ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜKLERİNCE YILARA GÖRE BİTİRİLEN ARAŞTIRMALAR

1952-1970 ARASI BİTİRİLEN ARAŞTIRMALAR

Biten Projenin AdıBitiş Tarihi
Yakacak Odunda Fire Denemeleri1954
Yabancı Çayır ve Mera Bitkileri Adaptasyon Denemeleri Hakkında Ara Neticeler1954
Çam, Göknar, Kayın Karışık Meşcerelerinde, Şeritlerde Traşlama ve Tensil Kesimi Araştırmaları1954
Büyükdüz Tecrübe Ormanında Servetin ve Tecessümün Tayini Metotları ve Takip Edilen Usuller Hakkında Bazı İzahlar1955
Aladağ Tecrübe Merası Çalışmaları1956
Memleket Şartlarına Göre Kayında Ardaklanmayı Önleme Denemeleri1956
Koruyucu Orman Şeritleri ve Balâ’da Koruyucu Orman Şeritleri Tesisi Denemeleri1957
Aynalı Relaskop Aleti İle Yapılan Çalışmalarda Sıhhat Derecesi1958
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Büyükdüz Araştırma Ormana Serisi Orman Amenajman Plânı 1955-19641959
Bati Karadeniz Sarıçamının Teknik Vasıfları ve Kullanma Yerlerihakkinda Araştırmalar1960
Türkiye'deki Kızılçam Ormanlarının Gelişimi, Hasılatı ve Amenajman Esasları1962
Tokat Mıntıkasındaki Doğu Kayınında Bazı Artım ve Büyüme Münasebetleri ve Bu Ormanlara Uygulanacak İdare Müddeti1963
Dikili Ağaçların Çaplarının Ölçülmesinde Muhtelif Çap Kademeleri Teşkilinin ve Muhtelif Kompasların Sıhhat Derecelerinin Tayini1964
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Bük Araştırma Ormanı Serisi Orman Amenajman Plânı 1961-19701964
Çamkeseböceği (Thaumetapoea pityocampa Schiff.) Krizalitinin Toprakta Kalma Müddeti.1963
Kızılçamlarda Rasyonel Reçine İstihsal Metodu Üzerinde Araştırmalar1965
Bolu Araştırma Ormanında Asitli Reçine İstihsal Metodları İle Kızılçamlarda Yapılan Reçine İstihsal Araştırmaları1966
Çam Ormanlarındaki Ölü Örtünün Temizlenmesinde Yerli Tırmıklar İle Üçgen Dişli Tırmıkların İş Randımanları Bakımından Mukayesesi.1967
Sariyer Hidro-Elektrik Barajı Rezervuarına Taşınan Rüsubat Miktarının Tesbiti Konusunda Yapılan Bir Araştırma ve Bazı Teklifler1967
Türkiye’deki Sarıçam Ormanlarının Kuruluşu, verim Gücü ve Bu Ormanların İşletilmesinde Takip Edilecek Esaslar1967
Tokat’ta Arazi Onarım Banketleri Üzerinde Bazı Denemeler1967
Seçme Kuruluşundaki Ormanların Servetlerinin Sistematik Deneme Sahaları Metoduyla Tayininde Sıhhat Derecesinin Tesbiti.1967
Meryemana Araştırma Ormanı Kızılağaçlarının Teknolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar.1967
Orman Tahribatının Sathi Su Akimi ve Rüsubat Taşınması Üzerine Tesirleri.1967
Değişik Yönlere Ait Artım Kalemleriyle Yapılan Artım Hesaplarındaki Sıhhat Derecesi.1967
Göknar Tel direklerinin Wolmanit-Cb ve Tanalith-C Ile Emprenye Edilmesine Dair Araştırmalar.1968
Sarıçam ve Karaçam Yastıklarına Mikoriza Aşılama Tekniği Üzerine Araştırmalar1968
Çeşitli Levha ve Diş Şekilli Orman Hızarlarının Kesiş Randımanları1968
Çam Tomurcuk Bükücüsü (Evetria Buoliana Schiff.)’Nün Biyolojisi ve Mücadelesi.1969
Aladağ ve Büyükdüz Mıntıkası Otlaklarında Zararlı Ot Mücadelesi.1969
Koruma Yoluyla Otlak Islahı1969
Doğu Ladini (Picea oriantalis L.) Mıntıkasinda Ips sexdentatus’un Biyolojisi ve Mücadelesi.1969
Büyükdüz Araştırma Ormanının Zararli Böceklerinin Biyolojisi, Koruyucu Tedbirler ve Mücadelesi.1968
Antalya Orman Başmüdürlüğü Mintikasinda Orman Yanginlari Problemi ve Yangin Koruma Şeritlerinin Maliyet ve Bakimi Üzerine Etüdler1968
Çam Keseböceği (Thaumetapoea pityocampa Schiff.)’Nin Biyolojisi ve Mücadelesi1968
Meşcere Hacim Artımının Tayininde Kullanılan Artım Kalemi Metotlarından 4’ünün Arazi Sonuçlarının Mukayesesi1969
Çamkoru Araştırma Ormanı Yetişme Muhiti Ünitelerinin Tesbiti ve Yetişme Muhiti Haritasının Tanzimi Üzerine Araştırmalar.1969
Değişik Tipli Balta ve Kabuk Yontma Demirlerinin İş verimleri.1969
1963 Yılında Geçerli Olan Orman Amenajmanı Plânlarına Göre Orman Varlığımız.1969
Büyükdüz Araştırma Ormanında Sarıçam, Göknar, Kayın Karışık Meşcerelerinde Sarıçamın Doğal Gençleştirilmesi.1969
Aladağ Mıntıkasında Otlak Gübreleme Araştırmaları1970
Kızılçam (P. brutia), Doğu Ladini (Picea orientalis), Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana) Tohumlarının Olgunlaşma Zamanı1970
Çamkoru ve Aladağ Mıntıkalarında Otlak Ekimi Araştırmaları1970
Acalla undulana Wlsghm’nın Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar.1970
Sedir (Cedrus libani Barr.) Zararlı Böceklerinin Biyolojisi ve Mücadelesi.1970
Ormangülleri İle Mücadele1970
P.x Euramericana “I-214” Fidanı Üreten Kavak Fidanlıklarında Köklü Çelik ve Çeliklerle Fidan Yetiştirilmesinin Fidan Büyümesi, Endüstriyel Satış Sınıfları ve Zayiat Üzerine Etkileri1967
Kavak Fidanlıklarında P.x euramericana “I-214” Klonunun Budama Tekniği İle İlgili Bir Araştırma1967
5 m X 5 m Aralık Mesafe Düzeninde 4 ve 5 Yaşlı İki P.x euramericana “I- 214” Plantasyonunda İlk Budama Yüksekliğinin Tayini İle İlgili Bir Araştırma1967
Orta Anadolu İklim Karakteri Gösteren Fidanlılarda Köklü Çelik Dikim Mevsimi Denemesi1967
Kavak Fidanlıklarında Köklü Çelik Dikim Mevsimi Üzerine Araştırmalar1968
Türkiye Populetumları Kuruluş Projesi ve Eskişehir oryantasyon Populetumunun İlk Müşahede Sonuçları1967
Sun’i Döllemeler ve 1967 Yılı Çalışmaları1967
Kavak Tohumlarında Çeşitli Bekleme Sürelerinin Çimlenme Kabiliyeti Üzerine Etkilerinin Araştırılması1967
Sun’i döllenmeler ve 1968 yılı Çalışmaları1967
Melanophila Picta Pall. Biyolojisi üzerinde araştırmalar1967
Melanophila Picta Pall. Tasallutuna karşı bir ve iki yaşlı fidanlarla yapılan ağaçlamaların mukavemetlerinin mukyesesi1967
Capnodis Miliaris Klug. ve kavaklarda tahribat yapan diğer capnodis Sp.leri üzerinde araştırmalar1967
Sciapteron Tabaniformis Rott. biyolojisi üzerine araştırmalar1967
Marmara ve Trakya bölgesinde tahribatına rastlanılan Agrilus Sp.biyolojileri ve yayılışları üzerinde araştırmalar1967
Türkiye’de Kavaklara arız olan mantarların tesbitine ait çalışmalar1967
Marmara iklim rejyonunda P.x euramericana “I-214” klonunun fidanlıkta bir ve iki yaşlı fidanların yapraklarına arız olan Taphrina eurea (Pers.) Fr.nin etüdü ve sebep olduğu “Sarı Klok” hastalığına karşı kimyasal mücadele çalışmaları1967
P.x Nigra Tr. Cv. “56/52” klonuna arız olan Septoria Sp.in etüdü ile sebep olduğu yaprak leke hastalığına karşı kimyasal mücadele tedbirleri üzerinde çalışmalar1967
İstife alınmış kavaklara arız olan mantarlar1967
Aksaray-Tacin Fidanlığı Belediye Populetumu Toprak İnceleme Raporu Ve Tuzlu, Tuzlu-Alkali Toprakların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma1967
Kavaklıklarda olgunluk müddeti sorunları üzerine araştırmalar1967
Bir endüstri ağacı olarak "I-214" işaretli melez kavak odunun mekanik dirençleri konusunda araştırmalar1967
Balzam kavaklarında bazı incelemeler1967
Sonbahar Sonunda Yaprak Sıyrılarak Erken Köklü Çelik Dikimi Denemesi1968
P.x euramericana “I-214” Kavak Klonlarında Fidanlık Devresinde Budama ve Bu Budamaların Ağaçlama Devresinin İlk Yıllarında Dallanma Üzerine Etkileri1968
P.x euramericana “I-214” Fidanlıklarında 2 Yaşlı Fidanların Söküm ve Dikim Mevsiminin Tutma Başarısı ve İlk Yıl Büyümesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması1968
Fidanlık Sulama Denemelerinin Organizasyonu Üzerine Ön Araştırma Projesi1968
Erken Sökülen İki Yaşlı P.x euramericana “I-214” Fidanlarında Yaprak Sıyırmanın Etkileri Üzerine Araştırmalar1968
P.x euramericana “I-214” kavak Ağaçlamalarında Budama Mevsimi Denemesi1968
Bir yaşlı “I-214” ağaçlamalarında Melanophila Picta Pall’a karşı koruyucu ilaçlar denemesi1968
Sciapteron tabaniformis Rott. “Lepidoptera-Sesiidae” karşı fidanlıklarda kimyasal mücadele denemeleri1968
Türkiye’de kavaklara arız olan mantarların tesbitine ait çalışmalar1968
İstife alınmış kavaklara arız olan mantarlar1968
Taphrina ourea (Pers.) Fr.nın sebep olduğu sarı klok hastalığına karşı kimyasal mücadele çalışmaları1968
Melampsora allii-populina Kleb.in P.x euramericana “I-214” kavak klonunda sebep olduğu kavak pas hastalığına karşı kimyasal mücadele üzerine çalışmalar1968
Melampsora Sp’in P.x nigra 56/52 kavak klonunda sebep olduğu kavak pas hastalığına karşı kimyasal mücadele üzerine çalışmalar1968
Septoria populi Desm.in P.x nigra 56/52 klonuna tasallutiyle meydana gelen yaprak leke hastalığına karşı kimyasal mücadele üzerine çalışmalar1968
Kavakçılık ekonomisine giriş1968
Kağıt Endüstrisi yönünden Güney Anadolu kızılçam ormanlarında idare müddeti sorunları ve endüstriyel ham madde verimi üzerinde bazı araştırmalar1968
Hiç Budanmamış 5 Yaşında P. nigra 56/52 12. Ağaçlamalarında Budama Yüksekliğinin Tayini İle İlgili Bir Araştırma1969
Kavak Fidanlıklarında Sulamanın Etkileri Denemede Karşılaşılan Güçlükler ve Düşülebilecek Hatalar1969
Mengen Oryantasyon Populetumu İlk Müşahede Sonuçları1969
Sun’i döllenmeler ve 1969 Yılı Çalışmaları1969
Türkiye’de okaliptüs türlerine arız olan böcekler1969
Yabancı orijinli hızlı gelişen türlere arız olan böcekler1969
Marmara iklim şartlarında fidanlıkta “I-214”, 45/51, 1-488, 64/H, Negrito, Mc (Mellone), 77/51, 70/D, 72/58, 39/61 kavak klonlarının “melampsora allii- populina kleb” ve “marssonina burunnea (ell. Et ev) P.Magn.”ya karşı mukavemetleri üzerine araştırmalar1969
Marmara iklim rejyonunda fidanlıkta P.x euramericana (dode) guinier CV “I- 214” kavak klonuna arız olan Marsonina Brunnea (ell et Ev.) P.Magn’nın sebep olduğu yaprak leke hastalığına karşı kimyasal mücadele çalışmaları1969
Tuzlu Taban Suyu Etkilerine Maruz Kalmış Bir Kavaklıkta Araştırmalar1969
Konya, Niğde ve Nevşehir çevresi karakavak yetiştiriciliğinde ekonomik incelemeler1969

1971-1980 ARASI BİTİRİLEN ARAŞTIRMALAR

Biten Projenin AdıBitiş Tarihi
SÜLEYMANİYE ORMANI SİVRİ MEYVELİ DİŞBUDAKLARI (Frakxinus oxycarpa Willd.)1971
Elektronik Bilgi İşlem Sisteminin Orman Amenajmanında Uygulanması1971
Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Fidanlıklarda Yetiştirilme Tekniği Üzerine Bazı Denemeler.1971
Bazı İbreli Ağaç Türlerimizin Tohumlarının Saklama Müddetleri-Nin Tayini Üzerine Denemeler.1972
Kızılçamda Ekim Derinliğinin Tesbiti.1972
Aladağ Orman İçi Otlaklarında Otlatma Şekli ve Kesafeti İle Hayvansal verim İlişkileri1972
Ankara Civarındaki Bazı Karaçam ve Sarıçam Kültürlerinde Görülen Kurumlarla İğne Yapraklardaki Besin Maddeleri Konsantrasyon Seviyeleri Arasındaki İlişkiler1973
Bolu Massif’inde Araziden Faydalanma Biçimlerinde Yüzeysel Akışla Su Kaybı ve Toprak Taşınması Üzerine Araştırmalar.1973
Muğla İli Ormanlarında Yangın Önleyici Bazı Tedbirler Üzerine Araştırmalar.1974
Türkiye’nin Ekonomik Bakımdan Önemli Bazı Ağaç Türlerinin Emprenyesine Ait Araştırmalar.1974
Yukarı Çulhalı Orman Köyünün Sosyo-Ekonomik Yapısı.1974
Aladağ ve Çamkoru Mıntıkaları Ormanlarında Otlatma Zararları İle Orman İçi Otlaklarında verim - Otlatma Zamanı ve Otlatma Sistemleri Üzerine Araştırmalar.1974
Sarıkamış, Göle ve Oltu Mıntıkaları Saf Sarıçam (Pinus silvestris L.) Meşcerelerinde Hasılat Araştırmaları.1974
Ormangülü (Rhododendron Sp.) Odunlarının Bazı Özellikleri İle Bu Odunların Yonga Levha Yapımında Kullanılma Olanaklarının Laboratuvar Koşullarında Araştırılması.1974
Demirköy Orman İşletmesinin, Orman Köylerinin Ekonomik Yapılarına Olan Katkısı Üzerine Araştırmaları1975
Pseudotsuğa taxifolia viridis Orijin Denemesi (Fidanlık Safhası).1975
Göknar ve Çam Tomruklarının Uzun Boylu ve Kabuklu İstihsalinin Memleketimiz Koşullarında Sağlayacağı Fayda ve Ortaya Çıkaracağı Problemler Üzerine Araştırmalar.1975
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohumlarının Çap-Boy İlişkileri ve Tohum Boyutlarının Çimlenme ve Fidan Yüzdeleri İle Fidan Kalitesine Olan Etkilerinin Araştırılması1975
Bazı Yeni Maddelerle Kayında Çatlama ve Ardaklanmanın Önlenmesi Olanaklarının Araştırılması.1975
Andricus (Cynips) gallaentinctoriae (Oliver) (Mazi Arısı) Üzerine Araştırmalar1974
Türkiye’de Bu Güne Değin Yapılan Orman Yolları İnşaatı ve Bakimi Üzerine Araştırmalar1975
Balâ Koruyucu Orman Şeritlerinin Mikroklima ve Tarımsal Ürün verimine Etkisi1975
Dendroctonus micans kug.’A Karşı Kimyasal Savaş Olanakları Üzerine Araştırmalar.1974
Asli Ağaç Türlerimizin Biçki Sanayiinde (Şerit ve Katrak Testerelerde) Çap Kademelerine Göre Randımanlarının ve Çeşitli Artıkların Saptanmasına İlişkin Araştırmalar.1975
Türkiye’de Doğu Ladininin Yayılış Sahası Topraklarında Tesbit Edilen Başlıca Özelliklerle Bunlar Arasındaki İlişkiler.1975
DLophodermium pinastri’nin Biyolojisi, Yayılışı ve Mücadelesi.1974
Göknar ve Çam Tomruklarının Uzun Boylu ve Kabuklu Olarak Hasadı Yayılışıyla Uygulanmakta Olan Yöntemin Ekonomik Yönden İrdelenmesi.1975
Kızılağacın (Alnus borbarata) Fidanlıkta Yetiştirilmesinde Uygun Ekim Sıklığının Saptanması.1975
Kızılçamda Aşı Tekniği Üzerine Çalışmalar.1975
Sedir (Cedrus libani Loud.) Fidanlarının Alanlarda Dikim ve Fidanlıklardan Söküm Zamanı1975
Güneyde Kızılçam Ağaçlama Alanlarında Makinin Kesilmesinde Kullanılan Dört El Aracının İş verimi1976
Yerli Çam Türlerimizden Bazılarının Çelikle Üretimi.1976
Orman Köylüsünün Ormancılık Kesiminde ve Orman Bölge Müdürlüklerindeki Kentlerde İşlendirilmesi Olanakları.1976
Stepe Geçiş Yörelerindeki Sarıçam Meşcerelerinde Biyolojik Kütlenin Saptanması.1976
Bazı Ağaç Türlerimiz Odunlarının Yapışma Özellikleri Üzerine Araştırmalar.1976
Kızılağaç (Alnus barbata C.A. Mey) Teldirek ve Çit Kazıklarının Çeşitli Metotlarla Emprenyesine İlişkin Araştırmalar.1976
Mavi Renk Oluşumunu Kimyasal Yoldan Önlemeye İlişkin Araştırmalar1976
Ormancılıkta Ağaç Servetinin İstenen Doğrulukta Elde Edilmesinde Uygun Örnek Alan Büyüklüğü ve Sıklığının Saptanması.1976
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Fidanlarının Alanlarda Dikim ve Fidanlıklardan Söküm Zamanı1976
Bolu- Şerif Yüksel Araştırma Ormanı vejetasyon Analizi ve Doğal Meşcere Tipleri Üzerine Araştırma.1976
Arazi Sınıflarındaki Peryodik Değişmelerin Hava Fotoğrafları Yardımıyla Saptanması.1976
Patlangaç’ın Otlak Bitkisi Olarak Yetiştirilmesi1975
Kurak Bölgelerdeki Ağaçlandırmalarda Kimyasal Maddeler Yardımıyla Tutma Oranını Arttırma Olanakları Üzerine Araştırmalar.1976
Ankara Eymir Gölü Havzası Ağaçlandırma Alanlarında Kurulan Teraslarda, Fidanların Dikileceği En Uygun Yerlerin Seçimine Esas Olmak Üzere Nem Profillerinin Saptanması1977
Ağaçlandırmada Kullanılmaya Elverişli (Picea orientalis (L.) Carr.) Fidanlarının Bazı Morfolojik Yapılarına Göre Tesbiti ve Bunun Sonucunda Bulunacak Elverişli Tipteki Fidanların Fidanlıklarda Üretim Oranını Artırma Üzerine Araştırmalar.1978
Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Carr.) Fideciklerinin Morfo-Genetik Özellikleri Üzerine Araştırmalar.1977
Teldirek ve Kazıkların Emprenye Edilme Kabiliyetleri Ile Dayanma Müddetlerinin Tesbitine Ait Araştırmalar.1978
Kayın Kerestesinin Buharlanmasına İlişkin Araştırmalar.1978
Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanının Genel Toprak Karekterleri ve Toprak Haritaları1976
Kasnak Ormanı (Eğridir) Florası ve Quercus vulcanica boiss Et Heldr. (Kasnak Meşesi)’Nin Oluşturduğu Meşcere Tipleri Üzerine Araştırmalar.1979
Çeşitli Alan Koşullarında ve Çeşitli Boyutlarda Kızılçam Yapacak Yuvarlak Odunların Sürütülmesinin Birim Sürelerinin Saptanması.1979
Pseudotsuga taxifolia viridis Orijin Denemesi (Ağaçlama Safhası)1979
Aynalı Relaskop Fh / Değerlerinden Elde Edilen Ya Da Çift Girişli Hacim Tablolarına Göre Bulunan Hacimlerin Seksiyonlardan Hesaplanan Hacımlarla Karşılaştırılması.1979
Türkiye’nin Önemli Kurak Mıntıkalarında Karaçamla Ağaçlandırma Tekniği Üzerine Bazı Denemeler.1980
Akdeniz Bölgesinde Koruyucu Orman Şeritleri ve Rüzgar Perdelerinden Direkt ve Endirekt Olarak Faydalanma Değerinin Tesbiti.1980
Doğu Ladini Ağaçlandırmalarının Başarısında Etkili Bazı Faktörlerin Saptanması Üzerine Araştırmalar.1978
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İyi Gelişim Gösteren Bazı İğne Yapraklı Ağaç Türlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar.1979
Karaçam (P. brutia Ten.) Türüne Ait Biyolojik Kütlenin Saptanması.1980
Hızlı Gelişen Ekzotik İbreli Türlerden P. radiata D. Don Tasmanya-Lot No 7321 Dikim Mevsimi Üzerine Araştırmalar1971
1970-1971 Yılı Sun’i Dölleme Çalışmaları1971
Yabancı orijinli hızlı gelişen türlere arız olan böcekler1971
Genç ağaçlamalarda Melanophila dicta pall. Tasallutuna karşı bir mücadele denemesi1971
Pinus Maritima Mill. Ile tesis edilmiş genç plantasyonlarda tasallutu tesbit edilen Melampsora Pinitorgua Rost.ya karşı kimyasal mücadele çalışmaları1971
Eucalyptus camaldulensis Dehn. Odununun teknolojik özellikleri üzerinde bazı araştırmalar1971
Melanophila picta pall.ın Türkiye’deki biyolojisi, koruma ve savaş metodları1972
Sciapteron tabaniformis rott’un Türkiye’deki yayılışı, biyolojisi, koruma ve savaş metodları ile parazitleri üzerine araştırmalar1972
Stilpnotia (=Leucoma=Liparis) Salicis L. Türkiye’deki yayılışı, biyolojisi, zararları, koruma ve savaş metodları üzerine araştırmalar1972
Nycteola asiatica Krul. (Sarrotripus musculana Ersch.) in Türkiye’de yayılışı, biyolojisi, koruma ve savaş metodları ile parazitleri üzerine araştırmalar1972
Marmara ve Trakya bölgesinde tahribatına rastlanılan Agrilus ater L.in türkiye’deki yayılışı, biyolojisi, zararları ve koruma ve savaş metodları üzerine araştırmalar1972
Stok kavak odunlarına arız olan böceklere karşı koruyucu ilaçlama denemeleri1972
Yurdumuz kavak ve hızlı gelişen egzotik tür ağaçlamalarında tahribatı görülen kemirgenler1972
Doğu ve Güney ve Orta Anadolu Bölgelerimizde kavaklara arız olan bazı coccidae türleri1972
İstif edilmiş ve inşaatta kullanılan kavak odununa arız olan böcekler1972
Ksilofaj kavak böceklerine karşı küratif, basınçlı enfeksiyon denemeleri1972
64.H.melez kavak odununun bazı teknolojik odun özellikleri ve I-214 klonu ile mukayeseli araştırmalar1972
Populus euphratica oliv. Odununun Anatomik ve Teknolojik özellikleri1973
Ağır topraklarda yetişen üç melez kavak klonu üzerinde verim araştırmaları1973
Hızlı Gelişen Egzotik Türlerin Türkiye’ye İthalleri ve 1969 Yılında Ege Bölgesinde Kurulan Oryantasyon Arboretumlarının İlk Sonuçları1974
Capnodis miliaris Klug. biyolojisi, koruma ve savaş metodları üzerine araştırmalar1974
Makine İle Hazırlanmış Teraslarda Dikilmiş Çeşitli Yaşlı P. Radıata Ve P. Pınaster Plantasyonlarında NPK Madensel Gübrelemenin Gençlik Devresinde Boy Büyümesi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması1974
Phyllodecta vitellinae L.nin Türkiye’deki yayılışı, Biyolojisi, zararları, koruma ve savaş metodları üzerine araştırmalar1975
Saperda populnea L.nin Türkiye’deki yayılışı, Biyolojisi, koruma ve savaş metodları üzerine araştırmalar1975
Türkiye’de yerli ve kültürleri yapılan kavaklarda yapraklara arız olan mantarlar1975
Yapı malzemesi olarak karakavak ağacının bazı özellikleri üzerinde araştırmalar1975
2 Yaşlı Fidanlarla Ağaçlamalar Tesisinde Fidan Kalınlıklarının Büyüme ve Tutma Üzerine Etkilerinin Araştırılması1976
Kurak mıntıkalarda susuz okaliptus ağaçlama metodunun araştırılması1976
Hızlı Gelişen Yabancı İbreli Türler İçin Arazi Temizliği ve Arazi Hazırlama Ön Araştırması1976
Agricol’a Batırılmış ve Batırılmamış Çıplak Köklü P. radiata Fidanlarının Mukayesesi-Tüplü, Agrıcol’a Batırılmış Çıplak Köklü P. pinaster Fidanlarının Mukayesesi1976
Yurdumuz hızlı gelişen ibreli tür ağaçlamalarında tahribatı görülen Evetria buolıana (Schiff.)ya karşı kimyasal mücadele denemeleri1976
Kavak Fidanlıklarında Madensel Gübrelemenin Etkileri Üzerine Araştırmalar1976
Duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb. Franco)’ın Türkiye’ye İthali ve Orijin Problemleri Üzerine Araştırmalar1977
Türkiye Koşullarına Uyabilecek Pinus contorta (Dougl.)nın Seçimi Üzerine Araştırmalar1978
Akdeniz Bölgesi Populetumları-Osmaniye Populetumu1978
Marmara oryantasyon populetumunda klonların büyüme yönünden karşılaştırılması1978
Özel Olarak Kaplanmış (Pellet) İbreli Tohumların Fidanlıkta ve Arazide Ekimi1979
Dikim Mevsiminin Uzatılması1979
Okaliptus Ağaçlamalarında Bakım Sürümlerinde Ekipman, Sürüm Adedi ve Sürüm Taramasının Büyümeye Etkileri Üzerine Araştırmalar1979
Eucalyptus camaldulensis Dehn. Fidanının Yetiştirilmesi Tekniği Üzerine Araştırmalar1979
Okaliptus Ağaçlamalarında Bakım Sürümlerinin Büyümeye Etkisi1979
Populus euphratica Oliv’in yetişme ortamı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma1980
Eucalyptus camaldulensis Dehn. Ağacında kabuk soymanın çalışma üzerine etkileri1979
Ekonomik Kök Yaşını Doldurmuş Okaliptus Sahalarının Köklenip Yeniden Ağaçlandırılmasında Okaliptus Artıklarının ve Sürüm Derinliklerinin (Tesis ve bakımda) Gelişme Üzerine Etkilerinin Araştırılması1980
I-214 kavak ağaçlandırmalarında amonyum nitrat gübrelemesinin büyümelere etkisi1980
Normal topraklarda N.P.K. madensel gübrelemelerinin E.camaldulensis Dehn. İn 1980 büyümesi üzerine etkilerinin araştırması1980
Ağaçlandırma çalışmalarına ait birim zaman cetvelleri1980

1981-1990 ARASI BİTİRİLEN ARAŞTIRMALAR

Biten Projenin AdıBitiş Tarihi
Kızılçam’ın (Pinus brutia Ten.) Fenolojisi ve Bazı Tohum Özelliklerinin Saptanması.1981
Abies Equitrojani aschers Et.Sisten’den Üstün Özellikte Tohum Sağlama ve Abies bornmülleriana Mattf. Hibrid Yapma Olanakları.1982
Düzce, Cide ve Akkuş Mıntıkalarında Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinin Doğal Gençleştirme Sorunları Üzerine Araştırmalar.1982
Bati Toros Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında Doğal Gençleştirme Metodlarının Araştırılması.1982
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında Yaş Sınıfları Yönteminin Uygulandığı Alanlara Doğal Gençliğin Geliş ve Gelmeyiş Durumları İle Nedenlerinin Araştırılması.1982
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Öncü Gençliklerinden Yararlanma Olanakları ve Koşulları Üzerine Araştırmalar.1982
Aladağ (Bolu) Yöresinde Doğal Yolla Getirilmiş Saf Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Gençliklerinin Bakimi Üzerine Araştırmalar.1982
Kuzeydoğu Anadolu’da Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Nin Bazı Kozalak ve Tohum Özellikleri Üzerine Araştırmalar.1982
Ormangülü (Rhododendron ponticum L.) Odunundan Yonga Levha Yapılması Üzerine Araştırmalar.1982
Önemli Ağaç Türlerimiz Kerestelerinde Kalınlıkta Kuruma Paylarının Saptanması Üzerine Araştırmalar.1982
Kızılağaç (Alnus barbata C.A. Mey) Odunundan Yonga Levha Üretimi ve Teknolojik Özelliklerinin Saptanması.1982
Doğu Karadeniz Bölgesinde Yuvarlak ve Yarma Odunların Ster Som Hacımları İle Türlere Göre Ster Emsallerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar.1982
Marmara Bölgesinde (Trakya’da) Yakacak Odunların Ster Ağırlıkları, Ster Som Hacimleri İle Türlere Göre Ster Emsallerinin Saptanmasına İlişkin Araştırmalar.1982
Doğu Karadeniz Yöresinde Odunsu Bitkilere Arız Olan Mantar Türleri Üzerine Araştırmalar.1982
Bir Kızılçam Ağacının (P. brutia Ten.) Simülasyonu İçin Büyüme Modeli1983
Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Yayılışları İle Önemli Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar.1983
Göle-Sarıkamış Yöresinde Saf Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Ormanlarında Doğal Gençleştirme Yöntemlerinin Saptanması1984
Karacasu Devlet Kereste Fabrikasında Stok Planlaması.1984
Ege Bölgesinde Tesis Edilmiş Populetumların Sonuçları.1984
Fıstıkçamı Kozalak ve Tohumuna İlişkin Morfolojik ve Fizyolojik Araştırmalar.1984
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İyi Gelişim Gösteren Bazı İğne Yapraklı Ağaç Türlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar (1983 Yılı Sonuçları).1984
Isı ve Külün Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohumlarının Çimlenme Yeteneği ve Fidan Büyümesi Üzerindeki Etkileri.1984
Bati Karadeniz Bölgesinde Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Kültürlerinin Tesisi İçin Uygulanacak Dikim Şekli İle Aralıklarının Tesis ve Kültür Bakim Giderlerine Etkileri.1984
Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanında Toprak Hazırlığı ve İşleme Şekillerinin Sarıçam (Pinus sylvetsris L. ve Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) Gençliklerinin Gelişine ve Gelişimine Olan Katkıları.1984
Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) Fidanlarında Yarma Aşı Yöntemiyle Üretim Tekniğinin Araştırılması.1984
Sedirde (Cedrus libani Loud.) Aşılama Olanakları Üzerine Araştırmalar.1984
Kumullarda Canlı Perde Ön kuruluş Yolu İle Kimi İğne Yapraklı ve Yapraklıların Kumula Getirilmesi Olanakları Üzerine Araştırmalar1984
Türkiye’ye İthal Edilen Hızlı Büyüyen Yabancı Türlerin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar.1985
Doğu Kayınının (Fagus orientalis Lipsky.) Yapay Yolla Gençleştirilmesi Üzerine Araştırmalar.1985
Doğu Ladini (Picea orientalis L.) Odununun İç Morfolojisi Üzerine Araştırmalar.1985
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Kabuklarında Tanen Miktarının Saptanmasına İlişkin Araştırmalar.1985
Bazı Fidanlıklarda Karaçamın (Pinus nigra Arnold.) Ekimi Sırasında Toprağa verilen Azotlu ve Fosforlu Gübrelerin Fidan Gelişimine Olan Etkileri.1985
Orman Sanayi Artıklarından Yongalama Suretiyle Yararlanma Olanakları Üzerine Araştırmalar.1985
Batı Karadeniz Bölgesi Kereste Sanayiinde Yönetim Ekonomisi.1985
Ormangülü (R. ponticum) Yapraklarındaki Furfurol Miktarı.1985
Odun Kökenli Furfurol Kaynakları Üzerine Araştırmalar.1985
Kuzeydoğu Anadolu’nun Ekosistemleri1985
Antalya Bölgesi Doğal Kızılçam Meşcerelerinde Kuruluş Biçimi ve Yaş Dağılımı.1985
Türkiye Ormancılık Sektöründe Sermaye Hasıla Oranının Saptanması1985
NPK (15.15.15) Kompoze Gübresinin Fidanlıkta Ladin Fidanlarına Etkileri1985
Sarıkamış - Karanlıkdere Araştırma Ormanının Anakaya ve Toprak Özellikleri İle Toprak Tipleri.1985
Kızılçam Ormanlarında Damgada Geçen Süre.1985
Ağaç Türlerimiz Odun ve Kabuklarının Kalori Değerlerinin Saptanmasına İlişkin Araştırmalar.1985
Akdeniz Yöresinde Kızılçam ve Karaçam Kasuklarından Kompost Üretimi1985
Türkiye’de Tesis Edilen Sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) Orijin Denemelerinde Büyüme ve Kalite Özelliklerindeki Varyasyonlar Üzerine Araştırmalar.1985
Önemli Ağaç Türleri Tomruklarının Çeşitli Kimyasal Maddelerle Korunmasına İlişkin Araştırmalar.1985
Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Orthotomicus erosus (Woll)’Un Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar.1985
Yarı Kurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Zarar Yapan Böcekler Üzerine Araştırmalar.1982
Meryemana Araştırma Ormanının Toprak Özellikleri ve Haritaları.1985
Doğu Ladini Fidanlarından Alınan Çeliklerin Köklendirilmesi Üzerine Araştırmalar.1985
Lübnan Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Tohumlarının Olgunlaşma Zamanının Saptanması ve Erken Toplanan Kozalaklarda Ekim Zamanına Kadar Bekletilen Tohumların Olgunlaşmasının Araştırılması.1986
Kazdağı Göknarı (Abies equitrojani Et. Sinten)’Nın Fidanlık Tekniği Üzerine Çalışmalar.1986
Büyükdüz Araştırma Ormanı Serisinde Yapacak ve Yakacak Odun Üretiminden Satışına Değin Gerekli Tüm Süreçlere İlişkin İş Analizlerinin ve Bunlara Dayalı Birim Maliyetlerin Saptanması.1986
Türkiye’nin Değişik İklim Bölgelerinde Denge Rutubetinin Saptanmasına İlişkin Araştırmalar1986
Kontrplak Üretiminde Göknar (Abies bornmülleriana Mattf.) Odunundan Yararlanma Olanakları Üzerine Araştırmalar.1986
Kızılçam (P. brutia Ten.) ve Toros Sedirinin (Cedrus libani A. Rich.) Çeşitli Yöntemlerle Emprenyesi.1986
Trabzon - Meryemana Yöresinde Contorta Çamı (Pinus contorta Var. latifolia engelm) Orijin Denemeleri Sonuçları.1986
Doğu Karadeniz Bölgesinde Hızlı Büyüyen Bazı Ağaç Türleri Eliminasyon Denemesi Sonuçları.1986
İşletme Düzeyinde Ormandan Çok Yönlü Yararlanmanın Saptanması.1986
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Halep Çamı (Pinus halepensis Mill.) ve Eiderika Çamı (Pinus elderica Medwed.) Orijinlerinin Tohum, Fidecik ve Fidan Özellikleri.1986
Radyasyonun Kayın Tohumunun Saklama Sürelerine Olan Etkileri Üzerine Araştırmalar.1986
Doğu Akdeniz Yöresinde Kızılçam ve Halepçamı Orijin Denemesi.1986
Ege Bölgesinde Halepçamı (Pinus halepensis Mill.) Orijin Denemesi1986
Torbalı Orman Fidanlığında Kızılçam Fidanı Üretimine İlişkin İş Zaman Analizleri1986
Bozdağ ve Yöresi Doğal Mer’alar Üzerinde Florostik Araştırmalar1986
Kızılçam Dip Kütük ve Köklerinden Ekstraksiyon Yöntemiyle Reçine Üretimi Üzerine Araştırmalar.1986
Orman Amenajmanı Haritalarında Alanların Sağlıklı Biçimde Ölçülmesi Üzerine Araştırmalar.1986
Diyarbakır Orman Fidanlığında Kimyasal Gübrelerin Kızılçam Fidanlarının Yaşama ve Gelişimine Etkileri.1986
Türkiye’de İğne Yapraklı Ağaçlarda Zarar Yapan Siricidae (Hymenoptera) Türleri Üzerine Araştırmalar.1986
Trabzon-Maçka Yöresinde Denenen Sitka Ladini (Picea sitchensis Bong. Carr.) Orijin Denemesinin Sonuçları1986
Batı Karadeniz Bölgesinde Kereste Sanayiine İlişkin Optimal Yapının Saptanması1986
Kuzeydoğu Anadolu’daki Saf Sarıçam (Pinus silvestris) Ormanlarının Ekolojik Şartları.1986
Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) Kabuk Sıyrıntılarından Yağ Elde Etme Yöntemleri Üzerine Araştırmalar.1986
Doğu Karadeniz Bölgesi Şartlarına Uyabilecek Pinus contorta (Dougl.) Orijinlerinin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar.1986
Toros Sediri (Cedrus libani A. Richard) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Araştırmalar.1986
Ormangülü (Rhododendron ponticum L.) Odununun Bazı Kimyasal ve Morfolojik Özellikleri İle Bu Odunun Yaş Metodla Liflevha Yapılması Üzerine Araştırmalar.1986
Doğu Karadeniz Bölgesi Yakacak ve Yarma Sanayi Odunlarının Ster Çevirme Faktörleri İle Zamana Bağlı Olarak Ster Ağırlıkları.1987
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Meşe Baltalıkları, Orman İçi Mer’alarından Hayvan Beslenmesi Yönünden Faydalanma ve Buna İlişkin Ekonometrik Araştırmalar.1987
Antalya Bölgesi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında Ayıklama Kesimleri (Sıklık Bakımı) ve Etkileri Üzerine Araştırmalar.1987
Doğu Kayınında (Fagus orientalis Lipsky) Dikim Anındaki Fidan Boy ve Çapı İle Üç Yıllık Boy Büyümesi Arasındaki İlişkiler.1987
Defne (Laurus nobilis L.) Yaprağı ve Yaprak Eterik Yağının Üretilmesi ve Değerlendirilmesi.1988
Fethiye Yöresi Ormanlarında Yangınların Gözetlenmesi ve Yangın Söndürme Ekiplerinin Planlanması.1986
Doğal Yayılış Alanları Dışında Ağaçlandırmalarda Yörenin Ekolojik Özellikleri İle Toros Sedirinin Gelişimi Arasındaki İlişkiler.1986
Bölgesel Planlama ve Ormancılık Sektörlerinin Önemi (Bolu Bölge Müdürlüğü Örneği)1987
Karadeniz Bölgesinde Yapılacak Duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb. Franco) Ağaçlandırmaları İçin Orijin Seçimi.1987
Doğu Anadolu Sarıçam Ormanlarında Zarar Yapan Böcekler.1987
Türkiye’de Boylu Ardıç (Juniperus excelsa) Ormanlarında Hasılat Araştırmaları.1988
Akdeniz Bölgesinde Mantar Meşesi (Quercus suber L.) Yetiştirilmesi Olanaklarının Araştırılması.1987
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ekosistemlerinde İğne Yaprak Dökümü ve Bu Yolla Toprağa Geri verilen Besin Maddeleri1987
Marmaris 1979 Yılı Orman Yangını İle Toprak Özelliklerinin Değişimi ve Kızılçam Gençliğinin Gelişimi Arasındaki İlişkiler.1984
Muğla Yöresindeki Genç Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerel erinde İlk Aralama Müdehaleleri Üzerine Silvikültürel Araştırmalar.1988
Ardıç (Juniperus excelsa Bieb., J. foetdissima Willd., J. oxycedrus L., J. drupacea Labıll.) Tohumlarının Çimlenme Engelini Giderici Yöntemlerin Araştırılması Kozalak ve Tohuma İlişkin Morfolojik Özellikler.1988
Fidanlıklarda Fidan Üretim Maliyetlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar.1988
Yuvarlak Odunlarda Kuruma Paylarının Saptanması1988
Sahil Çamının (Pinus pinaster Ait.) Bazı Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri.1988
Fidanlıkta Değişik Sıklık Derecelerinde Yetiştirilmiş Şaşırtılmış ve Şaşırtılmamış Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Fidanlarının Arazideki Durumları.1988
Türkiye’deki Yayılışı İçerisinde Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.)’Nin Taprak Kalitesi Üzerine Araştırmalar.1988
Antalya Bölgesi Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Aralama ve Hazırlama Kesimlerinin Artım ve Büyüme Yönünden Etkileri1986
Çeşitli Boylarda Sedir Yapacak Yuvarlak Odunlarının Çeşitli Alan Koşullarında Sürtülmesinin Fiyat Analizleri1988
Kızılçam Orman Ekosistemlerinde Denetimli Yalmanın Toprak Kimyasal Özellikleri ve Fidan Gelişimi Üzerine Etkileri1989
Toros Sediri (Cedrus libani A. Richard.) Odununun Kimyasal Bileşenleri1989
Tabii ve Sunni Olarak Yetiştirilmiş ve Sıklık Çağındaki Kızılçam (Pinus brutia Pen.) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold) Meşcerelerinde Yapılacak Sıklık Bakım İşlemlerine Ait İş-Zaman Analizleri1989
Göknar (Abies Mill.) ve Çam (Pinus L.) Tomruklarının Biçmeden Önce Bekletme Sürelerinin Elde Edilecek Kereste Randımanına Etkilerinin Araştırılması1989
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Ağaçlandırma İşlerine İlişkin İş Analizleri ve Standart Zamanlar1989
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Aralama ve Hazırlama Kesimlerinin Tepe Gelişimi ve Tohum Hasılatına Etkileri Üzerine Araştırmalar1989
Bingöl Yöresi Bozuk Meşe Baltalıklarının verimlileştirilmesi Çalışmalarında Başarıyı Etkileyen Yetişme Yeri Faktörleri1990
Batı Anadolu Bölgesinde Palamut Meşesi (Quercus aegilops L.) Ağaçlandırma Tekniği1990
Türkiye’de Fıstıkçamının (Pinus pinea L.) Ekolojik Özellikleri.1989
Hava Kirliliğinin Muğla-Yatağan Yöresinde Ormantoprağı ve Ağaçlar Üzerine Etkisi.1990
Burdur’daki Havza Islahı Çalışmalarında Çalı Takviyeli Teras ve Çalı Takviueli Toprak Bend İnşaatlarının Erozyonu Önlemedeki Etkileri ve Bu İşlere İlişkin İş Analizleri1990
Batı Akdeniz Bölgesindeki Kumul Ağaçlandırmalarının Toprak verimliliği Üzerine Etkileri1990
İstif edilmiş ve inşaatta kullanılan kavak odununa arız olan böcekler1981/1
Siyah-Beyaz Hava Fotoğrafları İle Yetişme Ortamı değerlendirmesi Ve Haritalanması Olanakları1981/1
1973-1974 yılında Türkiye’de Tesis Edilen Uluslararası Duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franca) Orijin Denemelerinin sonuçları1981/2
Yurdumuzda Okaliptus Türlerine Arız olan Phoracantha Semipunctata Fabr’ın Biyolojisi, Tahribatı, Koruma ve Savaş Metodları Üzerine Araştırmalar1981/2
Ülkemizde Adaptasyonu Yapılan Hızlı Gelişen İbreli Türlerden P. Radiata Ve P. Pinaster Genç Plantasyonlarında Beş Azot Seviyesinin Boy Ve Çap Büyümesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması1981/2
Kocaeli Yarımadasının Doğu Kesiminde Karadeniz ve Marmara Arasındaki Geçiş Zonunda Vejetasyon Formasyonları ve Ekolojik Şartlar1982
Çeşitli Toprak İşleme Yöntemlerinin Kerpe Yöresindeki Bozuk Baltalıklarda İnce Tekstürlü Toprakların Fiziksel Özellikleri ve Ağaçlandırma Üzerine Etkileri1982
Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde Tesis Edilen Pinus radiata D.Don Orijin Denemelerinde Gelişme ve Gövde Kalitesi Üzerine Araştırmalar1982
Türkiye Orijinli Populus Nigra’lar ile Kuzey Amerika Orijinli Populus deltoides’ler Arasında Yapılacak Yapay Çaprazlamalar ve Elde Edilecek İlk Sonuçlar Üzerine Araştırmalar1982
Kocaeli Yarımadasında Bulunan Ağaçlandırma Alanlarında Diri Örtü Temizliği İçin Yapılan Kontrollü Yangınların Toprağın Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Yapmış Olduğu Etkilerin Araştırılması1982
Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Plantasyonlarında İlk Yaşlardaki Gelişmeler Üzerine Dikim Sıklıklarının Etkisi1982
Populus X euramericana cv. I-214 Odununda Zamana Bağlı Olarak Yoğunluk Değişimi Üzerine Araştırmalar1982
Elverişli Yetişme Ortamlarında P.x euramericana “I-214” ve P. nigra Tr 56/52 Kkavak Ağaçlamalarının Kuruluşlarında 1 ve 2 Yaşlı Köksüz Gövde Sürgünlerinin Kullanılma Koşul ve Olanaklarının Araştırılması1983
Hendek Orman Fidanlığında Uludağ Göknarı (Abies Bornmulleriana Mattf.)’nın Yetiştirme Tekniği İle Fidan Kalitesi ve Dikim Başarısı Arasındaki ilişkiler Üzerine Araştırmalar1983
Maki Sahalarda Arazi Hazırlığı Metodlarının P. pinaster Aiton’un Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması1983
P.radiata D. Don ile İzmit-Işıktepe Hızlı Gelişen Türler Ağaçlama Sahasında Tesis Edilen Aralık-Mesafe Denemesinden Elde Edilen İlk Sonuçlar1983
Türkiye Populetumları Araştırma Sonuçları1983
“I-214” Melez Kavağı Plantasyonlarında Hasılat Araştırmaları1983
Karakavaklar için Hacim Tablosu1983
Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Ağaçlandırma Meşcerelerinde Hasılat Araştırması1983
Yüzeysel Gübrelemenin P.radiata D. Don ve P.pinaster Aiton Türlerinin Gelişimi Üzerine Etkileri1984
Fidanlıkta Yabani Otlarla Mücadele1984
Eucalptus camaldulensis (Dehn.) Orijin Mukayese Araştırması1984
Türkiye Oryantasyon Okaliptetumları Kuruluş Projesi Sonuçları1984
İstife Alınmış Kavak Odununa Arız Olan Mantarlar1984
Türkiye’de kavaklara Arız Olan Mantarlar1984
Yurdumuz Orman Fidanlık ve Ağaçlamalarında Mevcut Muhtelif Orijinli Hızlı Gelişen Egzotik İğne Yapraklı Orman Ağaçlarına Arız Olan Mantarların Tesbiti Üzerine Araştırmalar1984
Türkiye’de Kültürleri Yapılan Okaliptus Türlerine Dikili ve İstifte Arız Olan Mantarların Tesbiti Üzerine Çalışmalar1984
Keşan ve Lüleburgaz Orman Fidanlıklarında Damping-Off Hastalığına Karşı Kimyasal Kontrol Tedbirleri Üzerine Araştırmalar1984
Kumullarda Eucalyptus camaldulensis Dehn. Ağaçlandırmalarında N.P.K. ve Yeşil Gübre Etkilerinin Araştırılması1984
Tek Sıra Halindeki Okaliptus Plantasyonlarının Çeşitli Yönlerde Komşu Bulundukları, Pamuk, Buğday ve Mısır Kültürlerinin Verimleri Üzerine Etkileri1984
Okaliptus Plantasyonlarında Dikim Aralıkları Denemesi1984
Hızlı Gelişen Yapraklı Tür Ağaçlandırmalarında Ot Alma Entansitesi ve Frekansı1985
Kuzey Amerika Karakavaklarının (Populus deltoides Bartr.) Marmara ve Ege Bölgelerine En Uygun Orijinlerinin Seçimi üzerine Araştırmalar1985
Türkiye’de Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Kullanılabilecek Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton) Orijinlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar1985
Balıkesir Orman Başmüdürlüğü Mıntıkasında Madra Serisi Karaçam Plantasyonlarında Zararı Tesbit Edilen Bir Pas Mantarı Üzerinde Çalışmalar1985
Türkiye'deki P.Radiata Ağaçlandırmalarında Görülen Evetria Buoliana (Schiff) Tasallutunda Yetişme Ortamı Faktörlerinin Etkileri1985
Populus x euramericana (Dode) Guinier cv. “I-214” Melez Kavak Klonunda Dikim Aralıkları Denemesi1985
Alçak ve Yüksek Rakımlı Arazilerde Eucalyptus camaldulensis Dehn. Ağaçlandırmalarının En Uygun Dikim Zamanının Tesbiti Üzerine Araştırmalar1986
Gemlik Yarımadasında Yerli ve Yabancı Karaçam (punis nigra Arnold.) Orijinlerinin Büyüme Yönünden Karşılaştırılmaları1986
Türkiye Mukayese Okaliptetumları Araştırma Sonuçları1986
Marmara Bölgesi Işıktepe ve Çenedağ Ağaçlandırmalarında Taslutu Tesbit Edilen Bir Pas Mantarı Üzerine Çalışmalar1986
Türkiye’de Yetişen Radiata Çamı (Pinus Radiata D.Don) İçin Hacim Tablosu1986
Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Halepçamı (Pinus halepensis Mill.) ve Kızılçam (P.brutia Ten.) Orijinlerinin Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar1987/1
Kavak Fidanlık İşlemlerine Ait Birim Zaman ve Maliyet Analizleri1987/2
Kocaeli Yarımadasında Radiata Çamı (Pinus raditaa D.Don) Orijinlerinin Gelişmeleri ve Çam Sürgün Bükücüsü (Evetria buoliana Schiff) Böceğine Mukavemetleri Üzerine Araştırmalar1987/3
Yapraklı Tür Orman Ağaçları Fidanlık Tekniği1987/4
Boylu Bozuk Baltalık Sahalarda Makinalı Arazi Hazırlığı Yöntemlerinin Sahil Çamı (P.pinaster Aiton) ve Radiata Çamı (P: radiata D. Don) Türleri İle Yapılan Ağaçlandırmaların Başarısı Üzerine Etkileri1988/1
Eucalyptus grandis Orijin Denemesi1988/2
Karakavak Ağaçlandırmaları ve Zirai Ara Kültür Ekonomisi Üzerine Araştırmalar1988/3
Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton) Orijinlerinin Morfo-Genetik Özellikleri ve Büyüme Performansları Üzerine Araştırmalar1988/4
“I-214” Melez Kavak Ağaçlandırma Ekonomisi (Birim Zamanlar, Birim Maliyetler ve Mali Analizler)1989/1
Kocaeli Yarımadasında (Pinus muricata D.Don) orijinlerinin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar1989/2
Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Pinus ponderosa Laws. Orijinlerinin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar1989/3
Türkiye’nin Euro-Siberien (Exuine) Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Kavakların Morfolojik (Dış morfolojik, iç morfolojik ve palinolojik) Özellikleri Üzerine Araştırmalar1989/4
Eskişehir Yöresi Kurak ve Yankurak Alanların Ağaçlandırılmasında Uygulanabilecek Makinalı Arazi Hazırlığı Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar1990/1
Çeşitli, Söğüt Klonlarının Genetik Varyasyonları ve Türkiye’nin Değişik Yörelerine Adaptasyonları Üzerine Araştırmalar1990/2

1991-2000 ARASI BİTİRİLEN ARAŞTIRMALAR

Biten Projenin AdıBitiş Tarihi
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Sedir (Cedrus libani A. Richard) Ağaç Türlerinde Yapacak ve Yakacak Odun Elde Edilmesinde İş ve Zaman Analizleri.1991
Bazı Meşe Türlerinin Ekim Yoluyla Ağaçlandırma Tekniği.1991
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İyi Gelişim Gösteren Bazı İğne Yapraklı Ağaç Türlerinin Seçimi (1988 Yılı Sonuçları)1991
Kızılağacın Dikim Tekniği1991
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Hasılat Araştırmaları.1991
Türkiye Orijinli Göknar Türlerinin (Abies nordmanniana (Stev) Spach., Abies bornmülleriana Mattf., Abies equitrojani Aschers. Et Sint.) Genetik Yapıları Üzerine Araştırmalar.1991
Olgunlaşmış Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Kozalaklarından Yararlanabilme Olanakları.1992
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Doğal Gençleştirilmesinde Tohum veriminin Artırılması.1991
Kızılçam’da (Pinus brutia Ten.) Yaşa Bağlı Olarak Tohum verimi.1992
Antalya Bölgesi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Reçine Üretiminin Tohum verimine Etkileri.1992
Kızılçamda (Pinus brutia Ten.) Fidan Sıklığının Önemli Morfolojik Özellikler Üzerine Etkileri1992
Antalya Yöresinde Siper ve Traşlama Yöntemine Göre Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Gençleştirme Alanlarında Gençliğin Yaşama ve Gelişme Durumu.1992
Antalya Yöresi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırma Alanlarında Gecikmiş İlk Aralamalarda Uygulanacak Silvikültürel İşlemlerin Gelişme Durumu Üzerine Etkileri.1991
Doğu Anadolu Bölgesinde Orman Dışı Alanların Sarıçamla (Pinus silyvestris L.) Ağaçlandırması Tekniğine İlişkin Bazı Denemeler.1992
Doğu Anadolu Bölgesinde Sarıçam (Pinus silvestris L.) Yakacak Odunlarının Ster Çevirme Faktörleri ve Belli Zaman Aralıklarında Ster Ağırlıkları.1992
(Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Tohum verimi Üzerine Araştırmalar.1992
Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima Wild.) ve Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.)’In Çelikle Üretilmesi Olanakları Üzerine Araştırmalar.1992
Doğu Karadeniz Bölgesinde Larix decıdua Mıll., L. Leptoletis gord. And L. Eurolepis Henry Orijin Denemeleri.1992
Doğu Karadeniz Bölgesinde El Araçlarıyla Kültür Bakımı Standart Zamanları.1992
Batı Karadeniz Bölgesinde Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Orijin Denemesi.1993
Doğu Karadeniz Bölgesinde Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Orijin Denemelerinin Dokuz Yıllık Sonuçları.1993
Karaçam Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.1993
Sarıçam (P. silvestris L.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.1993
Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Fidanlarında Kalite Sınıflarının Belirlenmesi.1993
Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.1993
Hava Kirliliğinin Ankara ve Yöresindeki Orman Toprağı ve Ağaçlarına Etkileri Üzerine Araştırmalar.1995
Egzos Gazlarının E - 5 Karayolunun Bolu - Ankara Kesiminde Orman Toprağı ve Ağaçlarına Etkileri Üzerine Araştırmalar.1995
Sarıkamış Fidanlığında Ekim Sıklığının Sarıçam (Pinus silvestris L.) Fidanlarının Kalitesine ve Dikimdeki Başarısına Etkileri.1995
Güneydoğu Anadolu Meşe Baltalıklarında Sürgün Seyreltmesi.1995
Ips typographus L. (Coleoptera: scolytidae)’un Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar.1995
Türkiye’de Karaçam (P. nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Orijin Denemelerinin İlk Sonuçları.1995
Saf Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Meşcerelerinin Doğal Yolla Gençleştirilmesi Üzerine Çalışmalar.1995
Bazı Uyarıcı Maddelerle Kızılçam ve Karaçamlarda Reçine Üretimi1995
Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Odununun Kimyasal Bileşenlerinin Belirlenmesi.1995
Karakavak (Populus nigra 56 / 52) ve Melezkavak (Populus euroamericana I.214) Odununun Çeşitli Yöntemlerle Emprenyesi.1995
Bazı Önemli Ağaç Türlerimizin Vida ve Çivi Tutma Direnç Özelliklerinin Belirlenmesi.1995
P.x. euramericana “I-214” ve “45/51” Klonlan ile Fidan Üretiminde Çelik Boyları ve Aralık Mesafenin Fidan Kalitesi Üzerine Etkileri1991/1
Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Pinus taeda L. Ve Pinus elliottii Engelm. Orijinlerinin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar1991/2
Pinus radiata (D.Don)’nın Çelikle Üretimi Üzerine Araştırmalar1991/3
Titrekkavak (Populus tremula L.)’ın Çelikle Üretimi Üzerine Araştırmalar1991/4
Diri Örtü Temizliği Ve Toprak İşleme Ekipmanlarının Ağaçlandırma Sahalarının Toprakları Üzerindeki Etkileri1992/1
Kavaklarda Yapay Melezleme Çalışmaları (1987-1990)1992/2
Geniş Yapraklı Orman Ağacı Türlerinin Marmara Bölgesine Uyumları Üzerine Araştırmalar1992/3
Biokitle Üretimine Uygun Kavak Klonlarının Seçimi Üzerine Araştırmalar1992/4
Yerli ve Melez Kavak Fidanı Üretiminde Uygun Aralık Mesafe Seçimi Denemesi1992/5
Özel Kavak Fidanlıklarında Tarımsal Ormancılık Tekniklerinin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar1992/6
Değişik Ekim ve Dikim Yöntemleriyle Geliştirilmiş Kızılçam Meşcerelerinde Gelişme Durumlarının Karşılaştırılması1995
Toroslarda Güney-Kuzey Doğrultusunda Örneklenen Kızılçam Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Yapısı1995
Burdur Yöresinde Marnlı Arazide Seki ve Gradoni Terasların Karşılaştırılması1996
Batı Akdeniz Bölgesinde Ölü Örtü Kalınlığının Kızılçamda Çimlenme ve Fidan Yaşamasına Etkileri1996
Batı Akdeniz Bölgesindeki Kızılçam Kültür Ormanlarında İlk Aralamaların Artım ve Büyümeye Etkisi1996
Antalya Yöresi Doğal Kızılçam Ormanlarında Anakaya-Toprak Derinliği- Bonitet İlişkileri1997
Kızılçamda (Pinus brutia Ten.) Genetik Çeşitlilik, Kalıtım Derecesi ve Genetik Kazancın Belirlenmesi1998
Göller Bölgesinde 36 Yerli Karaçam Orijininin Fenolojik Olarak Karşılaştırılması1998
Çameli-Göldağı Orijinli Kızılçam Tohum Bahçesinde Çiçek ve Kozalak Verimi Açısından Klonal Farklılıklar ve Çiçeklenme Fenolojisi1999
Sedirde ve Kızılçamda Malçlamanın Yaşama Yüzdesi ve Boy Büyümesi Üzerine Etkileri1999
Kızılçam (Pinus brutia) Orijin Denemeleri: Beş Yıllık Sonuçlar1999
Toros Göknarının (Abies cilicica Carr.) Bazı Kozalak ve Tohum Özellikleri2000
Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)’ın Erken Toplanan Kozalaklarından Yararlanabilme Olanaklarının Araştırılması1997
Ihlamurun Tohum ve Çelikle Yetiştirilmesi İmkanları Üzerine Araştırmalar1998
Bolu Ayıkaya Bölgesi Güzören Havzasında Değişik Yükseltilerdeki Yetişme Ortamlarında Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.)’Na Eşlik Eden Floranın Tespiti1999
Batı Karadeniz Bölgesinde Karaçam (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Doğal Gençleştirme Koşulları Üzerine Araştırmalar1999
Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers et Sint.)'nın Batı Karadeniz Bölgesine Adaptasyon Kabiliyetinin Araştırılması İlk 10 Yıllık Sonuçlar1998
Batı Karadeniz Bölgesinde Bazı İbreli ve Yapraklı Türlerin Çelikle Köklenmesi Üzerine Araştırmalar2000
Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana) ORİJİN DENEMELERİ 21. YIL SONUÇLARI
Saplı Meşe (Quercus Robur L.)’ Nin Marmara Bölgesi Orijinlerin Tohum, Fidecik Ve Fidan Özellikleri
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü nde Karaçam (Pinus nigra Arn.) ve Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.)’na Ait Usulsüz Kesimlerde Ağaç Kesim Zamanının Dendrokronolojik Yöntem ile Tespitinin Araştırılması
Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi Göknar Ormanlarında Kabuk Böceklerinde Kullanılan Feromon Tuzak Tiplerinin Yakalama Kapasitelerinin Belirlenmesi (Pityokteines curvidens (German) örneği.
Aladağ Orman İşletmesi Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) Ormanlarında Kabuk Böceklerinin Kışlama (=Hibernasyon) Davranışlarının Belirlenmesi (Pityokteines curvidens (Germar) örneği
Türkiye’de Okaliptüslerin Yetişebileceği Bölgelerde Tür ve Orijin Seçimi Üzerine Araştırmalar1994
Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) İşletmeciliğinde Farklı Kesim Yöntemlerinin Sürgün Verimi Üzerine Etkileri ve Birim Zamanlarının Belirlenmesi1996
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Oryantasyon Populetumları Sonuçları1997
Kâğıt Hamuru Üretimine Uygun Okaliptüs Tür ve Orijinlerinin Seçimi1998
Bolkar Dağları Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Populasyonlarının İzoenzim Çeşitliliği1998
Bazı Okaliptüs Tür ve Orijinlerinin Değişik Tuzluluk Derecesindeki Topraklarda Gelişmelerinin İncelenmesi1998
Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Okaliptüs (Eucalyptus) Türlerinin Uçucu Yağ Verim ve Bileşimlerinin ve Üretim Teknolojilerinin Belirlenmesi1998
Okaliptüslerde (E. camaldulensis ve E. grandis) Fenoloji Araştırmaları1998
Okaliptüste (E.camaldulensis Dehn.) Sulama Denemesi1999
Akdeniz Bölgesi Mukayese Populetumları Sonuçları1999
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Salisetumları Kuruluş Projesi1999
Sahil Sekoyasının [Sequoia sempervirens (D.) Don] Çelikle Üretilmesi1997
Söküm Zamanın Ladin ve Kayın Fidanlarının Tutma ve Gelişimi Üzerine Etkisi1997
Doğu Ladini [Picea orientalis (L.) Lnk] Odununun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri1997
Doğu Ladini [Picea orientalis (L.) Link.] Ormanlarında Zarar Yapan Böcek Türleri ile Bunların Yırtıcı ve Parazitleri - I1997
Kürtün (Gümüşhane) - Örümcek Ormanlarının Florası ve Saf Meşcere Tiplerinin Floristik Kompozisyonu1998
Doğu Ladini [Picea orientalis (L.) Link.] Ormanlarında Zarar Yapan Böcek Türleri ile Bunların Yırtıcı ve Parazitleri -II1998
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Orman Fidanlıklarında Zararlı Böcekler ve Mücadelesi1998
Doğu Karadeniz Bölgesinde Doğu Ladini (Picea orientalis L. Link) Orijin Denemeleri1998
Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi (Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği)1996
Yukarı Kelkit Havzasında İklim-Doğal Bitki Örtüsü İlişkilerinin Belirlenmesi1996
Sarıkamış Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Ormanlarında Etkin Zarar Yapan Kabuk Böcekleri ve Bunlara Karşı Alınabilecek Önlemler2000
Kızılçamda (Pinus brutia Ten.) Meşçere Gelişmesinin Simülasyonu1996
Ekimle Tesis Edilen Meşe Ağaçlandırmalarında Canlandırma Kesiminin Etkileri1997
Elazığ Yöresinde Sedir ve Karaçam Ağaçlandırmaların da Büyüme Analizi1997
Mera Islahında Gübrelemenin Etkisi1997
GAP Yöresinde Rüzgar Perdeleri Tesisi İçin Kullanılabilecek Türlerin Tespiti1998
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Seki Terasların Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Açısından Başarı Durumunun Saptanması1997
GAP Bölgesinde Karakavak (Populus nigra L.) Klonlarının Fidanlık Performansları1999
Beşparmak Dağları Ve Dilek Yarımadası Milli Parkı Bitki Örtüsü Üzerine Araştırmalar1996
Seferihisar Yöresi Orman İçi Ve Orman Kenarı Doğal Mer'alarının Islahı Olanakları1996
Kızılçam Ormanlarında Ağaçların Dikili Olarak Satılması Üzerine Araştırmalar1996
Karaçam (Pinus Nigra Arnold) Fidanlarının Soğuk Hava Depolarında Saklanmaları Üzerine Araştırmalar1996
Türkiye’de Kızılçam Ormanlarından Akma Reçine Üretiminde Asit- Pasta Tahrik Tekniğinin Uygulanması Esasları Üzerine Araştırmalar1996
Boşaltma Kesimi Aşamasına Gelmiş Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) Meşcerelerinde Dikili Ağaç Hacminin Belirlenmesi1996
Batı Anadolu Bölgesinde Kızılçam Ve Fıstıkçamı Orijin Denemesi1997
Ege Bölgesinde Çamfıstığı İşletmeciliği Üzerine Araştırmalar1997
Dalaman Çayı Havzası Doğal Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Yapısı1997
Kazdağı Yöresi Doğal Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) Populasyonlarında İzoenzim Çeşitliliği1997
Kaz Dağları Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Ve Fitoekolojik Araştırmalar1999
Türkiye’de Üretilen Gövde Reçinesi Terebentini İle Sülfat Terebentini Bileşimlerinin Tayini Ve Bileşenlerinin Endüstriyel Önemi Olan Başka Bileşiklere Dönüştürülmesi1999
İzmir Yöresinde Yetiştirilen Kızılçam (Pinus Brutia) Fidanlarında Değişik Sulama Miktarlarında Oluşan Fizyolojik Değişiklikler1999
Sığla Ağacı (Liquidambar Orientalis Mill.)'Nın Doku Kültürü Tekniği İle Üretilmesi2000
Gördes İşletmesinde Karaçamda Gecikilmiş Sıklık Bakımı Üzerine Araştırmalar2000
Bursa - Orhaneli İşletmesi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Doğal Gençleştirme Alanlarındaki Başarısızlık Nedenlerinin Tesbiti.1996
Meşe (Quercus L.) ve Ladin (Picea orientalis L.) Tomruklarının Şeritle Biçilmesinde Çap Kademelerine Göre Randıman ve Artıkların Belirlenmesi.1996
Yatağan Yöresi Mevcut Çevre Kirliliği Şartlarında Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri.1996
Reçine Üretiminin Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri Üzerine Etkisi.1996
Yaylacık Araştırma Ormanı Karışık Meşcerelerinde Amaç Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar.1996
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Doğal Gençliklerinin Bakımı Üzerine Araştırmalar.1996
İki Tabakalı Karaçam Meşcerelerinde Öncü Gençliklerden Yararlanma İmkanları Üzerine Araştırmalar.1996
Türkiye’de Çoğul Amaçlı Ağaçlandırmalarda Kullanılabilecek Yapraklı Türlerin Tesbiti Üzerine Araştırmalar.1996
Doğu Ladininde (Picea orientalis L. Link.) Tohum ve Fidan Özellikleri Bakımından Populasyonlar Arası ve İçi Genetik Çeşitlilik.1996
Bazı Yapraklı Ağaç Türlerinin vejetatf Yolla Üretilmesi Üzerine Araştırmalar.1996
Göreme Milli Parkındaki Bitkilerin Tesbiti ve Bunların Peyzaj Mimarisi Yönünden Değerlendirilmesi.1996
Polimer Emprenye Edilmiş Çimentolu Yonga Levhaların Bazı Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri Üzerine Araştırmalar1996
İç Toroslar Bölgesinden Örneklenen Doğal Karaçam (Pinus nigra var. pallasiana) Populasyonlarının Genetik Strüktürleri.1997
Fıstık Çamı (Pinus pinea),Camiyanı Karaçamı (Pinus nigra Arnold) ve Çınar Yapraklı Akçaağaç (Acer platonodies) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi.1997
Orman Ağacı Tohum Tedarikinde Standart Zamanların Belirlenmesi.1997
Halep Çamı (Pinus halepensis Mill.) Odunun Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi.1997
Orman Yangınlarının Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Fiziksel, Mekaniksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri.1997
Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis D.) Odununun Çeşitli Yöntemlerle Emprenyesi.1997
Türkiye’de Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin Denemelerinın İlk Sonuçları.1997
Türkiye’de Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Orijin Denemelerinın İlk Sonuçları.1998
Karaçam(Pinus nigra Arnold) Meşcerelerinde Eğrelti Otuyla Mekanik Mücadele İmkanları1995
Sırıklık Çağındaki Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Meşcerelerinin Bakımı Üzerine Araştırmalar1996
İç Anadolu Bölgesi Orman Fidanlıklarında Hastalıkların Saptanması ve Damping-off Hastalığına Karşı Entegre Mücadelenin Uygulanması1997
İç Anadolu Bölgesindeki Meşe Baltalıklarında Bonitet ve Yaş Sınıfları İtibarıyla Ağaç Serveti Tayini Üzerine Araştırmalar1997
Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) Populasyonlarının Genetik Yapıları ve Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması.1998
Karaçam(Pinus Nigra Arnold ssp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe) Doğal Gençleştirmesi Üzerine Araştırmalar.2000
Kavak Fidanlıkları İçin Maliyet Analizleri (1991 Yılı Cari Fiyatları ile)1993/1
Titrek Kavaklarda (Populus tremula L.) Görülen Gövde Çürükleri Üzerine Araştırmalar1993/2
Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi Kapsamında Yeni Teknolojilere Dayalı Bazı Makinalı İşlemlerin Birim Zaman Verilerinin Belirlenmesi1993/3
Anaçlık Yöntemiyle Köksüz Kavak Fidanı Üretim Tekniklerinin Araştırılması1993/4
Melez Kavak Fidanlıklarında Çelik Bahçeleri Kurulması ve İşletilmesi1993/5
Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Kullanılan Kavak Klonlarında Görülen Zararlılar1994/1
Değişik yetiştirme Ortamlarında İstiridye Mantarının (Pleurotus sp.) Kültürü Üzerine Araştırmalar1994/2
Enerji Ormanları Tesisinde Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması, Tesiste Mekanizasyondan Yararlanma İmkanları Üzerine Araştırmalar1994/3
Doğu Akdeniz Bölgesi Yapraklı Türler Adaptasyon denemeleri1994/4
Bazı Kavak Klonlarının Büyümeleri ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar1994/5
Okaliptus Ağaçlandırmalarında Hacim ve Kuru Madde Hasılatı (Eucalyptus camaldulensis Dehn.)1995/1
Cryptorhynchus Lapathi L.’ye Karşı Mücadele1995/2
Kavak Fidanlıklarında (Sciapteron tabaniformis Rott.) Problemi1995/3
Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi (TKGP) Kapsamında Yeni Teknolojilerin Ekonomik Etkileri1995/4
Melez (I-214) ve Karakavak (Gazi) Ağaçlamalarında Karma Ormancılık Tekniklerinin Uygulanması Üzerine Araştırmalar1996/1
Orman Fidanlık Topraklarının Islahında Mısır Bitkisinden Yararlanma1996/2
Kerpe Araştırma Ormanında Baltalık Meşcerelerinde Odun ve enerji Veriminin Tesbiti ve Hızlı Gelişen İbreli Tür Endüstriyel Ağaçlandırmaları ile Mukayesesi1996/3
Sahil çamı (Pinus pinaster Aiton) Ağaçlandırmalarında Budama Teknikleri Üzerine Araştırmalar1996/4
Melez Kavak (P.x.euramericana (Dode) Guinier cv. “I-214”) Klonunda Kitle Üretimi1996/5
Radiata çamı (P. radiata D.Don) ile Kurulan Aralama ve Budama Denemelerinden Elde Edilen Sonuçlar1997/1
Kavak Ağaçlandırmalarında İlk Yıllarda Yapılan Gübrelemenin Büyüme Üzerine Etkileri1997/2
Kocaeli Yöresinde Orman Ekosistemlerinin Hidrolojik Ağaçlandırmalar Yönünden Karşılaştırılması1997/3
Marmara Bölgesinde Söğütlerde Zarar Yapan Böcekler1997/4
Marmara ve Orta Anadolu Bölgeleri Mukayese Populetumları Araştırma Sonuçları1998/1
Marmara ve Orta Anadolu Bölgeleri Oryantasyon Populetumları Araştırma Sonuçları1998/2
Kavaklarda Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. Zararını Önleme Üzerine Araştırmalar1998/3
Sahil Çamı (Pinus Pinaster Aiton.) Ve Radiata Çamı (Pinus Radiata D.Don) Türleri İle Kurulan Aralık Mesafe Denemelerinden Elde Edilen Sonuçlar1998/4
Dişbudak (Fraxinus Excelsior) Plantasyonlarında Sulama Ve Gübreleme Yoluyla Verimliliğin Aktarılması Teknikleri1998/5
I-214 Melez Kavak Ağaçlandırmalarında Ara Tarımın Kavakçılık Ekonomisine Etkileri1999/1
Ülkemizde Kavakçılığın Geliştirilmesinde Yeni Finansman Olanakları1999/2
Kavaklara arız olan pygaera (Clostera) anastomosis L. Üzerine araştırmalar (yayılışı ve Biyolojisi)2000/1
Kazdağlarındaki doğal karaçam (Pinus nigra Arnold subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe)populasyonlarmda genetik çeşitliliğin yapılanması1999
Bolkar dağlarındaki doğal karaçam (Pinus nigra Arnold subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe)populasyonlarının izoenzim çeşitliliği1999
Kazdağlarındaki doğal kazdağı göknarı ( Abies equi-trajani Aschers. Et. Sint.)populasyonlarında genetik çeşitliliğin yapılanması1999
Kazdağlarındaki doğal karaçam (Pinus nigra Arnold subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe)populasyonlarında izoenzim çeşitliliği1999

2000'DEN SONRA BİTİRİLEN ARAŞTIRMALAR

Biten Projenin AdıBitiş Tarihi
Düzlerçamı„nda 1997 Yılında Yanan Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında Farklı Ekim Yöntemleri ile Gençliğin Elde Edilmesi2001
Kızılçam Orijin Denemelerinin 10 Yıllık Sonuçları (Orijin-Çevre Etkileşimi ve Tohum Transferi Üzerine Etkisi2002
Kızılçamda (Pinus brutia Ten.) Farklı Populasyonlara Ait Fidanların Kuraklık Stresine Morfolojik ve Fenolojik Tepkileri Bakımından Genetik Çeşitlilik2002
Burdur-Kemer İlçesi Mera Alanlarında Kullanılacak Islah Yöntemlerinin Saptanması2002
Odun Üretim Amaçlı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Ekonomik Analizler2002
Yangın Söndürme Planı Temel Esaslarının Belirlenmesi (Manavgat Örneği)2004
Antalya Araştırma Ormanları (Bük-Lütfi Büyükyıldırım ve Elmalı Sedir)’ındaki Böcekçil Kuşların Belirlenmesi, Beslenme Biyolojileri ve Çoğalmalarının Desteklenmesi2004
Dendrokronolojik Yöntemle Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde Geçmişe Yönelik İlkbahar Yağış Miktarlarının Tespiti2004
Keçiboynuzunun (Ceratonia siliqua L.) Yetiştirilmesi2004
Dallı Servide (Cupressus sempervirens var.horizontalis), Fidan Büyüme Karakterleri Açısından Genetik Çeşitlilik2004
Alageyik (Cervus dama) Üretim, Yerleştirme ve İzleme Teknikleri2005
Defne Alanlarında Sürdürülebilir Faydalanmanın Düzenlenmesi (Manavgat Yaylaalan Örneği)2005
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçelerinde Genetik Kazancın Belirlenmesi2005
Denizli Yöresinde ENSO Tipi Tepsi Tüp ile Diğer Çeşitli Tüplü ve Çıplak Köklü Fidanların Yaşama ve Gelişme Yönünden Karşılaştırılması2005
Köprülü Kanyon Milli Parkında Yer Alan Köylerin Sosyo-Ekonomik Yapılarının İncelenmesi ve Kırsal Kalkınma Eylem Planının Oluşturulması2007
ORKÖY Kaynaklarının Tahsisinde Orman Köylerinin Önceliklerinin Saptanması2007
Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) Fidanlarında Kalite Sınıflarının Belirlenmesi2008
Elmalı Sedir Araştırma Ormanında Aktüel Durumun Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Sayısal Haritalarla Ortaya Konulması2008
CBS Destekli Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Biyotop Tiplerinin Sınıflandırılması Ve Haritalanması (Köprülü Kanyon Milli Parki Örneği)2008
Gündoğmuş İlçesi Orman Köylerinin ve Bu Köylerdeki Tarımİşletmelerinin Sosyo - Ekonomik Yapılarının Belirlenmesi2008
Atlas Sediri (Cedrus atlantica Manetti), Lübnan Sediri (Cedrus libani A.Rich) ve Kıbrıs Sediri (Cedrus brevifolia Hen.)’ne ait Orijinlerin Batı Akdeniz Bölgesine Adaptasyonları2008
Orman Köylerindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Etkinlik Düzeylerinin İrdelenmesi (Antalya İli Örneği)2008
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemelerinin 20.Yıl Sonuçları2010
Dallı Servi (Cupressus sempervirens var. horizontalis) Orijin-Döl Denemeleri2010
Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği’nde Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlamaya Yönelik Envanter Bilgileri ve Sınıflandırılması2010
Kızılçam (Pinus brutia Ten.)Ağaçlandırmalarında Budamanın Büyümeye Etkisi Ve Ekonomisi2010
Antalya İlinde Ekoturistlerin Talep ve Beklentilerinin Belirlenmesi2010
Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Yangınlarına Neden Olan Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi2010
Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) Tohum Bahçelerinde Genetik Kazancın Belirlenmesi2011
Batı Akdeniz Bölgesinde Doğal Yayılış Gösteren Önemli Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yaş / Kuru Ağırlık Oranları2011
Sedir Yaprak Kelebeği [Acleris Undulana Wlsghm. (Lep.:Totricidae)]’Nin Biyolojisi, Mücadelesinde Organik Ve Mikrobiyotik Yaklaşımlar2011
Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Yaban Keçisi (Capra Aegagrus Erxleben 1777) Populasyonu Ve Habitatının Değerlendirilmesi2011
Bük Lütfi Büyükyıldırım araştırma Ormanında Aktüel Durumun Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Sayısal Haritalarla Ortaya Konulması2011
Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve Meşe (Quercus petrea (Matt.) Lieb. Q. Harwissiana Stev.) Türlerinde Boylu Fidan Üretimi ve Plantasyon Tekniğinin2002
Bolu Orman Fidanlığı’nda Tarımda Kullanılan Herbisitlerin Kullanılmasının ot Mücadelesine, Fidan Yaşama Kabiliyetine ve Fidanlık Ekonomisine Katkılarının İncelenmesi2002
Bolu-Şerif Yüksel Araştırma Ormanında Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) Meşcerelerinde Tohum Verimliliğine Ait 15 Yıllık (1986-2000) Ara Sonuçlar2003
Karabük-Büyükdüz Araştırma Ormanında Karaçam + Meşe + Göknar + Kayın Karışık Meşcerelerinde Meşenin Gençleştirilmesi2002
Batı Karadeniz Bölgesi Orman İçi Köylerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bu Köylerin Kalkındırılmasında Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Çoğul Sayısal Analiz Yöntemleriyle Belirlenmesi2003
Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi Göknar Ormanlarında Etkin Zarar Yapan Kabuk Böceklerinin Yaşam Döngülerinin Belirlenmesi ve Bunlara Karşı Alınabilecek Önlemlerin Araştırılması2004
Bolu-Aladağ Ormanlarında Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.)’ nın Tohum Verimi Üzerine Araştırmalar2006
Zonguldak-Yayla Yöresindeki Duglas Göknarı (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) Dikimlerinde Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri2008
Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana) ORİJİN DENEMELERİ 21. YIL SONUÇLARI
Saplı Meşe (Quercus Robur L.)’ Nin Marmara Bölgesi Orijinlerin Tohum, Fidecik Ve Fidan Özellikleri
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü nde Karaçam (Pinus nigra Arn.) ve Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.)’na Ait Usulsüz Kesimlerde Ağaç Kesim Zamanının Dendrokronolojik Yöntem ile Tespitinin Araştırılması
Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi Göknar Ormanlarında Kabuk Böceklerinde Kullanılan Feromon Tuzak Tiplerinin Yakalama Kapasitelerinin Belirlenmesi (Pityokteines curvidens (German) örneği.
Aladağ Orman İşletmesi Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) Ormanlarında Kabuk Böceklerinin Kışlama (=Hibernasyon) Davranışlarının Belirlenmesi (Pityokteines curvidens (Germar) örneği
Bolkar Dağları Doğal Kızılçamlarında (Pinus brutia Ten.) Genetik Çeşitlilik ve Gen Koruma ve Yönetim Alanlarının Belirlenmesi2001
Okaliptüs (E.camaldulensis Dehn.) Plantasyonlarında Ara Tarım Olanaklarının Araştırılması2001
Bolkar Dağları Doğal Sedir (Cedrus libani A.Rich.) Populasyonlarının İzoenzim Çeşitliliği2002
Bolkar Dağları Doğal Sedir (Cedrus libani A.Rich.) Populasyonlarında Genetik Çeşitlilik ve Gen Koruma ve Yönetim Alanlarının Belirlenmesi2002
Mersin ve Adana Yöresindeki Doğal Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Populasyonlarının Tespiti ve Uçucu Yağ Verim ve Bileşimlerinin Belirlenmesi2002
Çukurova Yöresinde Okaliptüs Plantasyonlarında Sulama Suyu Miktarı ve Sulama Aralığının Belirlenmesi2002
Aladağlar Milli Parkı Florasının Tespiti2002
Okaliptüs Baltalıklarında Sürgün Seyreltme İşleminin Zamanı, Şiddeti ve Ekonomisi2002
Doğu Akdeniz Bölgesinde Kızılçam Doğal Gençleştirme Alanlarına Atılacak Takviye Tohum Miktarının Belirlenmesi2004
Ekoturizm Planlamasında Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği2004
Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Katılımcı Doğal Kaynak Planlaması2004
Orman Kaynaklarının İşlevsel Planlaması2004
Doğu Akdeniz Bölgesi Kekiklerinin (Origanum sp.) Kültüre Alınması ve Islahı2006
Okaliptüs Plantasyonlarında Dikim anında Verilen Gübre Çeşidi ve Dozunun Gelişme Üzerine Etkileri2006
Bolkar Dağları Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Mikorizal Mantarların Tespiti ve Aşılama Uygulaması2007
Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Baltalıklarında Hacim ve Kuru Madde Hasılat Araştırmaları2007
Tarsus Evsel Arıtma Çamurunun Okaliptüs ve Kızılçam Fidanları Üretiminde Kullanılması2008
Katılımcı Yaklaşımla Ekoturizm Stratejilerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi: Cehennemdere Vadisi ve Köprülü Kanyon Milli Parkı Örnekleri2009
Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışanlarının İş Doyumunu Etkileyen Faktörler: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Buna Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri Örneği2009
Ormancılıkta Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) Uygulamalarının Koşul, Olanak ve Darboğazları: OZM Şube Müdürlüğü Çalışanlarının Görüşleri2009
Adana İli Feke İlçesi Sedir Mantarı Toplayıcılarına Yönelik Sosyo­Ekonomik Çözümlemeler ve Yerel Bilginin Değerlendirilmesi2009
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Ağaçlandırmalarda Kullanılabilecek Bazı Yapraklı Türlerin Tohumla Üretilmesi2009
Defne (Laurus nobilis L.) Alanlarında En Uygun Yaprak İşletme Şekli ve Maliyetinin Belirlenmesi (Tarsus Örneği)2009
Toros (Lübnan) Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Sıklık Çağı Meşcerelerindeki Bakım Tedbirlerinin Belirlenmesi2010
Mersin İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi2010
Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Yaban Keçisi (Capra aegagrus Erx.1777)’nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı2010
Doğu Karadeniz Bölgesi Gemi İnşaat Sektöründe Odun Ürünlerinin Arz-Talep İlişkileri Tür Tercihleri ve Kalite Gereksinimleri2001
Farklı Ağaç Türü Kabuklarının Fenolleştirilerek Bakalit Gibi Termosetlerin Elde Edilmesi2002
Tüplü Doğu Ladini [Picea orientalis (L.) Link.] Fidanı Yetiştirme Ortamları Özellikleri ve Üretim Tekniğinin Belirlenmesi2002
Yaban Gülü (Rosa canina L.)'nün Doku Kültürü Teknikleri İle Üretilmesi2002
Ips sexdentatus (Boern.) ’ a Karşı Biyolojik Mücadele Olanakları2003
Doğu Ladini Ormanlarında Ips typographus (L.) (Coleoptera ScolytidaeYun Populasyon Dinamiğini Etkileyen Predatör ve Parazitleri2003
Doğu Karadeniz Bölgesinde Abies grandis (dougl) Lindl. Orijin Denemelerinin On Üç Yıllık Sonuçları2003
Doğu Ladini [Picea orientalis (L.) Link] Kabuklarında Tanen Miktarının Saptanmasına İlişkin Araştırmalar2003
Doğu Karadeniz Bölgesinde Kızılağaçlarda \Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ] Zarar Yapan Böcekler2005
Sakallı Kızılağacın (Alnus glutinosa subsp. Barbata L.) Vejetatif Üretim Olanakları2005
Trabzon - Maçka Yöresinde Sitka Ladini ( Picea sitchensis (Bong.) Carr.)) Orijin Denemesinin Otuz Yıllık Sonuçları2007
Kızılağaç Tür ve Orijin Denemesi2007
Trabzon İli Orman Köylerinde Kadın ve Orman Kaynakları İlişkisi2007
Kızılağaç’ta Aralık-Mesafe Denemeleri2008
Kap Tiplerinin Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidanlarının Çeşitli Morfolojik Özellikleri ile İlk Yıllardaki Arazi Başarısına Etkisi2010
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Dikili Satış Uygulamaları Konusunda İlgi Gruplarının Görüşleri2011
Orman Üretim İşçiliğinde İş Kazaları ile Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)2011
Doğu Karadeniz Bölgesinde Doğu Ladini (Picea orientalis L. Link) Orijin Denemelerinin Yirmibeş Yıllık Sonuçları2011
Doğu Karadeniz Bölgesinde Abies grandis Orijin Denemeleri2011
Sarıkamış-Karanlıkdere Dr. Ali Topçuoğlu Araştırma Ormanında Silvikültürel Uygulamaların (Aralamaların) Meşcere Kuruluşu Üzerindeki Etkileri Ve Ekonomisi2001
Erzurum Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri2004
Farklı Azot, Fosfor ve Kükürt Dozları İle Azotun Uygulama Zamanlarının Ardahan Çamlıçatak ve Erzurum Köşk Köyü Meralarında Ot Verimi ve Botanik Kompozisyona Etkileri2005
Ardahan Orman Kenarı Meralarında Gübreleme ve Münavebeli Otlatma ile Meranın verimi ve Sığırlarda Canlı Ağırlık Artışı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi2007
Kargapazarı Dağı Florasında Yer Alan Bazı Odunsu Türlerin Tespiti Ve Çoğaltma Tekniklerinin Belirlenmesi İle Yapraklarının Ham Protein İçeriği Üzerine Bir Çalışma2009
Doğu Anadolu Bölgesinde Finlandiya Tipi Seralarda Kullanılmak Üzere Uygun Tüp Boyutlarının Belirlenmesi2011
Elazığ Yöresi Potansiyel Meralarında Değişik Toprak İşleme Şekilleri ve Otlandırmanın Toprak Özellikleri Ve Yüzeysel Akışa Etkileri2001
GAP Yöresinde Sulanabilir Koşullarda Bazı Silvo-Pastoral Sistemlerin Uygulanması İmkânları2005
GAP Bölgesinde Farklı Sulama Koşullarında Tesis Edilecek Ağaçlandırmalarda Kullanılabilecek Tür Seçimi (Akçakale örneği)2006
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kara Avcılarının Profilinin Belirlenmesi2006
Doğu Anadolu Bozuk Meşe Baltalıklarının İmarı Ve Silvo-Pastoral Amaçlı Kullanım İmkânları2005
Elazığ Yöresinde İran Palamut Meşesi (Quercus Brantii Lindl.) Ve Saçlı Meşe (Quercus Cerris L.)’De Bazı Fidanlık Ve Ağaçlandırma Tekniklerinin Araştırılması2005
Elazığ, Malatya ve Adıyaman illerinde Orman Köylülerinin Sosyo - Ekonomik Durumu ve Kullandıkları Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Belirlenmesi2009
Elazığ Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Çok Yıllık Bazı Otsu Bitki Türlerinin Erozyon Önleme Performansları ile Bazı Önemli Özelliklerinin Belirlenmesi2011
Ege Bölgesi Odun Kökenli Sanayinin Mevcut Durumu Ve Gelişim Potansiyeli2002
Dalaman Çayı Havzası Doğal Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) Populasyonlarında İzoenzim Çeşitliliği2002
Ege Bölgesinde Çeşitli Nedenlerle Bozulmuş Yüksek Zon Karaçam Ormanlarının Gençleştirmesi Üzerine Araştırmalar2002
Manisa-Sarıgöl Yöresindeki Erozyon Sahalarında Başvurulabilecek Ormancılık- Karma Ormancılık-Tarım-Mer’a Amaçlı Kullanım Tekniklerine Uygun Bazı Bitki Türlerinin Belirlenmesi Ve Erozyon Kontrolü Üzerine Etkileri.2002
Fındıklıdere Orijinli Kızılçamın (Pinus Buritia Ten.) Sert Ve Yeşil Çelikle Üretim Olanakları Üzerine Araştırmalar2002
Ege Bölgesinde İzmir Kekiği Ve Adaçayının Yağ Analizlerinden Yararlanılarak Yörelere Göre Kesim Zamanının Belirlenmesi2002
Ege Bölgesi Ağaçlandırma Alanlarında Çam Keseböceği (Thaumetopoea Pityocampa (Schiff) Yumurta Parazitoidlerinin Belirlenmesi2002
Ege Bölgesindeki Açık Kömür İşletmesi Ve Toprak Döküm Alanlarında Ekolojik Şartlar İle Bu Alanlarda Yapılabilecek Ağaçlandırma Teknikleri Ve Uygun Bitki Türlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar2004
Ege Bölgesi Karaçam (Pinus Nigra Arn. Subsp. Nigra Var. Caramanica) Orijin Denemesi : Beş Yıllık Sonuçlar2004
Ege Bölgesi Tohum Bahçelerinde Kozalak Zararlılarının Ve Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi2004
Muğla İli Kızılçam Ağaçlandırma Alanlarında Çam Keseböceği (Thaumetopoea Pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep., Thaumetopoeidae))’Nin Mekanik Ve Biyolojik Savaş Olanaklarının Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar2004
Ege Bölgesinde Avlanma Kartı Olan Avcıların Profilinin Belirlenmesi2005
Ege Bölgesinde Defne ( Laurus Nobilis L.) Üreticiliğinin Sosyo­Ekonomik Önemi Ve Üretici Profilinin Belirlenmesi2005
Marmara Bölgesi Avcı Profili2005
Fonksiyonel İdare Süresi Tespitinin Teorik Ve Pratik Esasları2005
Ege Bölgesi Maki Alanlarında Bitki Toplumları İle Yetişme Ortamları Arasındaki İlişkiler2006
Ege Bölgesinde Tarımsal Amaçlar İçin Yasal Yollarla Orman Dışına Çıkarılan Alanların Kullanım Sorunları2006
Yaprak Üretimi Amacıyla Defnelik Tesisi İzmir-Urla Örneği2007
Batı Anadolu Bölgesi’nde Defne (Laurus nobilis L.)’nin Fungal Hastalık Etmenleri ve Zararlı Böceklerinin Belirlenmesi2007
İzmir İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi2007
Büyük Orman Yangınlarının Meteorolojik Veriler Işığında İncelenmesi2008
Asit Pasta Metodu ile Reçine Üretiminin Hacım Artımı ve Ürün Çeşitleri Dağılımına Etkisi2008
Defne (Laurus nobilis L.)’nin Kaplı Fidan Üretimi ve Arazideki Dikim Başarısı (Seferihisar Örneği)2008
Batı Anadolu'da Defne (Laurus nobilis L.) Yayılış Alanlarının Yetişme Muhiti Özelliklerinin Belirlenmesi2008
Defne ( Laurus nobilis L.)’de Kuraklığa Uyum Mekanizmalarının Uyarılması ve Oluşan İçsel Hormon Değişimlerinin İncelenmesi2008
Yaban Hayatı Kaynaklarının Koruma ve Geliştirme çalışmalarına İlgili Toplumsal Kesimlerin Katkı ve Katılım Olanaklarının Araştırılması Kazdağı Örneği2008
Defne ( Laurus nobilis L.)'nin Çelikle Üretilmesi2009
Aydın Linyitleri Açık Kömür Havzasında Malzeme Döküm Alanlarının Ağaçlandırma Yoluyla Islahı2009
İzmir Yöresindeki Doğal Kızılçam Ormanlarında Ektomikorizal Mantarların Belirlenmesi2009
Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Orijin Denemesi Ara Raporu (10.Yıl)2010
Kapıdağ Yarımadasının Fitososyolojik ve Fitoekolojik Yönden İncelenmesi2010
Kozak Yöresi Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Kozalak Kayıplarında Biyotik Faktörlerin ve Besin Elementlerinin Saptaması2010
Ege Bölgesi Orman İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi2010
Sakız (Pistacia lentiscus var. Chiay nın Aşılama Yoluyla Çoğaltılması2011
Bölgesel Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. nigra var. caramanica) Orijin Denemesi 15. Yıl Sonuçları2011
Batı Karadeniz Kayın(Fagus orientalis Lipsky.) Meşcerelerinin Gençleştirilmesinde Sürgünden Gelen Gençliklerden Yararlanma İmkanlarının Araştırılması.2001
Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Fidanlarına Ait Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Karakteristikler ile İç Anadolu’daki Dikim Başarısı Arasındaki İlişkiler2002
Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) Odununun Yüzey Pürüzlülük Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.2001
Sedirin (Cedrus libani A.Rich.) Toros Ardı Doğal Yayılış Alanlarında Tohum Ekimi Metodu ile Gençleştirilmesi.2005
Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis DehnJ Odununun Yüzey Pürüzlülük Değerlerinin Belirlenmesi.2005
Ormangülünün (Rhododendron ponticum L.) Lifleri Kullanılarak Orta Yoğunlukta Lif Levha(MDF) Üretiminin Koşul ve Olanakları2007
Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya(Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklşeri İle Dikim Başarıusına Etkileri: Eskişehir Örneği.2008
Bazı Orman Ağacı Hastalıklarının Patojenite ve Virulensliklerini Belirlemeye Yönelik Çalışmalarda Koparılmış Bitki Parçalarının Kullanılma Olanakları.2008
Ermenek Yöresinde Toros Göknarına Dönüşmüş Alanların Karpelli Toros Sediri Ekimi Yöntemiyle Gençleştirilmesi.2010
Yaylacık Araştırma Ormanının Bitki Sosyolojisi Yönünden İncelenmesi.2010
Çeşitli Emprenye Maddeleri İle Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemenin Açık Hava Testleri İle Dayanıklılık Sürelerinin Tespiti.( 20. Yıl Sonuçları.).2010
Uzaktan Algılama Verilerinden Yararlanılarak, Adapazarı ve Düzce Ovalarında Melez Kavak Dikili Alanların Envanteri2002
Eskişehir Yöresi Karaçam Ağaçlandırmalarında Kaplı Fidanlarda Mısır Kompostu Kullanılması2002
Bazı Kavak ve Söğüt Klonlarının Göller Bölgesine Adaptasyonları ve Yonga Levha Endüstrisinde Değerlendirme Olanakları2002
Sahilçamı Ağaçlandırmalarında Artım ve Büyüme2003
Bazı Kavak Klonlarının Büyüme Performansları, Odunlarının Bazı Teknolojik Özellikleri ve Kağıt Üretimine Uygunlukları Üzerine Araştırmalar2004
İzmit-Yuvacık Barajı Su Toplama Havzasındaki Orman Kaynaklarının Su Üretimi (Kalite, Miktar ve Rejim) Amacıyla Planlanması ve Yönetim İlkelerinin Saptanması2005
Farklı Çelik Boy Ve Kalınlıklarının Kaliteli Söğüt Fidanı Yetiştirilmesine Olan Etkilerinin Araştırılması2005
Kavak Ağaçlandırmalarında Budama, Kesim Ve Kesim Sonrası Dip Kütüklerinin Sökülmesine Yönelik Teknikler İle İşlem Birim Zaman Ve Maliyetlerinin Belirlenmesi2005
İzmit'te Şehir İçi Ağaçlandırmalarında Görülen Gelişim Yetersizliği ve Kuruma Nedenlerinin Bulunması2005
Kavak Fidanlıklarında Anaçlık Yöntemiyle Bir Ve İki Yaşlı Sırık Çeliği Yetiştirme Standart Metodunun Tespit Edilmesi Ve Ağaçlandırmalardaki Başarısı Üzerine Araştırmalar2005
İzmit Ve Samsun Yöresinde Tesis Edilen Samsun (I-77/51) Klonu Ağaçlandırmalarında Fidan Ve Sırık Çeliği Kullanılma Koşul Ve Olanakları2005
Kırşehir Yöresine Uygun Söğüt (Salix L.) Klonlarının Belirlenmesine İlişkin Araştırmalar2005
Samsun (I-77/51 P.deltoides Bartr.) Kavağı İçin Hacim Tablosu Düzenlenmesi ve Yoğunluk Değerlerinin Belirlenmesi2006
I-45/51 (P.x. euramericana (Dode) Guinier cv.) Melez Kavağı İçin Hacim Tablosu Düzenlenmesi ve Yoğunluk Değerlerinin Belirlenmesi2007
Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesinde Atmosferik Kirlilikten Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi2007
Bazı kavak klonlarının Pas mantarına (Melampsora alli-populina kleb.) karşı dirençlerinin araştırılması2008
Tuzluluğa Dayanıklılığı Belirlenecek Bazı Kavak Tür Ve Klonlarıyla, Sulanabilir Tuzlu Toprakların, Odun Üretimi Amacıyla Ağaçlandırılabilirliğinin Araştırılması (Sera Aşaması)2010
Sakarya İli Kavak Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Ve Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörler2010
Artvin Yöresi Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Stev.) Spach.) Tohum Meşcerelerinde En Uygun Kozalak Hasat Zamanının Araştırılması2001
Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Stev.) Spach.)ile Toros Sediri ( Cedrus libani A. Richard) Tohumlarının Tetrazolium Test Sonuçları İle Çimlendirme Deney Sonuçlarının Mukayesesine İlişkin Araştırmalar2001
Toros Sediri (Cedrus libani A.Richard) ve Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Stev.) Spach.) Tohumlarının Uzun Süreli Saklama Olanakları2002
Antalya Düzlerçamında Kurulu Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Klon Parkında Tepe Budamasının Çiçek ve Kozalak Verimi Üzerine Etkileri2002
Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Stev.) Spach.) Kozalaklarının Tohum Verimi.2003
Moleküler Belirteçler Yardımıyla Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Meşcerelerinde, Tohum Bahçelerinde ve Ağaçlandırmalarında bulunan Genetik Çeşitliliğin Karşılaştırılması.2003
Moleküler Belirteçler Yardımıyla Karaçam (Pinus nigra Arnold) Tohum Meşcerelerinde, Tohum Bahçelerinde ve Ağaçlandırmalarında Bulunan Genetik Çeşitliliğin Karşılaştırılması.2003
Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Döl Denemeleri (4.yaş sonuçları)2004
Ege Bölgesi Alt Yükselti Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (P.brutia Ten.) Döl Denemeleri (4.yaş sonuçları)2005
Gibberelline A 4/7/9 ve kısmi boğma uygulaması ile içsel büyüme hormonları seviyesinin Kızılçam (Pinus Brutia Ten) Tohum Bahçesinde Çiçeklenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması2005
Kırklareli-Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma alanında Bulunan Karaçam (Pinus nigra arnold.) Populasyonlarının Genetik Yapısının Moleküler Belirteçler Yardımıyla Belirlenmesi.2005
Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı (401-800m) Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Islah Zonunda Döl Denemeleri (4.yaş sonuçları)2006
Marmara Bölgesi Islah Zonunda (200-600m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl Denemeleri (4.yaş sonuçları)2007
Akdeniz Bölgesi Alçak ıslah zonunda (0-400m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl denemeleri (8.yaş sonuçları).2008
İç Anadolu Batı Islah Zonunda (1300-1700m) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Döl Denemeleri. (1. ara sonuç raporu)2008
Türkye'deki Sığla Populasyonlarının Genetik Yapısının Moleküler Belirteçlerle Belirlenmesi ve Koruma Stratejileri Geliştirilmesi.2008
Değişik Islah Zonlarından Örneklenen Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold ssp. Nigra var. Caramanica (loudon) Rehder) orijinlerinin Dona ve Kuraklığa Dayanıklılıklarının Belirlenmesi.2008
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Akdeniz Bölgesi Alçak Rakım (0-400m) Islah Zonu Döl Denemesinde Odun Yoğunluğuna İlişkin Genetik Parametreler2008
Ege Bölgesi Alt Yükselti Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (P.brutia Ten.) Döl Denemeleri (8.yaş sonuçları)2009
Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı (401-800m) Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Islah Zonunda Döl Denemeleri (8.yaş sonuçları)2010
Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Bolu Yörelerinde Hava Kirliliğinden (SO2) Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi2007
Sündiken Dağlarındaki (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Kuşağında Yetişme Ortamı Birimlerinin Belirlenmesi2009
Eskişehir ve Afyonkarahisar İllerindeki Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe) Ağaçlandırmalarının Gelişimi ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler2010