Ana Sayfa
Arama:
Arama Yap
 

10.12.2012 00:00
Orman Emvali İstifleme İşi(2013 Yılı) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞİ(2013 YILI)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci Orman İşletme Müdürlüğü

İhale Kayıt Numarası

:

2012/187391

1-İdarenin

a) Adresi

:

Secaattin Mah. Üniversite Cad. 27 45900 DEMİRCİ/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2364621307 - 2364623202

c) Elektronik Posta Adresi

:

demirciisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Demirci, Borlu ve Söğütçük Orman Dışı Depoları

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 15.12.2013

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Demirci Orman İşletme Müdürlüğü - Secaattin Mah.Üniversite Cad.No:27 Demirci/MANİSA

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2012 - 14:00


4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici Orman Emvali İstifleme işini yaparken 1.Kısım Demirci Orman Dışı Deposu için en az 2(iki) adet,2.Kısım Borlu Orman Dışı Deposu ve 3.Kısım Söğütçük Orman Dışı Depoları için en az 1(bir) adet İstifleme makinası(İş Makinası) ve yeterli sayıda eleman bulunduracaktır. İstekliler kendine ait İş makinalarının belgelerini veya kiralık ise 15.12.2013 tarihine kadar geçerli kira sözleşmesini teklifleri kapsamında vereceklerdir.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Orman Emvali İstiflme İşi TSE 1350 VE TSE 2378' e göre yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Demirci Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Demirci Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


 

DEMİRCİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü [ Adres: 1743.Sokak No:27 35530 Çamlık - Karşıyaka / İZMİR] Tel: 0232 369 50 55 Faks:0232 369 49 98