Ana Sayfa
Eskişehir Orman Personel Gazetesi
Arama:
Arama Yap


Ana Sayfa
Hakkımızda
Tanıtım
Misyon&Vizyon
İdari Kadro
Video
Şube Müdürlükleri
Mevzuat
OGM Mevzuat
E-Mevzuat
E-Genelge
E-Arşiv
E-Resmi Gazete
Şubeler
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü
Orman Koruma Şube Müdürlüğü
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü
Makine İkmal Şube Müdürlüğü
İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü
Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü
Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü
Odun Dışı Ürünler ve Hizmetler Şube Müdürlüğü
Personel Şube Müdürlüğü
Mali İşler Şube Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
İşletmeler
Afyonkarahisar
Çatacık
Eskişehir
Mihalıççık
Dinar
Fidanlık Müdürlüğü
Eskişehir Fidanlık Müdürlüğü
Afyonkarahisar Fidanlık Müdürlüğü
Diğer Birimler
Amenajman Başmühendisliği
Basın ve Halkla İlişkiler
Muhakkikler
Sivil Savunma Uzmanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kurumsal İşlemler
Arşiv Bilgi Sistemi
ÖB Taşınır.Net
DS Taşınır.Net
Faaliyet Takvimi
İzin Bilgi Sistemi
Tez Uyarlama Formu
Orbis
Nuh'un Gemisi
E-Bordro
Satış İlanları
Afyonkarahisar
Çatacık
Eskişehir
Mihalıççık
Kent Ormanlarımız
Afyonkarahisar Kent Ormanı
Eskişehir Kent Ormanı
Bilgi Servisleri
Ağaç Türleri
Odun Dışı Orman Ürünleri
Kalite Yönetim Sistemi
İklim Değişikliği
Kuruluş Bülteni
Mantarlar
Meşeler
Orman Ekosistemleri
Orman ve Su Çalıştayı
Ormancılık Bilgi Köşesi
Yangınlarla Mücadele Sempozyumu
Yapraklar
Yardop
İletişim
Bilgi Edinme
Başvuru Formu
Bimer
Linkler
S.S.S.
Üye Girişi
Oturum Aç
Eskişehir Orman Personel Gazetesi 

02.05.2010 00:00
MU

 

Bölge Müdürlüğümüzün “Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları” bir aylık yoğun bir çalışmanın sonucunda belirlendi.

                     

Potansiyel Ağaçlandırma Sahalarını, “Metin” olarak görmek için tıklayınız. http://web.ogm.gov.tr/birimler/bolgemudurlukleri/eskisehir/Dokumanlar/2010/Potansiyel
AgaclandirmaSahalari_30.04.2010/PotansiyelAgaclandirmaSahalari_Dokum.pdf


Potansiyel Ağaçlandırma Sahalarını,” Google Earth” üzerinde görmek için tıklayınız. ( Bu şekilde görebilmeniz için, bilgisayarınızda “Google Earth” yüklü olmalıdır. Bilgisayarınıza yüklemek için;  http://earth.google.com/intl/tr/download-earth.html  linkini tıklayarak, açılan sayfada ki, “Kabul Et ve İndir”  butonu tıklanacak. İndirilen programın, bilgisayarınıza kurulumunu yaptıktan sonra,  aşağıdaki linki tıklayınız. 
 (
http://web.ogm.gov.tr/birimler/bolgemudurlukleri/eskisehir/Dokumanlar/2010/Potansiyel
AgaclandirmaSahalari_30.04.2010/Potansiyel%20Ağaçlandırma%20Sahaları_KMZ.kmz
). Bu program çift tıklanarak, Google Earth üzerinde "Bölge Müdürlüğümüz Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları" nı görebilir, detay bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İzin Taleplerinde Yapılacak İş ve İşlemler:

Orman Amenajman Planlarında ve Aktüel Olarak Verimli Orman Alanları Dışındaki Orman Sayılan Yerlerde, “Özel Ağaçlandırma Yapımı” Amacına İlişkin;

       Bozuk ormanlarda, orman içi açıklıklarda, hazineye ait arazilerde gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan sahalarda, gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları ağaçlandırmaya özel ağaçlandırma denir.  

  

   ÖZEL AĞAÇLANDIRMAYA KONU EDİLEBİLECEK SAHALAR:

        Özel Ağaçlandırma Çalışmalarına:

   a)  Orman kadastrosu yapılmamış orman alanlarında;

    -  Amenajman planında, bozuk orman alanı olarak gösterilen ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,

    - Amenajman planında, orman toprağı (OT) olarak gösterilen ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler

  b)  Orman kadastrosu yapılan orman alanlarında;

   -   Kesinleşen orman sınırları içine kalan, amenajman planına ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,

       Konu edilecektir.

 

  ÖZEL AĞAÇLANDIRMAYA KONU EDİLEMEYECEK SAHALAR:

      Orman Alanlarında;

    a)  0,5 Hektardan küçük olan yerler,

    b)  6831 Sayılı Orman Kanununun 23 ve 24’ncü maddeleri gereği muhafaza ormanı olarak ayrılmış yerler,

    c)  Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

    d) Dava sonuçlanıncaya kadar mülkiyet problemi sebebiyle davaya konu olan yerler,

    e) Dört tarafı verimli orman ile çevrili ve mevcut kotlu yol bağlantısı bulunmayan,15 hektardan küçük bozuk orman alanları ile yaban hayatının devamı için zorunlu orman içi açıklıklar,

     f) Örnek avlak olarak tescil edilmiş sahalar,

     g) Maden arama veya işletme ruhsatı kapsamında Bakanlıkça muvafakat veya izne konu edilmiş alanlar,

     h) Yanan sahalar,

      konu edilemez.

   Ayrıca;

     a) İl, İlçe, belde ve köy yerleşim yerlerinin mevcut veya gelişim planları bitiminden itibaren yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

    b) baraj ve göletlerde kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

    c) Yaz-kış akan nehir ve ırmak gibi büyük akarsuların orta çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

    d) Korunan alanlar ve sulak alanlar bitiminden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

    e) Otoyol sınır çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

    f) Şehir ve Beldelerde imar planı içerisinde kalan ve imar planında “ Ağaçlandırılacak Alan” olarak gösterilen yerler,

      Köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile köye hizmet götürme birlikleri dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere özel ağaçlandırma amacıyla tahsis edilemez.

 

    SAHA BÜYÜKLÜĞÜ:

 

     Hazine ve sahipli arazilerde tüm gerçek ve tüzel kişiler için üst sınır 300 hektardır. Orman alanlarında ise üst sınır köy tüzel kişilikleri,belediyeler,kamu kurum ve kuruluşları ile köye hizmet götürme birliklerine 300 hektar,şirketlere bir seferde 50 hektar olmak üzere tesisin tamamlanmasını müteakip 50’şer hektarı geçmemek şartı ile 300 hektar,diğer gerçek ve tüzel kişilere ise 50 hektar saha tahsisi yapılanlar yeniden orman alanlarından özel ağaçlandırma,özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya amaçlı saha tahsis yapılamaz.

 

   BAŞVURU :

 

   Talep sahasının yerini ve mevkiini gösteren harita ve kroki dilekçeye eklenerek Orman Bölge Müdürlüğüne veya Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat edilir. Tebligat adresi belirtilmeyen dilekçe işleme alınmaz.

    Köy Tüzel Kişiliği adına yapılan müracaatlarda köy kararı aranır.

    Belediye Tüzel kişiliklerinde müracaatı Belediye Başkanı veya Belediye meclisinin yetki vereceği kişi yapar.

    Kamu kurum ve kuruluşlarında müracaatı birim amiri, bunlar dışındaki diğer tüzel kişiliklerde (şirket, holding ,dernek, vakıf v.b) ise Yönetim kurulu başkanı veya Yönetim kurulunun yetki verdiği kişi yapar.Yönetim kurulunun yetki verdiği kişi tarafından başvuru yapılması halinde yönetim kurulunca verilen yetki belgesi dilekçeye eklenir.

    Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya amacıyla müracaatta bulunan tüzel kişiliğe sahip şirket ve holdingler faal olduklarına dair Ticaret ve/veya sanayi Odasından alacakları belgeyi, vakıf, dernek ve tarımsal kalkınma kooperatifleri faal olduklarına dair yetkili mercilerden almış oldukları belgeyi, diğer tüzel kişilikler ise ilgili mercilerce düzenlenecek belgeyi ve ana sözleşmeleri ile imza sirkülerini müracaat dilekçelerine eklerler.

     Müracaat sahibinin gerçek kişi olması halinde, talep edilen sahanın sınırları içerisinde bulunan köy nüfusuna kayıtlı olduğunu gösteren kimlik sureti veya o köyde ikamet ettiğine dair muhtarlıktan alınacak belge dilekçeye eklenir.

     Birden fazla kişinin ortak olarak özel ağaçlandırma talebinde bulunması halinde, başvuru dilekçesinde tüm müracaatçıların isim, adres ve imzaları bulunur. Ayrıca tebligatın kimin adına yapılacağı hususu belirtilir.

 

 

    KOMİSYON VE KOMİSYON İNCELEMESİ:

 

    Bölge Müdürlüğü yapılan müracaatı evrak üzerinde inceler yanlış veya eksik evrak varsa müracaat sahibine 15 gün içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir.15 gün içerisinde eksiklikler tamamlanmaz ise talep yok hükmünde sayılır.

    Evrakların tan olması durumunda Bölge Müdürlüğünce kurulan komisyon tarafından talebe konu sahanın İdari, hukuki ve teknik yönden tahsise uygun şartları taşıyıp taşımadığı büro ve arazide incelenir.Uygun görülmeyen talepler ilgilisine gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir ve talep işlemden kaldırılır.

 

 

  İSTENECEK BELGELER:

 

  Talep konusu sahanın idari, teknik ve hukuki yönden tahsise uygun şartları taşıdığının tespiti halinde;

  İzin raporunun hazırlanması için hak sahibinden izne konu edilecek sahanın üzerine işaretlendiği,

   A- 1/25000 ölçekli Memleket Haritası,

   B- 1/25000 ölçekli renkli Meşçere Haritası,

   C- Uygun Ölçekli Vaziyet Planı ( Köşe noktaları ve cephelerin yazılı olduğu alanın çizgisel haritası )

   D- Koordinat özel çizelgesi ( 6 derecelik memleket koordinatları )

   E- Varsa orman kadastro haritasının 5 takım halinde 15 gün içerisinde Orman Bölge Müdürlüğüne veya Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi,edilmediği takdirde müracaat yok hükmünde olacağı hususunda tebligat yapılır.

    Yukarıda istenen belgeler Orman Mühendisleri odasına vize ettirilir.Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları taleplerinde oda onayı aranmaz.

     Belgelerin tamamlanmasını müteakip izin raporu hazırlanarak Makama arz edilir.

 

   İZİN VERİLMESİ:

 

   Makamca uygun görülmesi halinde izin verilir.

 

  TAAHHÜT SENEDİ ALINMASI:

 

   İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen / düzenlettirilen ve onaylanan uygulama projesine uygun olarak noter onaylı taahhüt senedi alınır.

 

   SAHA TESLİMİ:

 

    İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen / düzenlettirilen ve onaylanan uygulama projesinin Orman Bölge Müdürlüğüne ulaşmasından itibaren izne konu edilen sahada değerlendirilecek emval yoksa 15 gün içinde,değerlendirilecek emvallerin olması halinde ise idarece kabul edilebilir mazeret haricinde 60 gün içerisinde saha teslimi yapılır.

ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ NO : 53 PK:26010 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR - E-posta : webbirimi