Ana Sayfa
Orman Genel Müdürlüğü
Site Haritası
Arama:
Arama Yap


İdari Kadromuz
Bölge Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü
Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü
İşletme Pazarlama Şube Müdürü
Silvikültür Şube Müdürü
OZM Şube Müdürü
Makine İkmal Şube Müdürü
Anadolu İzin ve İrtifak Şube Müdürü
Avrupa İzin İrtifak Şube Müdürü
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü
Orman ve Köy İşleri Şube Müdürü
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü
Personel Şube Müdürü
Mali İşler Şube Müdürü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü
Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü
Hakkımızda
Görevlerimiz
Tarihçe
Şube Müdürlükleri
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü
Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü
Silvikültür Şube Müdürlüğü
Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü
Makine İkmal Şube Müdürlüğü
Anadolu İzin İrtifak Şube Müdürlüğü
Avrupa İzin İrtifak Şube Müdürlüğü
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü
Orman ve Köy İşleri Şube Müdürlüğü
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü
Personel Şube Müdürlüğü
Mali İşler Şube Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Halkla İlişkiler ve Dış ilişkiler Şube Müdürlüğü
İşletme Müdürlükleri
Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü
Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
Vize Orman İşletme Müdürlüğü
Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü
Şile Orman İşletme Müdürlüğü
Keşan Orman İşletme Müdürlüğü
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü
Edirne Orman İşletme Müdürlüğü
Fidanlık Müdürlükleri
İstanbul Fidanlık Müdürlüğü
Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü
Diğer Birimler
Hukuk Müşavirliği
İhaleler
Orman Emvali İhaleleri
Diğer İhale İlanları
Satış İlanları
Demirköy
Bahçeköy
Çatalca
İstanbul
Kanlıca
Kırklareli
Şile
Vize
Mevzuat
OGM Mevzuat
Mevzuat Bilgi Sistemi
Yararlı Linkler
Ağaç Türleri
Odundışı Orman ürünleri
Kalite Yönetim Sistemi
İklim Değişikliği
Kuruluş Bülteni
Mantarlar
Meşeler
Orman Eko Sistemleri
Orman ve Su Çalıştayı
Ormancılık Bilgi Köşesi
Yangın Sempozyumu
Yapraklar
Yardop
Bilgi Teknolojileri
Ormancılıkta 170 Yıl
İletişim
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme OnLine Başvuru
Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama
Üye Girişi
Oturum Aç


 
                                     İŞLETME PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

                                              istanbulobm4@ogm.gov.tr

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TANITIMI, GÖREV VE YETKİLERİ 

BAĞLI KURULUŞLARIN YIL İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKLARI KONULAR VE ESASLARI 


     ÜRETİM  PROGRAMLANMASI 

     ÜRETİM İŞLERİ 

     İSTİF İŞLERİ 

     SATIŞLAR 


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ İLGİLENDİREN KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK, TEBLİĞ VE TAMİMLER 

            I- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TANITIMI, GÖREV VE YETKİLERİ:

28 Mart 1986 gün ve 19601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” göre  İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü’ne verilen görevler aşağıya çıkarılmıştır:

a-) İstihsal faaliyetleri ile ilgili yıllık programları yapmak, programların gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

b-) Orman ürünlerinin bölmeden çıkarılması, taşınması ve istiflenmesi konularında makinalı   çalışma alanlarını belirlemek  ve üretim iş makinalarının dağıtımı ile ilgili çalışmalarını kontrol etmek,

c-) Orman ürünlerinin standartlara uygun olarak istihsal edilmesini sağlamak, satışlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

d-) Satış ve stok hareketlerini takip etmek, gerekli bilgileri Genel Müdürlüğü’müze bildirmek,

e-) Orman ürünlerinin satış esaslarına göre fiyatların tesbitini yapmak, fiyat tenzil teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri kontrol etmek,

f-) Orman Kanunu’nun 31, 32, 33 ve 34.madde uygulamalarına ait iş ve işlemleri takip etmek,

g-) Verimin arttırılması, istihsal olunan orman emvalinin değerlendirilmesindeki tedbirleri almak,

h-) Bölge Müdürü’nün vereceği görevleri yapmak ve takip etmek.

II- BAĞLI KURULUŞLARIN YIL İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKLARI KONULAR VE ESASLARI:

A- ÜRETİM  PROGRAMLANMASI:
           
            Üretime esas olan etanın tesbiti ; Amenajman ve Silvikültür Plan verileri , mevcut yol durumu, ağaçlandırma projeleri ile ormanın aktüel yapısı göz önünde bulundurulur. Etaların alınmaması  ve programdaki değişiklikler bir raporla Bölge Müdürlüğü’ne bildirilir.

B- ÜRETİM İŞLERİ :

B-1-  DİKİLİ DAMGA:
Dikili damga işleri damga talimatına uygun yapılacaktır. Özellik arz eden gençleştirme  ve bakım damgalarında gerektiğinde Bölge Müdürlüğünden silvikültür yetkilisi istenecektir.
Damga izi dip kütükte kalacak şekilde toprak seviyesine yakın olacak , numaralar yatay yazılacaktır.
Yapılan damga miktarları ve üretime verilen miktarlar her hafta Salı günü, mesai  bitimine kadar Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.


B-2-   İSTİHSAL İŞLERİNİN YAPTIRILMASI:


B-2-1-İSTİHSALİN TEVZİİ:

İstihsal işlerine ait birim fiyatların tesbitinden sonra , Orman Kanunu’nun 40.maddesinde belirtilen esaslar  ve 288 sayılı tebliğe göre iş tevziatları adil bir şekilde yapılacaktır.
Evvelce ihtilafa konu olmuş sahalarda iş tevziatı yapılırken dikkatli davranılacaktır.
Baltalık ormanlarında Köy Kesim Düzenlerine göre tevziat yapılacaktır. Köy mülki hudutları dikkate alınmamış ve Köy Kesim Düzenine göre planlanmamış baltalık ormanlarında ise Orman Kanununun 40. Maddesi ve 288 sayılı tebliğe göre yaptırılacaktır.


B-2-2- KESİM İŞLERİ:

Kesimlerin büyüme mevsimleri dışında yapılmasına azami gayret gösterilecektir. Tabii Tensil çalışmalarında çimlenme döneminden önce bölmelerden çıkılacaktır. Baltalık ormanlarında da aynı usul uygulanacaktır. İbreli plantasyonlardan kabuk böceğine karşı her türlü önlem alınarak çalışmalar yapılacaktır. (TS.3626)
İbreli ormanlarda emvalin kabuk soyumu hemen yapılacak , kabuk soyulması yapılmayacak ince materyal  kısa zamanda ormandan çıkarılacaktır.
Dikili gövde hacminden elde edilecek endüstriyel odun veriminin , ormanların arttırılması ve standardına göre en yüksek kalite ve değerde  emval istihsal edilmesi için boylama işi kesinlikle görevli memur veya yetişkin yevmiyeli personel tarafından yaptırılacaktır. Endüstriyel odunlardan ; maden direklerinin sanayi, sanayi dunların da yakacak oduna kayması önlenecektir. Kayında ardaklanmayı önleyici tedbirler alınacaktır.


B-2-3- SÜRÜTME İŞLERİ:

Sürütme idaremizce gösterilen güzergahlardan gençliğe ve sürütülen emvalde değer kayıplarına meydan verilmeyecek şekilde yapılacaktır. Makta  muayenesi yapılmadan sürütme raporu ve istihkakı kesilmeyecektir.


B-2-4- TAŞIMA İŞLERİ:

Sevk pusulaları görevli memurlarca usulüne uygun olarak kesilecektir. Ölçü birimleri ster olan emval için emvalin araç üzerindeki eni, boyu, yüksekliği mutlaka yazılacaktır.
Satış depolarına gelen emval mutlaka kontrol edilerek teslim alınacak ve “Tamamı Tesellüm Edilmiştir” şerhi verilecektir. Orman içinden  emval sevk eden   ve satış deposundan teslim alan personel arasında mutabakat sağlanmadan taşıma raporu ve istihkakı kesilmeyecektir.
Depolardan gelen emvaller günlük olarak istif yeri defterlerine işlenecektir.
Sevk pusulaları kıymetli evrak muamelesi görecek, zimmetle ve mühürlü olarak ilgili personele teslim edilecektir.

C- İSTİF İŞLERİ:
 
İstif işleri ; Yargıtay’ca 1475 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alındığından, vahidi fiyat usulü ile değil taahhüt (pazarlık veya eksiltme) yolu ile yaptırılacaktır. Ancak bunun mümkün olmadığı hallerde Genel Müdürlüğümüzün 4.7.1986 gün ve İP.1.ÜRT-0/97 sayılı emirleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.


                   ***    İSTİFLEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:,

1-Emval istife alınmadan , boyut ve görünüşüne göre yerde iken işaretlemeleri yaptırılacaktır.

2-İstiflerin büyüklükleri, piyasa isteklerine uygun olacak şekilde 20-50m3. yapılacak,

3-Depo içinde serili dağınık emval bulunmayacak,istiflere ek parçalar yapılmayacak,  
depo sahası temiz ve tertipli olacak,

4-Ürün çeşitlerine uygun depo parselasyonları yapılacaktır.

                  ***   DEPO HİZMETLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Depo ihata edilmiş olacak,
Depo ismini belirtir tabelası bulunacak,
Yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınacak,
Tehlike ve uyarı ikaz levhaları deponun uygun yerlerine konulacak,
Bekçilik hizmetleri için nöbet çizelgesi bulundurulacak,
Deponun ölçekli planı yapılarak asılı bulundurulacak,
Depoda mevcut emval durumunu belirtir tablosu bulunacaktır.

                 ***   KAYIT VE İŞLEMLER:

            1-Deponun kilitli bir çelik dolabı bulunacak,
            2-Kıymetli evraklar kilitli bulundurulacak,
            3-İstif Yeri ve İcmal Defterleri mühürlü olacak , son yaprağına :”....... sayfadan
               ibarettir.” Şerhi yazılacak,
            4-kayıtlar günlük tutulacaktır.

D- SATIŞLAR :

D-1- AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR :

Bölge Müdürlüğümüz fiyat protokollerinde belirtilen veya tasdikli fiyat indirim raporlarına dayanılarak bulunan fiyatlar üzerinden açık artırma yolu ile yapılan satışlardır. Gerekli şartname ve esaslar 279 sayılı tebliğde belirtilmiştir.

D-2-TAHSİSİLİ SATIŞLAR  :

279 Sayılı tebliğe göre yapılan satışlardır.

D-2-1-  279 SAYILI TEBLİĞE GÖRE YAPILAN SATIŞLARDA :

Bu tebliğin (k)bendine göre yakacak odun protokolleri ile yapılan satışlar ile  (e) bendine göre 20m3.’ü geçmeyen satışlar hariç , diğer satışlarda Bölge Müdürlüğünden izin alınacaktır.

D-2-2-  276 SAYILI TEBLİĞE GÖRE YAPILAN SATIŞLAR:

D-2-3- ORMAN KANUNUNUN 31-32-33.MADDELERİNE GÖRE YAPILAN ZATİ YAPACAK VE YAKACAK SATIŞLARI İLE 34.MADDESİNE GÖRE YAPILAN SATIŞLAR,

D-2-4- ORMAN KANUNUNUN  37. MADDESİ GEREĞİ YAPILAN SATIŞLAR

Şeklinde bir çok satış usulleri bulunmaktadır. Satışlarda avans, teminat , vade ve ek süreler kullanılan şartname hükümlerine  Genel Müdürlük emirleri doğrultusunda titizlikle uyulması gerekmektedir.
Satışların hızlandırılması için dikili ağaç satışı ve Global satışlara ağırlık verilecektir.

IV- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ İLGİLENDİREN KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK, TEBLİĞ                                                         VE TAMİMLER:

1-6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri,
2-Döner Sermaye Yönetmeliği,
3-Damga Yönetmeliği,
4-Orman emvalinin istihsaline ait yönetmelik,
5-orman ürünlerine verilecek tezkereler ait yönetmelik,
6-288 sayılı tebliğ (istihsal faaliyetleri)
7-280 sayılı tebliğ (31,32 ve33.madde uygulamaları)
8-282 sayılı tebliğ (34.madde uygulamaları)
9-276 sayılı tebliğ (gecekondu,okul,umumi afetzede tahsisleri)
10-4771 sayılı tamim uygulamaları,
11-4770 sayılı tamim uygulaması ( b-çağı meşçereler hakkında),
12-279 sayılı tebliğ (orman emvalinin değerlendirilmesi, standardizasyon ve satışı),
13-283 sayılı tebliğ (orman tali ürünlerinin üretim ve satışı)
14-289 sayılı tebliğ (orman ürünlerinden faydalanacaklara verilecek izinler)

 

                   I- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TANITIMI, GÖREV VE YETKİLERİ:

28 Mart 1986 gün ve 19601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” göre  İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü’ne verilen görevler aşağıya çıkarılmıştır:

a-) İstihsal faaliyetleri ile ilgili yıllık programları yapmak, programların gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

b-) Orman ürünlerinin bölmeden çıkarılması, taşınması ve istiflenmesi konularında makinalı   çalışma alanlarını belirlemek  ve üretim iş makinalarının dağıtımı ile ilgili çalışmalarını kontrol etmek,

c-) Orman ürünlerinin standartlara uygun olarak istihsal edilmesini sağlamak, satışlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

d-) Satış ve stok hareketlerini takip etmek, gerekli bilgileri Genel Müdürlüğü’müze bildirmek,

e-) Orman ürünlerinin satış esaslarına göre fiyatların tesbitini yapmak, fiyat tenzil teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri kontrol etmek,

f-) Orman Kanunu’nun 31, 32, 33 ve 34.madde uygulamalarına ait iş ve işlemleri takip etmek,

g-) Verimin arttırılması, istihsal olunan orman emvalinin değerlendirilmesindeki tedbirleri almak,

h-) Bölge Müdürü’nün vereceği görevleri yapmak ve takip etmek.

 

II- BAĞLI KURULUŞLARIN YIL İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKLARI KONULAR VE ESASLARI:

 

A- ÜRETİM  PROGRAMLANMASI:           

            Üretime esas olan etanın tesbiti ; Amenajman ve Silvikültür Plan verileri , mevcut yol durumu, ağaçlandırma projeleri ile ormanın aktüel yapısı göz önünde bulundurulur. Etaların alınmaması  ve programdaki değişiklikler bir raporla Bölge Müdürlüğü’ne bildirilir.

B- ÜRETİM İŞLERİ : 

B-1-  DİKİLİ DAMGA:

Dikili damga işleri damga talimatına uygun yapılacaktır. Özellik arz eden gençleştirme  ve bakım damgalarında gerektiğinde Bölge Müdürlüğünden silvikültür yetkilisi istenecektir.

Damga izi dip kütükte kalacak şekilde toprak seviyesine yakın olacak , numaralar yatay yazılacaktır.

Yapılan damga miktarları ve üretime verilen miktarlar her hafta Salı günü, mesai  bitimine kadar Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.

B-2-   İSTİHSAL İŞLERİNİN YAPTIRILMASI:

B-2-1-İSTİHSALİN TEVZİİ:

İstihsal işlerine ait birim fiyatların tesbitinden sonra , Orman Kanunu’nun 40.maddesinde belirtilen esaslar  ve 288 sayılı tebliğe göre iş tevziatları adil bir şekilde yapılacaktır.

Evvelce ihtilafa konu olmuş sahalarda iş tevziatı yapılırken dikkatli davranılacaktır.

Baltalık ormanlarında Köy Kesim Düzenlerine göre tevziat yapılacaktır. Köy mülki hudutları dikkate alınmamış ve Köy Kesim Düzenine göre planlanmamış baltalık ormanlarında ise Orman Kanununun 40. Maddesi ve 288 sayılı tebliğe göre yaptırılacaktır.

B-2-2- KESİM İŞLERİ:

Kesimlerin büyüme mevsimleri dışında yapılmasına azami gayret gösterilecektir. Tabii Tensil çalışmalarında çimlenme döneminden önce bölmelerden çıkılacaktır. Baltalık ormanlarında da aynı usul uygulanacaktır. İbreli plantasyonlardan kabuk böceğine karşı her türlü önlem alınarak çalışmalar yapılacaktır. (TS.3626)

İbreli ormanlarda emvalin kabuk soyumu hemen yapılacak , kabuk soyulması yapılmayacak ince materyal  kısa zamanda ormandan çıkarılacaktır.

Dikili gövde hacminden elde edilecek endüstriyel odun veriminin , ormanların arttırılması ve standardına göre en yüksek kalite ve değerde  emval istihsal edilmesi için boylama işi kesinlikle görevli memur veya yetişkin yevmiyeli personel tarafından yaptırılacaktır. Endüstriyel odunlardan ; maden direklerinin sanayi, sanayi dunların da yakacak oduna kayması önlenecektir. Kayında ardaklanmayı önleyici tedbirler alınacaktır.

B-2-3- SÜRÜTME İŞLERİ:

Sürütme idaremizce gösterilen güzergahlardan gençliğe ve sürütülen emvalde değer kayıplarına meydan verilmeyecek şekilde yapılacaktır. Makta  muayenesi yapılmadan sürütme raporu ve istihkakı kesilmeyecektir.

B-2-4- TAŞIMA İŞLERİ:

Sevk pusulaları görevli memurlarca usulüne uygun olarak kesilecektir. Ölçü birimleri ster olan emval için emvalin araç üzerindeki eni, boyu, yüksekliği mutlaka yazılacaktır.

Satış depolarına gelen emval mutlaka kontrol edilerek teslim alınacak ve “Tamamı Tesellüm Edilmiştir” şerhi verilecektir. Orman içinden  emval sevk eden   ve satış deposundan teslim alan personel arasında mutabakat sağlanmadan taşıma raporu ve istihkakı kesilmeyecektir.

Depolardan gelen emvaller günlük olarak istif yeri defterlerine işlenecektir.

Sevk pusulaları kıymetli evrak muamelesi görecek, zimmetle ve mühürlü olarak ilgili personele teslim edilecektir.

C- İSTİF İŞLERİ:

İstif işleri ; Yargıtay’ca 1475 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alındığından, vahidi fiyat usulü ile değil taahhüt (pazarlık veya eksiltme) yolu ile yaptırılacaktır. Ancak bunun mümkün olmadığı hallerde Genel Müdürlüğümüzün 4.7.1986 gün ve İP.1.ÜRT-0/97 sayılı emirleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

   ***    İSTİFLEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:,

1-Emval istife alınmadan , boyut ve görünüşüne göre yerde iken işaretlemeleri yaptırılacaktır.

2-İstiflerin büyüklükleri, piyasa isteklerine uygun olacak şekilde 20-50m3. yapılacak,

3-Depo içinde serili dağınık emval bulunmayacak,istiflere ek parçalar yapılmayacak,  

depo sahası temiz ve tertipli olacak,

4-Ürün çeşitlerine uygun depo parselasyonları yapılacaktır.

   ***   DEPO HİZMETLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Depo ihata edilmiş olacak,

Depo ismini belirtir tabelası bulunacak,

Yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınacak,

Tehlike ve uyarı ikaz levhaları deponun uygun yerlerine konulacak,

Bekçilik hizmetleri için nöbet çizelgesi bulundurulacak,

Deponun ölçekli planı yapılarak asılı bulundurulacak,

Depoda mevcut emval durumunu belirtir tablosu bulunacaktır.

  ***   KAYIT VE İŞLEMLER:

            1-Deponun kilitli bir çelik dolabı bulunacak,

            2-Kıymetli evraklar kilitli bulundurulacak,

            3-İstif Yeri ve İcmal Defterleri mühürlü olacak , son yaprağına :”....... sayfadan

ibarettir.” Şerhi yazılacak,

            4-kayıtlar günlük tutulacaktır.

 

D- SATIŞLAR :

 

D-1- AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR :

Bölge Müdürlüğümüz fiyat protokollerinde belirtilen veya tasdikli fiyat indirim raporlarına dayanılarak bulunan fiyatlar üzerinden açık artırma yolu ile yapılan satışlardır. Gerekli şartname ve esaslar 279 sayılı tebliğde belirtilmiştir.

D-2-TAHSİSİLİ SATIŞLAR  :

279 Sayılı tebliğe göre yapılan satışlardır.

D-2-1-  279 SAYILI TEBLİĞE GÖRE YAPILAN SATIŞLARDA :

Bu tebliğin (k)bendine göre yakacak odun protokolleri ile yapılan satışlar ile  (e) bendine göre 20m3.’ü geçmeyen satışlar hariç , diğer satışlarda Bölge Müdürlüğünden izin alınacaktır.

D-2-2-  276 SAYILI TEBLİĞE GÖRE YAPILAN SATIŞLAR:

D-2-3- ORMAN KANUNUNUN 31-32-33.MADDELERİNE GÖRE YAPILAN ZATİ YAPACAK VE YAKACAK SATIŞLARI İLE 34.MADDESİNE GÖRE YAPILAN SATIŞLAR,

D-2-4- ORMAN KANUNUNUN  37. MADDESİ GEREĞİ YAPILAN SATIŞLAR

Şeklinde bir çok satış usulleri bulunmaktadır. Satışlarda avans, teminat , vade ve ek süreler kullanılan şartname hükümlerine  Genel Müdürlük emirleri doğrultusunda titizlikle uyulması gerekmektedir.

Satışların hızlandırılması için dikili ağaç satışı ve Global satışlara ağırlık verilecektir.

 

IV- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ İLGİLENDİREN KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK, TEBLİĞ VE TAMİMLER                         :

1-6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri,

2-Döner Sermaye Yönetmeliği,

3-Damga Yönetmeliği,

4-Orman emvalinin istihsaline ait yönetmelik,

5-orman ürünlerine verilecek tezkereler ait yönetmelik,

6-288 sayılı tebliğ (istihsal faaliyetleri)

7-280 sayılı tebliğ (31,32 ve33.madde uygulamaları)

8-282 sayılı tebliğ (34.madde uygulamaları)

9-276 sayılı tebliğ (gecekondu,okul,umumi afetzede tahsisleri)

10-4771 sayılı tamim uygulamaları,

11-4770 sayılı tamim uygulaması ( b-çağı meşçereler hakkında),

12-279 sayılı tebliğ (orman emvalinin değerlendirilmesi, standardizasyon ve satışı),

13-283 sayılı tebliğ (orman tali ürünlerinin üretim ve satışı)

14-289 sayılı tebliğ (orman ürünlerinden faydalanacaklara verilecek izinler)

 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü [ Adres: Fatih Ormanı Kampüsü 34398 Maslak - Şişli / İSTANBUL ]