ile üretilen ürünlerin koruma çatlağı asgariye inecek, böcek ve mantar zararlarına uğraması önlenecek ve böylece daha kaliteli ürünler elde edilecektir.                                                                      

Tabii tensil sahalarındaki tohumlama kesimi ve sürütmenin, kışın çimlenme döneminden önce bitirilmesi sağlanacak ve saha emniyet altına alınarak arzu edilen tabii tensilin gelmesine yardımcı olunacaktır. Bu husus tabii tensilde başarı oranını artıracağından üzerinde önemle durulacaktır.

Tarım işlerinin asgariye indiği kış aylarında, kış kesimleri veya erken üretim ile orman köylüsüne istihdam sağlanacak, aynı zamanda piyasaya, kış aylarında taze ve kaliteli ürünler arz edilecek ve piyasada daha iyi bir arz-talep dengesi kurulacaktır.                                       

Erken üretime imkan sağlamak üzere kesim yapılabilecek sahaların dikili damgasına öncelik ve önem verilecek, Ekim ayının başına kadar damgaların bitirilmesine gayret edilecektir.

            İklim ve rakım itibariyle erken üretim yapılmasına imkan bulunmayan sahalarda, ormanın silvikültürel istekleri ve iş gücü göz önünde tutularak üretime devam edilecektir.

4.4.2- Ağaçların Kesilmesi

          Ağaçların kesilmesi (Ağaçların kesmeye hazırlanması, dikli ağaç kesmede işin yapılma sırası tekniği), devrilmesi sırasında çevredeki herhangi bir yere dayanan ağaçların düşürülmesi, rüzgar ve kar devriklerin kesilmesi, kesilerek devrilmiş ağaç üzerinde yapılacak işlemler, (EK-20) DEKİ “TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları Standardı”nda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

         

          4.4.3- Gövdenin Boylara Bölünmesi

          Gövde Orman Ürünleri Standardına göre en yüksek kalite ve miktarda endüstriyel odun elde edilecek şekilde ölçülecek, boylanacak işaretlenecek ve işaretlenen yerlerden boylara bölünecektir. Boylara bölünürken testere levhası gövde uzunluk eksenine dik olarak tutulacak ve diklikten sapma o baştaki çapın % 10 unu geçmeyecektir. Boylama sırasında piyasada tercih edilen boylarda ürünler hazırlanmasına özen gösterilecektir. Endüstriyel oduna elverişli olmayan uç, dal ve kesim artıkları yakacak odun olarak değerlendirilecektir.

          Bulunduğu yerde uzun yıllar hayatiyetini devam ettirerek ekonomik bir kıymet meydana getiren ağacın ehil olamayan ellerde bilinçsiz olarak bölünmesine kesinlikle izin verilmeyecektir.

 Boylama ve standardına göre sınıflandırma işleri görevli memurlar tarafından yapılacak, yeterli sayıda memur bulunmaması halinde, memurun yerine bu hususta yetişmiş, kendisine güvenilir, yevmiyeli işçiler çalıştırılacaktır. Görevli personelin bu hususta yetiştirilmeleri ve meleke kazanmaları için, Bölge Müdürlüklerince İşletmelerde sık sık eğitim ve kurslar düzenlenecektir.

          Böylece Ormancılık Ana Planı ve entansif ormancılığın gereği olarak D.K.G. Hacminden en yüksek oranda endüstriyel odun elde edilmesi sağlanacaktır.

          Boylama ve standardizasyon hususunda Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü yetkililerince gerekli kontroller yapılacak, teftiş esnasında da yukarıda belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği denetlenecektir.

          4.4.4- Kayında Ardaklanma ve Önleyici Tedbirler

          4.4.4.1. Ardaklanma

          Kayın ürünlerinde ilk safhada renk değişimi ve boğulma ve bundan sonraki safhada renk değişiminin meydana geldiği yerlerde şeritler halinde beyaz çürüklüğün oluşmasıdır.

          Ardak yapan mantarlar, odun rutubetinin % 30-65, havanın kuru ve sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda faaliyetlerini artırmakta neticede ortaya çıkan beyaz çürüklük odunun fiziki ve mekanik özelliklerine etki ederek özgül ağırlığının azalmasına ve vasıf değer kaybına uğramasına sebebiyet vermektedir. Bu mantarlar doğrudan güneş ışınlarının etkisi ile gölgelik yerlere göre daha da çabuk yayılmaktadır.

          4.4.4.2- Önleyici Tedbirler

          Kayında Ardaklanmanın Önlenmesi için

a)      Isının düşük olduğu kış aylarında kesim yapılmasına gayret gösterilecektir.

b) Kesilen ürünlerin mümkün olduğu kadar rampalarda zorunlu hallerde yaz mevsimi dışında depolara taşınıp kıymetlendirme çareleri aranacaktır.

c) Kesimi müteakip hemen ( 1 veya 2 gün içerisinde ) ardaklanmayı önleyen maddeler yapacak odunların her iki başına budak ve çatlak yerlerine sürülecektir. Bu işte kullanılacak maddeler ( Ek-21)deki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olacak ve İşletme Müdürlüklerince yetki sınırına göre mübayaa edilerek Orman İşletme Şefliklerine dağıtılacak ve kullanımı sağlanacaktır. Sürütme ve taşıma  sırasında kabuğun zedelendiği yerlere de bu maddeler sürülecektir.

4.4.5- Standardizasyon

Standardların; hem maddeden nihai ürüne kadar üretimim planlanmasını sağlaması kayıp ve artıkları azaltması hasılayı artırması, stoklamayı kolaylaştırması ve ucuzlatması, taşıma masraflarını azalması maliyeti düşürmesi kalite güvenilirlik emniyet ve değişebilirlilik yönlerinden kesim garantiler vermesi, ürünlerin aynı esaslara göre mukayeselerini mümkün kılması sipariş işlemlerini kolaylaştırması, arz ve talep dengesini daha iyi sağlaması, alım-satımda ve sözleşmelerde yanlış anlamaları ve ihtilafları azaltması, dünya pazarlarında satıcı olarak rakip ülkelere göre üstünlük sağlaması, milli prodüktiviteyi artırması vs. gibi çok yönlü faydaları daima göz önünde bulundurulacaktır.

Üretilen ve satılan orman ürünlerinin Devlet Malı olduğu unutulmayacak, standardına uygun olmayan ürün üretilmesi ve satılması yüzünden İşletmelerimizin saygınlığı zedelenmeyecek ve güvenilirliğine gölge düşürülmeyecektir.

 

Standardizasyon uygulamasında başarı sağlanabilmesi için, üretim ve depolama işleri ile görevli personel Bölge ve İşletme Müdürlüklerince iyi bir eğitimden geçirilecek, yetiştirilecek ve bu hususta yeterince bilgi ve beceri kazandırıldıktan sonra çalıştırılmaya başlanacak, zaman zaman da bilgileri tazelenecektir.

Üretimde görevlendirilen ve standardizasyonu uygulayacak her personele (Ek-22)deki örneğine uygun ''Özel Çekiç'' verilecek, İşletme tarafından yaptırılacak olan bu çekiçlere alfabetik sıraya göre harf yazdırılacaktır. (A,B,C,E,F,G. gibi) her personel kendisinin ölçüp standarda ettiği yapacak ürünlere  yine kendi özel çekicini kütüğü dibinde ve harfi okunacak şekil de vuracaktır.üretimin ve depolamanın herhangi bir safhasında denetleme yapılırken hangi ürünü, kimin standarda ettiği böylece  belirlenmiş olacaktır.

 4.4.6- Ölçü ve Kayıt

Orman ürünlerinin boyutları ile kuturları ''Orman Ürünleri Standardizasyonu'. kitabında belirtildiği şekilde ölçülecek, ürünlerin kalın başına gerekli bilgiler silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılacak ve basılacaktır. Ürünlere katiyen sıra numarası verilmeyecek ve yazılmayacaktır. .

Ölçü birimi M3 olan ürünler, (Ek-23) deki ''Yuvarlak Odun Ölçü Tutanağı''na kaydedilecektir. (l). Kesim bölmesindeki kesme ve tomruklama işi bitip tutanağa girecek başka ürün bulunmadığı tespit edildikten sonra, tutanağın sonuna döküm yapılacak ve ölçüyü yapan,memurlar tarafından imzalanacaktır. Bu tutanaklar  (Ek-26) daki kesme raporlarının dayanağı olacaktır.

Ölçü birimi ster olan ürünler rampaya çekilerek burada  tasnife tabi tutulduktan sonra cins ve nevilerine göre istif  edilecek, ölçülecek ve ''Kesme ve Alındı Belgesi'' ne kaydedilecektir. Bu belge hem kesme, hem de taşıma istihkakının dayanağı olacaktır. (Ek-24).

4.5- Baltalıklarda Kesim işleri

4.5.1- Kesim Sahasının belirlenmesi

Yıllık kesim sahası (parseli) haritaya uygun olarak arazide belirlenecek ve hudutları sabit taş, ağaç vs. üzerine boya ile işaretlenecektir.

          Saha içerisinde endüstriyel odun üretimine elverişli ağaçlar bulunup bulunmadığı incelenecek, varsa bunlar ölçülecek, damgalanacak ve dikili ağaç ölçü tutanağına yazılacaktır.

          Üretim sırasında da, bu ağaçlardan standardizasyon esaslarına göre endüstriyel odun elde edilmesi için gerekli tedbirler alınacak, kontrolü yapılacaktır. Bunların yakacak oduna bölünmesine izin verilmeyecek ve aksine hareket edenler hakkında şartname hükümleri uygulanacaktır.

4.5.2- Baltalıklarda Kesim Zamanı

Baltalıklarda iklime ve rakıma göre mahalli olarak büyümenin durduğu zaman ile ağaçlara su yürüme zamanı çok iyi tespit edilecek ve kesimler mutlaka büyüme mevsimi dışında, kışın yapılacaktır.

Kesim işi ile birlikte bölmeden çıkarma işi de kışın yapılacak ve sürütme sırasında tomurcuk ve taze sürgünlerin kolayca tahrip olacağı daima göz önünde bulundurulacak ve kesim işi ile birlikte bölmeden çıkarma işi de mutlaka kışın yapılacaktır. Büyüme dönemi başlayıncaya kadar bölmeden çıkarma işinin bitirilmemesi halinde, büyüme dönemi bitinceye kadar beklenecek ve sonbaharda sürgünler elastikiyet kazandıktan sonra bölmeden çıkarma işi tamamlanacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  (1) Daha pratik olması bakımından gerektiğinde ince çaplı ürünlerde (Ek-23/A) daki ölçü tutanağı da kullanılacaktır.) 

 

4.5.3- Baltalıklarda Kesim İşi

Ağaçlar kök boğazından ve toprak seviyesinden kesilecektir. Kesim bir yöne eğimli, pürüzsüz ve kabuk kaldırılmadan yapılacaktır.

4.5.4- Baltalıklarda Ölçü ve Kayıt

Baltalıklardan elde edilen ve ölçü birimi M3. olan ürünler koru ormanlarında izah edildiği şekilde ölçülecek, işaretlenecek ve kayıtlara geçirilecektir.

Ölçü birimi ster olan her türlü ürün, orman içi istif yerine (rampaya) çekilerek burada cins ve nevilerine göre istif edilecek, ölçülecek ve ''Kesme ve Taşıma Alındı Belgesi''ne kaydedilecektir. Bu belge hem kesme, hem de taşıma raporunun dayanağı olacaktır.

4.6- Kesim Sahasının Muayenesi

Kesim sahasında kesilmesi gereken bütün ağaçlar kesilerek ürünler rampaya taşındıktan sonra, saha teslim-tesellüm heyeti tarafından gezilecek, işin tekniğine, usulüne ve şartnamesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol ve muayene edilecek, tesbit edilen hususlara ilişkin (Ek-25)deki ''Kesim Bölmesi Muayene Tutanağı'' düzenlenecek ve heyet tarafından imzalanacaktır.

Kesim sahası muayene edilmeden ve işin tekniğine, usulüne ve şartnamesine uygun olarak yapıldığı tesbit edilmeden kesme ve taşıma raporları düzenlenmeyecektir.

4.7- Kesme Raporunun Düzenlenmesi

Kesimi müteakip ölçü ve kayıt işleri bitirilip kesim sahası muayene edildikten sonra; kesimin tekniğine ve ilgili şartnameye uygun olarak yapıldığının tespiti halinde, kesim işi ile görevli memur tarafından yuvarlak odun ölçü tutanağına istinaden ölçü birimi M3 .olan ürünlerin ''Kesme Raporu'' (Ek-26) daki örneğe uygun olarak düzenlenecektir

Ölçü birimi ster olan ürünler ise, tamamı rampaya taşınıp istif-tasnif edildikten sonra ölçülecek ve yukarıda belirtildiği üzere “Kesme ve Taşıma Raporu” düzenlenecektir.

Kesme raporları üç nüsha olarak düzenlenecek, iki nüshası istihkak’a müstenid edilecek, bir nüshası ciltte kalacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Taşıma İşleri

5.1- Bölmeden Çıkarma (sürütme)

Bölmeden çıkarmanın orman toprağına ağaçlara, fidanlara ve kesimlerden elde edilen ürünlere zarar vermeden yapılması esastır. Bu amaçla sürütme  idarenin tespit edeceği güzergahlardan yapılmalıdır.

İdarece evvelce üretim yapılmış ise , teşekkül eden sürgü yolları tercih edilecek , bunların onarılması suretiyle kullanılması sağlanacaktır.

Yeniden yapılması gereken sürgü yollarının geçeceği  yerler önceden tayin ve tesbit edilecektir.

Mevcut yollara ilaveten sürütme yolları da yapılması gerekiyor ise, bunların güzergâhları belirlenecek, gerekli onay alınacak, programa konulacak ve zamanında inşaa edilmesi sağlanacaktır.

Bölmeden çıkarmada orman köylüsünün elinde bulunan araç, gereç ve hayvan gücünden yararlanılacağı gibi, gerektiği durumlarda idaremizin elinde bulunan havai hat, sürütücü vinç, mini vinç vb. Makinelerde kullanılacaktır.

Sürütülen ürünler önceden tespit edilen orman içi istif yerine getirilecek ve rampaya uzak yerlerde bırakılmayacağı gibi sürütme sırasında yolun trafiğe kapatılmamasına özen gösterilecektir.

 

 

5.1.1- Kayıt İşleri

Kesim sahası muayene edilip, kıymetlendirilmesi mümkün olan bütün ürünlerin rampaya taşındığı ve işin şartnamesine uygun olarak yapıldığı tesbit edildikten sonra; ölçü birimi M3. olan ürünler için orman içi istif yerinde ölçülerle tespiti yapılan miktara göre "Taşıma Alındı Belgesi ve Taşıma Raporu" (Ek- 27), ölçü birimi ster olan ürünler için ise, istif yerinde tespit edilen ölçülere göre "Kesme ve Taşıma Alındı Belgesi" düzenlenecektir.  (Ek-24) bu belge ve raporlar sürütme istihkakına müstenid edilecektir.

 

5.2- Satış İstif Yerlerine Taşıma

Taşımaya müsait kesim sahalarından (maktadan), sürütme yapılmadan doğrudan istif yerine taşınan ürünler için sürütme ile ilgili belgeler düzenlenmeyecek ve sürütme istihkakı ödenmeyecektir. Doğrudan satış istif yerlerine (satış depolarına) taşınan ürünler ile orman içi istif yerlerinden satış istif yerlerine taşınan ürünler için Sevk Pusulası düzenlenecektir.(Ek-28)  Sevk Pusulasız ürünlerin nakline kesinlikle izin verilmeyecektir.

Sevk pusulaları mutlaka görevli personel tarafından ve Yükleme sırasında tanzim edilecektir.

Araçlara her seferinde birer sevk pusulası kesilecek ancak, aynı araca karışık ürünler yüklendiğinde cins ve nevilerine göre ayrı ayrı Sevk Pusulaları tanzim edilecektir.

Sevk Pusulalarına mutlaka cilt ve yaprak numarası verilecek ve kıymetli evrak işlemine tabi tutulacaktır.

Sevk Pusulaları üç nüsha olarak tanzim edilecektir.Ölçü birimi ster olan ürünlerin yerde ölçümü yapıldıktan sonra Sevk Pusulasına miktarı kaydedilecek ayrıca, Yükleme işi bitirildikten sonra ürünün araç üzerindeki eni , boyu ve yüksekliği  de pusulaya ayrıca yazılacaktır.

Sevk Pusulaları, düzenlenip imzalandıktan sonra iki adedi taşıyıcıya verilecek, diğer bir adedi dip koçanda bırakılacaktır.

Taşıyıcıya verilen birinci ve ikinci nüshalar, satış istif yerine gelindiğinde görevli personel tarafından teker teker kontrol edilip arka sayfasına ''tamamı teslim alınmıştır.'' ibaresi konularak taşıyıcı ile birlikte imzalanıp ikinci nüshası taşıyıcıya verilecektir.

Taşıma sırasında ürünlerin boyut ve sınıfını belirleyen işaretlerin bozulması, silinmesi veya çap, boy ve sınıfının doğru yazılmış olduğundan şüphe duyulması halinde, bu gibi ürünler yeniden ölçülerek işaretlenecek, Sevk Pusulasının birinci ve ikinci nüshalarında da gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, durum sevk pusulasının arka sayfasına tutanak halinde yazılıp taşıyıcı ile birlikte imzalanacaktır.Yapılan düzeltmeler vakit geçirilmeden ürünleri sevk eden personele bildirilecek ve dip koçanda gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacaktır.

Rampadan ürünleri sevk eden personelle satış deposunda teslim alan görevli personel arasında karşılıklı olarak mutabakata varılmadan taşıma raporu düzenlenmeyecektir.

Taşıma işinin, işi alan tarafından vekalet etmek suretiyle bir vekile yaptırılması halinde, sevk pusulalarına işi alanın ve vekilinin ismi birlikte yazılacak ve pusula vekile imzalattırılacaktır.

Ürünleri teslim alan personeldeki birinci nüsha taşıma raporuna müstenit edilecektir. Ürünlerin artırılması ve kayıtlarda görülen ürünlerden daha fazla ürün bulundurulmasına kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir .

 

 

 

 

5.2.1- Kayıt İşleri

Satış istif yerine sevk pusulaları ile gelen ve taşıma işinin şartnamesine uygun bir şekilde yapıldığı tesbit edilen her cins ve nevideki ürün için; tasıma istihkakına müstenit olmak üzere satış deposunda görevli memur tarafından Taşıma Raporu düzenlenecektir .

Sevk pusulaları, ağaç cinsi ve ürün çeşitlerine göre gruplandırıldıktan sonra, her grup sevk pusulası taşıyıcıların isimlerine göre sıralanarak her birinin yapmış olduğu taşma miktarları tesbit edilecek ve taşıma raporuna yazılacaktır.

Taşıma raporuna müstenit olan bütün sevk pusulaları bir araya getirilecek ve en üstteki sevk pusulasının  uygun bir yerine, hangi taşıma raporunun müstenidi olduğu yazılıp imzalanarak ayrı bir dosyada ve gerektiğinde kontrol edilmek için düzenli bir şekilde 10 yıl muhafaza edilecektir.

5 .3- İstihkak Raporlarının Düzenlenmesi

Kesme ve Taşıma Raporlarına dayanılarak ilgili şartnameleri gereğince yapılan işlere ait istihkak raporları Orman İşletme Şefi tarafından düzenlenecek veya düzenlettirilecektir.

Satış istif yerlerine taşıma işinin vekaletle yapılması halinde, istihkak raporuna işi alanın ve vekilinin isimleri birlikte yazılarak istihkak vekile ödenecektir.

 

5.4- Satış İstif Yerlerinde Kayıt İşleri

Satış istif yerine gelen ürünler (Ek-29)da örneği gösterilen ''Satış İstif Yeri Defterine kaydedilecektir.

Ağaç cinsi ve ürün çeşitlerine göre defter bölümlere ayrılacak ve hangi ürünün, hangi sayfalara kaydedildiğini gösterir bir fihrist yapılarak defter kapağının iç tarafına yapıştırılacaktır.

Ağaç cinsi ve Ürün çeşitlerine göre ayrı ayrı tamamlanan istiflere istif sıra numarası verilecek ve bir kalem halinde (Ek-30) daki örneğe uygun ''İstif ve Kayıt Defteri''nin giren kısmına kaydedilecektir.

Defterlerin her sayfasına sıra numarası verilecek ve mühürlenecektir. Satış istif yerinden nakliye tezkeresi veya sevk pusulası ile çıkan ürünler, defterin çıkan kısmına günlük olarak işlenecektir.

Satış istif yerine gelecek ürünlerin ağaç cinsi, nevi, miktarı ve kaç adet istif yapılabileceği önceden hesap edilerek defter buna göre bölümlere ayrılacak ve yukarıda belirtildiği ( şekilde fihrist yapılarak deftere yapıştırılacaktır.

Defterlerde silinti, kazıntı bulunmayacak, düzeltme yapılması gerektiğinde hatalı yazılanın üzeri okunacak şekilde çizildikten sonra yanına veya üzerine doğrusu yazılacak ve düzeltmeyi yapan tarafından imzalanacaktır.

5.5- Mekanizasyon

Son yıllarda dünya ormancılığında meydana gelen teknik gelişmelerin ışığında üretim işlerinde Makineli çalışma büyük önem kazanmış, buna paralel olarak ülkemiz ormancılığında da arazi yapısı çok bozuk ve iş gücü yoğunluğu yetersiz olan bazı yerlerde mekanizasyona gidilmesi zaruret halini almıştır. Makineli çalışma sayesinde hem ormancılık biriminin gereği olan silvikültürel müdahaleler istenilen şekilde yerine getirilmiş olacak, hem de çeşitli sebeplerle azalmış bulunan orman varlığımızdan her geçen yıl daha az iş alabilen orman köylüsüne daha fazla iş imkanı sağlanmış olacaktır.

Bu bakımdan ;

a) İnsan ve hayvan gücü ile bölmeden çıkarmanın mümkün olmadığı, arazi yapısının, dik, sarp ve kayalık olduğu,

b) Yeterli iş gücünün bu1unmadıği.,

c) Çalışma süresinin çok kısa olduğu,

d) Yol yapımının mahzurlu olduğu veya ekonomik olmadığı

e) Köyler arasında veya idare ile köylüler arasında ihtilaflı olup, herhangi bir çözümün bulunamadığı,

f) Ormana , orman toprağına , fidanlara ve üretilen ürünlere zarar vermeden taşıma yapılmasının gerektiği yerlerde mekanizasyona gidilecektir.

Maliyet unsurları içinde insan gücünün etkisi az ve mekanizasyona göre daha ucuz olduğundan, üretimin insan gücü ile yapılması mümkün olan yerlerde üretim makineleri devreye sokulmayacak ve  mekanizasyon, orman köylüsüne  rakip olarak görülmeyecektir. Bilakis talepleri halinde  her  yıl  Genel  Müdürlükçe  belirlenecek   kira bedelleri  üzerindeki  makineler  imkanlar ölçüsünde kendilerine kiraya verilerek bunlardan faydalanmaları sağlanacaktır. Mekanizasyon üretici orman köylüsüne bu şekilde benimsettirildiği takdirde, ilerideki yıllarda kendi imkanları ile temin edecekleri Makineleri kullanarak gerçek anlamda mekanizasyonun ülkemize yerleşmesi sağlanmış olacaktır.

 

ALTINCI BOLÜM

6- Tefrik İşleri

Orman ürünleri boyut1arının hassasiyetle ölçülmesi ve bu ölçü sırasında görünüş özellikleri itibariyle standardizasyona göre hangi ürün çeşidine ayrılması gerekiyor ise, ona ayrılması esastır.

Ancak, ilk ölçüsü tasnifi sırasında herhangi bir sebeple standardında belirtilen özelliklere uygun olmayan ürünler istihsal edildiği veya yanlış işaretlendiğinin tesbiti halinde, her stok yeri için ayrı olmak üzere (Ek-31)deki örneğe uygun Tefrik Tutanağı  düzenlenerek gerekli tefrik işlemi aşağıda açıklandığı şekilde yapılacak ve stok kayıtları de buna göre düzeltilecektir .

a) Orman ürünlerinin tefriki sonucunda kıymet artışı meydana geliyorsa, miktarı  ne olursa olsun; Orman İşletme Şefi ile stoadan sorumlu memur tarafından tefrik işleri yapılacak ve iki nüsha olarak düzlenecek tefrik tutanağının İşleteme Müdürü tarafından tasvip ve tasdikini müteakip Şefliğin ve Muhasebenin stok kayıtlarında buna göre gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

b) Orman ürünlerinin tefriki sonucunda kıymet düşüşü oluyorsa; yine yukarıda belirtilen heyet tarafından tefrike tabi  tutulması gerekli ürünlerden elde edilecek ürün miktarı tahminen tefrik. tutanağına yazılarak tasdik. için işletmeye gönderilebilecektir .

İşletmeye intikal eden tefrik tutanağındaki tefrike verilen ürün miktarı 100 M3./Ster'in altında ise, doğrudan doğruya, 100-500 M3./Ster arasında ise, Bölge Müdürlüğünün ve 500 M3./Ster'in üzerinde ise, Orman Genel Müdürlüğünün tasvip ve tasdikini müteakip İşletme Müdürlüğünce tefrik işlemi yapılacak, tefrikten elde edilen ürün miktarına göre stok kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Orman ürünleri kıymet yönünden öncelik sırasına göre  tomruk, tel direği, maden direği, sanayi odunu, kağıtlık odun, sırık, lif-yonga odunu ve yakacak odun şeklinde sıralanacaktır. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İmalat İşleri

İmalat İşleri Genel Müdürlükçe gönderilen şartnamede  belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

 

SEKİZİNCİ BOLÜM

                                                      Stok İş ve İşlemleri

 8.1- Stokların Takibi

Muhasebe kayıtlarına intika1. etsin veya etmesin ölçü :birimi M3. olan ürünler, ölçülerek yuvarlak odun ölçü tutanağına kaydedildiği anda. ölçü birimi ster olan ürünler ise; orman içi istıf Yerinde ölçülüp taslım alındığı anda stoklara intikal etmiş sayılacaktır.

Orman içi istif..yerlerinde devreden stok  ile birlikte giren, çıkan ve kalan ürünler için Orman İçi İstif Yeri Stok Takip Defteri'', satış istif yerlerinde devreden stok ile birl.ik te giren, çıkan ve kalan ürünler için ise, ''Satış İstif Yeri Stok Takip Defteri'' tutulacaktır.(Ek-32 ve Ek-33) Bu defterler  görevli memurlar tarafından günlük olarak işlenecektir. ,

Stokların sağlıklı bir şekilde takibi ve muhafazası  için kesim sahalarında (maktada) üreti1en ürünleri teslim alacak memur, orman içi istif yerinde (rampada), maktadan gelecek Ürünleri tealim alacak memur ve satış istif yerinde rampadan gelecek ürünleri teslim alacak memur veya memurlar, işe başlanılmadan önce Orman İşletme Şefliğince yazılı olarak resmen görevlendirilecektir.

Kesim sahasındaki ürünler rampaya taşındığında maktada görevli memurun sorumluluğundan çıkacak ve rampada görevli memurun sorumluluğuna girecekti.  Ancak; her iki iş için aynı memur görevlendirilmiş ise sorumluluğu devam edecektir.

Rampadan satış deposuna taşınan ürünler, rampada görevli memurun sorumluluğundan çıkacak ve satış deposunda görevli memurun sorumluluğuna girecektir. Satış deposundan taşınan veya satılarak alıcısına teslim edilen ürünler, satış deposunda görevli memurun sorumluluğundan düşecektir.

8.2- Stoktan Düşme İşlemleri

Bir stok yerinde bir yıl önceden devirle gelen ürün miktarı ile, o stok yerine yılı içinde kayden giren ürün miktarının toplamından o tarih itibariyle çıkan ürün miktarının farkı, o yerin stok miktarını oluşturmaktadır.

Muhasebe kayıtlarına geçsin veya geçmesin görevli memurlar tarafından ölçülüp teslim alınan veya kayıtlara göre o stok yerine girdiği tesbit edilen üründen stok yerinden çıkan ürün düşüldüğünde geriye kalan ürünün herhangi bir sebeple zayi olması halinde, kayıtlara göre gerçek stok miktarında meydana gelen noksanlığa ''Stok Noksanlığı'' denilmektedir.

Genel olarak; yangın, sel, çığ, heyelan gibi afetlerle çürüme, çalınma, bölmeden çıkarma sırasında kırılma, yarılma, kopma, ölçü ve kayıt hataları gibi sebeplerle meydana gelen bu noksanlıklarla tefriken kıymetlendirilmesi mümkün olanların kayıtlarda düzeltilmesi için aşağıda izah edildiği şekilde stoktan düşme işlemi yapılacaktır.

8.2.l- Değerlendirilemeyecek Ürünlerin Stoktan Düşülmesi

a) Yangın, sel, çığ, heyelan gibi afetlerle, bölmeden çıkarma esnasında kırılma, yarılma, kopma gibi sebeplerden meydana gelen zayiattan, kıymetlendirilmesi mümkün olmayan ürünler- den sorumlu kimsenin bulunmadığının tesbiti halinde, zayiat miktarı 100 M3./Steri geçmiyor ise (Ek-34)deki örneğe uygun ''Stoktan Düşme Raporu''  İşletmesince düzenlenip, Bölge Müdürlüğüne gönderilecek, Bölge Müdürlüğünce incelenerek uygun görüldüğü takdirde, Oluru hazırlanarak tasdik edilip stoktan düşüldükten sonra, stok kıymetinin dahili sigortadan karşılanması için, muhasebe yönünden Olurun bir nüshası merkeze gönderilecektir.

b) Yukarıda belirtilen miktar üzerindeki zayiat ile, miktarı ne olursa olsun, çürüme, çalınma, ölçü ve kayıt hataları sebebiyle meydana gelen stok noksanlığı için İşletmesince yine (Ek-34) deki rapor düzenlenerek, Bölge Müdürlüğüne gönderilecek,  Bölge Müdürlüğünce tetkik ve tasdik edildikten sonra stoktan düşmek üzere merkezden izin talep edilecektir. Merkezce gerekli inceleme yapıldıktan sonra verilecek talimata göre gerekli işlem yapılacaktır.

8.2.2- Değerlendirilebilecek Ürünlerin Stoktan Düşülmesi

Yukarıda 8.2.1- maddesinin (a) bendinde belirtilen sebeplerle meydana gelen hasar neticesinde tefrik edilmek suretiyle kıymetlendirilmesi mümkün olan ürünler, tefrike tabi tutularak kıymetlendirilecek, bu miktar düşüldükten sonra bulunacak stok noksanlığı için yukarıdaki maddeye göre gerekli işlemler yapılacaktır.

8.3- Diğer Hususlar

Stoktan düşmeyi gerektiren olayın vukuunu müteakip der-hal gereğine tevessül edilecek, stoktan düşme işlemi geciktirilmeyecek ve yılı içinde sonuçlandırılacaktır. Stok noksanlığının eski yıllara ait olduğu gerekçesi kabul edilmeyecektir.

Stok noksanlığını meydana getiren olaya ait yazı, tutanak, rapor vb. evrak stoktan düşme raporuna eklenecektir.

Merkeze gönderilecek raporlarda Bölge Müdürlüğünün tasdik şerhi mutlaka bulunacaktır.

Zayiatın meydana gelmesinde sorumlu kimseler varsa kimlerin, nerede ve ne miktar zayiattan sorumlu oldukları raporda açıkça belirtilecek ve haklarında yapılan idari ve adli tahkikatın safahatı hakkında bilgi verilecektir.

Sorumlusu olduğundan dolayı stok kıymeti muvakkat hesaba alınarak stoktan düşülen ürünler için, tahkikat veya mahkeme sonuçlandığında, verilen karara göre muvakkat hesaplardaki stok kıymetinin, gerekli aktarma ve düzeltmeleri İşletmesince zamanında yapılacak ve bu husus dava servisi ile de irtibat kurularak yakinen takip ve kontrol edilecektir.

Muhasebe ve Orman İşletme Şefliğindeki stok kayıtları muntazam tutulacak, fiili stokların kayıtlara uygun olup olmadığı sık sık kontrol edilecek, stok yerlerindeki ürünler titiz bir şekilde muhafaza edilecektir.

Dere ve sel yataklarında ürün bırakılmayacak, depolar taşkınlara karşı korunacak ve yangın tehlikesine karşı gerekli  emniyet tedbirleri alınacaktır.

Kesim sahası ve orman içi istif yerlerinde geçmiş yıllardan devreden stoklar öncelikle ve sür'atle taşınacak veya değerlendirilecek, satış depolarında ise eski ürünlerin vasfının bozulmasına ve çürümesine meydan verilmeden bir an önce kıymetlendirilmeleri sağlanacaktır.

Sarfiyatımıza verilen ürünlerin stoktan düşülmesi için  Şefliklerce İşletmesine zamanında bilgi verilecek ve İşletmece de gerekli işlem yapılarak neticesi Şefliğe bildirilecektir.

Üretim programına bir yıl önceden başlanarak üretilen , ürünlerin istihkakı gelecek yıllarla ilgili hesaptan ödenmişse, yıl başında ödemeler ilgili hesaplara mahsup edilecek ve bu husus unutulmayacaktır.

 

8.4- Stok Fazlalıkları

Stok noksanlığı meydana gelebilir endişesi ile ölçüye 'alınmamış ürün bulundurulmayacaktır. Stok fazlası ürünlerin kontrol dışında kaldığı, şaibelere sebebiyet verdiği ve en az stok noksanlığı kadar arzu edilmeyen bir durum yarattığı göz önünde  bulundurularak, fiilen üretilen ürün miktarı kayıtlara aynen geçirilecektir. Buna rağmen herhangi bir sebepten dolayı stok fazlalığı tesbit edilirse (Ek-35)deki ''Stok Fazlası Tutanağı.. düzenlenerek İşletme Müdürlüğüne gönderilecektir

 

8.5- Yıl Sonu Stok Sayımları

a) Yıl sonlarında çıkarılacak bilançolardaki kıymetli stok cetvellerine esas olmak üzere stok sayımı yapılacaktır.

Yıl sonu stok sayım işini, Bölge Müdürlüğünün görevlendireceği Orman Mühendisi başkanlığında ilgili İşletme Müdür Yardımcısı, Orman :İşletme Şefi ve sorumluluğunda ürün bulunan memurdan müteşekkil heyet yapacaktır. Bu heyet tarafından Şefliğin makta, rampa ve satış depolarındaki stoklar (bir sonraki yılın programı için istihsal edilen ürünler sayım dışı tutulacaktır.) mutlak surette fiilen ve titizlikle sayılacak ve tesbit edilen ürünler (Ek-36) daki ''Stok Sayım Tutanağı''na yazılarak tutanak imzalanacak ve :İşletme Müdürlüğüne verilecektir

b) :İşletme Müdürlüğüne intikal eden stok sayım tutanağındaki miktarlar, muhasebe ve Şeflik kayıtları ile karşılaştırılacak neticede stok fazlası ürün tesbit edildiği takdirde stoklara alınacak, stok noksanlığı bulunduğu veya ürün cins ve nevileri itibariyle fark bulunduğu takdirde de, :İşletmesince incelettirilecek sebepleri araştırılıp, varsa sorumluları hakkında gereğine tevessül edilecektir.

 

 

c) Fiili sayımı mutlak surette engelleyecek etkenler bulunması halinde, durum bir tutanakla tesbit edilecek, İşletmesine bildirilecek ve bu yerlerdeki ürünler heyet tarafından kayden tesbit edilip stok sayım tutanağına yazılacak, ancak engel ortadan kalkar kalkmaz aynı heyet fiili sayımı yapacak ve sayım sonucuna göre yukarda belirtildiği şekilde, gereken işlem yapılacaktır.

d) Gerekli görüldüğü durumlarda yıl içerisinde de yukarıda belirtilen heyet kurularak stoktan sayılacaktır.

8.6- Stokların Devir Teslimi

a) Görevi veya görev yeri değişen ve sorumluluğunda orman ürünleri stoku bulunan Orman :İşletme Şefi ve ilgili memurlar, kesim.sahası ve istif yerlerindeki stokları fiilen sayıp  kayıtları ile kontrol ettikten sonra devir edeceklerdir.

Şefler arasındaki devir-teslimlerde; İşletme Müdür Muavininin Başkanlığında devir eden ve devir alan Şefler ile ilgili memurlardan müteşekkil bir heyet kurulacak, bu heyet tarafın- dan kesim sahası ve istif yerlerindeki stoklar sayılacak, tesbit edilen ürünler devir teslim tutanağına kaydedilip imzalanarak İşletme Müdürlüğüne verilecektir. Tutanak İşletme Müdürü ve Sayman tarafından tetkik edilip onaylanacaktır.

Memurlar arasında yapılacak devir-teslimlerde; devir eden memur ile devir alan memurdan başka Şeflikçe görevlendirilecek bir memur da hazır bulunacak, bunlar tarafından yapılan  sayım sonucu düzenlenen tutanak Şefliğe gönderilecek, Şeflikçe tetkik edilerek onaylanacaktır.

           Onaysız devir-teslim tutanakları muteber sayılmayacaktır.

b) Devir-teslim esnasında fiili sayımı mutlak surette engelleyen etkenlerin bulunması halinde (sahanın karla kaplı olması gibi.) durum bir tutanakla tevsik edilecek, Şefler arasındaki devir-teslimlerde İşletme Müdürlüğüne, memurlar arasındaki devir-teslimler de Şefliğe bildirilecektir. Fiili sayımı engelleyen etken ortadan kalkar kalkmaz Şefler arasındaki devir-teslimlerde İşletme Müdür Muavini Başkanlığında devir alan Şef ile ilgili memurdan müteşekkil heyetçe fiili sayım yapılacak ve durum bir tutanakla tesbit edilerek :İşletmeye bildirilecektir.. Memurlar arasındaki devir-teslimlerde ise engelin ortadan kalkmasını müteakip Şefin başkanlığında devir-alan memur ile hazır bulunacak bir başka memurdan müteşekkil heyetçe fiili sayım yapılacak ve durum bir tutanakla tevsik edilecektir.

Fiili sayım sonucu tesbit edilen ürün miktarları ile, kayıtlardaki ürün miktarları karşılaştırılacak, fazlalık çıktığı takdirde stok fazlası olarak stoklara alınacak, noksanlık çıkması halinde ise durum İşletme Müdürlüğüne bildirilecek ve İşletmesince gereği yapılacaktır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Satış İstif Yerleri veya Satış Depoları

9.1- Daimi Satış Depo Yerlerinin Seçimi

a) Depo yeri arazisi seçilirken öncelikle mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait araziler tercih edilecektir. Bu mümkün olmadığı takdirde sırasıyla Hazine, Belediye, Özel İdare, Köy tüzel kişiliği gibi mülkiyeti devlete ait arazilerden temin edilmeye çalışılacaktır. Bunun da mümkün olmaması halinde gerçek veya tüzel kişilerden satın alınacak veya kiralanacaktır.

b) 1 M3 veya 1 ster ürün için 2 M2 yer gerektiği göz önünde tutulacak ve asgari 10.000 M3/Ster emvali depolayabilecek kapasitede yerler seçilecektir. Mecbur kalınmadıkça bu miktarın , altına düşülmeyecektir.

c) Seçilecek depo yeri her mevsim taşımaya müsait olacak yakınında ihtiyaca cevap verebilecek nitelik ve kapasitede başka faal bir sat ış deposu bulamayacaktır .

d) Sel ve heyelan tehlikesi bulunan sahalar depo yeri olarak seçilmeyecektir.

e) Mümkün olduğu nispette az meyilli ve yüklü araçların  kolaylıkla giriş çıkışına elverişli yapıya sahip araziler seçilecektir .

f) Depo yeri , suyun bol olduğu veya en az içme suyunun  ve elektriğin kolaylıkla temin edilebileceği, mevcut kuruluşlarımızla haberleşme imkanının olduğu yerlerden seçilecektir. 

9.2- Satış Deposu Bina ve Tesisleri

Yukarıda belirtilen kriterlere uygun ve mülkiyeti idaremize ait satış depoları aşağıda belirtilen hususlara uygun olacaktır.

a) İdare binası, hizmet evi, işçi pavyonu, malzeme deposu bulunacaktır.

           b) İstif yeri vaziyet planına göre üst yapısı ve sanat yapıları ile birlikte depo dahili yolları inşaa edilecektir.

c) Satış deposunun çevresi mutlaka ihata edilecektir. Deponun görünüşünün ve korunmasının önemli olduğu yerlerde ihata, duvar  veya galvanizli kafes tel ile düzgün bir şekilde yapılacaktır.

d) Gereken yerlerde tekniğine uygun istinad duvarı yapılacaktır.

e) Depoda çıkması muhtemel yangının söndürülmesi, personelin kullanma ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için depo sahasına su getirilecektir.

f) Geceleri depo sahasının iyi bir şekilde aydınlanması ve binaların ışıklandırılması için elektrik tesisatı yapılacaktır.

g) Satış depolarında telefon tesisatı mutlaka yapılacaktır.

h)İstiflerin altına konulmak üzere (Ek-37) deki örneğe uygun olarak beton ızgara yapılacak veya ürünlerin toprakla temasını kesecek  uygun boyutta yuvarlak odunlar ızgara olarak kullanılacaktır.Beton ızgaralar 300 dozlu demirsiz betonla yapılacaktır.

i) (Ek-38'deki) örneğe uygun depo tanıtım ve ikaz lambaları konulacaktır.

j) Her depo için bir (Ek-39) daki örneğe benzer vaziyet planı düzenlenip depo binasına asılacaktır.

9.3-Geçici Satış Depoları

Zorunlu hallerde, geçici bir süre için hizmet  görmek üzere daimi satış depolarında aranan kriterlere uygun geçici satış depoları Merkezden izin almak şartıyla açılabilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

                                                     Üretim Dosyaları

10 .1- Üretim Dosyalarının Düzenlenme Şekli

Üretimle ilgili olsun veya olmasın her bölme için bir üretim dosyası düzenlenecektir. Plan müddeti boyunca bölmeden yapılan üretimlere ait yazı, tutanak, karar, ilan, şartname, kroki vs. gibi her türlü evrak bu dosyada muhafaza edilecektir. Dosyanın üzerinde şefliği, serisi, bölme veya parsel numarası, işletme şekli, plan müddeti vs. gibi önemli bilgiler yazılacak, dosya kapağının iç tarafına ise, yıllar itibariyle yapılan üretimlere ait belgelerin fihristi konulacaktır.

10.2- Üretim Dosyalarına Konulacak Belgeler

a) Dikili ağaç damga emri,

b) Dikili ağaç ölçü tutanağı veya yardımcı dikili ağaç tutanağı (beyan yapılan en sonraki sayfa) 

c) Kesim, sürütme ve taşımaya ait birim fiyat kararları,

d) Birim fiyat kararlarının ilanına dair yazı veya tutanak,

e) Kesim sahası teslim-tesellüm tutanağı,

 f) Kesim sahası krokisi,

 g) Ağaç numaraları ve D.K.G. Hacmine göre dağıtım listesi,

 h) Kesim, sürütme ve taşıma şartnameleri veya sözleşmeleri,

i) Yuvarlak odun ölçü tutanağı ( beyan yapılan en son sahife),

 j) Kesme ve alındı tutanağı,

k) Kesme raporu,

1) Taşıma alındı belgesi ve taşıma raporları

            m) Kesim sahası muayene tutanağı,

n) Üretim işlerine ait diğer her nevi belgeler, alınan kararlar, kanuni haklara ait belgeler, varsa ihtilaf konuları vs.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

 

Üretim Birim Fiyatlarının Tespiti

 

11.1-Üretim Birim Fiyatlarının Tespiti Esasları

 

          Üretim birim fiyatlarının bilimsel esaslara göre tespit edilmesi, ülke genelinde dengeli bir fiyat politikası oluşturulması, eşit şartlardaki işe eşit ücret ödenmesi, alınteri karşılığının verilmesi, haksız kazançların önlenmesi ve bu husustaki sızlanmaların asgari düzeye indirilmesi maksadıyla bu konuda iş-zaman ölçümleri yapılmış ve elde edilen sonuçların uygulamaya konulması uygun görülmüştür.

          Buna göre, üretim birim fiyatının oluşması 2 ana unsura dayanılmaktadır.Bunlardan birisi üretimde kullanılan araç, gereç malzeme ile insan makina ve hayvan gücünün Birim Maliyeti veya 1 saatlik maliyeti (BM) diğeri de, iş-zaman analizleri ve ölçümleri sonucunda bulunan Standart Zaman’dır.(SZ)

          Üretim Birim Fiyatı birim Maliyet (TL/Saat) ile standart zamanın (Dak/M3) çarpımı suretiyle tespit edilecektir.

 

          11.1.1- Birim Maliyet Tespiti

Geçmiş dönemlerden bu güne kadar ki uygulamalarda olduğu gibi, Üretim  Birim Fiyatlarının tespitinde kullanılmakta olan  Birim Maliyetler; o yılın Döner Sermaye Bütçesinin imkanları, orman ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar ile arz talep ilişkisi, satış gelirlerinin gerçekleşme durumu, piyasa şartları  ve genel ekonomik dengelere göre Orman Genel Müdürlüğünce Merkezden tespit edildikten sonra uygulanmak üzere Teşkilata gönderilecektir.  .(14.09.2001 tarih ve 288/ Ek:2  ile değişik)

Birim Fiyat hesap edilirken; işçi birim maliyeti İBM, motorlu testere birim maliyeti MBM, hayvan birim maliyeti HBM ve kamyon birim maliyeti KBM harfleri ile gösterilecektir.

 

11.1.2- Standart Zaman Tespiti

Üretimde iş-zaman ölçülerinin; metot araştırması  yapılarak hangi araç-gereç ve hangi nitelikteki insanların çalıştırılması suretiyle en uygun, en verimli ve en ekonomik metodundan tespitinden sonra yapılması gerekmektedir.

Bugün elimizde herhangi bir  metot araştırması bulunmamaktadır.Bu itibarla halen geleneksel olarak üretim işlerinde uygulanmakta olan yöntemlerin, uzun bir geçmişte sınama-yanılma yolu ile yöntem tespitinden geçtiği kabul edilmektedir.

Buna göre üretim işleri, kesimden istife kadar iş öğelerine ayrılarak pilot bölge seçilen Orman Bölge Müdürlüklerinde asli ağaç türlerimiz itibarıyla denemeler yapılmıştır. Bu denemelerde iş-zaman ölçümleri yapılarak  bir m3’ün üretimi için gerekli olan normal zamanlar tespit edilmiş, bunların dökümü yapılmış ve işin yapılması için dolaylı zaman kayıpları veya toplam paylar da dikkate alınarak bu hususta yapılan araştırma sonuçlarından da  faydalanılmıştır.Standart Zamanlar tespit edilmiştir.

Standart Zaman (SZ): İşlerini benimsemiş ve doğru yöntemleri kullanan nitelikli işçilerin doğal bir çalışma temposu ile standart performans göstererek bir işi yapabilmeleri için gerekli olan zamandır.

            Standart Zaman; SZ=NZ  (1+&) formülü ile bulunmaktadır.

            Burada;

            NZ=Normal zamanı veya gerçek zamanı ifade eder.Bir işin yapılması için daha fazla azaltılması mümkün olmayan en düşük çalışma zamanıdır. Normal Zaman;

            NZ= Gözlenen Zaman X İşçinin gözlenen çalışma hızı

                                                      Standart Hız

Formülü ile bulunmaktadır.

            & katsayısı ; toplam payların (TP) normal zamana bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

            & = TP:NZ dir.

            Toplam paylar (TP)= a+b dir. Burada;

 

            a=Kullanılan araç-gerecin ikmali, elden geçirilmesi bir objeden diğerine yürüme gibi dolaylı işlere ilişkin ortalama kayıp süreyi,

            b=Kişisel ihtiyaçları giderme ve dinleme süresini ifade etmektedir.

Yukarıda belirtilen esaslara göre ibreli ve yapraklı olarak  kesim (devirme, dal budama ve uç alma, kabuk soyma, boylara bölme ), sürütme veya bölmeden çıkarma, yükleme, taşıma ve boşaltma iş öğelerinin muhtelif şartlarda standart zamanları veya bunu veren formülleri tespit edilerek çizelgeler halinde ilişikte gösterilmiştir. Bu süreler 1 m3'ün üretimi için gerekli olan standart zamanları göstermektedir.Tam sayılar dakikayı, küsuratlar da dakikanın yüzdelerini ifade etmektedir.

Bir işin yapılmasında sadece insan çalışıyor ise, İşçi Çalışma Zamanı (İÇZ) dikkate alınacaktır.İnsanla birlikte makine veya hayvan da çalışıyor ise Makine Çalışma Zamanını (MÇZ) veya Hayvan Çalışma Zamanı (HÇZ) da dikkate alınacaktır.

           

11.1.3-Birim Fiyat Hesabı

 

            11.1.3.1-Normal Şartlarda Birim Fiyat Hesabı;

 

          Yukarıda 11.1.1'de açıklanan birim maliyetler ve 11.1.2'de açıklanan standart zamanlar tespit edildikten sonra uygulanacak üretim birim fiyatı aşağıdaki formüle göre hesap edilecektir.

 

            BF= BM X SZ

         60

            Burada;

 

            BF= TL/M3 cinsinden uygulanacak üretim birim fiyatını,

            BM=Yapılan işe ait 1 saatlik birim maliyeti (TL/Saat),

            SZ=Yapılan işe ait işçi, makine veya hayvan standart çalışma zamanını (dakika/m3) ifade eder. Birim fiyat TL/m3 cinsinden bulunur.

                        Makine veya hayvan gücü kullanılmadan, sadece insan gücü ile yapılan (kabuk soyma yükleme gibi) işler için birim maliyet rayiç bürut işçi gündeliğinin sekizde biridir.( Bir iş günü 8 saat kabul edilmektedir.)

                        İşin bir bölümü makine bir bölümü de makine kullanılmaksızın, sadece işçi ile yapılıyor ise (kesim ve kabuk soymada olduğu gibi) yukarıdaki formüle göre, işin makina ile yapılan bölümü için ayrı,insan gücü ile yapılan bölümü için ayrı birim fiyat hesap edildikten sonra, bu ikisi toplanarak verilecek birim fiyat hesap edilecektir.Bu taktirde birim fiyat formülü;

             BF= MBM X MÇZ + İBM X  İÇZ olacaktır.

    60                       60

İş kolları itibarıyla üretim birim fiyatlarının tesbiti aşağıda açıklanmıştır.

 

 

 

 

a)      Kesme-Tomruklama

                        Kesme-Tomruklama işi,TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları Standardın göre yaptırılmış ve bu standarttaki iş sırası takip edilerek ağaç devirme,dal budama ve uç lama, kabuk soyma (kabuğu soyulanlar için ) ve boylara bölme veya tomruklama iş  öğeleri için ayrı ayrı zaman ölçümleri yapılmış ve bu dört iş öğesinde geçen motorlu testere çalışma zamanı (MÇZ) ile işçi çalışma zamanı (İÇZ) toplanarak çaplara ve meyil guruplarına göre ek 40 ile ek 41 de  gösterilmiştir.Arazi meyli 4 gruba ayrılmıştır.

                        Buradaki çaplar göğüs hizasımda  ( 1.30m) ölçülen çaplar olup ağaçtan elde edilen yapacak odun miktarları M3 e indirgenerek 1 M3 'ün kesme- tomruklaması için geçen standart zamanlar her çapın karşısına yazılmıştır.

                        Kesme-tomruklamada kabuk soyma büyük zaman aldığından kabuğu soyulanlar ile soyulmayanlar için ayrı ayrı tablolar düzenlenmiştir.

                        Misal olarak yapraklı yakacak odunlar ile ibreli olduğu halde kabuklu olarak üretilen kağıtlık odunlar için,kabuğu soyulmayanlar tablosundaki,kabukları soyulan ibreliler içinde kabuğu soyulanlar tablosundaki standart zamanlar alınacaktır.

                        Bir bölmenin birim fiyatı hesap edilirken dikili ağaç ölçü tutanağından her çaptan kaç M3 ağaç damgalandığı tesbit edilecek ve bunlar toplam hacim oranlanarak her çapın toplam hacim içerisindeki yüzdesi bulunacak ve bu yüzdeler tablodaki MÇZ ve İÇZ miktarları ile çarpılarak bölmenin ağırlıklı ortalama MÇZ ve İÇZ si bulunacaktır.

                        Misal olarak; % 31-60 eğimli bir bölmede çap kademelerine isabet eden hacim yüzdeleri ve MÇZ ile İÇZ aşağıdaki gibi olsun ve kabuğu soyulan ürünler üretilsin

 

Tablodaki Ağırlıklı Ortalama

 

Çap   Kademesi  (Cm) 

Ağaçların Hacmi

 M3

Toplam Hacme oranı %

  MÇZ (Dak/m3)

İÇZ (Dak/m3)

  MÇZ (Dak/m3)

İÇZ (Dak/m3)

          8                 100                   10               96.54               462.20            9.65                 46.22

        14                200                   20               68.95               250.10           13.79               50.02

        28                400                   40               28.92               109.000         11.57               43.60

        42                300                   30               20.97                 63.86              6.29              19.16

TOPLAM         1.000                 100                                                              41.30            159.00

             

Yukarıdaki gibi MÇZ ve İÇZ ağırlıklı ortalama değerleri bulunacaktır.

            Buradan birim fiyata geçecek olursak;

            Motorlu testere birim maliyeti        149.600  TL/saat,

            İşçi birim maliyeti                           112.500  TL/saat   olsun.

            Birim Fiyat  (BF) =  MBM  x  MÇZ  + İBM  x   İÇZ  formülü

60                                                  60

 

ile;  BF =   149.600   x  41.30  + 112.500  x  159.000 =  401.10 TL/m3         bulunacaktır

60                                 60

                        Tablodaki 8 cm den ince çaplar için 8 cm, 58 cm den kalın çaplar için de  58 cm çapın karşısındaki  MÇZ ve İÇZ değerleri alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

b) Sürütme

Pilot  bölge seçilen Bölge Müdürlüklerinde yine asli ağaç  türlerimiz için %0-30, %31-60, %61- %100 ve + % 100 olmak üzere dört meyil grubunda  ve muhtelif sürütme mesafelerinde  iş-zaman ölçümleri  ve bunların dökümleri yapılmış,  toplam paylar ilave edilmiş  ve sonuçta meyil gruplarına  ve sürütme mesafelerine  göre İşçi  Çalışma Zamanı (İÇZ) ile  Hayvan Çalışma Zamanı (HÇZ) nı veren formüller  geliştirilmiştir. (EK-42,43 ve Ek-44,45)

Bu formüllere  göre bulunan standart zaman; 1 m3 için boş gidiş, yükün hazırlanması, koşum takımına bağlanması,yüklü dönüş ve rampada yükün çözülmesi için geçen zamanların tamamını ve toplam payları kapsamaktadır.

Yamaç meyli, meyil  ölçer veya klizimetre ile sürütme  mesafesi ise, şeritmetre  ile ölçülecektir.

Arazinin kırık olması ve yamaç meylinin değişiklikler arz etmesi halinde meylin  her değiştiği  başlangıç ve bitiş noktaları  sağlıklı olarak tespit edilecek, meyli ve mesafesi ölçülecek ve o bölümdeki D.K.G.H ile ilişkilendirilerek ağırlık1ı ortalaması alınacaktır.

Sürütme mesafesi; kesilen  ağaçların bulunduğu yerden, sürütüleceği rampaya kadar olan ortalama uzaklıktır. (m).

Kesilen ağaçlar, kesim sahasına mütecanis dağılmış ise, rampaya en uzak mesafedeki ürünlerin bulunduğu yer ile en yakın mesafedeki ürünlerin bulunduğu yerin rampaya uzaklığı ölçülüp toplanacak ve ikiye  bölünerek orta1ama sürütme  mesafesi bulunacaktır.

Kesilen ağaçlar, bölmenin tamamına değil de muayyen bir yerine dağılmış ise, bu sahanın ortasından rampaya kadar olan mesafe, ortalama  sürütme  mesafesidir

Kesilen ağaçlar, kesim sahasının bazı yer1erinde  çok bazı yerlerinde az veya parçalı olarak bulunuyor  ise,her parça sahanın rampaya olan ortalama sürütme  mesafesi bulunacak, o parçadaki D.K.G.H. ile çarpılacak, çarpımdan elde edilen miktarlar toplanacak ve kesim sahasının toplam D.K.G.H.ne bölünerek ağırlıklı ortalama sürütme mesafesi bulunacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara göre tesbit edilen sürütme mesafesi; Amenajman, Planı, Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı ve bölme Haritasından  faydalanılarak harita veya krokide gösterilecek ve üretim dosyasına konulacaktır.

          Sürütme  yolları EK- 57 de belirtilen teknik  şartlara ve esaslara göre idaremiz tarafından yaptırılacak ve yapım giderleri de İdaremizce karşılanacaktır.

          Kesim sahasının görüşü engelleyecek şekilde ağaç ve ağaççıklarla kaplı olması veya arazi sütirüktürü  sebebiyle yamaç meylinin, meyil ölçer ile  sağlıklı bir şekilde ölçülememesi  halinde, yükseltiyi ölçen  altimetreden faydalanılarak kod farkına göre standart zamanı veren Ek-46,47 ve Ek-48,49 daki  tablolarda gösterilen formüller kullanılacaktır.

Bunun için dikili ağaç damgası yapılırken, altimetre bulundurulacak ,damga tesviye eğrilerine paralel, 20-25 m kod farkı veren kuşaklar halinde yapılacak, her kuşakta damgalanan ilk ve son ağaç, Dikili Ağaç Ölçü Tutanağında işaretlenecek, o kuşaktaki ağaçların hacmi toplanacak, kod farkı ile çarpılacak, çarpımların toplamı alınacak, kesim sahasının toplam D.K.G.H.ne bölünerek kesim sahasının ağırlıklı ortalama kod farkı bulunacaktır.

Bulunan  ortalama kod farkı Ek—46,47,48,49 nolu tablolarda hangi gruba giriyorsa, o grubun formülü ile standart zaman hesap edilecektir.

          Misal olarak, rampadan itibaren 20 şer metrelik kod farkı ile;

20 m koda kadar 100 m3

40 m  koda kadar 200 m3

60 m koda kadar 400 m3

80 m koda kadar 300 m3 olmak üzere toplam  1000 m3 ağaç damgalanmış ise, kesin sahasının ortalama kodu (h) ;

          20 x             100=               2000

          40x              200=               8000

          60x              400=              24000

          80x              300=              24000

TOPLAM            1000              58000: 1000 =58 m olacaktır.

Sürütme  mesafesi 200 m ve sürütülecek ürünler  ibreli ise Ek-47 no’lu  tabloda 58 m koduna en yakın  kod farkı 36 m den büyük ve 72 m den de küçük olduğu için;

 ( h1-36) 66 + 66 formülü alınacak ve standart zaman olarak;

               36

(58-36) 66 +66= 106.33 Dak/m3

             36                                      İşçi Çalışma Zamanı gerektiği bulunacaktır.

 200 m sürütme mesafesi için  58 m ortalama kod bulunduğuna  göre, kesim sahasının  meyli de  %31—60 meyil grubuna girecektir.

100 m sürütme  mesafesi için kesim sahasının  ölçülen kod  farkına  göre tekabül ettiği yamaç eğimini, eğim  grubunu ve açıları  veren, Ek-50 nolu tablodan da faydalanılacaktır.

Sürütmede İşçi Çalışma Zamanı ve Hayvan Çalışma Zamanı formüllere  göre bulunduktan sonra, kesimde olduğu  gibi birim fiyat;

BF = İMB x IÇZ+ HBM x HÇZ formülü ile TL/m3  cinsinden bulunacaktır.

          60                   60

Sürütmede hayvan kullanılmıyor ve sadece insan gücü ila sürütme yapılıyor ise, Hayvan Birim Maliyeti de olmayacak ancak, sürütmeyi en az iki kişi yapacağından, birim fiyat;

BF= İBMx2 x İÇZ formülü ile bulunacaktır.

           60

c) Yükleme :

Yükleme, ülkemizde  genel olarak insan gücü ile yapılmaktadır. Taşınacak ürünlerin  rampada kamyona yüklenmesi  toplam paylar dahil, bir sefer yükleme için, yaklaşık 150—160 dakikayı bulmaktadır. Bu da günlük sefer sayısını etkilemektedir,

Bu itibarla yükleme işi, ayrı bir iş öğesi olarak alınmıştır.

Yapılan iş-zaman ölçümlerinde toplam paylar dahil;

1 m3 ibreli yapacak odun için 11.00 Dak/m3

1 m3 yapraklı yapacak odun için 16.50 Dak/m3

İşçi çalışma Zamanı  gerektiği tesbit edilmiştir. Bir yükleme ekibinin  5 kişiden oluştuğu kabul edilmiştir.

Buna  göre İşçi Birim Maliyeti (IBM):

İBM=   Bir Yevmiye X 5 = TL /saat cinsinden bulunmaktadır.

                 8 Saat

Yükleme birim fiyatı ise;

BF=İBM X İÇZ  formülü ile TL/m3 cinsinden bulunacaktır.

         60

          Misal olarak; bir işçinin bürüt  yevmiyesi 500.000 TL olsun ve ibreli ürünler yüklensin. Günlük İBM=500.000X5=2.500.000 TL  ve saatlik IBM 312.500 TL/saat bulunur.Formüle  göre birim fiyat

BF= 3l2.500 X 11.000= 57.292 TL/m3 olacaktır.

             60

Yüklenen ürünler  ibreli ise ibreli İÇZ , yapraklı ise yapraklı İÇZ  alınacaktır.

İbreli ve yapraklı karışık yükleniyor ise yukarıda belirtilen ibreli ve yapraklı İÇZ’ler ve yüklenen ürün  miktarları ayrı ayrı  dikkate alınarak yükleme ücreti hesap edilecektir.

Taşıma  ücreti ile birlikte yükleme  ücreti de taşımacıya ödenecektir. Bu husus Taşıma Şartnamesinin özel hükümler  bölümünde açıkça yazılacaktır.

Yükleme işini idaremize ait yükleme vinçleri yaptığı takdirde, yukarıda açıklanan TL/m3 birim fiyat ve yüklenen miktar üzerinden makine kirası tahakkuk ettirilecektir

Yükleme işine ilişkin giderler, Döner Sermaye Bütçesi  Tatbikat Formülün de  yapılan değişikliğe göre yükleme işine  ilişkin olarak 52-İSTİHSAL GİDERLERİ  ana hesabında açılan 52/529-YÜKLEME GİDERLERİ Hesabı’ndan  yürütülecektir.

d) Taşıma

Taşımada yolun kalite ve standardı aracın hızını, lastik yıpranmasını ve sefer sayısını etkin bir şekilde etkilemektedir. Bu da bir gün veya 8 iş saatinde taşınan ürün miktarının artmasına veya azalmasına sebep olmaktadır. Aracını ve gününü idaremize ait ürünleri taşımaya tahsis eden bir kamyon sahibinin, şoför ve yardımcısının ücretleri dahil Kamyon Birim Maliyetinin (KBM) karşılanması gerekir.

Uygulamada çok çeşitli yol tipleri ile karşılaşılmakla beraber, pratik olarak yollar üç ana grupta mütalaa edilmiştir. Bunlar ham Yol, Stabilize Yol ve Asfalt Yollardır.

          Ham Yol :

Orman Yolları Planlaması ve İnşaat İşlerinin Yürütülmesi’ne ilişkin 202 sayılı tebliğde özellikleri belirtilen ancak, sanat yapıları ve üst yapısı yapılmamış, aracın hızını etkin bir şekilde engelleyen Ana Orman Yolu, A ve B Tipi Tali Orman Yolu veya bu kalitede köy yollarıdır. 202 sayılı tebliğde tanımlanan Traktör Yolu da bu grupta mütalaa edilecektir.

        Stabilize Yol :

Yine 202 sayılı tebliğde özellikleri belirtilen, sanat yapıları ve üst yapısı yapılmış, hendeği açılmış, bombesi verilmiş, aracın hızını etkin bir şekilde engellemeyen Ana Orman Yolu, A ve B Tipi Tali Orman Yolu veya bu kalitedeki köy yollarıdır. Üst yapısı yapılmamış olmakla beraber yol üzerindeki tabii malzemesi iyi kalitede olan ve greyderle tesviye edilmiş veya zemini sağlam,stabilize malzeme dökülmüş gibi düzgün yollar da bu grupta mütalaa edilecektir.                             

Asfalt Yol :

 Yol sathı asfaltla kaplanmış, aracın hızını etkin bir engellemeyen Otoyol, Devlet Karayolu İlçe, Kasaba ve Köy Yollarıdır

Bu üç yo1 grubunda taşımalar yapılarak iş-zaman ölçümleri yapılmıştır. Bulunan değerler 1 m3 ün taşınması için gerek1i olan Kamyon Çalışma Zamanı (KÇZ)’na  indirgenmiştir (Dak/m3)

Ayrıca, yük1eme için geçen zaman da dikkate alınarak 8 saat veya 480 Dakikalık bir iş gününü muhtelif mesafelerden yapılabilecek sefer sayıları ile akaryakıt sarfiyat miktarları da hesaba katılarak yolların kalitesine, uzunluğuna ve ağaç  cinslerine göre Kamyon Çalışma Zamanını veren formüller geliştirilmiş EK-51 no’lu tabloda gösterilmiştir.

Genel olarak yol uzunluğu arttıkça, kısa mesafelere göre akaryakıt sarfiyatı artmakta ancak, sefer sayısı azalmakta, dolayısıyla bir iş gününde taşınan ürün miktarı da azalmaktadır Taşıma mesafesi ne olursa olsun, kamyon birim maliyetinin karşılanması gerekmektedir.

Ağaç cinslerine göre farklı standart zamanlar bulunması, ağaç cinsinden ziyade, o ağacın tabii yayılış bölgesindeki yolların kalitesi, standardı ve durumundan kaynaklanmaktadır.

Yükleme işinin ayrı bir iş öğesi olarak ayrılması ve şoför ile yardımcısına ait yevmiyelerinde kamyon birim maliyeti (KBM) içinde değerlendirilmesi sebebiyle bu iş kolunda sadece kamyon çalışma zamanı KÇZ. dikkate alınmıştır.

Kamyon çalışma zamanı; gerçek çalışma zamanının %20 ni geçmeyen küçük tamirler, yükün kontrolü düzeltilmesi, su içme, ihtiyaç giderme, yükün boşaltılması gibi dolaylı süreleri veya toplam payları da kapsamaktadır.

Yukarıda özellikleri belirtilen yolların üçünden de geçerek yapılan bir taşımada birim fiyat (BF) tesbitini bir misalle açılayalım.

Yolun 5 km’si ham yol 22 km’si stabilize yol 3 km  asfalt yol olmak üzere toplam 30 km yol uzunluğu kamyon birim maliyeti (KBM) 930.000 Tl/saat olsun ve kızılçam yapacak odun taşınsın.

Taşımaya ilişkin tablodaki  formüllerden faydalanılarak;

Ham yoldan; 2,42 L. 5.30= 2 .42x5x0.53 = 6.41 DK/m3

                                               10

Stabilize yoldan; 1.89 (22-20) 2.98 +17,28= 18.41 Dak/m3

   10

Asfalt yoldan;  5,27 L. 1.77 = 5.27x3x0.177=2.80   Dak/m3

                                                  10       Toplam           27.62           

Dak/m3 kamyon çalışma zamanı bulunacaktır. Buna göre birim fiyatı;

 BF= KBM X KÇZ   formülü ile;

                            60

BF= 930.000 x 27.62 = 428.110 TL/m3 olacaktır.

                        60

Tabloda gösterilen ağaç türleri dışında kalan  diğer ağaç türlerin gelince;Sedir ve Ardıç için Diğer çam sütunundaki  hızlı gelişen ibreliler için Kızılçam  sütunundaki Meşe, Gürgen, Kızılağaç Kavak ve Diğer Yapraklılar için de Kayın  sütununa formüller kullanılacaktır.

e) İstif:

İstif işlerinde çalışan ve 5 kişiden oluşan bir ekibin, TS 1350 Yuvarlak Odun ve Kerestelerin istiflenmesi Kuralları Standardı’na uygun şekilde hazırladığı ortalama büyüklükteki istiflerin, ibreli ve yapraklı olarak istif süreleri tesbit edilmiş, istif süreleri,istif edilen ürün miktarına bölünerek  1 m3 ün istifi  için gerekli normal zaman bulunmuştur

Normal  zamana toplam paylar ilave edilerek standard istif zamanı tesbit edilmiştir.

Buna göre ;

1 .M3 ibreli yapacak odun istifi  için 8,80 Dak/m3,

1 M3 yapraklı yapacak odun istifi için 13.20 Dak/m3

işçi çalışma zamanı (IÇZ) gerektiği bulunmuştur.

Buradan birim  fiyat tespitine geçecek olursak

Bir işçi yevmiyesinin  500. 000 TL olduğu, günde 8 saat çalışıldığı ve ibreli ürünler istif edildiği misal olarak alındığında;

 

 

İşçi Birim Maliyeti (IBM) = 500.000 x 5 =312.500   TL/saat, BF= İBMxİÇZ formülü ile de,                                                                                   

                                                                8                                                                                                      

Birim Fiyat (BF) = 312.500 x 8.80 = 45.833 TL/m3 bulunacaktır.

                                                60

Yapraklılar için de aynı hesap şekli ile yapraklı işçi çalışma zamanı alınarak birim fiyat tesbit edilecektir.

İstif ekibinin 5 kişi yerine 4 kişi olması halinde, IBM azalacak ancak İÇZ artacağından yaklaşık aynı  sonuç elde edilecektir. 5 kişi yerine 6 kişilik ekiple çalışılması halinde ise, IBM artacak, buna karşılık IÇZ azalacağından, sonuç fazla değişmeyecektir.

Şu halde istif ekibinde bulunan işçi sayısı 5 civarında olacak, işlerin yoğun olduğu dönemlerde ve fazla işçi gerektiğinde ise, yaklaşık 5 şer kişilik ekipler halinde ve ayrı postalar halinde çalışılacaktır. Ancak birim fiyat hesabında yine yukarıda verilen ibreli ve yapraklı İÇZ değerleri alınacaktır.

11.1.4- 0lçü Birimi Ster 0lan  Ürünlerin Birim Fiyat Tesbiti

a) Koru Ormanlarında;

Ölçü birimi ster olan ve kabuklu olarak üretilen ince çaplı sanayi odunu, kabuklu kağıtlık odun lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunların üretim birim fiyatları, ölçü birimi m3 olan yapacak odunlar için tesbit edilen Birim Fiyatların (BF) aşağıda belirtilen oranlarla çarpılması suretiyle tesbit edilecektir.     Ancak, ölçü birimi m3 olan ürünlerin birim fiyatı tesbit edilirken; kesimde, İşçi Çalışma Zamanı ve Motor Çalışma Zamanı kabuğu soyulmayanlar tablosundan alınacak, diğer iş kollarında ise, ölçü birimi ster olan ürünlerin ibreli ve yapraklı oluşuna göre ibreli ve yapraklı  yapacak odun birim fiyatları aşağıda belirtilen oranlarla çarpılmak suretiyle TL/Ster  cinsinden birim fiyat tesbit edilecektir.

Ölçü Birini Ster 0lan Ürünlerin Birim Fiyat Tesbitinde, Ölçü Birimi m3 Olan Ürün Birim Fiyatlarının Çarpılacağı Oranları  Gösterir Tablo (21.12.2000 Tarih 6196 Sayılı Tamimle Değiştirilmiştir. )

                                         İş Kolları

Ürün Çeşidi               Kesim      Sürütme      Yükleme      Taşıma            İstif       

İnce  Sanayi odunu       0.70           0.70            0.55             0.45           0.0.55

Kağıtlı odun                  0.70           0.70            0.55             0.45           0.0.55

Lif-Yonga odunu          0.65           0.65            0.55             0.45           0.0.55

Sırık ve Çubuk              0.70           0.70            0.55             0.45           0.0.55

Yakacak odun               0.55           0.55            0.55             0.45           0.0.55

b) Baltalık Ormanlarda :

Endüstriyel  odun arz açığının azaltılmasına katkı sağlanması ve yanıp kül olacak odun hammaddesinin sanayiye aktarılarak daha fazla katma değer kazandırılması maksadıyla baltalık ormanlardan yakacak odun yanında, en yüksek seviyede endüstriyel odun elde edilmesine gayret gösterilecektir.

İşe cazibe kazandırılması için maliyet ve dolayısıyla tahsis fiyatlarını oluşturan unsurlardan birisi olan üretim giderleri arttıkça, bu giderler muhasebe tabiri ile girdi-çıktı yapıldığı halde, %20’ye kadar Orman imar gider1eri de arttığından(16.01.2002 Tarih ve 288/ Ek:3 ile değişik), üretim ücretlerinin artırılması yerine, azaltılması gerektirmektedir.

Bu maksatla baltalık ormanlardan üretilen endüstriyel odun ve yakacak odun üretim birim fiyatları, koru ormanları için tesbit edilen üretim birim fiyatlarının yarısı kadar alınacaktır.

Şu farkla ki; kesimde en düşük değeri veren 58 cm çapa ve % 0-30 meyil grubuna göre İÇZ ve MÇZ değerleri, sürütmede ise yine % 0-30 meyil grubundaki İÇZ ve HÇZ değerleri alınarak önce ölçü birimi m3 olan ürün  birim fiyatları bulunacak bu fiyatlar yukarıdaki tabloda gösterilen oranlarla çarpılarak  ölçü birimi ster olan ürün birim fiyatına dönüştürülecek, bunun da yarısı alınmak suretiyle baltalık ormanlardan elde edilen ürünlerin üretim birim fiyatları bulunacaktır.

Bu ürünler genel olarak orman içi istif yerlerinden satıldığı için, üretim gideri olarak sadece kesim ve sürütme giderleri ile bunların %10 İstihkak Fazlaları gideri maliyete yansıtılacak ölçme, yükleme,taşıma,istif ve tasnif giderleri maliyete yansıtılmayacaktır.

 

11.1.5-Erken  Üretim Primi ve Teşvik Primleri

a)      Erken Üretim  Primi Verilmesi

Erken üretimin bilinen çok yönlü faydalarından dolayı mümkün olduğu kadar erken üretim miktarlarının artırılmasına gayret edilecektir.

Genel olarak kış aylarında ve kışa girerken veya çıkarken sürdürülen erken üretim işleri; diğer mevsimlere göre daha zor şartla yapıldığından, Genel Müdürlükçe  belirlenecek ağaç cinslerine, sürelere ve erken üretim prim oranlarına göre teşvik edilerek yaptırılacaktır.

Bunun için önce erken üretim süreleri dışında  ve normal şartlarda yapılan işler için kesim ,sürütme,  yükleme taşıma ve istif birim fiyatlar tesbit edilecek ve bu fiyatlar üzerinden,

Genel Müdürlükçe bildirilecek prim oranları dikkate alınarak erken üretim primleri hesap edilip hak sahiplerine ödenecektir.

Erken üretim primleri, ölçü birimi ın3 olan tomruk, tel ve maden direği, sanayi odunu ve kağıtlık odunlara verilecektir.

İşin, ilgili şartnamesinde belirtilen şartlara ve sürelere uyularak  yapılması halinde prim verilecektir. Ancak, yolların ulaşıma kapalı olması, tabii afetler, idarenin işi ertelemesi gibi zorunlu sebeplerden dolayı işin süresi içerisinde bitirilememesi halinde, durum bir tutanakla belgelenerek makul bir ek süre verilecek ve tutanak üretim dosyasına konulacaktır.

Aksi takdirde, işin sadece şartnamesine göre bitirilen kadarına  prim verilecek, geri kalanına verilmeyecektir.

Pirim oranları, şartname ve birim fiyat kararlarına yazılacaktır.

 

b) Teşvik Primi Verilmesi

Tel direği gibi. uzun boylu olan ve üretimi diğer ürünlere göre daha güç şartlarda yapılan ürünlerle Genel Müdürlükçe teşviki öngörülen diğer ürünlere  göre, yine Genel Müdürlüğün belirleyeceği oranlarda teşvik primleri verilebilecektir.

Teşvik primleri, erken üretim süresi dışında ve normal şartlarda yapılan işler için tesbit edilen birim fiyat (BF) üzerinden hesap edilecektir.

Misal olarak teşvik primi verilen ürüne, erken üretim primi de veriliyor ise, primlerin her biri normal birim fiyatı (BF) baz alınarak  bulunacak, primin primi şeklinde ödeme yapılmayacaktır

Teşvik primi oranları, şartnamelere ve birim fiyat kararlarına yazılacaktır

 

 

11.1.6 Yanık sahalar ile Rüzgar Devriği, Kar Kırığı ve Böcek Tahribatı Olan Sahalarda Birim Fiyat Tesbiti

a) Yanık Sahalarda

Yangın sonucu hayatiyetini kaybeden ağaçların üretim işleri; yanık saha içinde veya civarındaki köylülerin kendilerine iş sağlamak veya ormandan yer kazanmak gayesi ile yangın çıkarılmasında caydırıcı olması bakımından,bu sahaların içinde veya civarındaki köylülere prensip olarak verilmemekte, herhangi bir kanuni hak verilmeksizin iş yerine civar olmayan köylülere verilmektedir.

Ancak, Bölge Müdürü , İşletme Müdürü ve Şefi tarafından, yangının mahallinde veya civarındaki köylülerce kasti olarak çıkarmadığı kanaatine varılmış ise üretim işi, herhangi bir kanuni hak verilmeksizin, iş yerindeki veya civarındaki köylülere gördürülebilecektir.

Bu takdirde, yanık sahalardaki üretim herhangi bir kanuni hak verilmediği de gözönünde bulundurularak ilgili Bölge Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü ve Şefi tarafından normal üretim birim fiyatlarının hangi oranlarda artırılması gerektiği müştereken tesbit edilecek, rapora bağlanacak ve raporun Bölge Müdürlüğünce onayın müteakip üretime girilecektir

İlgili şartname ve birim fiyat kararlarına,bu hususta gerekli açıklamalar konulacaktır

 

b) Rüzgar Devriği, Kar Kırığı ve Böcek Tahribatı Olan Sahalarda

Amenajman planlarına göre yapılan normal üretimlerin dışında; rüzgar devirmesi, kar kırması, böcek arız olması gibi sebeplerle olağan dış üretim yapılması gerektiğinde bu tür üretimin geniş sahalara yayılması ve dağınık olması dikkate  alınarak yanık sahalarda olduğu gibi, ilgili  Bölge Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü ve Şefi tarafından, normal üretim birim fiyatlarının, hangi oranlarda artırılarak üretim işlerinin yaptırılabileceği .müştereken bir raporla tesbit edilecek, raporun Bölge Müdürlüğünce onayını müteakip üretime girilecektir Raporun bir nüshası da bilgi için merkeze gönderilecektir.

Bu hususta üretimi yapacak orman köylüleri ile de istişare edilerek makul düzeyde birim fiyat farkı verilmesine özen gösterilecektir.

Üretimde çalışanların 6831 Sayılı Orman Kanununun 34 üncü maddesinden  doğan hakları verilecektir.

11.1.7-Ek Birim Fiyat ve Ödenek Talebi

a)  Ek Birim Fiyat Talebi:

Yılı bütçesi ile verilen üretim birim fiyatlarına göre gerçekleşme durum  İşletme Müdürü ve Şefi tarafından yıl için de titizlikle takip ve kontrol edilecek ve işlerin bütçede öngörülen birim fiyatlarla gördürülmesine gayret edilecektir.

Ancak, zorunlu sebeplerle bütçede öngörülen birim fiyatların yeterli olması halinde İşletme Müdürlüğünce ağırlıklı ortalamalardan gidilerek Şeflikler arasında gerekli birim fiyat aktarma ve aktarma ve ayarlamaları yapılarak ihtiyaç duyulan  ek birim  fiyatlar karşılanmaya çalışılacaktır.

Ek birim fiyat talebinin İşletme Müdürlüğünce karşılanamayan bölümü için Bölge Müdürlüğünden talepte bulunulacaktır.

Bölge Müdürlüğünce, İşletmeler arasında gerekli birim fiyat aktarma ve ayarlamalar yapılarak talep edilerek birim fiyatın karşılanmasına çalışılacaktır.

Bu suretle de ek birim fiyat talebinin karşılanamaması halinde karşılanamayan miktarı için merkezden ek birim fiyat talep edilecektir. Merkezin uygun görmesi halinde işe girilecektir.

Ek birim fiyat, her kademede Ek-52 no’lu forma göre talep edilecek ve formun altına gerekçesi açıkça yazılarak formu düzenleyenler tarafından imzalanıp onaylanacaktır;

Şeflikçe İşletme Müdürlüğünün ek birim fiyat talep edilmesi halinde formun  altını Şef, İşletme Müdürlüğünce düzenlenen formun altını İşletme Müdürü ve Saymanı, Bölge Müdürlüğüne düzenlenen formun altını da Bölge Müdürü ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü inceleyip onaylayacaktır.

Her iş kolu için ayrı form düzenlenecektir.

b) Ek Ödenek Talebi      

Gerek yılı içinde ek bir birim fiyat verilmesi, gerekse programın üzerinde üretim yapılmaa sebebiyle yıl içerisindeki sarfiyata göre, ödenek aşımı meydana gelecekse; İşletme Müdürlüğünce, Bölge Müdürlüğünden aşım yapılacak miktar için yıl içerisinde ek ödenek talebinde bulunulacaktır.

Bölge Müdürlüğünce işletmeler arasındaki gerekli ödenek aktarma ve ayarlamaları yapılarak talebin karşılanmasına çalışılacaktır.

Bölge Müdürlüğünün talebi karşılayamaması halinde ödenek aşımında bulunacak işletmelerin formları da eklenmek suretiyle her hesap için ayrı ayrı form düzenlenerek Bölge Müdürlüğü bazında Merkezden yılı içerisinde ek ödenek talep edilecektir. Bunun tam tersi artan ödenekler var ise yine yılı içerisinde tenkisi talep edilecektir.(15.02.2001 tarih ve 6204 sayılı tamime  göre değişik)

          Ek ödenekler Ek-53 nolu forma göre talep edilecek, formun altına gerekçesi açıkça yazılacak ve formu düzenleyenler tarafından imzalanıp onaylanacaktır.

          İşletme Müdürlüklerince düzenlenen formun altını İşletme Müdürü ve saymanı onaylayacak,Bölge Müdürlüğünce düzenlenen formun altını da İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü ile İdari ve Mali İşler Şube Müdür inceleyip imzalayacak ve Bölge Müdür tarafından uygun şerhi verilerek onaylanacaktır  

          İşletme Müdürlüğü bazında Merkezden ek ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

          11.1.8-Üretim Giderlerine İlişkin Bütçe Teklifinin Hazırlanması

          Döner Sermaye Bütçesindeki üretim giderlerinin sağlıklı bir şekilde tespiti için, bütçe hazırlık çalışmalarında program yılının dikili ağaç damgası yapılan sahalarından dikili ağaç ölçü tutanağına, damgası yetiştirilemeyen sahalarından da amenajman ve silvikültür planlarının verilerine ve aktüel duruma göre D.K.G.H. tespit edilecek, geçmiş yıllar verim oranlarına göre bundan elde edilecek ürün miktarları, ağaç türlerine göre Üretim Programı ve ödenek cetvellerine yazılacaktır.

          Ürün miktarları belirlendikten sonra, bu bölümde açıklanan usullerle ve  ağırlıklı ortalamalardan gidilerek 1 m3 yapacak odun ve 1 ster lif-yonga odunu,sırık,çubuk ve yakacak odun için; kesme-tomruklamada İÇZ ve MÇZ, Sürütmede İÇZ ve HÇZ,yüklemede İÇZ, taşımada KÇZ ve istif de İÇZ değerleri bulunacak ve bu değerler yukarıda belirtilen  ürün çeşitlerinin üretim miktarları ile çarpılarak bir şefliğin iş kollarına göre ayrı ayrı standart çalışma zamanları bulunacaktır.

          Bundan sonra şefliklerin ağırlıklı ortalamaları alınarak İşletme Müdürlüklerinin ve İşletmelerin ağırlıklı ortalamaları alınarak da Bölge Müdürlüğünün iş kollarına göre standart çalışma zamanları dakika cinsinden bulunacaktır.Bölge Müdürlüğü için aşağıdaki örneğe göre düzenlenecek tablo, bütçe toplantısından önce Merkeze gönderilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KESİM VE SÜRÜTME ÇALIŞMA ZAMANI TABLOSU

 Ürün Çeşidi        Üretim Miktarı        Toplam Çalışma Zamanları (Dak)                                                           

                                (000)                         Kesme-Tomruklama      Sürütme

                                                                   İÇZ        MÇZ            İÇZ    HÇZ

Yapacak Odun         (m3)               

Lif-yonga odunu    (ster)

Sırık                       (ster)

Çubuk                    (ster)

Yakacak Odun      (ster)        

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  YÜKLEME,TAŞIMA VE İSTİF ÇALIŞMA ZAMANI TABLOSU

                                                                        Toplam Çalışma Zamanlar (Dak)

Ürün Çeşidi      Taşınacak Miktar         Yükleme     Taşıma     İstif

                               (000)                              İÇZ          KÇZ        İÇZ

Yapacak Odun       (m3)

Lif-yonga odunu    (ster)

Sırık                       (ster)

Çubuk                    (ster)

Yakacak Odun       (ster)        

          Tablolarda kesim ve sürütme miktarları aynen alınacak taşımada ise fiilen taşınan miktarlar kadar yükleme ve istif yapılacağından, geçmiş yıllar uygulamaları dikkate alınarak taşınacak miktarlar sağlıklı bir şekilde tespit edilecektir.

          İbreli-yapraklı veya taşımada olduğu gibi ağaç türlerine göre bulunan çalışma zamanlarının ağırlıklı ortalamaları tabloya yazılacaktır.

          Ayrıca, kesim işinde görevli kadrolu memur sayısı ile depolamada görevli kadrolu memur ve bekçi sayısı,satış deposu sayısı,erken üretim yapılacak kesim,sürütme,taşıma ve istif miktarları Bölge Müdürlüğü bazında çıkarılarak yukarıdaki tablolarla birlikte gönderilecektir.

          11.1.9-Birim Fiyat Kararlarına Dayanaklarının Eklenmesi

          Orman İşletmesi Müdürü ve Şefi tarafından birlikte alınan üretim birim fiyat kararlarına;her iş kolu için ayrı olmak kaydıyla, birim fiyatın teşekkülüne esas olan ölçmeler birim hacme isabet eden İÇZ,HÇZ ve KÇZ değerleri,ağırlıklı ortalama alınmışsa buna ilişkin hesap şekli, kullanılan formüller ve elde edilen sonuç, Orman İşletme Şefi ve görevli memur tarafından düzenlenecek bir tutanakla gösterilecek,tutanak, düzenleyenler tarafından imzalanacaktır.

          Bu tutanak İşletme Müdürü tarafından incelenecek, usulüne uygun düzenlendiğinin tespitinden sonra birim fiyat kararı imzalanacaktır.

          Tutanak bölme üretim dosyasındaki birim fiyat kararına eklenecektir.

          11.1.10-Taahhütle Yaptırılacak Üretim İşlerinde

          Bu hususta, Orman Ürünleri üretiminde birim fiyat pozisyonları (Ek-54)'nı gösteren listeden faydalanılarak önce Ek-55'teki örneğe uygun Keşif Metrajı yapılacak ve bu dayanılarak da Ek-56'daki örneğe uygun Keşif Özeti hazırlanacaktır.

          Yapılacak işe ait miktarlar,standart çalışma zamanları, bunların ağırlıklı ortalamaları, birim fiyatları ve tutarları her iş kolu için ayrı düzenlenmek suretiyle işin metrajı ve keşif özeti yapılacak, böylece isteyen herkese oluşan birim fiyatın hesap şekli açıkça verilebilecektir.

 

EK-1

……………………. MÜDÜRLÜĞÜ 20.. YILI ÜRETİM PROGRAMI

ÜRÜN ÇEŞİDİ

İ B R E L İ L E R

Y A P R A K L I L A R

ENEL TOPLGAM

Sedir

Ardıç

Kızılçam

Diğer Çam

Ladin

Göknar

Diğer İbr.

TOPLAM

Meşe

Gürgen

Kayın

Kavak

Kızılağaç

Diğer Yap.

TOPLAM

DİKİLİ K.G.H.  (m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDÜSTRİYEL ODUN (m3)

TOMRUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL DİREĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADEN DİREĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYİ ODUNU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAĞITLIK ODUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİF-YONGA (m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRIK (m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAKACAK ODUN (Ster)

KORU (Etadan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALTALIK (Etadan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAHA TEMİZLİĞİ, ENKAZ  V.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER ÜRÜNLER

ÇUBUK (Ster)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REÇİNE (Ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇIRA (Ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIĞLA YAĞI (Ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFNE YAPRAĞI   (Ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇIRALI ÇAM KÖK ODUNU (Ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISTIK ÇAMI KOZALAĞI (Ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEKİK (Ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT :

1-…... Ster yakacak odunun ….. Ster'i Şehir ve Kasaba, …...   Ster'i 31. Madde ve ……. Ster'i 32 Madde İhtiyacıdır.

 

2-Dikili Kabuklu Gövde Hacmi (D.K.G.H.)'nin asgari  % …... dikili olarak satılacaktır.

 

 

 

 

 

 

EK-2

……. ORMAN ……... MÜDÜRLÜĞÜNÜN 200. YILI ÜRETİM ÖDENEĞİ

HESAP NO

HESAP ADI VE İŞ ÇEŞİDİ

ÜRÜN ÇEŞİDİ

BİRİMİ

MİKTARI

BİRİM FİYAT   (YTL)

ÖDENEĞİ                                  (YTL)

730

ÜRETİM GİDERLERİ

m3

 

 

 

1000

ÖLÇME VE DİĞER GİDERLER

m3

 

 

 

1001

KESME VE TOMRUKLAMA GİDERLERİ

Yapacak Odun

m3

 

 

 

Lif Yonga Odunu

Ster

 

 

 

Yakacak Odun

Piyasa

Ster

 

 

 

32 Madde

Ster

 

 

 

Reçine

 

Ton

 

 

 

Sırık

 

Ster

 

 

 

Çubuk

 

Ster

 

 

 

Çıra

 

Ton

 

 

 

Sığla Yağı

 

Ton

 

 

 

Çıralı Çam Kök Odunu

Ton

 

 

 

KESME VE TOMRUKLAMA GİDERLERİ TOPLAMI

 

1002

ARDAKLANMAYI ÖNLEME GİDELERİ

m3

 

 

 

1003

SÜRÜTME VE TOPLAMA GİDERLERİ

Yapacak Odun

m3

 

 

 

Lif Yonga Odunu

Ster

 

 

 

Yakacak Odun

Piyasa

Ster

 

 

 

32 Madde

Ster

 

 

 

Reçine

 

Ton

 

 

 

Sırık

 

Ster

 

 

 

Çubuk

 

Ster

 

 

 

Çıra

 

Ton

 

 

 

Sığla Yağı

 

Ton

 

 

 

Çıralı Çam Kök Odunu

Ton

 

 

 

SÜRÜTME VE TOPLAMA GİDERLERİ TOPLAMI

 

1004

TAŞIMA GİDERLERİ

Yapacak Odun

m3

 

 

 

Lif Yonga Odunu

Ster

 

 

 

Yakacak Odun

Ster

 

 

 

Reçine

Ton

 

 

 

Sırık

Ster

 

 

 

Çubuk

Ster

 

 

 

Sığla Yağı

Ton

 

 

 

Çıralı Çam Kök Odunu

Ton

 

 

 

TAŞIMA GİDERLERİ TOPLAMI

 

1005

İSTİF GİDERLERİ

Yapacak Odun

m3

 

 

 

Lif Yonga Odunu

Ster

 

 

 

Yakacak Odun

 

Ster

 

 

 

Sırık-Çubuk

 

Ster

 

 

 

İSTİF GİDERLERİ TOPLAMI

 

1006

TASNİF VE DEPOLAMA GİDERLERİ

m3

 

 

 

1008

İSTİHKAK FAZLALARI

m3

 

 

 

1009

YÜKLEME GİDERLERİ

Ölçü Birimi m3 olan

 

m3

 

 

 

Ölçü Birimi ster olan

 

Ster

 

 

 

YÜKLEME GİDERLERİ TOPLAMI

 

ÜRETİM GİDERLERİ TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

EK-3

 

 

200. YILI ORMAN . MÜDÜRLÜĞÜ AYLAR  İTİBARİYLE  AYLIK İŞ PROGRAMI


ÜRÜN ÇEŞİDİ

BİRİMİ

İŞ

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK


D.K.G.H.

m3

ÜRETİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMRUK

m3

KESME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜTME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL DİREK

m3

KESME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜTME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADEN DİREK

m3

KESME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜTME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYİ ODUNU

m3

KESME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜTME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAĞITLIK ODUN

m3

KESME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜTME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİF YONGA

m3

KESME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜTME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRIK

m3

KESME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜTME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDÜSTRİYEL ODUN TOPLAMI

m3

KESME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜTME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAKACAK ODUN

Ster

KESME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜTME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK NO :7

                                K A R A R

                           TARİHİ                               NO.su

          KESME (Kesme ve Tomruklama)

          BİRİM FİYAT KARARI

          1-İşletmesi                        :………………………

          2-Bölgesi                          :………………………

          3-Serisi                             :………………………

          4-Bölme No                     :………………………

          5-Kesim Düzeni No          :………………………

          6-Kesim Parseli No         :………………………

7-YAPILACAK KESİM            :………………………

8-KESİLECEK DİKİLİ AĞAÇLARIN

   Ağaç Cinsi                      Adedi                           Hacmi (m3)

    …………                      ………                          ……………

    …………                      ………                          ……………

    …………                      ………                          ……………

9-BİRİM FİYATLARI

   Ağaç Cinsi                      Emval Çeşitleri                          Birim Fiyatları

    …………                          ………                                    …………… TL/M3

    …………                          ………                                    …………… TL/M3

    …………                           ………                                   …………… TL/M3

     …………                          ………                                    …………… TL/M3

    …………                          ………                                    …………… TL/M3

    …………                           ………                                   …………… TL/M3

     …………                           ………                                   …………… TL/M3    

10-Kesime Başlama Tarihi:……………………………………………………..

11-Kesimi Bitirme Tarihi: ………………………………………………………

12-Tanınacak Kanuni Haklar:…………………………………………………..

      ………………………………………………………………………………. Serisinin

      …………………….. nolu bölmesindeki yukarıda cinsi ve miktarı yazılı kabuklu gövde hacmindeki ağaçların kesiminin ekli şartname ve standardizasyon esasları ile yine ekli kriterlere göre tespit edilen yukarda yazılı birim fiyatlarla yaptırılmasına ve bu birim fiyat kararının civar köylülere ve ilgili kooperatiflere duyurulmasına birlikte karar verildi.     /     /20

 

                               Orman İşletme Şefi                                             İşletme Müdürü           

              

 

 

 

EK NO :8

K A R A R

(6485 Sayılı Tamimle değişik)

                                                      TARİHİ                               NO.su

          SÜRÜTME  (Orman İçi İstif Yerine Taşıma)

          BİRİM FİYAT KARARI

          1-İşletmesi                        :………………………

          2-Bölgesi                          :………………………

          3-Serisi                             :………………………

          4-Yapılacak Sürütme          :……………………………… bölmede mevcut aşağıda cinsi yazılı Orman emvali ………………………… Orman içi istif yerine taşınacaktır. Ayrıca taşındığı yerde istife alınacaktır/alınmayacaktır.

5-TAŞINACAK ORMAN EMVALİNİN

Ağaç Cinsi                      Emval Çeşitleri

…………                      ………

…………                      ………

…………                      ………

…………                      ………

 

6-BİRİM FİYATLARI

   Ağaç Cinsi                      Emval Çeşitleri                          Birim Fiyatları

    …………                          ………                                    …………… TL/M3

    …………                          ………                                    …………… TL/M3

    …………                           ………                                   …………… TL/M3

     …………                          ………                                    …………… TL/Ster

    …………                          ………                                    …………… TL/Ster

    …………                           ………                                   …………… TL/Ster

   

7-Sürütmeye Başlama Tarihi:……………………………………………………..

8-Sürütmeyi Bitirme Tarihi: ………………………………………………………

9-Tanınacak Kanuni Haklar:…………………………………………………..

      ………………………………………………………………………………. Serisinin

      …………………….. nolu bölmesinde mevcut yukarıda cinsi, nev'i yazılı orman emvalinin bu bölmenin (…………………………) orman içi istif yerine sürütmesinin; ekli kriterlere göre tespit edilen ve  yukarıda belirtilen  birim fiyatlarla civar köylülere ve ilgili kooperatiflere şartnamesine uygun olarak birim fiyatla yaptırılmasına ve bu vahidi fiyat kararının civar köylere de ilanına birlikte karar verildi..     /     /20

                            Orman İşletme Şefi                                             İşletme Müdürü          

 

EK NO :9

    K A R A R

 (6485 Sayılı Tamimle değişik)

                           TARİHİ                               NO.su

          KAMYON VEYA MOTORLU ARAÇLARLA TAŞIMA

          (Satış İstif Yerlerine Taşıma)

          BİRİM FİYAT KARARI

          1-İşletmesi                        :………………………

          2-Bölgesi                          :………………………

          3-Serisi                             :………………………

          4-Yapılacak Taşıma      :……………………………… makta/orman içi istif yerinde mevcut aşağıda  cinsi yazılı Orman emvali ………………………… satış istif yerine taşınacaktır..

5-TAŞINACAK ORMAN EMVALİNİN

Ağaç Cinsi                      Emval Çeşitleri

…………                      ………

…………                      ………

…………                      ………

…………                      ………

 

6-BİRİM FİYATLARI

   Ağaç Cinsi                      Ürün  Çeşitleri                          Birim Fiyatları

    …………                          ………                                    …………… TL/M3

    …………                          ………                                    …………… TL/M3

    …………                           ………                                   …………… TL/M3

     …………                          ………                                    …………… TL/Ster

    …………                          ………                                    …………… TL/Ster

    …………                           ………                                   …………… TL/Ster

   

7-Taşımaya Başlama Tarihi:……………………………………………………..

8-Taşımayı Bitirme Tarihi: ………………………………………………………

9-Tanınacak Kanuni Haklar:……………………………………………………..

      ……………………………………………………………………………….

      …………………….. Yukarıda cinsi,nev'i yazılı orman emvalinin şartname esasları dahilinde …………………………  makta /orman içi istif yerinden……………….. satış istif yerine (deposuna) taşınmasının; ekli kriterlere göre tespit edilen ve  yukarıda belirtilen  birim fiyatlarla yaptırılması ve bu birim fiyat kararının civar köylülere ve ilgili kooperatiflere duyurulmasına  birlikte karar verildi..     /     /20

                  Orman İşletme Şefi                                                        İşletme Müdürü   

 

 

 

EK-10

KESİM ŞARTNAMESİ

(Vahidi Fiyat Usulü İle)

 

          Devlet Orman İşletmesi ………………………………… Müdürlüğüne bağlı …………………. Şefliğinin …………………. Serisi ormanının ………………… nolu  bölmesinde …………………… numaralı dikili ağaç damgası ile damgalanan,

               …………………….. Adede denk ……………… m3 Dikili Hacimde ………………

                 …………………….. Adede denk ……………… m3 Dikili Hacimde ………………

                 …………………….. Adede denk ……………… m3 Dikili Hacimde ………………

Toplam  ………......................  Adede denk …………..… m3 Dikili hacmindeki ağaçların istihsali aşağıda yazılı şartlarla yaptırılacaktır.

 

BİRİM FİYATI, SÜRESİ VE İŞİN DAĞITIMI

          Madde 1-Vahid-i fiyat kararında belirtildiği gibi olacaktır. (6485 Sayılı Tamimle değişik)

         Madde 2-Kesime …../…./20.. tarihinde başlanılacak ve …./…/20.. tarihinde bitirilecektir.

          Madde 3-Kesilecek damgalı ve numaralı ağaçların dağıtımı Orman Şefi ve görevli memurlar huzurunda, kesime talip olanların iş güçleri göz önüne alınarak, ağaç numaralarına göre kura ile yapılacak ve bu husus bir tutanakla tespit edilecektir.

            Kesimi yapacak Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi ise kura çekilmeyecek, kooperatife isabet eden miktar bütünüyle bu kooperatife verilecektir. Kesimi yapacak kooperatif birden fazla ise, iş dağıtımı kura çekilmek suretiyle yapılacaktır.

KESİM SAHASININ TESLİMİ

            Madde 4- Kesim yapılacak bölme; Orman İşletme Şefi, mıntıka orman muhafaza memuru, görevli kesim memuru ve kesimi yapacak iş sahipleri ile müştereken gezilerek krokisi ile birlikte düzenlenecek bir tutanakla iş sahiplerine teslim edilecektir.

            İş sahibi, Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi ise, bölme üyelere değil, kooperatif adına kooperatifin ismi de zikredilmek suretiyle kooperatifi teslimi yetkili kişilere teslim edilecek ve tutanak bu kişiler tarafından imzalanacaktır.

Ancak; Kesimi alan kooperatif, Orman Kanununun değişik 34. maddesindeki kanuni haklardan yararlanmak istediğinde, kesimi, bizzat kooperatifin üyelerine yaptırmak zorundadır. Kooperatif, buna ait taahhütnamesini, kesime başlamadan önce Orman İşletme Şefliğine verecektir.

KESİMİN YAPILMASI

          Madde 5-Kesim, TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları Standardına uygun olarak yapılacaktır.

          Damgalı Ağaçları; damga, dip kütükte kalacak şekilde toprak seviyesinden kesilecek ve işaretlenen tarafa devrilecektir. Devrilerken dip tomruğu yarılmaması ve sakal bırakmaması için dip kütükte devirme istikametinde devirme noktasındaki çapın 1/4' ü kadar genişliğinde ve 45 derece açıklıkta devirme oyuğu açılacak , ve bu oyuğun aksi tarafı oyuk tabanından 4-5 cm yükseklikten devirme oyuğu tabanına paralel olarak testere ile kesildikten sonra kamalarla gereken yöne devrilecektir.

          Meyilli arazideki ağaçlar, yokuş yukarı istikamette devrilecektir.

 

          Kesilen ağacın, diğer ağaçlara kesinlikle zarar vermeyecek şekilde devrilmesi sağlanacaktır.Kesim sahalarında budanması gerekli ağaçlar, Orman İşletme Şefliğince önceden tespit edilecek ve budanması yapıldıktan sonra kesilecektir.

          Madde 6-Ağaçlar devrildikten sonra dal ve budaklar  dipten silme olarak kesilecek ve ibrelilerde kabuklar boydan boya soyulacaktır. Bu işlem bitirilmeden görevli memur veya bu işlerle görevli kişiler tarafından işaretleme yapılamayacaktır.

          İşaretleme işlemi bittikten sonra gövde işaretli yerlerden dik olarak düzgün bir şekilde testere ile kesilecektir.İşaretleme ve bölme işlemi öncelik sırasına göre; tomruk, tel direği, maden direği, sanayi odunu, kağıtlık odun,    lif-yonga odunun standartları dikkate alınarak yapılacak, bunların dışındaki gövde ve dal artıkları,sırık, çubuk ve yakacak odun olarak istihsal edilecektir.

          İçi çürük veya kovuk olup da dışında kalın bir halka şeklinde sağlam ve kusursuz (bilhassa kayınlarda halka kalınlığı asgari 12 cm) kısmı bulunan gövdeler tomruk olarak değerlendirilecektir.

          Tomrukta, 3-5 cm. baş kesme payı bırakılacaktır.

Tomruklarda taşımaya uygun yalnız bir başta ve 5 cm. den fazla olmamak koşulu ile kalın baştaki çapın % 10 unun geçmeyecek şekilde çevreleme yapılacaktır./yapılmayacaktır.

ÖLÇME İŞLERİ

          Madde 7-Ölçme işlerinde iş sahiplerinin hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla daha önce, ölçü yapılacağı gün iş sahiplerine Orman İşletme Şefliğince yazılı olarak duyrulacaktır.

          Ölçü işlemleri iş sahipleri ile birlikte yapılacaktır. Ancak; iş sahiplerinin hazır bulunmamaları halinde, ölçü işlemleri Orman İşletme Şefliğinde res’en  yürütülecek ve iş sahiplerinin bu ölçülere itiraz hakkı olmayacaktır.

          Madde 8-İbreli ağaçların kesiminden elde edilen tomruk, tel direği ve kalın çaplı sanayi odunlarının çapları, kabuksuz olarak, yapraklı ağaçların,aynı emval çeşitlerinin çapları, kabuklu olarak tam orta yerlerinden ve kusursuz kısmından kompasla uzunluk  eksenine dik ve çapraz olarak 2 defa ölçülecek ve bu ölçülerin ortalaması alınarak bulunacaktır. Ölçülen yer ayrıca işaretlenecektir.

          Yapraklı  ağaçların tomruklarında ve kalın çaplı sanayi odunlarında iki cm, kabuk payı düşülecektir.(Ancak; kabuk kalınlığı mıntıka özelliklerine göre tecrübe ile bulunmuşsa buna itibar edilecektir.)

          İbreli olsun yapraklı olsun kuruma payı  düşülmeyecektir.Çap kesirsiz ve tam (cm) olarak tespit edilecektir.Küsüratlar dikkate alınmayacaktır.

          İçi çürük veya kovuk tomrukların diri odun halka hacmi, sıhhatli hesap edilerek standardına göre değerlendirilecektir.

          Baş kesme payları hacim hesabında dikkate alınmayacaktır.

          Ölçme işi ve işlemleri, Orman İşletme Şefliğince yapılacak ve yukarıda yazılan emval çeşitlerinin ölçü birimi m3 olacaktır.

          Emval kütüğü dibinde, ilk ölçüleri yapılırken mamul damga ile damgalanacaktır.

          Kesimi yapacak iş sahipleri, aynı emvalin sürütme işini yapacaklar ise bu emvalden ölçü birimi ster olan, ince ve yarma sanayi, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunlar, ster halinde 1.10 cm. yükseklikte ve 1.00 m. Eninde istif edilecekler ve burada ölçüleceklerdir.

İŞ SAHİPLERİNİN HAKLARI

          Madde 9-İş sahiplerinin yaptıkları kesime ait istihkakları envalin  tesellümü ve makta muayenesini müteakip ..................  gün içinde Şeflik mutemedi veya İşletme Veznesince ödenecektir.

          İstihkak, kesimi alan iş sahiplerinin adına düzenlenecektir.

          İş sahibi orman köylerini kalkındırma kooperatifi ise, istihkak  kooperatif adına (kooperatifin ismi de zikredilmek suretiyle) kooperatifi temsile yetkili kişilere kesilecektir.

          Madde 10-İş sahiplerinin ormanda kesimi rahatlıkla ve verimli bir şekilde yapmaları için kendilerine, topluca kalabilecekleri çadır, kereste gibi barınak malzemeleri ile kesimde kullanılmak üzere gerekli alet ve edavat Orman İdaresince verilebilir.

          Madde 11-Hava muhalefeti nedeniyle kesimin süresi içinde bitirilmemesi halinde, Orman İşletme Şefliğince yazılı olarak ek süre tanınabilir.

          Madde 12-Orman İşletme Şefliği,iş sahibinin süreli hastalanması, ölümü ve askere alınması halinde kesimi, iş sahibinin verese veya vekiline devredebileceği gibi iş sahibi hesabını tasfiye etmekte de muhtar olacaktır.

İŞ SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI

          Madde 13-Orman İdaresinden kesimi alan iş sahipleri, aldıkları kesimin iş verenidirler.İşinde doğan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar  Kanunu , 1475 Sayılı İş Kanunun ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden kendileri sorumludurlar.Orman İdaresi bu konularda sorumlu olmayacaktır.

          Madde 14-Dip kütükte damgası bulunmayan ağaçları kesenler ile  devrilirken yanındaki ağaçlara asılı  kalan  ağaçları kesenlere bu kestikleri ağaçlar için istihkak ödemeyeceği gibi ayrıca haklarında damgasız ağaç kesmelerinden dolayı 6831 sayılı yasa gereği işlem yapılacaktır.

          Madde 15-Ağaçların yüksek kesilmesinden kesim ve devirme hatasından dolayı dip tomruğun yarılmasından,görevliler tarafından standardizasyonuna göre işaretlenen yerlerden bölmeyerek  değerinin düşürülmesinden veya değerini kaybettirecek şekilde kesilmesinden, budanması gerekli ağaçların budanmadan kesilmesinden, gövdenin işaretli yerlerinden dik olarak düzgün bir şekilde kesilmemesinden, yapacak emvalin yakacak envale  doğranmasından dolayı iş sahiplerine bu kusurlu işlemlerine ait emvalin istihkakları ödenmeyeceği gibi, doğmuş olan zarar ve ziyanlar için m3 başına maliyet bedelleri farkının 2 katı veya maliyet bedelinin 2 katı tutarı hiçbir mahkemeden hüküm alınmaksızın istihkaklarından kesilerek irad kaydedilecek ve iş sahiplerinin buna itiraz hakları olmayacaktır.

          Budakları tekniğine uygun ve silme olarak temizlemeyenlerin sakal bırakanların,ibrelilerde kabukları boydan boya soymayanların bu emvale ait istihkakları ödenmeyecektir.

          Maliyet bedeli farkı;kalite,boy ve emval çeşidinde idarenin zararı bahis konusu olduğu hallerde,maliyet bedeli ise miktarda idare aleyhine bir zarar doğduğu taktirde uygulanacaktır.

         

          Örneğin; tomruğun sanayi odununa bölünmesi halinde; idare zararı,tomruk maliyet bedeli ortalaması ile sanayi odununun maliyet bedeli ortalaması arasındaki farktır.Ağacın yüksek veya tomruğun çapraz kesilmesinden doğan idare zararında ise;tomruğun maliyet bedeli ortalaması esas alınacaktır.

          Madde 16- İdare;kesimi verilen süre içerisinde bitirmeyen iş sahiplerinin fesh ederek kalan kesimi bir başkasına yaptıracak,fiyat farkı ortaya çıktığı taktirde,bu farkı ilk iş sahibinin istihkakından keserek kesim yapana ödeyecektir.Keza standardizasyon gereği değerlendirilmesi gerekipte değerlendirilmemiş emval ile kusurlu görülen ve ıslah edilmesi gereken emvalin,değerlendirilmesi ve kusurların düzeltilmesi,verilecek süre içinde aynı iş sahipleri tarafından yapılmaması halinde sözleşme yine fesh edilerek kesim başkalarına yaptırılacak ve bunun için yapılacak masraflar ilgililerin istihkakından kesilerek kesimi yapanlara ödenecektir.

          Madde 17- Ağaçlara vurulan damga ve numaralarla orman sınırlarındaki taksimat  vesaireye mahsus işaretler ve levhalar kaldırılmayacak,bozulmayacak belirsiz hale getirilmeyecek,yerleri değiştirilmeyecektir.Aksini hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 526. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

          Madde 18- İş sahipleri,reşit olmayan çocuklarının ormanda yapacakları usulsüzlükten zarar ve ziyandan bir fiil sorumludurlar.

          Madde 19- İş sahipleri,gerek teslim aldıkları ormanda ve gerekse civar ormanlarda yangın çıkmaması için gerekli tedbirleri almaya ve yangın vukuunda Orman Kanununun 69. maddesinde yazılı köy ve kasaba halkı gibi kendi alet malzemeleri ile derhal yangın mahalline giderek yangını söndürmekle yükümlüdürler.

          Yangının söndürülmesine gitmeyenler veya gidip te çalışmayanlar hakkında Orman Kanununun 105. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

          Teslim aldıkları bölmede vuku bulacak yangının failleri tesbit edilir ise  failleri,edilmezse o bölmedeki bütün iş sahipleri hakkında;(yangından doğan idare zararından müştereken ve müteselsilsen sorumlu sayılarak) kanuni takibat yapılacaktır.

          Madde 20- İş sahiplerine  verilen barınak malzemesi ile kesim  alet edevatı kesim sonunda aynen ve noksansız olarak iade edilecektir.

          Aynen teslim edilmeyen kırılan ve kaybolan malzemenin bedeli iş sahiplerinin istihkakından  kesilecektir.

          Madde 21-İş sahibi aldığı kesimi Orman İşletme Şefinin muvafakati olmadan başkasına devredemez.

          Madde 22-Bu şartname hükümlerine riayet etmeyen iş sahiplerine yazılı uyarıda bulunulacak, uyarıya rağmen          riayetsizliği  ve hüsnüniyetsizliği görülen iş sahiplerinin sözleşmeleri fesh edilecek,yaptıkları usulsüzlüklere ait yukarıdaki hükümler uygulanarak civar Şeflik ve İşletmelere de duyurulacaktır.

          DİĞER HÜKÜMLER

          Madde 23-İş sahibinin Kanuni ikametgahına yapılan her türlü tebligat şahsına yapılmış addolunur.

          Madde 24-Kesimin sonunda Orman İşletme Şefi ve ilgili memurlar tarafından yapılan makta muayenesinde bölmede tespit edilecek her türlü usulsüz hareket ve kesimden iş sahipleri,doğan her türlü idare zararından zarar verenlerle birlikte müştereken ve müteselsilsen sorumludurlar.Bunlar hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber istihkakları mahkeme sonucuna kadar emanete  alınacak ve mahkeme sonunda verilecek hükme göre işlem yapılacaktır.

          Madde 25-Kesimin orman köylerini kalkındırma kooperatifine verilmesi halinde bu sözleşmedeki  iş sahibi deneyimi kooperatif hükmü şahsiyetini kapsar.

          Madde  26-Bu sözleşmeden doğan her türlü hukuki ihtilaflar için…….. .mahkemesi yetkilidir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

          Madde 27-

                                                      SONUÇ

          İlan edilen vahid-i fiyat kararı ve yukarıda 26 madde halinde belirtilmiş bulunan genel ve................................madde halinde belirtilmiş olan özel şartlara göre kesim yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz.  .../..../....

                                   Kesimi yüklenen iş sahiplerinin:

Köyü      Adı Soyadı        Baba Adı          Keseceği Ağaç Kök No.su          İmzası                                  

                                                   İdare Adına                                  

          Orman İşletme Şefi                                                 Orman İşletme Müdürü

 

                                                                                                                                                EK NO :11

 

SÜRÜTME ŞARTNAMESİ

                                                              (Vahidi fiyat usulü ile)

 

          Devlet orman İşletmesi........................Müdürlüğüne bağlı...............Şefliğinin...........serisi ormanın..............no lu bölmesinde ......................no lu dikili ağaç damgası ile damgalanmış toplam

.............adete denk................M3.Dikili Kabuklu Gövde Hacminden  elde edilecek ürünlerin ortalama....................m..mesafedeki.....................orman içi istif yerine sürütülmesi ve istifi aşağıda yazılı şartlarla yapılacaktır.

                                   BİRİM FİYATI VE SÜRESİ

          Madde : 1- Vahid-i fiyat kararında belirtildiği gibi olacaktır. (6485 Sayılı Tamimle değişik)

          Madde 2-Sürütmeye ..../...../.......tarihinde başlanacak ve ..../....../........tarihinde bitirilecektir.

          Madde 3-Sürütülecek emvale ait ağaçların kök numaralarına göre kura ile dağıtımı,Orman İşletme Şefi ve görevli memurların huzurunda sürütmeye talip olanların iş güçleri göz önüne alınarak yapılacak ve bu husus bir tutanakla tespit edilecektir.

          Sürütmeyi alan iş sahipleri aynı bölmenin kesimini de yapmışlar ise,kur’a ile dağıtım yapılmayacak, istihsal ettikleri ağaçlara ait emvalin sürütmesi de kendilerine verilecektir.

          Sürütmeyi yapan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi ise kur’a çekilmeyerek kooperatife isabet eden sürütme işi bütünü ile  kooperatife verilecektir.

          Madde 4-Sürütme yapılacak bölme;Orman İşletme Şefi, mıntıka Orman Muhafaza Memuru, görevli kesim memuru ve sürütmeyi yapacak iş sahipleri ile birlikte müşterek gezilerek krokisi ile birlikte düzenlenecek bir tutanakla kendilerine teslim edilecektir.

          İş sahipleri,Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifi ise,bölme üyelere değil,kooperatif adına, (kooperatifin ismi de zikredilmek suretiyle) temsile yetkili kişilere teslim edilecek ve tutanak ile bu kişilere imzalattırılacaktır.

          Ancak; sürütmeyi alan kooperatif,Orman Kanununun değişik 34.maddesindeki kanuni haklardan yararlanmak istediğinde,kesim ve sürütmede bizzat kooperatif üyelerini çalıştırmak zorundadır.Yalnız sürütme işinin yapılmasında üretim makinalarının çalıştırılması zorunlu veya faydalı ise, gerek idareden gerekse üçüncü şahıslardan kooperatif adına üretim makinaları kiralanabilir. Bu takdirde 34. maddeden doğan haklar zayi olmayacaktır.

SÜRÜTME

          Madde 5- Sürütme,Orman Memurlarının göstereceği yollardan,tekerlekli vasıta ile veya hayvan sırtında veya insan veya hayvanla sürütülerek ve gerektiği hallerde oluk yapılarak kaydırma suretiyle yapılacaktır.Yapacak emvalde yuvarlamak suretiyle kesinlikle sürütme yapılmayacaktır.

          Madde 6-Emvalin sürütülmesi maksadıyla kertik,delik açılması,boylarının kısaltılması veya şeklinin değiştirilmesi yasaktır.

          Madde 7-İş sahipleri her ne suretle olursa olsun kendiliklerinden yol yapamayacakları gibi, sürütme esasında da  ağaçlara ve gençliğe zarar vermeyeceklerdir.

          Madde 8- Sürütülen emval ile kamyon kapatılması, emvalin gösterilen istif yerlerinden başka  yerlere götürülmesi yasaktır.

          Madde 9-Bölmeden orman içi istif yerine sürütülecek emval için  usulsüzlük ihtimallerini önleyecek  tedbirleri almak ve her iş sahibinin günlük veya muayyen bir zaman periyodu içerisinde birer ikişer sürüttüğü emvali tespit etmek suretiyle taşıma ve alındı tutanağı düzenlenecektir. Bu tutanak sürütme raporunun müstenidi olacaktır.

Madde 10- Damgaya tabi olan emval mamul damga ile damgalanmadan sürütülmeyecektir.

Madde 11- Sürütmeyi yapan iş sahipleri kendilerine verilen yapacak veya yakacak emvali istif yerine aynen nakletmeye mecburdurlar.

Madde 12- Sürütülen emvalden,ölçü birimi ster olan yarma sanayi odunu, lif-yonga,sırık,çubuk ve yakacak odun gibi emval çeşitleri TS 1350 Ster İstif yapma ve Ölçme Kuralları Standardı’na göre istif,tasnif edilecek ve ölçülecektir.

                                      İŞ SAHİPLERİNİN HAKLARI            

          Madde 13- İstihkak; Sürütmeyi alan iş sahiplerinin adına düzenlenecektir.

          İş sahibi Orman Köylerini Kalkındırma kooperatifi ise,istihkak;Kooperatif adına (kooperatif ismi de zikredilmek suretiyle) kooperatifi temsile yetkili kişilere kesilecektir

İş sahiplerinin yaptıkları sürütmeye ait istihkakları emvalin tesellümü ve makta muayenesini müteakip ............................gün içinde  şeflik mutemedi veya İşletme veznesince ödenecektir.

          Madde 14- İş sahiplerinin ormanda sürütmeyi rahatlıkla ve verimli bir şekilde yapmaları için kendilerine topluca kalabilecekleri ve hayvanlarını barındırabilecekleri çadır,kereste gibi barınak malzemeleri ile sürütmede kullanmak üzere gerekli  alet ve edavat  orman idaresince verilebilir.

          Madde 15-Hava muhalefeti sebebiyle sürütmenin süresi içinde bitirilememesi halinde, Orman İşletme Şefliğince yazılı olarak ek süre tanınabilir.

          Madde 16- Orman İşletme Şefliği,iş sahibinin sürekli hastalanması,ölümü veya askere alınması halinde,sürütmeyi iş sahibinin verese veya vekiline devredebileceği gibi,iş sahibinin hesabını tasfiye etmekte de muhtar olacaktır.

                                   İŞ SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI

          Madde-17-Orman İdaresinden sürütmeyi alan iş sahipleri aldıkları sürütmenin iş  verenidir.

          Madde 18-İş sahipleri sürütmeden doğan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,1475 sayılı İş Kanunu ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden kendileri sorumludurlar.Orman İdaresi bu konularda sorumlu olmayacaktır.

          Madde 19-Damgaya tabi olup ta damgalanmamış emvali taşıyanların istihkakları ödenmeyeceği gibi, ayrıca haklarında 6831 sayılı yasanın cezai hükümleri uygulanması için yasal işlemlere baş vurulacaktır.

          Madde 20-Şartnamenin 5,6,ve 7. maddelerine aykırı eylemleri ile İdarece zarar veren iş sahiplerinin, zarar verdikleri emvale ait istihkakları ödenmeyeceği gibi,İdarece tespit edilen zarar tutarı 2 misli olarak istihkaklarından res’en tahsil edilecektir.

          Madde 21-Şartnamenin 8. maddesine aykırı hareket edilmesi halinde madde hükmü, bir bedel farkı ödemeksizin aynı iş sahiplerince yerine getirilecektir..İş sahibi yapmak istemediğinde başka şahıslara yaptırılacaktır.Bu hizmetler için Orman İdaresince ödenecek bedel asıl iş sahibinin istihkakından res’en tahsil edilecektir.İstihkak tutarı kafi gelmediğinde rızaen, olmadığı taktirde dava yolu ile tahsil cihetine gidilecektir.

          Madde 22- Orman içi istif yerine taşınan emval miktarı istif yerindeki tesellüm sonucunda; maktada tespit edilerek kendilerine teslim edilen emval miktarından noksan olması veya emval çeşitlerinin uymaması halinde İdare zararı ( maliyet fiyat farkı) tespit edilerek iki misli olarak istihkaklarından res’en tahsil edilecek, istihkakı yetmediği taktirde rıza’en, olmadığı taktirde dava yolu ile tahsili cihetine gidilecektir.

          Madde 23- Ölçü birimi ster olan yarma sanayi odunu, lif-yonga odunu, sırık,cubuk ve yakacak odun gibi  emval çeşitleri bu şartnameye uygun olarak istif ve tasnife tabi tutulmadığı hallerde teslim alınmayacak ve hiçbir bedel ödenmeden,iş sahiplerine düzeltmeleri için süre verilecektir.Verilen süre içinde düzeltilmediği taktirde sözleşme fesh edilerek sürütme bir başkasına yaptırılacak,tutar bedeli iş sahibinin istihkakından kesilecektir.

          Madde 24- Sürütmeyi verilen süre içerisinde ( ek süre verilmiş ise bu da dikkate alınarak) bitirmeyen iş sahiplerinin sözleşmesi fesh edilerek, kalan miktar bir başkasına yaptırılacak,fiyat farkı ortaya çıkması halinde  bu fark ilk iş sahibinin istihkakından kesilerek sürütmeyi yapana ödenecektir.İlk iş sahibinin istihkakı kafi gelmediğinde  rıza’en olmadığı taktirde dava yolu ile tahsil edilecektir.

          Madde 25- Sürütmenin sonunda Orman İşletme Şefi ve ilgili memurlar tarafından yapılan makta muayenesinde,bölmede tespit edilecek her türlü usulsüz hareket ve kesimden dolayı iş sahipleri doğan her türlü İdare zararlarından zarar verenlerle birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.Bunlar hakkında  kanuni takibat yapılmakla beraber, istihkakları mahkeme sonucuna kadar emanete alınacak ve mahkeme sonunda verilecek hükme göre işlem yapılacaktır.

          Madde 26- Ağaçlara vurulan damga ve numaralarla  orman sınırlarındaki taksimat vs.ye mahsus işaret ve levhalar kaldırılmayacak, bozulmayacak,belirsiz hale getirilmeyecek ve yerleri değiştirilmeyecektir.Aksine hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 526. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

          Madde 27-İş sahipleri, reşit olmayan çocuklarının ormanda yapacakları usulsüzlük,zarar ve ziyandan  bir fiil sorumludurlar.

          Madde 28- İş sahipleri,gerek teslim aldıkları ormanda ve gerekse civar ormanlarda yangın çıkmaması için gerekli tedbirleri almaya ve yangın vukuunda Orman Kanununun 69.maddesinde yazılı köy ve kasabalar halkı gibi kendi alet ve malzemeleri ile derhal yangın mahalline giderek  yangını söndürmekle yükümlüdürler.

          Yangının söndürülmesine gitmeyenler veya gidip te çalışmayanlar hakkında Orman Kanununun 105.maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

          Teslim aldıkları bölmede vuku bulacak yangının failleri tespit edilir ise failleri hakkında, edilmezse o bölmedeki bütün iş sahipleri yangından doğan İdare zararından müştereken ve müteselsilen sorumlu sayılarak hakkında kanuni takibat yapılacaktır.

          Madde 29- İş sahiplerine verilen  barınak malzemesi ile sürütme alet ve edevatı  sürütmenin bitiminden sonra  noksansız olarak iade edilecektir

          Madde 30- İş sahibi,sürütmeyi Orman İşletme şefinin muvafakati olmadan başkasına devredemez.

          Madde 31- Bu şartname hükümlerine riayet etmeyen iş sahiplerine yazılı uyarıda bulunulacak,uyarıya rağmen riayetsizliği ve hüsnüniyetsizliği görülen iş sahiplerinin sözleşmeleri feshedilecek,yaptıkları usulsüzlüklere ait yukarıdaki hükümler uygulanarak civar Şeflik ve işletmelere de duyurulacaktır.

                                              

DİĞER HÜKÜMLER

          Madde 32- İş sahibinin kanuni ikametgahına yapılan her türlü tebliğat, şahsına  yapılmış addolunur.

          Madde 33- Sürütmenin Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifine verilmesi halinde, bu sözleşmedeki iş sahibi deyimi kooperatif hükmü şahsiyetini kapsar.

          Madde 34- Bu sözleşmeden doğan her türlü hukuki ihtilaflar için........................mahkemesi yetkilidir.

 

 

 

 

 

                                                ÖZEL ŞARTLAR

          Madde 35-

 

SONUÇ

 

          İlan edilen vahidi fiyat kararı ve yukarıda 34 madde halinde belirtilmiş bulunan genel ve..............madde halinde belirtilmiş olan özel şartlara göre sürütme yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz......./..../2004

 

                                   Sürütmeyi Yüklenen İş Sahiplerinin :

 

Köyü  Adı Soyadı  Baba   Adı     Sürüteceği  Ağaç Kök Numaraları        İmza

 

 

                                                           İdare Adına :

 

            Orman İşletme Şefi                                                      Orman İşletme Müdürü

                                                          

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    EK NO : 12

TAŞIMA ŞARTNAMESİ

( Vahidi Fiyat Usulü İle )

          Devlet Orman İşletmesi..............Müdürlüğüne bağlı................Şefliğinin..............orman içi istif yerinde mevcut ürünlerin...........Km. mesafedeki..............satış istif yerine nakli aşağıda yazılı şartlarla yaptırılacaktır.

                                               BİRİM FİYATI VE SÜRESİ

          Madde 1- Vahid-i fiyat kararında belirtildiği gibi olacaktır. (6485 Sayılı Tamimle değişik)

          Madde 2-Taşımayı..../..../200  tarihinde başlanılacak ve ..../..../200   tarihinde bitirilecektir.

          Sözleşmede imzası bulunan iş sahipleri, orman içi istif yerinde mevcut emvali tamamını süresi içinde satış istif yerine nakletmeye mecburdurlar.

                                                                     NAKLİYAT

          Madde 3-  Orman  içi  istif yerlerindeki emvalin motorlu araçlara yüklenmesi iş sahipleri tarafından yapılacaktır.

          Madde 4- İş sahibine, satış istif yerine nakledilecek emval için kesim memuru veya diğer görevlilerce her sefer için iki nüsha sevk pusulası verilecek, iş sahibi  bu sevk pusulalı emvali Şefliğin belirleyeceği güzergahtan satış istif yerine nakledecek, buradaki görevlinin göstereceği yere boşaltacak, sevk pusulasının bir nüshası görevli tarafından kontrol edilerek  imzalanacak ve iş sahibine verilmek suretiyle emvalin teslimi-tesellüm işleri yapılmış olacaktır.Sevk pusulasız ve damgaya tabi olan emval damgasız nakledilmeyecektir.

Ölçü birimi ster olan emvalin ,yerde ölçüsü yapılacak ve hiçbir fire düşülmeden nakil aracına yüklenecektir.Nakil aracı yüklendikten sonra araçtaki emvalin en boyu ve yüksekliği ölçülerek sevk pusulasının müsait bir yerine bu ölçüler yazılacak ve ilgililerce  imzalandıktan sonra nakline izin verilecek ve satış istif yerinde de bu miktar ve ölçülere uymayan emval ayrı bir yere boşaltılarak durum, gerekli işlem yapılmak üzere bir tutanakla tespit edilecektir.

Madde 5- Emvalin yükleme ve naklini kolaylaştırmak amacı ile boyları kısaltılmayacak, kertik ve delik açılmayacak ve şekli değiştirilmeyecektir.

Madde- 6 Emvalin nakil aracına yükleniş şeklinin trafik kaidelerine uygun olmamasından iş sahibi nakliyeci sorumludur.

Madde 7- Araca yüklenen emval haklı bir nedene dayanılarak  satış ,istif yerine nakledilmediği taktirde; Bölgece verilecek yazılı süre içerisinde iş sahibi tarafından nakledilecek ve ettirilecektir.İş sahibinin verilen süre içerisinde bu yapmaması halinde sözleşmesi fesh edilerek başkasına naklettirilecek ve istihkak nakleden iş sahibine  ödenecektir.

                                     İŞ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Madde 8- İstihkak,nakliyatı alan iş adına düzenlenecektir.

          İş sahibi,Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi  ise istihkak; kooperatif adına (Kooperatifin ismi de zikredilmek suretiyle  kooperatifi temsile  yetkili kişilere) kesilecektir.

          Madde 9- Sınırları içinde Devlet Ormanı bulunan Köy ve Kasabalarda o yer nüfusuna  kayıtlı  olarak ikamet eden kişilere veya sınırları içinde  Devlet Ormanı bulunan köy ve kasabaların her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin baltalık ormanlardaki  istihsali, şartnamesinin 6,14,15,/1,16,17,20,22,23.cü maddeleri ile sürütme şartnamesinin 6,10,11,19,22,24,25,28,30,31.nici maddeleri ve bu şartnamenin 4,5,7,10,16,17,19,23,24.ncü maddelerindeki yükümlülükleri noksansız olarak yerine getirerek yapmaları halinde,İdarece tayin edilecek süre içinde istedikleri taktirde kendilerine kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların    %..............sı maliyet bedeli üzerinden verilecektir.

          Baltalık ormanlardan endüstriyel odun elde edilmesi halinde “ Orman Emvalinin Tahsisli Satışları Hakkındaki Esasların “ 4/m  maddesi gereğince bu maddede belirtilen ürünler,ürün istedikleri taktirde belirlenecek tahsis fiyatları üzerinden üreticilere verilecektir.

          Koru ormanlarındaki istihsal,sınırları içinde Devlet Ormanı bulunan Köy ve Kasabaların her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifine verilmiş ise, bu kooperatiflerden kendilerine ait en az  % 51  payına ortak oldukların ve Orman Bakanlığınca uygunluğu onaylanmış sanayi kuruluşu bulunanların istihsalde bizzat üyelerinin çalışmaları  ve yukarıdaki fıkrada sayılan şartname maddelerindeki yükümlülükleri noksansız olarak  yerine getirmiş olmaları halinde, kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik,soymalık, kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı % 25 ne kadarı,istedikleri taktirde bu sanayi kuruluşlarında  işlenmesi şartıyla kendilerine satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile satılacaktır.

          Ayrıca Devlet  Ormanlarındaki İstihsali yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerce kesilip satış istif yerlerine taşınan yapacak ve yakacak  emval istihkakı  % 10  fazlasıyla ödenecektir.

          Madde 10- İş sahiplerinin 9. maddedeki hakları alabilmeleri için kesim,sürütme ve nakil hizmetlerini kendilerine ait araçlarla, iş sahipleri kooperatif ise kooperatif üyelerine veya kooperatifin hükmü şahsiyetine ait araçlarla yapmaları esastır.

          Ancak, kesim ve sürütmeyi bizzat yapmakla birlikte iş sahibinin sürütme ve nakil aracı olmaması halinde sürütme ve nakliyatı iş sahibinin başkalarının araçlarını kiralamak suretiyle yapması da mümkündür.

          Sürütme ve nakil aracını kiralamak suretiyle sürütme ve nakliyat yapacak iş sahipleri,kiraladıkları nakil araçlarının mal sahipleri ile aralarında noterlikçe veya köy muhtarlığınca düzenlenmiş sürütme nakliye kira sözleşmelerini sürütme nakliyata başlamadan önce ilgili Orman Şefliğine vermek zorundadırlar.(Makine İdareden kiralandığı taktirde  kira sözleşmesi ile)

          Madde 11- Nakliye hizmetleri ile ilgili sevk pusulaları, bu şartnameyi imzalayan iş sahibi adına düzenlenecektir.İş sahipleri kooperatif ise kooperatif adına kesilecektir.

          Madde 12- Yanık orman sahalarından istihsal edilip taşınacak yapacak ve yakacak emval için iş sahiplerine  6831 Sayılı Kanunun 34 maddesinde belirtilen haklar verilmeyecektir.

          Madde 13- Hava muhalefeti ve diğer arızi sebeplerle nakliyatın süresi için bitirilmemesi halinde,Orman İşletme Şefliğince yazılı olarak ek süre tanınabilir.

          Madde 14- İş sahibinin sürekli hastalanması,ölümü veya askere alınması halinde,taşımayı Orman İşletme Şefliği,iş sahibinin verese veya vekiline devredebileceği gibi tasviye etmekte muhtar olacaktır.

İŞ SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI

Madde 15- Orman İdaresinden nakliyatı alan iş sahipleri aldıkları nakliyatın iş verenidirler.İşten doğan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 1475 Sayılı İş Kanunu ve her türlü iş kazası ile vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden kendileri sorumludur.Orman İdaresi bu konularda sorumlu olmayacaktır.

Madde 16- Damgaya tabi olup ta damgalanmamış emvali taşıyanların istihkakları ödenmeyeceği gibi ayrıca haklarında  6831 Sayılı Yasanın Cezai Hükümlerinin uygulanması için yasal işlemlere baş vurulacaktır.

Madde 17- Bu şartnamenin 4 ve 5 maddelerine aykırı  eylemler ile İdareye zarar veren iş sahiplerinin zarar verdikleri emvale ait istihkakları verilmeyeceği gibi, İdarece tespit edilen zarar tutarı iki misli olarak istihkaklarından  res’en  tahsil edilecektir.

Madde 18- Bu şartnamenin 6. maddesine aykırı eylemden dolayı iş sahipleri ve nakliyeci sorumlu olacaktır.

Madde 19- Nakliyat,süresi içinde ikmal edilemez ise sözleşme Orman İdaresince feshedilecek ve nakliye hizmetleri  İdarece yerine getirilecek veya başkalarına yaptırılacaktır.

          Geriye kala emvalin naklinden dolayı bi bedel farkı tahakkuk ettiğinde bu bedel tutarı sözleşmesi feshedilen iş sahiplerinin istihkaklarından müştereken ve müteselsilen tahsil edilecektir.İstihkak tutarları kafi gelmediğinde fark tutarı rızaen,olmadığı taktirde dava yolu ile tahsil edilecektir.Bu nedenle ilk iş sahiplerinin istihkakları, taşıma tamamlanmadıkça ödenmeyecektir.

          Madde 20- İş sahipleri; reşit olmayan çocuklarının ve kendilerine ait yükleme işçileri ve araçlarının ormanda yapacakları usulsüz zarar ve ziyandan bilfiil sorumludurlar.

          Madde 21- İş sahipleri;orman iç istif yerinde yangın çıkmaması için gerekli emniyet tedbirlerini almadığı ve yangın vuukunda kendi araç, alet ve malzemeleri ile derhal yangın mahalline gitmediği veya gidip te çalışmadığı taktirde, haklarında Orman Kanununun 105.maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

          Madde 23- İş Sahibi Orman İşletme Şefinin muvafakatı olmadan nakliyatı bir başkasına devrettiği taktirde  sözleşmesi feshedilir ve kendisine o Orman İşletme Şefliğinden nakliyat verilmez.

          Madde 24- Bu şartname hükümlerine riayet etmeyen iş sahiplerine yazılı uyarıda bulunulacak, uyarıya rağmen riayetsizliği ve hüsnüniyetsizliği  görülen iş sahiplerinin sözleşmeleri feshedilecek, yaptıkları usulsüzlüklere ait yukarıdaki hükümler uygulanarak civar Şeflik ve İşletmelere de duyurulacaktır.

           

DİĞER HÜKÜMLER

 

          Madde 25- İş sahibinin kanuni ikametgahına yapılan her türlü tebligat şahsına yapılmış addolunur.

          Madde 26- Nakliyatın  Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifine verilmesi halinde, bu sözleşmedeki iş sahibi deyimi Kooperatif Hükmü Şahsiyetinin kapsar.

          Madde-27- Bu sözleşmeden doğan her hukuki ihtilaflar için.................Mahkemesi yetkilidir.

         

          Madde 28- ÖZEL ŞARTLAR

                                                            

SONUÇ

          İlan edilen vahidi fiyat kararı ve yukarıdaki 27 madde halinde belirtilmiş bulunan genel ve .....................madde halinde  belirtilmiş olan özel şartlara göre nakliyat yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz.   ..../......./ 200

 

 

   NAKLİYAT YAPACAK İŞ SAHİPLERİNİN

 

Köyü             Adı Soyadı                Baba Adı                Plaka No.su           İmzası

 

 

                                                               İDARE ADINA

   

 

               Orman İşletme Şefi                                                     Orman İşletme Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK NO :13

 

İSTİFLEME VAHİDİ FİYAT KARARI

          İşletmesi           :

          Şefliği                 :

          Satış İstif yeri     :

                                                                                          K A R A R

                                                                   Tarih                                        No.su

                                                              ...../...../200

          ..........................Satış İstif yerinde aşağıda cinsi, nevi  ve tahmini miktarı ile Vahidi fiyatı yazılı  orman emvali istifi yapılacaktır.

 

                                                              İBRELİ               YAPRAKLI

                                Ölçü           Tahmini      Vahid-i       Tahmini         Vahid-i    

 Emval Çeşitleri    Birimi         Miktarı      Fiyatı         Miktarı         Fiyatı

 

Tomruk                    M3              ............      ............       ..............         ...........

Tel Direği                  “                .............      ............      ..............        ............

Maden Direği             „               .............      ............      ..............         ............

Sanayi Odunu             „               ............      .............      ............           ............

Kağıtlık Odun                             .............      ............      ..............         ............

Lif-Yonga Odunu   Ster              .............      .............      ..............         ...........                              

Yakacak Odun           „               .............      ..............      ............          ............

Sırık                            „               .............      ............      ..............         .............

Çubuk                         „               .............      .............      ..............         ............   

          Yukarıda cinsi, nevi ve tahmini miktar ile vahidi fiyatı yazılı orman emvalini.............................Satış İstif Yeri’nde istiflemenin ilan edilen vahidi fiyatlarla yaptırılmasına ve bu vahidi fiyat kararının civar köylere ve kooperatiflere duyurulmasına birlikte karar verildi

 

 

 

                        Orman İşletme Şefi                                              İşletme Müdürü

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          EK NO :14

 

                          VAHİDİ FİYAT USULÜ İLE YAPTIRILACAK İSTİF İLANIDIR

 

          Devlet Orman İşletmesi......................................Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliği..............................satış istif yerinde tomruk,tel direği,maden direği,sanayi odunu ,kağıtlık odun, Lif-yonga odunun, yakacak odun, sırık ve çubuk istifleri Borçlar Kanununun istisna akti başlıklı  355-371 maddelerine istinaden vahidi fiyat usulü ile yaptırılacaktır.

          TS 1350 veTS 2378 Esaslarına göre yapılacak istiflerin vahidi fiyatları aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

                                    İBRELİ                                           YAPRAKLI

 

Tomruk İstifi                   (                         ) TL./M3         (                    ) TL./M3

Tel direği istifi                (                         )        “             (                    )       “

Maden direği istifi          (                         )       “              (                    )       “

Sanayi odunu istifi          (                         )       “              (                    )        “

Kağıtlık odun istifi          (                         )        “             (                    )        “

Lif-Yonga istifi               (                         ) TL./st.           (                    )  TL./St.

Yakacak odun istifi         (                         )      “               (                    )    “

Sırık istifi                        (                         )      “               (                    )     “

Çubuk istifi                     (                         )      “               (                    )     “

 

          İstifler, depoya emval geldiğinde emval geldiğinde başlayacak ve nakliyatın hitamını müteakip bitirilecektir.Her ayın ortasında ve sonunda (      ) M3 veya (       )  ster  emval istiflenmiş  olacak, teslim-tesellüm edilerek  bedeli ödenecektir.

          Yukarıda esaslar dahilinde vahidi fiyatla yapılacak istiflemelerde husule gelecek her türlü ihtilafın çözümünde  22.04.1926 kabul tarihli ve 818 sayılı  Borçlar Kanununun  355- 371 maddelerinde belirtilen hükümler esas alınacaktır.

          İlan  Olunur.

 

                                   ............................Orman İşletme Müdürlüğü

                                                                                 

                                                                    Mühür

 

                                                                      İmza

 

 

         

 

 

 

 

EK NO : 15

 

TAAHHÜTLE (EKSİLTME VEYA PAZARLIKLA) YAPTIRILACAK KESİM İŞİNE AİT ŞARTNAME VE SÖZLEŞME

(4734 DAHİLNDE İŞLEM YAPILACAK OLUP  BU ŞARTNAME UYGULANMAYACAKTIR)

          Madde 1- İhale konusu ve miktarı

          Devlet Orman İşletmesi ........ Müdürlüğüne bağlı.........Şefliği............Serisi ormanının ......nolu Bölmesinde ........ nolu Dikili Ağaç Damgası ile damgalanan

           .........adede denk...................M3. D.K.G. Hacminde..........................

           ..........    “      “    ...................  “          “            “         ............................   

       ki toplam ........    adede denk ............   M3 D.K.G. Hacmindeki ağaçların kesim işi, taahhüt yolu ile yaptırılacaktır.

 

          Madde2- İhale Tarihi

          İhale.../.../19.. tarihine rastlayan ................................günü saat ..........de Devlet Orman İşletmesi ..........Müdürlüğünde toplanacak komisyon önüne yapılacaktır.

 

          Madde 3- Muhammen Bedel

a) Kesim yapılacak beher M3.;

............. için muhammen bedeli        (                ) TL/M3.

..............      "         “            “             (                )       “

..............      "         “            “             (                )       “ 

..............      "         “            “             (                )       “ 

             

             b) Kesim yapılacak beher Ster ;

             ............. için muhammen bedeli        (                ) TL/M3.

..............      "         “            “             (                )       “

..............      "         “            “             (                )       “ 

..............      "         “            “             (                )       “   dir.

 

Madde 4- İhaleye katılabilme şartları

İhaleye girebilmek için ilgililerde şu şartlar aranır.

 

          a)Kanuni ikametgahın olması,

          b)İstekli bir şirket olduğu takdirde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı  bulunduğu  Ticaret Odasından veya resmi bir makamdan şirketine sicili ile kayıtlı  ve halen faaliyete olduğuna dair bu ihalenin ilanı tarihinden sonra alınmış bir belgeyi göstermesi,

          c)Şirketin sirkülerini veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimsenin bu şirket vekili olduğunu gösterir noterlikten tastikli vekaletname göstermesi.

          d) ...............m3. /Sterlik kesim işini veya buna benzer diğer taahhüt işini başarı ile yaptıklarına dair ilgili kuruluşlardan alınan bir belgeyi (İstihsal işlerinde en az 3 yıl çalışmış ormancı teknik elemanlardan bu belge istenmez) iş gücü ile makine parkına ait listeyi ibraz etmeleri, 

          e) İsteklilerin ihale tarihinden önce şartnameyi okuyup hükümlerini tamamen kabul ettiklerine dair şartname altını imza etmiş ve 6’cı maddede yazılı geçiçi teminatı işletme veznesine yatırmış olmaları.

          Madde –5 İhaleye katılmayacak olanlar

          Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

         

          1-İhaleyi yapan idaremizin

          a) İta amirleri,

          b)İhale işlerini hazırlamak,yürütmek, sonuçlandırma ve denetlemekle görevli olanlar

 

 

         c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (2.ci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

          d) (a) ,(b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

 

         2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Diğer Kanunlardaki Hükümler gereğince veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

          Madde 6-İhale Tutarı ve Teminatı

          Kesim işlerinin tahmini tutarı (   ) TL.dır. Bu işe ait geçici teminat Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği gereğince hesaplanmış olup (    ) TLdır. Kesin İhalenin müteahhide tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde ve sözleşmenin yapılmasından önce geçici teminat ihale bedelinin % 6 sı tutarında kat’i teminata iblağ edilerek işletmeye yatırılacaktır. Geçici teminat olarak ipotekten gayri Devlete Kabul edilmiş kıymetler kabul olunur.

          Madde –7 Teminat İadesi

İsteklilerin geçici teminatı yatırmış olmaları, muhammen bedeli ve şartname hükümlerine kabul etmiş olmaları demektir.Teminat yatırmaları iştiraki zorunludur. Aksi halde teminatları İşletmece irat kayıt olunur. Yalnız diğer istekliler tarafından verilen teklif dolayısıyla ihaleden çekilenlerin teminatları geri verilir.

          Madde 8- Geçici İhale

İhale sonucunda düşük teklif veren istekli üzerine geçici ihale yapılır. İhale tasdik edilmediği takdirde geçici ihale hükümsüz addolunarak teminat geri verilir.İstekli bundan dolayı hiçbir istekte bulunamaz.

          Madde 9- Sözleşme yapılması

          İhale kesinlik kazandıktan sonra isteklinin şahsına veya kanuni ikametgahına tabligatı müteakip istekli en geç 15 gün içerisinde sözleşmeyi imzalamaya mecburdur. Aksi takdirde hiçbir mahkemeden hüküm alınmaksızın ve ihtarname keşidesine lüzum kalmadan teminatı İşletme Müdürlüğünce irat kayıt edilir.

          Madde 10- Talepten geçme

          Kesim ihale karını müteakip istekli talebinden vazgeçer ve ikinci defa yapılarak ihalede işletme aleyhine bir fiyat farkı husule gelir ise ; istekli bu farkı protesto çekmeye ve bir hüküm almaya hacet kalmaksızın ödemeyi kabul eder.

          Madde 11- Taahhüdün Süresi

          Müteahhit taahhüdünü...........güne kadar yerine getirmekle mükelleftir aksi takdirde kat’i teminatı irat kayıt olunur.

          Madde 12- Taahhüdün feshi

          Taahhüdün verilmesini müteakip işi alanın, tanınan süre içinde kafi miktarda işçi ve malzeme ile faaliyete geçmediği görülür veya bu işi yapamayacağına İşletme Müdürlüğünce kanaat hasıl olursa İşletme Müdürlüğü, hiç bir mahkemede hüküm ve karar istihsaline ve ihtarname keşidesine lüzum kalmadan doğrudan doğruya taahhüdü feshedebilir ve bu işi İşletme usullerinden birini tercih etmek suretiyle bir başkasına yaptırabilir. Bu işi yaptırmak için vereceği bedel ne olursa olsun ilk işi alanın bu bedele hiçbir surette itirazın hakkı yoktur. Bundan dolayı bir bedel farkı husule gelirse; bu bedel farkı ilk işe alanın teminat ve istihkakından mahsup edilir.

 Şöyle ki; teminat, bedel farkına kafi gelmediği takdirde teminat miktarı tamamen mahsup edilir, bakiyesi varsa istihkakından kesilir. Teminat ve istihkakı bedel farkına kafi gelmediği takdirde işi alanın taşınır ve taşınmaz mallarına müracaat edilir.

          Madde 13- İhale miktarının noksan veya fazla çıkması

Birinci maddede yazılı olan miktarlar tahmini olduğundan kesim sonunda yapılacak ölçme neticesinde ortaya çıkacak hacim noksanlığı için işi alan tazminat talebinde bulunacağı gibi hacim fazlalığı çıktığı takdirde de bu fazlalığı ihale bedeli üzerinden istihsal etmeye mecburdur. İşletme Müdürlüğünce söz konusu fazlalığın kesimi için ek bir süre verilebilir.

 

 

 

 

          Madde 14- Teknik eleman çalıştırılması

 

          Ormancı teknik eleman haricindeki müteahhitler işin devamı süresince her 5.000 m3’e veya her 10.000 Ster’e kadar emval için istihsal işinde en az üç yıl görev yapmış birer ormancı teknik elemanı fiilen çalıştırmaya mecburdur.

 

          Madde 15- Kesim işinin programlanması

 

          İşi alan taahhütnamenin verilmesini müteakip taahhüt ettiği kesim işi için bir iş programı düzenleyerek İşletme Müdürlüğüne tastik ettirilecektir. Bu programda resmi tatil günleri ve hava muhalefeti (yağış sel çamur) yüzünden çalışmaya uygun olmayacak günler müstesna olmak üzere diğer bütün günlerin faal geçeceği nazarı itibare alınacaktır.

İşi alan İşletme Müdürlüğünce tasdik edilmiş olan iş programına tamamıyla riayet edecektir.

 

          Madde 16- İşin teslimi

 

Kesim yapılacak bölme; Orman İşletme Şefi, Orman Muhafaza memuru, Ölçme-Kesim işi ile görevli memur ve işi alan veya vekili ile müştereken gezilecek krokisi ve saha teslim tesellüm tutanağı düzenlenerek işi alana ve vekiline teslim edilecektir.

 

          Madde 17- Kesim Tekniği

 

Kesim işi TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları Standardına uygun olarak yapılacaktır

          Madde 18- Ölçme İşleri

 

Ölçme işinde işi alanın hazır bulunmasını sağlamak amacıyla daha önce ölçü yapılacağı gün işi alana veya vekiline İşletme Şefliğince yazılı olarak duyurulacaktır. Ölçü işlemleri işi alan ile birlikte yapılacaktır. Ancak işi alanın hazır bulunmaması halinde görevlendirdiği ormancı teknik eleman ve işletme Şefliğince yürütülecek ve işi alanın ölçülere itiraz hakkı olmayacaktır.

 

          Ölçme esnasında kusurlu görülen emvalin kusurları işi alan tarafından giderilecektir.

 

          İbreli ağaçların kesiminden elde edilen tomruk, tel direği, maden direği ve kalın çaplı sanayi odunlarının çapları kabuksuz olarak yapraklı ağaçların aynı emval çeşitlerinin çapları kabuklu olarak tam orta yerlerinden ve kusursuz kısmından kompasla uzunluk eksenine dik ve çapraz olarak iki defa ölçülerek ve bu ölçülerin ortalaması alınarak bulunacaktır. Ölçülen yer ayrıca  işaretlenecektir.

 

Yapraklı ağaçların tomruklarında kalın çaplı sanayi odunlarında iki santim kabuk payı düşülecektir. (Ancak; kabuk kalınlığı, mıntıka özelliklerine göre tecrübe ile bulunmuşsa buna itibar edilecektir.)

İbreli olsun yapraklı olsun kuruma payı düşülmeyecektir

Çap kesirsiz ve tam (cm .olarak) tesbit edilecektir. Küsuratlar dikkate alınmayacaktır.

Baş kesme payları hacim hesabında dikkate alınmayacaktır.

Ölçme ve numaralama iş ve işlemleri Orman İşletme Şefliğince yapılacak ve yukarıda yazılan emval çeşitlerinin ölçü birimi M3. olacaktır.

     Mamül damgaya tabi olan emval kütüğü dibinde ilk ölçüleri yapılırken damgalanacaktır.

Kesim işini alan müteahhit; Ölçü birimi ster olan ince ve yarma sanayi , Lif yonga odunu, Sırık, Çubuk ve Yakacak odunları rampada , ster halinde , 1.10 m. Yükseklikte ve 1.0 m. Genişlikte istif ettirilecektir. İstifte yapılacak 10 cm fazla yükseklik ölçüde hesaba katılmayacaktır.

 

     Madde 19- İşi alanın hakları

a) İşi alanın yaptığı işe ait istihkakı emvalin tesellümü ve makta muayenesi müteakip ............ gün içinde Şeflik Mutemedi veya işletme veznesince ödenecektir.

İstihkak kesim işini alan müteahhidin adına düzenlenecektir.

İşi alan şirket veya kooperatif ise, istihkak şirket veya kooperatif adına  (şirket veya kooperatifin ismi de zikredilmek suretiyle ) bunları temsile yetkili kişiler adına kesilecektir. Müteahhide bu işten dolayı 6831 Sayılı Orm